PEYZAJ PROJE STANDARTLARI ve UYGULAMASI

PEYZAJ PROJE STANDARTLARI ve UYGULAMASI için,Bir projenin ruhsat onayı alması için aşağıdaki kriterlere göre,
Peyzaj Mimarları Odası standart pafta düzeni ile hazırlanmış olması aranmaktadır.

Peyzaj Projeleri;
 Mekânın mevcut ve potansiyel karakteristiklerini ortaya çıkarır,
 Mekâna kimlik, kişilik, bellek katar,kent estetiğinin gelişimini sağlar,
 Yer altı suyunu zenginleştirir ve besler, Yağmur suyu yüzey sularının akışını düzenler ve yer altına suyun geçirimini sağlar,
 Nitelikli açık ve yeşil alanlar oluşturarak kentlerin sürdürülebilir olmasını sağlar,
 Etkin, çağdaş, yaşanılabilir kent anlayışıyla peyzaj şehirciliği dönüşümünü sağlar,
 Kentlerimizde, ticaret alanları olsun,sanayi alanları olsun, konut alanları
olsun birbiri içinde kalmış durumdadır. Peyzaj projeleri kentte yaşayan
tüm canlılara nefes alanları oluşturmanın garantisidir,
 Peyzaj projeleri yapı alanlarının nitelik ve ekonomik değerlerini arttırır,
cazibe oluşturur, bulunduğu alana marka değer katar, turizm kapasitesini zenginleştirir,

Metrekaresi ve niteliğine bakılmaksızın tüm parsellerde peyzaj projesi çizilir.Mevcutta tüm büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile yapılan görüşmeler neticesinde,peyzaj projelerinin ne koşullarda isteneceği konusunda uygulama birliğinin sağlanması için; parsel büyüklüğüne ve yapı niteliğine bakılmaksızın Bahçe alanı, yapı taban alanından büyük olan tüm parsellerde peyzaj projesi istenir.Ön bahçe, yan bahçe ve arka bahçe
alanları, bahçe tanzimi alanlarına esas alanlardır.Çatı bahçeleri, iç ahçeler, kat bahçeleri peyzaj proje alan hesaplarına dahil edilemez, bu alanların peyzaj projesi ayrıca hazırlanır.


Böylece farklı uygulamaların getirdiği karmaşayı sona erdirecek bu kriter, aynı zamanda kentin ve kentlinin ihtiyacına da cevap verecektir.
Peyzaj projesi çizilecek parselin; açık otopark alanları, eğimden kaynaklanan açık otopark rampa ve alanları, kapalı otopark
giriş-çıkış rampaları, bodrum katların üstünde kalan alanlar bahsi geçen alan büyüklüklerine dahil edilir.Yapının bodrum katlarının üstündeki alanlar; mühendislik ve mimari projeler/raporlar ile bütüncül olarak değerlendirilerek yapısal ve/veya bitkisel materyal ile projelendirilir. Bu alanlar peyzaj proje alan hesaplarına dahil edilir.Yapının ve yerleşimin özelliği bağlamında ilgili tüm yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Yapı bahçe mesafelerinde, binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın,her 30.00 m2’si için bir ağaç dikilir. Parselin ağaç dikimine uygun olmaması halinde belirtilen şarta göre hesaplanan sayıda ağaç, ilgili idarenin uygun göreceği, imar planlarında kamunun kullanımına ayrılmış bir alana dikilir.

PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 1. Proje Müelliflik Bilgileri
 2. Proje Kapak Bilgileri
 3. Vaziyet Planı
  3.1. Ağaç, Otopark, Çocuk Oyun Alanı hesaplarının gösterilmesi
  3.2. Plan Notları, Yol Kotu Tutanağı, Çap-İmar Durumu, Aplikasyon Krokisi
 4. Yapısal Peyzaj Uygulama Planı/Projesi
  4.1. Yön/Kuzey işareti, ölçeği, planın adı
  4.2. Mahal listesi, donatı/obje sembol ve sayılarını gösterir tablo
  4.3. Parsel, yapı yaklaşma, yapı çıkma çizgileri
  4.4. Tabii Zemin Kotu (TZK), Tesviye Kotu (TSK), Su basman Kotu (SBK)
  4.5. Kullanımların isimlerinin yazılması (tören/acil toplanma alanı, çocuk oyun alanı vb.)
  4.6. Kesit çizgileri, yönleri, kodları
  4.7. Bitmiş döşeme/zemin/yeşil alan vb. yükseklikleri/kotları
  4.8. Çevre yol genişlikleri, kotları, cadde/sokak isimleri
  4.9. Ölçülendirme, yarıçap / çap bilgileri
  4.10. Kullanılan malzeme adları, ölçüleri
  4.11. Bahçe, yapı, otopark giriş/çıkışlarının işaretlenmesi
  4.12. Merdivenlerin çıkış yönü, basamak sayısı ve ölçüleri
  4.13. Rampaların çıkış yönü, rampa ölçüleri, eğim hesabı
  4.14. Duvarların üst ve alt kotlarının gösterimi
  4.15. Yapı girişi ve tüm bahçe için erişilebilirliği sağlayacak rampa, eğim, lift, asansör vb.
  4.16. Kuranglez, egzoz atış/emiş, ışıklık varsa yönelimleriyle gösterimleri
  4.17. Otoparklara sıra sayılarının ve toplam otopark sayısının yazılması
  4.18. İhata/istinat duvarı, çevre örgü sistemi ölçü, yükseklik ve nitelik bilgileri
  4.19. Aydınlatma elemanlarının yeri, aydınlatma biçimi
  4.20. Donatıların (bank, gazebo, çöp kutusu vb.), objelerin gösterimi
  4.21. Sulama musluğu, vana yerleri
 5. Bitkisel Peyzaj Uygulama Planı/Projesi
  5.1. Yön/Kuzey işareti, ölçeği, planın adı
  5.2. Kesit çizgileri, yönleri, kodları
  5.3. Alanda mevcut bulunan bitkilerin gösterilmesi
  5.4. Bitkisel Malzeme/Materyal listesi ve açıklamalar
  5.5. Bitkilerin latince isim kısaltmaları ve sayılarının gösterimi
  5.6. Bitkilerin gelişmiş durumlarını gösterir çapta taçlarının/genişliklerinin gösterimi
  5.7. Çim tür/varyeteleri, bitkisel toprak, ihtiyaç varsa gübre hesabı
  5.8. Çim, yer örtücü bitki, malç, çakıl vb. canlı/cansız materyal isim/notları
  5.9. Açık alan, açık yeşil alan, yeşil alanların plan üzerine yazılması
 6. Erişilebilirlik izleme ve denetleme yönetmeliği, Bina dışı yangın yönetmeliği, İş güvenliği yönetmeliklerine göre alınması öngörülen önlemlere dair açıklamalar
 7. Kesit, Görünüş, Siluet
  7.1. En az 2 adet kesit (projeyi en kapsamlı anlatır, mümkünse birbirine dik iki farklı açı)
  7.2. En az iki adet görünüş (projeyi daha detaylı anlatıyorsa kesit/görünüş birlikte çizilebilir.
 8. Detay Plan/Projesi
  8.1. Projede kullanılan tüm malzeme, donatı, obje, kütle, oyun grubu ve benzerlerine
  ait uygulama odaklı üst/alt katmanları ile ilgili ölçekte hazırlanan noktasal/bölgesel
  plan ve kesitlerin ölçüleri ile gösterilen çizimler

  8.2. Sistem, bağlantı gösterimleri
  8.3. Ayrı veya tekil detaylar ile birlikte; malzemeler arası ilişkiyi gösterir çizimler
  8.4. Kullanılan bitkilerin dikim, bağ ve hereklenme durumlarını ölçüleri ile birlikte gösterir
  çizimler
 9. Peyzaj Sulama Plan/Projesi
  9.1. Sulama sistemi hesapları, metraj cetvelleri
  9.2. Su kaynağının yeri, niteliği (depo, şebeke vb. ) ile ilgili proje notu
  9.3. Sulama musluğu, vana yerleri
 10. Drenaj Planı/Projesi
  10.1. Yüzey akar yönü/yüzey eğim yüzdesi
  10.2. Yağmur toplama kanalı /deposu ve detayları
  10.3. Su tahliye kanalı / noktası
 11. Proje Açıklama Raporu

http://peyzajmimoda.org.tr/resimler/ekler/7b8eace9f0b4a29_ek.pdf?tipi=2&turu=&sube=0

Kaynak:peyzajmimoda.org.tr

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.