El Hijyeni Kılavuzu

Tüm Sağlık Hizmetlerinde Güvenli Bakım Sunumu için Temel Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Uygulamaları Sağlık Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları Danışma Komitesinin (HICPAC) önerileri, sağlık bakımı ortamlarında el hijyeni için aşağıdaki güçlü önerileri içerir.

Sağlık personeli, aşağıdaki klinik endikasyonlar için alkol bazlı el ovması kullanmalı veya sabun ve su ile yıkamalıdır:

  • Bir hastaya dokunmadan hemen önce
  • Aseptik bir görev yapmadan önce (örneğin, kalıcı bir cihaz yerleştirmek) veya invaziv tıbbi cihazları işlemeden önce
  • Kirli bir vücut bölgesindeki işten aynı hastada temiz bir vücut bölgesine geçmeden önce
  • Bir hastaya veya hastanın yakın çevresine dokunduktan sonra
  • Kan, vücut sıvıları veya kontamine yüzeylerle temastan sonra
  • Eldiven çıkarıldıktan hemen sonra

Sağlık tesisleri:

  • Sağlık personelinin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) önerilerine uygun olarak el hijyeni yapmasını isteme
  • Eller gözle görülür şekilde kirlendiğinde sağlık personelinin sabun ve su ile el hijyeni yapmasını sağlayın
  • El hijyenine uyum için gerekli sarf malzemelerinin hasta bakımının verildiği tüm alanlarda kolayca erişilebilir olmasını sağlayın

Eller gözle görülür şekilde kirlenmedikçe, çoğu klinik durumda sabun ve suya kıyasla daha iyi uyumluluk kanıtları nedeniyle sabun ve su yerine alkol bazlı el ovma tercih edilir. El ovmaları genellikle eller için daha az tahriş edicidir ve bir lavabo olmadığında ellerin temizlenmesi için etkili bir yöntemdir.

İzolasyon Önlemleri

V.A. El hijyeni
#ÖneriKategori
IV.A.1.Sağlık hizmeti sunumu sırasında, hem temiz ellerin çevresel yüzeylerden kirlenmesini hem de patojenlerin kirli ellerden yüzeylere bulaşmasını önlemek için hastaya yakın yüzeylere gereksiz yere dokunmaktan kaçınınIB / IC
IV.A.2.Eller gözle görülür şekilde kirlendiğinde, proteinli materyalle kontamine olduğunda veya kan veya vücut sıvılarıyla gözle görünür şekilde kirlendiğinde, elleri antimikrobiyal olmayan bir sabun ve su veya antimikrobiyal bir sabun ve su ile yıkayın.IA
IV.A.3.Eller gözle görülür şekilde kirlenmemişse veya görünür materyali antimikrobiyal olmayan sabun ve su ile çıkardıktan sonra, IV.A.4.af.’da açıklanan klinik durumlarda elleri dekontamine edin. Tercih edilen el dekontaminasyonu yöntemi, alkol bazlı bir el ovuşturmasıdır. Alternatif olarak, eller bir antimikrobiyal sabun ve su ile yıkanabilir. Antimikrobiyal olmayan sabunla el yıkamasından hemen sonra alkol bazlı el ovma sık kullanımı dermatit sıklığını artırabilir.IB
IV.A.3El hijyeni ~ aşağıdaki klinik durumlarda yapın:n / a
IV.A.3.a.Hastalarla doğrudan temas etmeden önceIB
IV.A.3.b.Kan, vücut sıvıları veya atılımları, mukoza zarları, bozulmamış cilt veya yara örtüleri ile temastan sonraIA
IV.A.3.c.Hastanın sağlam cildiyle temas ettikten sonra (örneğin nabız veya kan basıncı alırken veya bir hastayı kaldırırken)IB
IV.A.3.d.Ellerin hasta bakımı sırasında kontamine vücut bölgesinden temiz vücut bölgesine geçmesi durumunda.II
IV.A.3.e.Hastanın hemen yakınında cansız nesnelerle (tıbbi ekipman dahil) temas ettikten sonraII
IV.A.3.f.Eldivenleri çıkardıktan sonraIB
IV.A.4.Sporlarla (örn. C. difficile veya Bacillus anthracis) temas olasılığı varsa, elleri antimikrobiyal olmayan sabun ve suyla veya antimikrobiyal sabun ve suyla yıkayın . Alkol, klorheksidin, iyodoforlar ve diğer antiseptik ajanların sporlara karşı zayıf aktiviteye sahip olması nedeniyle, bu koşullar altında ellerin yıkanması ve durulanması fiziksel eylemi önerilir.II
IV.A.5.Görevler, enfeksiyon riski yüksek hastalarla ve ilişkili olumsuz sonuçlarla (örn. Yoğun bakım ünitelerinde veya ameliyathanelerde olanlar) doğrudan temas içeriyorsa, yapay tırnaklar veya genişleticiler takmayın.IA
IV.A.5.a.Yukarıda belirtilen grupların dışındaki hastalarla doğrudan teması olan sağlık personeli tarafından doğal olmayan tırnakların giyilmesine ilişkin bir organizasyon politikası geliştirmekII

