Muvakkat Yapı Yapılanma Şartları

Muvakkat Yapı Yapılanma Şartları ,Uygulama imar planlarına göre tamamı veya bir kısmı umumi hizmetlere rastlayan yerler ile Kanunun 18 inci madde hükümleri tatbik olunmadan normal şartlarla yapı izni verilmeyen umumi hizmetlere ayrılan ve müracaat gününde 5 yıllık imar programına dâhil olmayan taşınmazlara, taşınmazın kamu eline geçişi sağlanıncaya kadar muvakkat yapı izni verilebilir.

İmar planlarında bulunup da, plana göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bulunan gayrimenkullere, müracaat gününde 5 yıllık imar programına dâhil olmayan yerlerde muvakkat yapı izni verilebilir.

İmar yoluna mahreci bulunmayan ve komşu parsellerin yapılaşmış olması nedeniyle tevhit imkânı kalmayan parsellerde irtifakla imar yoluna geçiş hakkı bulunması şartıyla; muvakkat yapı yapılabilir. Ancak, bitişiğinde bu parselle tevhidi mümkün olan yapılaşmamış parseller bulunuyor ise bu parsel diğer parsellerden herhangi biri ile tevhit edilerek yola cephe kazandırılmadıkça diğer parsellere de izin verilmez.

muvakkat yapı

Aşağıdaki şartlarda muvakkat yapı izni verilebilir

 • Toplam yapı inşaat alanı max. 250 m2 olabilir.
 • Kat adedi max. 2 katlı olacaktır.
 • Bina yüksekliği max. 7,50 m. olacaktır.
 • Tabii zeminden kotlandırılır.
 • Bodrum kat düzenlenemez.
 • Sökülebilir malzemeden ve buna uygun bir sistemle inşa edilecektir.
 • Yapı tamamlandığında geçici yapı kullanma izin belgesi alınarak kullanılır.
 • Yapı izinleri max. 10 yıllık süre için verilir.
 • Yapı izni ilgili idare encümeni kararıyla verilir.
 • Yapı sahibince, yapıyı süresi sonunda veya imar planı tatbik olunduğunda tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde yıkacağı ve maksadının dışında kullanmayacağı, hiçbir hak talebinde bulunmayacağına dair muvaffakat verilir.
 • 5 yıllık imar programına dâhil olmayan taşınmazlara muvakkat yapı izni verilebilir.
 • Muvakkat yapıların hangi maksatla kullanılabileceği encümen tarafından belirlenir.
 • Yasal süresi içinde yapı sahibince yıkılmayan yapılar ilgili idaresince yıkılarak kaldırılır. Yıkım masrafı % 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilir.
 • İmar yoluna mahreci bulunmayan ve komşu parsellerin yapılaşmış olması nedeniyle tevhit imkânı kalmayan parsellerde imar yoluna geçiş hakkı bulunması şartıyla muvakkat yapı yapılabilir. Ancak bitişiğindeki bu parselle tevhidi mümkün yapılaşmamış parseller varsa bu parsel diğer parsellerden ile tevhit edilerek yola cephe kazandırılmadıkça diğer parsellere de izin verilmez.
 • Uygulama imar planının tatbik olunmaması durumunda bu süre, plan tatbik oluncaya kadar kendiliğinden uzar.
 • Yapı izni verilmeden önce; ilgili idare encümeni kararının tarih ve sayısı, muvakkatlık süresi, kullanım amacı ve gerekli yapılaşma bilgileri ile birlikte, tapu kaydına şerh edilmesi gereklidir. Muvakkatlık süresi, tapu kaydına şerh verildiği günden itibaren başlar.
 • İmar planı ile kapanan yollarda, Kanunun ilgili hükümleri uygulanamadığı ve yapı yapılmasına müsait bir durum elde edilemediği takdirde, kamulaştırılıncaya kadar sahiplerince olduğu gibi kullanılmaya devam olunur.
 • Yapı yapılması yasaklanan alanlarda (İmar planlarıyla veya afet nedeniyle) muvakkat yapı yapılmasına izin verilmez.
 • Kamulaştırılması gerektiği halde kamulaştırma kararı alınmayan, uygulama imar planına göre üzerinde yapı yapılması mümkün olan taşınmazlarda, malikinin talebi üzerine ilgili yatırımcı kamu kuruluşunun izni ve projeler hakkında uygunluk görüşü alınarak özel tesis olarak işletilmek üzere yürürlükteki imar planının yapılaşma ve kullanım kararlarına uygun yapı inşa edilebilir. Planda idari tesis alanı, resmi kurum, resmi bina veya tesisler alanı olarak belirlenen alanlarda, büro ve hizmet binası yapılabilir. Bu durumda bu maddedeki azami ölçülere uyulma zorunluluğu aranmaz. Ancak, bu yapılarda kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilemez. Bu alanlar kamulaştırılırken üzerindeki yapılarla birlikte kamulaştırılarak hizmetin kesintisiz sürdürülmesi sağlanır.

Kaynak:İBB İmar yönetmeliği,Tapu ve imar

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.