Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu

 

KİRA YARDIMI  UYGULAMALARI KILAVUZU

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri

(Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar)

ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ  İl MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

1. Amaç;

Bu Kılavuzun amacı; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında

Kanun’un 5. maddesi ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesi hükümleri

uyarınca riskli yapı olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine yapılacak olan kira

yardımları ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından başvurunun

alınması, incelenmesi ve ödeme yapılıncaya kadar olan sürecini tanımlamaktır.

2. Tanımlar;

Bakanlık : Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nı,

Müdürlük : Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nü,

Genel Müdürlük : Altyapı ve Kentsel DönüĢüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü,

Hak sahibi : 6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı ödemesi yapılacak malik,

kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

3. Başvuru Süreci;

Hak sahipleri 6306 sayılı Kanun kapsamında, riskli olarak tespit edilen bir konut ve

iĢyeri için riskli yapının bulunduğu ildeki Çevre ve ġehircilik İl Müdürlüğüne başvuru

yapacaktır. Müdürlük, hak sahipleri tarafından yapılan kira yardımı başvurularını aşağıda

belirtilen hususlara göre inceleyecek ve uygun gördüklerini onaylayarak ödeme evrakına

bağlayacaktır.

 

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

3.1 Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Maliklerden;

a) Başvuru dilekçesi, 1 (Islak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

d) Tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı, 2 3

Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit

raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız

bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.

e) Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına

kayıtlı, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası

alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait

elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili

herhangi bir fatura,

f) Malikin, riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte

ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni

adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve
mühürlü Adres Bilgileri Raporu, 4

g) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),

Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden

Belediye/ilgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı

istenecektir.

1 EK-1: Konut/İşyeri Maliki için Başvuru Dilekçesi
2 EK-2: Tapu Belgesi Örnekleri (Kat Mülkiyetli, Kat İrtifaklı, Arsa Paylı)
3 EK-3: Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı Örneği
4 EK-4: Adres Bilgileri Raporu Örneği

 

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

h) Hak sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.ġ.’ye ait hesap cüzdanı

fotokopisi istenecektir.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür”

kaşesi basılmalı ve işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılarak imzalanmalıdır.

3.2 Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıda İşyeri İşleten Maliklerden;

a) Başvuru dilekçesi, (Konut maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve

dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

c) İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

d) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

e) Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı,

Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit

raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız

bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.

f) Malikin, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası

alındığı tarihten önce riskli yapıda işyeri işlettiğine dair Yapı Kimlik Numarasının

alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait

elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili

herhangi bir fatura,

g) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonraki son üç aya ait riskli yapıda işyeri

bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu oda

sicil kaydı,

 

T.C.
ÇEVRE VEŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

h) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini

gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından

alınacak sicil kaydı,

Bazı gerçek kişi mükellefler ilgili odalara kayıt yaptırmamakta olup, adres

değişliklerini bildirmemektedirler. Bu durumda riskli yapının tahliye edildiğini

belgelemek üzere gerçek kişi mükellefler için ilgili vergi dairesinden alacakları

onaylı yazı veya onaylı Yoklama Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır.

i) işyerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından

alınacak yazı,

j) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),

Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden

Belediye/ilgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı

istenecektir.

k) Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası Aġ’ye ait hesap cüzdanı

fotokopisi istenecektir.

Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC

Kimlik Numarası ve Hesap Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı

şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Ticaret Ünvanı, Vergi Kimlik

Numarası ile Hesap Numarası uyumlu olmalıdır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınacaktır. (Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür”

kaşesi vurulacak, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılacak ve imzalanacaktır.)

3.3 Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta ikamet Eden Kiracılardan;

a) Başvuru dilekçesi, 5 (Islak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

EK-5: Konut Kiracısı için Başvuru Dilekçesi

 

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

d) Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde başvuru yapan

kiracı adına kayıtlı A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik

Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan

herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet

hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,

e) Kiracının, riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte

ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni

adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve

mühürlü Adres Bilgileri Raporu,

f) Yıkılan Yapılar Formu, (Islak imzalı ve mühürlü)

Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden

Belediye/İlgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir

g) Kiracı/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.ġ.’ye ait hesap cüzdanı

fotokopisi istenecektir.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür”

kaşesi vurulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.

3.4 Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıda İşyeri Bulunan Kiracılardan;

a) Başvuru dilekçesi, 6 (Islak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

c) İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

6 EK-6: İşyeri Kiracısı için Başvuru Dilekçesi

 

 

d) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

e) Kiracının, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik

Numarasının alındığı tarihte riskli yapıda işyeri işlettiğine dair riskli yapı tespit

raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma

üzerine veya firma sahibi üzerine kayıtlı Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten

önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit

hatlı olmak Ģartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,

f) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonraki son üç aya ait riskli yapıda işyeri

işlettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu bağlı

olduğu oda sicil kaydı,

g) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),

Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden

Belediye/ilgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı

istenecektir.

h) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini

gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından

alınacak sicil kaydı,

Bazı gerçek kişi mükellefler ilgili odalara kayıt yaptırmamakta olup, adres

değişliklerini bildirmemektedirler. Bu durumda riskli yapının tahliye edildiğini

belgelemek üzere gerçek kişi mükellefler için ilgili vergi dairesinden alacakları

onaylı yazı veya onaylı Yoklama Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır.

i)İşyeri kapatılmıĢsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından

alınacak yazı,

 

j) Gerçek/Tüzel kiĢiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası Aġ’ye ait hesap cüzdanı

fotokopisi istenecektir.

BaĢvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kiĢinin TC

Kimlik Numarası ve IBAN Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı

Ģekilde baĢvuru tüzel kiĢilik adına yapılmıĢ ise Vergi Kimlik Numarası ile IBAN

Numarası uyumlu olmalıdır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmıĢsa “aslı görülmüĢtür”

kaĢesi vurulmalı, iĢlemi yapan kiĢinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.

3.5 Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta Ġkamet Eden Sınırlı Ayni Hak

Sahiplerinden;

a) BaĢvuru dilekçesi, (Konut maliki için istenen baĢvuru dilekçesi alınacaktır ve

dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

d) Sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren Tapu Belgesi ve TaĢınmaza Ait Güncel Tapu

Kaydı,

Kat mülkiyetli/kat irtifaklı tapularda sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren Ģerh

bulunmalıdır.

e) Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak Ģekilde sınırlı ayni

hak sahibi adına kayıtlı, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı

Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç

aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak Ģartıyla telefon/internet

hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,

 

f) Sınırlı ayni hak sahibinin riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarasının

alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine

dair eski ve yeni adresini gösteren Ġl/Ġlçe Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğünden

alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,

g) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),

Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden

Belediye/Ġlgili Kurum yetkilisince verilmiĢ ıslak imzalı ve mühürlü yazı

istenecektir.

h) Sınırlı Ayni Hak Sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.ġ.’ye ait

hesap cüzdanı fotokopisi istenecektir.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmıĢsa “aslı görülmüĢtür”

kaĢesi vurulmalı, iĢlemi yapan kiĢinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.

3.6 Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıda ĠĢyeri ĠĢleten Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinden;

a) BaĢvuru dilekçesi, (ĠĢyeri maliki için istenen baĢvuru dilekçesi alınacaktır ve

dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kiĢilerin)

c) Ġmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kiĢilerin)

d) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

e) Sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren Tapu Belgesi ve TaĢınmaza Ait Güncel Tapu

Kaydı,

Kat mülkiyetli/kat irtifaklı tapularda sınırlı aynı hak sahipliğini gösteren Ģerh

bulunmalıdır.

 

f) Sınırlı ayni hak sahibinin, riskli yapıda A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı

için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte iĢyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit

raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma

veya firma sahibi üzerine kayıtlı Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten önceki son

üç aydan veya sonraki son üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak

Ģartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,

g) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonraki son üç aya ait riskli yapıda iĢyeri

bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son

üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı,

h) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini

gösteren vergi dairesinden alınmıĢ yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından

alınacak sicil kaydı,

Bazı gerçek kiĢi mükellefler ilgili odalara kayıt yaptırmamakta olup adres

değiĢliklerini bildirmemektedir. Bu durumda gerçek kiĢi mükellefler için ilgili vergi

dairesi/dairelerinden alacakları onaylı yazı veya Yoklama FiĢlerindeki tarihler

dikkate alınacaktır.

i) ĠĢyerinin kapatılmıĢsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından

alınacak yazı,

j) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),

Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden

Belediye/Ġlgili Kurum yetkilisince verilmiĢ ıslak imzalı ve mühürlü yazı

istenecektir.

k) Gerçek/Tüzel kiĢiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.ġ.’ye ait hesap cüzdanı

fotokopisi alınacaktır.

BaĢvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kiĢinin TC

Kimlik Numarası ve Hesap Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı

Ģekilde baĢvuru tüzel kiĢilik adına yapılmıĢ ise Ticaret Ünvanı, Vergi Kimlik

Numarası ile Hesap Numarası uyumlu olmalıdır.

 

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınacaktır. (Fotokopi alınmıĢsa “aslı görülmüĢtür”

kaĢesi vurulacak, iĢlemi yapan kiĢinin adı-soyadı yazılacak ve imzalanacaktır.)

3.7 Riskli Olarak Tespit Edilen Kamu Lojmanında Ġkamet Eden Kiracılardan;

a) BaĢvuru dilekçesi, (Kiracılar için istenen baĢvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe

ıslak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

d) Riskli olarak tespit edilen lojmanda A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için

Yapı Kimlik numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen

lojmanı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren Ġl/Ġlçe Nüfus ve

VatandaĢlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,

e) Riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında ikamet ettiğine dair riskli yapı

tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu lojmanda ikamet edip kira

yardımı baĢvurusunda bulunacak kiĢi adına kayıtlı Yapı Kimlik Numarasının

alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait

elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak Ģartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili

herhangi bir fatura,

f) Riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında ikamet ettiğine dair riskli yapı

tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ilgili kurumdan aldığı lojman

tahsis ve tahliye yazısı,

g) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),

Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden

Belediye/Ġlgili Kurumca verilmiĢ ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.