 Sayfa Başı

IV.B. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) (bkz. Şekil )
#ÖneriKategori
IV.B.1.Aşağıdaki kullanım ilkelerine uyun:n / a
IV.B.1.a.Öngörülen hasta etkileşiminin doğası kan veya vücut sıvılarıyla temasın olabileceğini gösterdiğinde IV.B.2-4’te tarif edildiği gibi KKD giyinIB / IC
IV.B.1.b.KKD’yi çıkarma işlemi sırasında giysilerin ve cildin kirlenmesini önleyin (bkz. Şekil ).II
IV.B.1.c.Hastanın odasından veya odasından ayrılmadan önce KKD’yi çıkarın ve atınIB / IC
IV.B.2.eldivenn / a
IV.B.2.a.Kanla veya potansiyel olarak bulaşıcı diğer maddelerle, mukoza zarlarıyla, sağlam olmayan ciltle veya potansiyel olarak kontamine olmuş sağlam bir ciltle (örn. Dışkı veya idrar tutamayan bir hastanın) temas etmesinin makul bir şekilde beklenebileceği durumlarda eldiven giyin.IB / IC
IV.B.2.b.Göreve uygun ve dayanıklı eldivenler giyinDoğrudan hasta bakımı için tek kullanımlık tıbbi muayene eldivenleri giyin.Çevreyi veya tıbbi ekipmanı temizlemek için tek kullanımlık tıbbi muayene eldivenleri veya yeniden kullanılabilir yardımcı eldivenler kullanın.IB
IV.B.2.c.El kontaminasyonunu önlemek için uygun teknik kullanarak bir hasta ve / veya çevre ortamla (tıbbi ekipman dahil) temas ettikten sonra eldivenleri çıkarın (bkz. Şekil). Birden fazla hastanın bakımı için aynı çift eldiven giymeyin. Bu uygulama patojenlerin iletimi ile ilişkili olduğundan, yeniden kullanım amacıyla eldivenleri yıkamayınIB
IV.B.2.d.Ellerin kontamine bir vücut bölgesinden (örn. Perineal bölge) temiz bir vücut bölgesine (örn. Yüz) geçmesi durumunda hasta bakımı sırasında eldivenleri değiştirin.II
IV.B.3.önlükn / a
IV.B.3.a.Kan, vücut sıvıları, sekresyonlar veya atılımlarla temas bekleniyorsa prosedürler ve hasta bakımı faaliyetleri sırasında cildi korumak ve giysilerin kirlenmesini veya kirlenmesini önlemek için göreve uygun bir elbise giyin.IB / IC
IV.B.3.aiHastanın salgılanmamış salgıları veya atılımları varsa doğrudan hasta teması için bir elbise giyinIB / IC
IV.B.3.a.ii.Hastanın ortamından ayrılmadan önce elbiseyi çıkarın ve el hijyeni yapınIB / IC
IV.B.3.b.Aynı hastayla tekrarlanan temaslar için bile önlükleri tekrar kullanmayın.II
IV.B.3.c.Yüksek riskli bir üniteye (örn. YBÜ, NICU, HSCT ünitesi) girişte önlüklerin rutin olarak takılması endike değildir.IB
IV.B.4.Ağız, burun, göz korumasın / a
IV.B.4.a.Prosedürler ve kan, vücut sıvıları, sekresyonlar ve atılımların sıçramasına veya spreylerine yol açması muhtemel hasta bakımı aktiviteleri sırasında gözlerin, burnun ve ağzın mukoza zarlarını korumak için KKD’yi kullanın. Gerçekleştirilen görevin öngördüğü ihtiyaca göre maskeler, gözlükler, yüz kalkanları ve bunların kombinasyonlarını seçinIB / IC
IV.B.5.Aerosol üretici prosedürler (örn. Bronkoskopi, solunum yollarının emilmesi [hat içi emiş kateterleri kullanılmıyorsa], endotrakeal entübasyon) sırasında, aksi takdirde solunum korumasının önerildiği bir ajanla enfekte olduğundan şüphelenilen hastalarda (örn. , M. tuberculosis, SARS veya hemorajik ateş virüsleri), aşağıdakilerden birini giyin: yüzün ön ve yanlarını tamamen kaplayan bir yüz kalkanı, ekli kalkanlı bir maske veya maske ve gözlük (eldiven ve önlüklere ek olarak) )
Sağlık Çalışanları için Ebola Virüsü Hastalığı [2014] Güncelleme veya açıklama r16Güncelleme: Sağlık çalışanları için öneriler Ebola For Clinicians’ta bulunabilir.
IB

 Sayfa Başı

IV.C. Solunum hijyeni / öksürük görgü kuralları
#ÖneriKategori
IV.C.1.Sağlık personelini, özellikle toplumlarda viral solunum yolu enfeksiyonlarının mevsimsel salgınlarında (örn. Grip, RSV, adenovirüs, parainfluenza virüsü) damlacık ve fomit bulaşmasını önlemek için solunum salgılarını içerecek şekilde kaynak kontrol önlemlerinin önemi konusunda eğitinIB
IV.C.2.Bir sağlık hizmeti ortamında ilk karşılaşma noktasından (örn. Acil servislerde triyaj, resepsiyon ve bekleme alanları) başlayarak, solunum enfeksiyonu belirti ve semptomları olan hastalarda ve eşlik eden bireylerde solunum salgılarını içermek için aşağıdaki önlemleri uygulayın. hekim ofisleri)n / a
IV.C.2.a.Girişlerde ve stratejik yerlerde (örn. Asansörler, kafeteryalar) ayaktan ve yatarak tedavi ortamlarında , öksürürken veya hapşırırken ağızlarını / burunlarını örtmek, dokuları kullanmak ve atmak için hastalara ve solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan diğer kişilere talimatlar vererek, ve eller solunum sekresyonlarıyla temas ettikten sonra el hijyeni uygulayabilirler.II
IV.C.2.b.Dokuların atılması için dokular ve dokunmayan prizler (örn. Ayak pedalıyla çalışan kapak veya açık, plastik astarlı atık sepeti) sağlayınII
IV.C.2.c.Ayaktan ve yatarak tedavi ortamlarında bekleme alanlarında veya yakınında el hijyeni gerçekleştirmek için kaynaklar ve talimatlar sağlamak ; alkol bazlı el ovmalarının ve lavaboların mevcut olduğu yerlerde el yıkama malzemeleri için uygun şekilde yerleştirilmiş dağıtıcılar sağlamakIB
IV.C.2.d.Toplumda solunum yolu enfeksiyonu prevalansının arttığı dönemlerde (örneğin, artan okul devamsızlığı, solunum yolu enfeksiyonu için bakım isteyen hasta sayısının artması gibi), öksürük hastalarına ve diğer semptomatik kişilere (örn. Hasta hastalara eşlik eden kişiler) maskeler sunar. ) tesise veya tıbbi ofise (126, 899 898) girdikten ve ortak bekleme alanlarındaki diğerlerinden en az 3 fit uzaklıkta, özellikle en az 3 fit uzaklıkta olmalarını sağlamakIB
IV.C.2.diBazı tesisler bu tavsiyeyi yıl boyunca bir uygulama standardı olarak uygulamak lojistik açıdan daha kolay olabilir.II

