İmar Durum Belgesi

İmar Durum Belgesi;onaylı imar planı kararları ile planda hüküm getirilmemiş hususlarda,ilgili imar yönetmeliği hükümleri çerçevesinde parsele ilişkin yapılaşma koşullarını belirten ve ruhsat eki projelere esas olan,resmi bir belgedir.

imar planı

Bir parselin; Kanun, uygulama imar planı, plan notlarını ve bu Yönetmelikte yer alan kullanım kararlarını ve yapılaşma şartlarını içeren, yapının inşa edileceği imar parselini sınır ve boyutlarıyla gösteren belgeyi gösterir.İdarelerce ,yapılaşma koşullarının eksiksiz bir biçimde ,tereddüde mahal bırakmayacak biçimde ve netlikte çizim tekniğine uygun olarak düzenlenmelidir.İmza ve onaya dair yetkilere haiz kişilerce imzalanıp onaylanmalı ve idarenin mührü ile mühürlenmelidir.

İmar durumunun doğruluğunun değerlendirilebilmesi için imar durumu belgelerine,uygulama imar planının parseli ilgilendiren bölümü ve varsa uygulamaya yön veren plan notları eklenmelidir.Bu belge uygulama mimari projenin hazırlanmasında ve incelenmesinde kolaylık sağlar.

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.