 Sayfa Başı

IV.D. Hasta yerleştirme
#ÖneriKategori
IV.D.1.Hasta yerleştirme kararlarına bulaşıcı ajanların bulaşma potansiyelini dahil edin. Mümkün olduğunda başkalarına bulaşma riski olan hastaları (örn., Tutulmamış sekresyonlar, atılımlar veya yara drenajı; viral solunum yolu veya gastrointestinal enfeksiyonlardan şüphelenilen bebekler) mevcut olduğunda tek bir hasta odasına yerleştirinIB
IV.D.2.Hasta yerleşimini aşağıdaki ilkelere göre belirleyin:Bilinen veya şüphelenilen bulaşıcı ajanın bulaşma yollarıEnfekte hastada bulaşma için risk faktörleriHasta yerleştirme için düşünülen alan veya odadaki diğer hastalarda bir HAI’den kaynaklanan olumsuz sonuçlar için risk faktörleriTek hasta odalarının mevcudiyetiOda paylaşımı için hasta seçenekleri (örneğin, aynı enfeksiyonu olan hastaları bir araya getirme)II

 Sayfa Başı

BEN SAHİBİM. Hasta bakım ekipmanı ve cihazları / cihazları
#ÖneriKategori
IV.E.1.Kan veya vücut sıvılarıyla kontamine olabilecek hasta bakım ekipmanlarını ve aletlerini / cihazlarını tutmak, taşımak ve kullanmak için politikalar ve prosedürler oluşturmakIB / IC
IV.E.2.Etkili dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerini mümkün kılmak için yüksek seviyede dezenfeksiyon ve sterilizasyondan önce önerilen temizlik maddelerini kullanarak, kritik ve yarı kritik alet / cihazlardan organik maddeleri çıkarınIA
IV.E.3.Hasta bakım ekipmanını ve gözle kirlenmiş veya kan veya vücut sıvılarıyla temas etmiş olabilecek aletleri / cihazları tutarken, beklenen kontaminasyon seviyesine göre KKD (örn. Eldiven, önlük) giyin.IB / IC

Sayfa Başı

IV.F. Çevre bakımı

Düzenle [Şubat 2017]

Güncelleme veya açıklama r15 Düzenleme: Bir * netlik için yeniden numaralandırılmış edildi öneriler gösterir. Yeniden numaralandırma, önerilerin amacında değişiklik anlamına gelmez.

#ÖneriKategori
IV.F.1.Hasta temas seviyesi ve kirlilik derecesi ile belirtilen çevresel yüzeylerin rutin ve hedefli temizliği için politikalar ve prosedürler oluşturun.II
IV.F.2.Hastaya yakın olanlar (örn. Yatak rayları, yatak masaları üzerinde) ve hasta bakım ortamındaki sık dokunduğu yüzeyler (örn. Kapı kolları, yüzeyler) dahil patojenlerle kontamine olma olasılığı yüksek yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin hasta odalarındaki ve çevresindeki tuvaletlerde) diğer yüzeylere kıyasla daha sık bir programda (örneğin bekleme odalarında yatay yüzeyler)IB
IV.F.3.Hasta bakım ortamını kirletme olasılığı en yüksek olan patojenlere karşı mikrobiyosidal (yani öldürme) aktivitesi olan EPA kayıtlı dezenfektanlar kullanın. Üreticinin talimatlarına göre kullanınIB / IC
IV.F.3.a.Enfeksiyöz bir ajanın (örn. Rotavirüs, C. difficile , norovirüs) bulaşmaya devam ettiğinin kanıtı kullanımdaki ürüne direnç gösterebilir ve belirtildiği gibi daha etkili bir dezenfektana dönüştüğünde kullanımdaki dezenfektanların etkinliğini gözden geçirinII
IV.F.4.Pediatrik hastalara sağlık hizmeti veren veya çocuk oyuncağı oyuncaklarıyla (örn. Doğum / jinekoloji ofisleri ve klinikler ) bekleme alanları olan tesislerde, oyuncakları düzenli aralıklarla temizlemek ve dezenfekte etmek için politikalar ve prosedürler oluşturunIB
* IV.F.4.a.Bu politika ve prosedürleri geliştirirken aşağıdaki ilkeleri kullanın:Kolayca temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen oyun oyuncaklarını seçinEğer paylaşılacaklarsa, doldurulmuş tüylü oyuncakların kullanımına izin vermeyinBüyük sabit oyuncakları (örn. Tırmanma ekipmanı) en az haftada bir ve gözle görülür şekilde kirlendiğinde temizleyin ve dezenfekte edinOyuncakların ağzı muhtemelse, dezenfeksiyondan sonra suyla durulayın; alternatif olarak bulaşık makinesinde yıkayınBir oyuncak temizlik ve dezenfeksiyon gerektirdiğinde, hemen yapın veya temiz ve kullanıma hazır oyuncaklardan ayrı olarak belirlenmiş etiketli bir kapta saklayınII
IV.F.5.Kontaminasyonun önlenmesi, temizlik ve dezenfeksiyon için, özellikle hastalar tarafından kullanılan, hasta bakımı sırasında kullanılanlar ve hasta odalarına sık sık taşınan mobil cihazların politikaları ve prosedürlerine çoklu kullanım elektronik ekipmanlarını dahil edin ( örneğin, günlük)IB
IV.F.5.a.Çıkarılabilir koruyucu kapakların veya yıkanabilir klavyelerin kullanılması için öneri yoktur.Çözülmemiş sorun

 Sayfa Başı

IV.G. Tekstil ve çamaşırhane
#ÖneriKategori
IV.G.1.Hava, yüzey ve kişilerin kontaminasyonunu önlemek için kullanılmış tekstil ve kumaşları minimum ajitasyon ile kullanınIB / IC
IV.G.2.Çamaşır olukları kullanılıyorsa, bunların kontamine çamaşırlardan aerosollerin dağılımını en aza indirecek şekilde uygun şekilde tasarlandığından, korunduğundan ve kullanıldığından emin olun.IB / IC

 Sayfa Başı

IV.H. Güvenli enjeksiyon uygulamaları

Aşağıdaki öneriler, iğnelerin, iğnelerin yerini alan kanüllerin ve uygulanabilir olduğunda intravenöz iletim sistemlerinin kullanımı için geçerlidir.

#ÖneriKategori
IV.H.1.Steril enjeksiyon ekipmanının kontaminasyonunu önlemek için aseptik teknik kullanınIA
IV.H.2.Şırıngadaki iğne veya kanül değişse bile, ilaçları şırıngadan birden fazla hastaya uygulamayın. İğneler, kanüller ve şırıngalar steril, tek kullanımlık ürünlerdir; başka bir hasta için tekrar kullanılmamalı veya sonraki bir hasta için kullanılabilecek bir ilaç veya çözüme erişilmemelidirIA
IV.H.3.Sıvı infüzyonu ve uygulama setlerini (örn., İntravenöz torbalar, tüpler ve konektörler) yalnızca bir hasta için kullanın ve kullanımdan sonra uygun şekilde atın. Hastanın intravenöz infüzyon torbasına veya uygulama setine girmek veya bağlamak için kullanıldıktan sonra kontamine olmuş bir şırınga veya iğne / kanül düşününIB
IV.H.4.Mümkün olduğunda parenteral ilaçlar için tek dozluk şişeler kullanınIA
IV.H.5.Tek dozluk şişelerden veya ampullerden birden fazla hastaya ilaç vermeyin veya daha sonra kullanmak üzere kalan içerikleri birleştirmeyinIA
IV.H.6.Çok dozlu şişeler kullanılması gerekiyorsa, çok dozlu şişeye erişmek için kullanılan iğne veya kanül ve şırınga steril olmalıdır.IA
IV.H.7.Çok dozlu şişeleri hemen hasta tedavi alanında tutmayın ve üreticinin önerilerine göre saklamayın; kısırlığın tehlikeye atıldığını veya şüpheli olup olmadığını atınIA
IV.H.8.Birden fazla hasta için ortak bir tedarik kaynağı olarak intravenöz solüsyon torbaları veya şişeleri kullanmayınIB

 Sayfa Başı

IV.I. Özel lomber ponksiyon prosedürleri için enfeksiyon kontrol uygulamaları
#ÖneriKategori
IV.I.Spinal kanal veya subdural boşluğa bir kateter yerleştirirken veya enjekte ederken cerrahi maske takın (yani, miyelogramlar, lomber ponksiyon ve spinal veya epidural anestezi sırasında)IB

 Sayfa Başı

IV.J. İşçi güvenliği
#ÖneriKategori
IV.J.Sağlık personelinin kan kaynaklı patojenlere maruz kalmasını önlemek için federal ve eyalet gereksinimlerine uyunIC

Sayfa BaşıV. İletime Dayalı Önlemler

VA Genel ilkeler

#ÖneriKategori
VA1.Standart Önlemlere ek olarak, bulaşmayı önlemek için ek önlemlerin alınması gereken yüksek bulaşıcı veya epidemiyolojik olarak önemli patojenlerle belgelenmiş veya şüphelenilen enfeksiyon veya kolonizasyon geçiren hastalar için İletim Tabanlı Önlemleri kullanın (bkz. Ek A )IA
VA2.Viral enfeksiyonları olan bağışıklık sistemi baskılanmış hastalara, başkalarına bulaşabilecek viral ajanların uzun süre dökülmesinden dolayı İletime Dayalı Önlemlerin (örn. Damlacık, Temas) süresini uzatınIA

 Sayfa Başı

VB İletişim önlemleri

#ÖneriKategori
VB1.Bilinen veya şüphelenilen enfeksiyonları veya temas bulaşma riskini artıran sendromlar kanıtı olan hastalar için Ek A’da önerilen Temas Tedbirlerini kullanın. Kolonizasyon veya MDRO’lar ile enfeksiyon için Temas Önlemlerinin kullanımına ilişkin özel öneriler için , Sağlık Hizmetlerinde 2006’daki Çok İlaca Dirençli Organizmaların Yönetimi bölümüne gidin.n / a

Sayfa Başı

VB2. Hasta yerleştirme

Düzenle [Şubat 2017]

Güncelleme veya açıklama r15 Düzenleme: Bir * netlik için yeniden numaralandırılmış edildi öneriler gösterir. Yeniden numaralandırma, önerilerin amacında değişiklik anlamına gelmez.

#ÖneriKategori
VB2.a.Akut bakım hastanelerinde, Temas Tedbirleri gerektiren hastaları mümkünse tek hasta odasına yerleştirinIB
VB2.a. devam ettiTek hasta odaları yetersiz kaldığında, hasta yerleştirme konusunda karar vermek için aşağıdaki ilkeleri uygulayın:n / a
* VB2.aiTek hasta oda yerleştirme için iletimi kolaylaştırabilen koşulları olan hastalara öncelik verin (örn., Yetersiz drenaj, dışkı inkontinansı).II
* VB2.a.ii.Aynı patojen ile enfekte veya kolonize olan ve uygun oda arkadaşları olan aynı oda (kohort) hastalarına birlikte yerleştirin.IB
VB2.a.ii. devam ettiTemas Tedbirleri gerektiren bir hastayı, aynı enfeksiyöz ajan ile enfekte veya kolonize olmayan bir hastayla bir odaya yerleştirmek gerekirse:n / a
* VB2.a.iii.Hastaları, enfeksiyondan kaynaklanan olumsuz sonuç riskini artırabilecek veya bulaşmayı kolaylaştırabilecek (örn., Bağışıklığı zayıflamış, açık yaraları olan veya uzun süreli kalması beklenen) hastalarla aynı odaya Temas Önlemleri koymaktan kaçının. .II
* VB2.a.iv.Hastaların fiziksel olarak birbirinden ayrıldığından (yani,> 3 feet uzaklıkta) emin olun. Doğrudan temas fırsatlarını en aza indirmek için yataklar arasındaki gizlilik perdesini çizin.II
* VB2.avKoruyucu kıyafetleri değiştirin ve hastalardan birinin veya her ikisinin de Temas Tedbirleri üzerinde olup olmadığına bakılmaksızın aynı odada hastalarla temas arasında el hijyeni uygulayın.IB
VB2.b.In uzun vadeli bakım ve diğer yerleşim ayarlarına , bir vaka ile ayrı ayrı hasta yerleştirme ile ilgili yapmak kararları, enfeksiyon dengeleme odası, bulaşma olasılığını artırmak risk faktörlerinin varlığı ve olumsuz potansiyel diğer hastalara riskleri enfekte veya kolonize hasta üzerinde psikolojik etkiII
VB2.c.Gelen ayaktan ayarları en kısa sürede iletişime muayene odasında Önlemler veya odacık gerektiren, yer hastalardaII
VB3. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı
#ÖneriKategori
VB3.a.eldivenHastanın sağlam cildine veya yüzeyine ve hastaya yakın yüzeylere (örn. Tıbbi ekipman, yatak rayları) dokunurken eldiven giyin. Odaya veya kabine girişte eldiven takınız.IB
VB3.b.önlükn / a
VB3.biKıyafetlerin hastayla veya potansiyel olarak kontamine olmuş çevresel yüzeylerle veya hastaya yakın ekipmanla doğrudan temas edeceğini öngören bir elbise giyin. Odaya veya kabine girişte elbise giymeyin. Hasta bakım ortamından ayrılmadan önce elbiseyi çıkarın ve el hijyenine uyunIB
VB3.b.ii.Elbise çıkarıldıktan sonra, giysilerin ve cildin, mikroorganizmanın diğer hastalara veya çevresel yüzeylere olası transferine yol açabilecek potansiyel olarak kontamine olmuş çevresel yüzeylere temas etmediğinden emin olun.II
VB4. Hasta nakli
#ÖneriKategori
VB4.a.Gelen akut bakım hastaneler ve uzun süreli bakım ve diğer yerleşim ayarlarına dışında tıbben-gerekli amaçlar için odanın hastaların sınır taşıma ve hareket.II
VB4.b.Herhangi bir sağlık ortamında taşıma veya hareket gerektiğinde, hastanın vücudunun enfekte veya kolonize bölgelerinin kapalı ve kapalı olduğundan emin olun.II
VB4.c.Kontamine KKD’leri çıkarın ve atın ve Hastaları Temas Önlemleri’ne taşımadan önce el hijyeni yapın.II
VB4.d.Hastayı taşıma yerinde tutmak için KKD’yi temizlemeyin.II
VB5. Hasta bakım ekipmanı ve cihazları / cihazları
#ÖneriKategori
VB5.a.Hasta bakım ekipmanlarını ve cihazlarını / cihazlarını Standart Önlemlere göre kullanınIB / IC
VB5.b.Gelen akut bakım hastaneler ve uzun süreli bakım ve diğer yerleşim ayarlarına , tek kullanımlık kritik olmayan hasta bakımı ekipman kullanımı (örneğin, kan basıncı manşetler) ya da bu tür ekipmanın hasta adanmış kullanımını uygular. Birden fazla hasta için ortak ekipman kullanımı kaçınılmazsa, başka bir hastada kullanmadan önce bu ekipmanı temizleyin ve dezenfekte edinIB
VB5.c.Evde bakım ayarlarından / a
VB5.ciTemas Tedbirleri ile hastaların evine getirilen tek kullanımlık olmayan hasta bakım ekipmanı miktarını sınırlayın. Mümkün olduğunda, evde bakım hizmetlerinden taburcu oluncaya kadar hasta bakım ekipmanlarını evde bırakın.II
VB5.c.ii.Kritik olmayan hasta bakım ekipmanı (örn. Stetoskop) evde kalamazsa, öğeleri evden almadan önce düşük ila orta seviye dezenfektan kullanarak temizleyin ve dezenfekte edin. Alternatif olarak, kontamine yeniden kullanılabilir ürünleri taşıma ve daha sonra temizleme ve dezenfeksiyon için plastik bir torbaya koyun.II
VB5.d.Gelen ayaktan ayarları , yer eden işlemler için bir kirli yarar alanına taşınması için bir plastik torbada yeniden kritik olmayan hasta bakımı ekipmanı kirlenmiş.II
VB6.Çevresel önlemlerKontak Önlemleri olan hasta odalarına sık sık temas edilen yüzeylere (ör. Yatak rayları, yatak üstü masa, başucu komodini, hasta banyolarındaki lavabo yüzeyleri, kapı kolları) odaklanarak sık temizlik ve dezenfeksiyon için (örn. En az günlük) öncelik verildiğinden emin olun. ve hastanın hemen yakınındaki ekipman.IB
VB7.Enfeksiyon belirtileri ve semptomları çözüldükten sonra veya Ek A’daki patojene özgü önerilere göre Temasa İlişkin Önlemler.IB

Sayfa BaşıVC Damlacık ÖnlemleriDüzenle [Şubat 2017]

Güncelleme veya açıklama r15 Düzenleme: Bir * netlik için yeniden numaralandırılmış edildi öneriler gösterir. Yeniden numaralandırma, önerilerin amacında değişiklik anlamına gelmez.

#ÖneriKategori
VC1.Öksürme, hapşırma veya konuşma yapan bir hasta tarafından üretilen solunum damlacıkları (yani,> 5µ büyüklüğünde büyük partikül damlacıkları) ile bulaşan bilinen veya şüphelenilen hastalar için Ek A’da tavsiye edilen Damlacık Önlemlerini kullanın.IB
VC2.Hasta yerleştirmen / a
VC2.a.Gelen akut bakım hastaneleri tek hasta odasında kullanılabilir içinde Damlacık Önlemleri gerektiren, yer hastalardaII
VC2.a. devam ettiTek hasta odaları yetersiz kaldığında, hasta yerleştirme konusunda karar vermek için aşağıdaki ilkeleri uygulayın:n / a
* VC2.aiTek hasta oda yerleştirme için aşırı öksürük ve balgam üretimi olan hastalara öncelik verinII
* VC2.a.ii.Aynı patojene enfekte olan ve uygun oda arkadaşı olan aynı oda (kohort) hastalarına birlikte yerleştirinIB
VC2.a.ii. devam ettiDamlacık Önlemleri gerektiren hastaları aynı enfeksiyonu olmayan bir hastaya yerleştirmek gerekirse:n / a
* VC2.a.iii.Hastaları Damlacık Önlemlerine, enfeksiyondan kaynaklanan olumsuz sonuç riskini artırabilecek veya bulaşmayı kolaylaştırabilen (örn., Bağışıklığı zayıflamış, uzun süreli kalış süreleri olan veya beklenen) hastalarla aynı odaya koymaktan kaçının.II
* VC2.a.iv.Hastaların fiziksel olarak birbirinden ayrıldığından (yani,> 3 feet uzaklıkta) emin olun. Yakın temas fırsatlarını en aza indirmek için yataklar arasındaki gizlilik perdesini çizinIB
* VC2.avKoruyucu kıyafetleri değiştirin ve bir hastanın veya her iki hastanın Damlacık Önlemlerinde olup olmadığına bakılmaksızın aynı odada hastalarla temas arasında el hijyeni uygulayınIB
VC2.b.In uzun süreli bakım ve diğer yerleşim ayarlarına , enfeksiyon değerlendirdikten sonra bir vaka ile ayrı ayrı hasta yerleşimiyle ilgili kararlar odası ve mevcut alternatiflerin diğer hastalara riskleri yapmakII
VC2.c.Gelen ayaktan ayarları en kısa sürede Damlacık bir muayene odasında Önlemler veya odacık gerektiren, yeri hastalar. Hastalara Solunum Hijyeni / Öksürük Görgü önerilerini takip etmelerini söyleyinII
VC3.Kişisel koruyucu ekipman kullanımın / a
VC3.a.Hasta odasına veya hücresine girdikten sonra maske takmaIB
VC3.b.Damlacık Önlemleri gerektiren hastalarla yakın temas için, maskeye ek olarak rutin olarak göz koruması (örn. Gözlük veya yüz siperi) takılması için herhangi bir öneri yoktur.Çözülmemiş sorun
VC3.c.Şüpheli veya kanıtlanmış SARS, kuş gribi veya pandemik grip hastaları için, en fazla öneri için aşağıdaki web sitelerine başvurun ([Bu bağlantılar artık aktif değildir: www.cdc.gov/ncidod/sars/; www.cdc.gov/flu / avian /; www.pandemicflu.gov/) Benzer bilgiler Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromunda (SARS) bulunabilir ; Pandemi Grip ; ve Pandemi Bilinci harici simgesi, 3 Kasım 2016’da erişildi.]n / a
VC4.Hasta naklin / a
VC4.a.Gelen akut bakım hastaneler ve uzun süreli bakım ve diğer yerleşim ayarlarına dışında tıbben-gerekli amaçlar için odanın hastaların sınır taşıma ve hareket.II
VC4.b.Herhangi bir sağlık ortamında taşıma veya hareket gerekliyse, hastaya maske takmasını söyleyin ve Sağlık Hizmetlerinde CDC Solunum Hijyeni / Öksürük Görgü Kurallarını takip edin [Bu belgenin geçerli sürümü orijinalden farklı olabilir.].IB
VC4.c.Damlacık Önlemlerinde hasta taşıyan kişiler için maske gerekmez.II
VC4.d.Belirti ve semptomlar düzeldikten sonra veya Ek A’daki patojene özgü önerilere göre Damlacık Önlemlerine son verin.IB

Sayfa BaşıVD Havadan Alınan ÖnlemlerDüzenle [Şubat 2017]

Güncelleme veya açıklama r13 Düzenleme: Bu öneriler, anlamı açıklığa kavuşturmak için küçük düzenlemeler içerir. Düzenlemeler, tavsiyelerin niyetinde herhangi bir değişiklik oluşturmaz.
* Numaralandırma sisteminde bir değişiklik olduğunu gösterir.
~ Metin değişikliğini gösterir.

#ÖneriKategori
VD1.Hava yolu ile insandan insana bulaşan enfeksiyöz ajanlarla enfekte olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalar için Ek A’da önerildiği üzere Havadan Alınan Önlemleri kullanınIA / IC
VD2.Hasta yerleştirmen / a
VD2.a.Gelen akut bakım hastaneler ve uzun süreli bakım ayarlarıyla cari kurallara uygun olarak inşa edilmiş bir aiir içinde Havadan Önlemleri gerektiren, yer hastalarıIA / IC
VD2.aiSaatte en az altı (mevcut tesis) veya 12 (yeni inşaat / yenileme) hava değişikliği sağlayın.n / a
VD2.a.ii.Doğrudan dışarıya hava çıkışı. Bir AIIR’den doğrudan dışarıya hava vermek mümkün değilse, hava tüm hava HEPA filtreleri üzerinden yönlendirilirse, hava kontrol sistemine veya bitişik alanlara geri gönderilebilir.n / a
VD2.a.iii.Havada Alınan Önlemler konusunda bir hasta için bir AIIR kullanıldığında, diferansiyel basınç algılama cihazlarının (örn. Manometreler) varlığına bakılmaksızın hava basıncını günlük olarak görsel göstergelerle (örn. Duman tüpleri, çarpıntı şeritleri) izleyin.n / a
VD2.a.iv.Giriş ve çıkış için gerekli olmadığında AIIR kapağını kapalı tutun.n / a
VD2.b.Bir AIIR mevcut değilse, hastayı mevcut bir AIIR bulunan bir tesise aktarınII
VD2.c.Havada Önlem Gerektiren çok sayıda hastayı içeren bir salgın veya maruziyet durumunda:Bir AIIR için mühendislik gereksinimlerini karşılamayan alternatif odanın güvenliğini belirlemek için hasta yerleştirmeden önce enfeksiyon kontrol uzmanlarına danışın.Tesisin, özellikle enfeksiyon riski yüksek olan hastalar (örneğin, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar) dışındaki alanlarda (aynı zamanda klinik tablo ve biliniyorsa tanıya dayanarak) aynı enfeksiyona sahip olduğu düşünülen hastaları bir araya getirin (kohort). ).Tesisin dönüştürülmüş alanında negatif bir basınç ortamı oluşturmak için geçici taşınabilir çözeltiler (örn. Egzoz fanı) kullanın. Havayı doğrudan dışarıya, insanlardan ve hava girişlerinden uzağa boşaltın veya tüm havayı diğer hava alanlarına verilmeden önce HEPA filtreleri üzerinden yönlendirinII
VD2.d.Ayaktan ayarlarda:n / a
VD2.diAyaktan ayarlara girildiğinde Havadan Önlemler gerektiren bilinen veya şüphelenilen enfeksiyonları olan hastaları tanımlamak için sistemler (örn. Triyaj, işaret) geliştirinIA
VD2.d.ii.Hastayı mümkün olan en kısa sürede bir AIIR’ye yerleştirin. Bir AIIR mevcut değilse, hastaya cerrahi maske yerleştirin ve muayene odasına yerleştirin. Hasta ayrıldıktan sonra, oda tam bir hava değişimine izin vermek için genellikle bir saat boyunca uygun süre boyunca boş kalmalıdır.IB / IC
VD2.d.iii.Bilinen veya şüphelenilen havadan bulaşan hastalara cerrahi maske takmaları ve Solunum Hijyeni / Öksürük Görgü kurallarını gözlemlemeleri talimatını verin. Bir AIIR’a girdikten sonra maske çıkarılabilir; hasta bir AIIR’de değilse maske açık kalmalıdırIB / IC
VD3.Personel kısıtlamaları.Duyarlı sağlık personelinin kızamık (rubeola), suçiçeği (suçiçeği), yaygın zoster veya diğer bağışıklık sağlık personeli varsa çiçek hastalarının bulunduğu odalara girmesini kısıtlayınIB
VD4.KKD kullanımın / a
VD4.a.Aşağıdaki hastalıklardan şüphelenildiğinde veya onaylandığında hastanın odasına veya evine girerken solunum koruması için uygunluğu test edilmiş NIOSH onaylı N95 veya daha üst düzey bir solunum cihazı kullanın:n / a
* VD4.aiEnfeksiyöz pulmoner veya laringeal tüberküloz veya enfeksiyöz tüberküloz deri lezyonları mevcut olduğunda ve yaşayabilir organizmaları aerosolleştirecek prosedürler (örn. Sulama, insizyon ve drenaj, jakuzi tedavileri) gerçekleştirilir.IB
* VD4.a.ii.Çiçek hastalığı (aşılanmış ve aşılanmamış). Solunumun korunması, aşının koruma sağlayamayacağı genetik olarak tasarlanmış bir virüs veya çok büyük bir viral yüke maruz kalma riski nedeniyle çiçek hastalığı aşısı sonrası “alması” belgelenmiş olanlar da dahil olmak üzere tüm sağlık personeli için önerilir (ör. yüksek riskli aerosol üreten prosedürlerden, bağışıklığı baskılanmış hastalardan, hemorajik veya düz çiçek hastalığındanII
VD4.b.• Şüpheli kızamık, suçiçeği veya yaygın zoster.
önemli Geçici Kızamık Enfeksiyon Kontrolü [Temmuz 2019]
Kızamık için yüz koruması hakkında güncel öneriler için, bkz . Sağlık Ortamlarında Kızamık için Geçici Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Önerileri Kızamığa
karşı bağışık olduğu düşünülen sağlık personeli tarafından KKD kullanımı ile ilgili herhangi bir öneri yoktur ( rubeola) veya suçiçeği-zoster, kesin bağışıklığın kurulmasındaki zorluklar nedeniyle, bilinen veya şüphelenilen kızamık, suçiçeği veya yaygın zosterli bir kişiye bakım yaparken hastalık, aşı veya serolojik test geçmişine dayanarak
Çözülmemiş sorun
VD4.c.• Şüpheli kızamık, suçiçeği veya yaygın zoster.önemli Geçici Kızamık Enfeksiyon Kontrolü [Temmuz 2019]
Kızamık için yüz koruması hakkında güncel tavsiyeler için, Sağlık Ortamlarında Kızamık için Geçici Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Önerileri bölümüne bakınız.Bilinen veya şüphelenilen kızamık, suçiçeği veya yaygın herpes zoster hastaları ile temasa geçmesi gereken duyarlı sağlık personeli tarafından giyilecek kişisel koruyucu ekipman türü (örn., Cerrahi maske veya bir N95 veya daha yüksek solunum cihazı ile solunum koruması) hakkında herhangi bir öneri yapılmaz. .
Çözülmemiş sorun
VD5.Hasta naklin / a
VD5.a.Gelen akut bakım hastane ve uzun vadeli bakım ve diğer yerleşim ayarlarına dışında tıbben-gerekli amaçlar için odanın hastaların sınır taşıma ve hareket.II
VD5.b.Bir AIIR dışında nakil veya hareket gerekiyorsa, hastalara mümkünse cerrahi maske takmaları talimatını verin ve Solunum Hijyeni / Öksürük Görgü kurallarına uyun.II
VD5.c.Suçiçeği veya çiçek hastalığı ile ilişkili cilt lezyonları veya M. tuberculosis’in neden olduğu drenaj cilt lezyonları olan hastalar için , aerosolizasyonu önlemek veya cilt lezyonlarındaki enfeksiyöz ajan ile teması önlemek için etkilenen bölgeleri örtünIB
VD5.d.Havadan Alınan Önlemlerde olan hastaları taşıyan sağlık personeli, hasta maske takıyorsa ve bulaşıcı cilt lezyonları kapalıysa, taşıma sırasında maske veya maske takması gerekmez.n / a
VD6.Pozlama yönetimiönemli Geçici Kızamık Enfeksiyon Kontrolü [Temmuz 2019]
Kızamık için yüz koruması hakkında güncel tavsiyeler için, Sağlık Ortamlarında Kızamık için Geçici Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Önerileri bölümüne bakınız.Kızamık, suçiçeği veya çiçek hastalığı olan bir hastaya korumasız temas (yani maruz kalma) sonrasında mümkün olan en kısa sürede uygun immün globulini aşılayın veya sağlayın:Maruz kalmayı, maruziyetten sonraki 72 saat içinde maruz kalan duyarlı kişilere uygulayın veya aşının kontrendike olduğu yüksek riskli kişiler için maruz kalma olayından sonraki altı gün içinde immün globulin uygulayın.Maruz kalan duyarlı kişilere maruziyetten sonraki 120 saat içinde suçiçeği aşısı uygulayın veya varsa, aşının kontrendike olduğu yüksek riskli kişiler için 96 saat içinde suçiçeği immün globülini (VZIG veya alternatif ürün) uygulayın (örn., Bağışıklığı baskılanmış hastalar, hamile kadınlar, Annesinin suçiçeği başlangıcı doğumdan önce veya doğumdan sonraki 48 saat içinde <5 gün olan yenidoğanlarda).Maruz kaldıktan sonra 4 gün içinde maruz kalan hassas kişilere çiçek hastalığı aşısı uygulayın.
IA
VD7.Ek A’daki patojene özgü önerilere göre Havadaki Önlemleri bırakın.IB
VD8.Sağlık ortamlarında tüberkülozun bulaşmasını önlemek için çevre stratejileri hakkında ek rehberlik için CDC’nin “ Sağlık Ortamlarında Mycobacterium tüberkülozunun İletilmesinin Önlenmesi için İlkeler, 2005” ve “ Sağlık Hizmetlerinde Çevresel Enfeksiyon Kontrol Kılavuzu ” na başvurun. Bu kılavuzdaki çevresel tavsiyeler Hava yoluyla Önlemler gerektiren diğer enfeksiyonları olan hastalara uygulanabilir.n / a

Sayfa Başı

V1. Koruyucu Çevre ( Tablo 4 )

#ÖneriKategori
ÜZERİNDEN.“Bölümünde açıklandığı gibi bir koruyucu Ortamında Yeri allojenik hematopoetik kök hücre nakli (HKHT) hastalarının HKHT Hastalarda Önlemek Fırsatçı Enfeksiyonlar için Yönergesi ”, “ Sağlık Bakım Tesislerinde Çevresel Enfeksiyon Kontrolü Yönergesi ” ve “ Sağlık Önleme Kuralları -Care-Associated Pneumonia, 2003 ”, çevresel mantarlara maruziyeti azaltmak için (örn . Aspergillus spp.)IB
B’de verilmektedirÇevresel mantar enfeksiyonu riski (örn., Aspergilloz) ile ilişkili diğer tıbbi durumları olan hastaları Koruyucu bir Ortamda yerleştirmek için öneri yokÇözülmemiş sorun
VI.C.Koruyucu Bir Ortam Gerektiren Hastalar için, Aşağıdakileri uygulayın (bakınız Tablo 5 )n / a
#ÖneriKategori
VI.C.1.Çevresel kontrollern / a
VI.C.1.a.Gelen havayı ≥0.3 µm çapında partiküllerin% 99.97’sini çıkarabilen merkezi veya kullanım noktası yüksek verimli partikül (HEPA) filtreleri kullanarak filtreleyinIB
VI.C.1.b.Odanın bir tarafındaki havayı hasta yatağında ve odanın karşı tarafındaki bir egzozdan dışarı akıtan hava kaynağı ile doğrudan oda hava akışıIB
VI.C.1.c.Koridora göre odadaki pozitif hava basıncını sağlayın (differential2,5 Pa [0,01-in su ölçer]  basınç farkı )
Güncelleme veya açıklama r14Düzeltme [Nisan 2019]: Basınç farkı ≥ 12,5’ten ≥ 2,5’e değiştirildi.
IB
VI.C.1.ciHava basıncını günlük olarak görsel göstergelerle izleyin (örn. Duman tüpleri, çarpıntı şeritleri)IA
VI.C.1.d.Dış havanın içeri sızmasını önleyen iyi kapalı odalar sağlayınIB
VI.C.1.e.Saatte en az 12 hava değişimini sağlayınIB
#ÖneriKategori
VI.C.2.Dokulu malzeme (ör. Döşeme) yerine pürüzsüz, gözeneksiz yüzeyler ve temizlenebilir yüzeyler kullanarak toz seviyelerini düşürün. Toz algılandığında yatay yüzeyleri ıslatın ve toz birikebilecek çatlakları ve yağmurlama başlıklarını rutin olarak temizleyinII
VI.C.3.Koridorlarda ve alanlardaki hasta odalarında halı döşemekten kaçınınIB
VI.C.4.Kuru ve taze çiçekler ile saksı bitkilerini yasaklarII
VI.D.Koruyucu bir ortama ihtiyaç duyan hastaların teşhis prosedürleri ve diğer etkinlikler için odalarının dışında kaldıkları süreyi en aza indirinIB
VI.E.İnşa dönemlerinde, enfeksiyöz sporlar içerebilen solunabilir partiküllerin solunmasını önlemek için, Koruyucu Ortamı terk etmeleri gerektiğinde bir respiratörü tolere etmek için tıbbi olarak uygun olan hastalara solunum koruması (örn. N95 solunum cihazı) sağlayın.II
* VI.E.1.a.Solunum cihazı kullanan hastaların uyum testi için öneri yok.Çözülmemiş sorun
* VI.E.1.b.İnşaat yokluğunda Koruyucu Ortamdan ayrılırken partikül maskelerinin kullanılması için herhangi bir öneri yoktur.Çözülmemiş sorun
#ÖneriKategori
VI.F.Koruyucu Bir Ortamda Standart ve İletim Tabanlı Önlemlerin Kullanımı.n / a
VI.F.1.Tüm hasta etkileşimleri için önerilen Standart Önlemleri kullanın.IA
VI.F.2.Ek A’da listelenen hastalıklar için tavsiye edilen Damlacık ve Temas Önlemlerini uygulayın Viral enfeksiyonlar için bulaşmaya dayalı önlemlerin, hastanın bağışıklık sistemi zayıflamış olması ve virüslerin uzun süre dökülmesi nedeniyle uzatılması gerekebilir.IB
VI.F.3.Hastada şüpheli veya doğrulanmış bir enfeksiyon olmadığında veya Standart Önlemlere göre belirtilmemişse sağlık personeli için bariyer önlemleri (örn. Maskeler, önlükler, eldivenler) gerekli değildir.II
VI.F.4.Koruyucu Ortam odasına ihtiyaç duyan ve aynı zamanda havada bulaşıcı bir hastalığı (örn., Pulmoner veya laringeal tüberküloz, akut suçiçeği-zoster) olan hastalar için Havadaki Önlemleri uygulayın.IA
VI.F.4.a.Koruyucu Ortamın pozitif basıncı korumak için tasarlandığından emin olunIB
VI.F.4.b.Koridor ve Koruyucu Ortama göre uygun hava dengesini daha da desteklemek için bir antre kullanın; Kirlenmiş havanın dışarıya bağımsız olarak boşaltılmasını sağlayın veya dönüş havasının devridaim etmesi gerekiyorsa, egzoz kanalına bir HEPA filtresi yerleştirinIB
VI.F.4.c.Bir antre mevcut değilse, hastayı bir AIIR’ye yerleştirin ve sporların filtrasyonunu arttırmak için odada taşınabilir, endüstriyel sınıf HEPA filtreleri kullanınII
El hijyeni

Kaynak:cdc.gov

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.