 

h) Lojmanda ikamet eden kiĢiye/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası Aġ’ye

ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmıĢsa “aslı görülmüĢtür”

kaĢesi vurulmalı, iĢlemi yapan kiĢinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.

4 KİRA YARDIMI ÖDEMELERİ HAKKINDA GENEL HUSUSLAR

Hak sahiplerine iliĢkin olarak alınan evrakların Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlükleri

tarafından incelenmesi sonucunda baĢvurusu uygun görülenlerin;

4.1 Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüklerince sistem üzerinden giriĢleri yapılacaktır.

4.2 Kira yardımı ödemelerinin miktarı her yıl alınacak Bakan Olur’u ile belirlenmektedir.

4.3 Konut/iĢyeri maliklerine Bakan Olur’una göre belirlenen tutarda ve 18 ay boyunca kira

yardımı yapılacaktır.

4.4 Konut/iĢyeri kiracılarına iki aylık kira yardımı (bulunduğu ilin malikleri için belirlenen
aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) tek seferde (defaten) verilecektir. 7

4.5 Konut/iĢyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere beĢ aylık kira yardımı
(bulunduğu ilin malikleri için belirlenen aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) tek seferde
(defaten) verilecektir.

5 KİRA YARDIMI BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR

5.1 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu 15.03.2017 tarihinden itibaren geçerli

olup, bu tarih itibarı ile yapılan yeni baĢvurular ve bu tarih itibariyle henüz

sonuçlandırılmamıĢ baĢvurular bu Kılavuz hükümlerine göre incelenir ve sonuçlandırılır.

5.2 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı maliklerine her yıl alınacak Bakan Olur’una

göre sadece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için 18 ay kira yardımı yapılacaktır.

7 EK-7: 2017 Yılı İl Bazlı Kira Yardımı Tutarları

 

5.3 Kira yardımı müracaatlarında, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinde riskli yapı için Yapı

Kimlik Numarası alındığı tarihten itibaren ikamet etme Ģartı 2017 yılı için belirlenmiĢ

olup, 2016 yılı içerisinde müracaat edip Riskli Yapı Tespit Raporu Onay Tarihinde ikamet

edilmemesi nedeniyle talebi reddedilenler, 2017 Kira Yardımı Kılavuzunda belirtilen

baĢvuru Ģartlarını sağlaması ve kira yardımı müracaatı için öngörülen riskli yapıyı tahliye

ettikten sonraki 1 yıllık baĢvuru süresinin dolmamıĢ olması Ģartıyla yeniden müracaat

yapmaları halinde talepleri Valiliklerce (Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlükleri)

değerlendirilebilecektir.

5.4 DönüĢüm Projeleri Özel Hesabından kira yardımı ödemesi yapılmıĢ veya ödemeleri

devam eden hak sahiplerine, 06.01.2017 tarihinden sonra baĢka bir riskli yapıda ikamet

etme Ģartı ve 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu’nda belirtilen diğer Ģartları

sağlıyor olsa dahi aynı türden taĢınmazları ile ilgili olarak (2. Konut-2. ĠĢyeri) kira

yardımı yapılmayacaktır.

5.5 Riskli olarak tespit edilen hem konut hem de iĢyeri için kira yardımı baĢvurusunda

bulunan hak sahiplerinin ikamet etme Ģartı ve 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları

Kılavuzu’nda yer alan diğer Ģartları sağlamaları halinde baĢvuruları

değerlendirilebilecektir. Ancak sistem 1 kiĢiye birden fazla kira yardımı giriĢine izin

vermediğinden Genel Müdürlüğümüzden resmi yazıyla istisna tanımlanması talep

edilmelidir.

5.6 Kira yardımı ödemelerinde A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik

Numarasının alındığı tarihte riskli yapıda ikamet etme Ģartı aranmakta olup, malik, kiracı

ve sınırlı ayni hak sahiplerinden sadece bu Ģartı sağlayanlara kira yardımı yapılacaktır.

5.7 DönüĢüm Projeleri Özel Hesabından aynı kiĢiye hem kira yardımı hem de faiz desteği

ödemesi yapılmayacaktır. Dolayısıyla hak sahibinin kira yardımına baĢvurması

durumunda faiz destekli krediye baĢvuramayacağı hususuna dikkat edilmelidir. BaĢvuru

dilekçesinde yer alan hususlar ayrıca Ġl Müdürlüklerince hak sahibine anlatılacaktır.

 

5.8 Faiz destekli kredi için baĢvuruda bulunan ve Bakanlığımız tarafından faiz destekli kredi

onayı verilen ancak herhangi bir nedenle bu hakkından feragat edip kira yardımına

baĢvurmak isteyen hak sahiplerinin faiz desteği tutarının hesaplarına geçmiĢ olması

halinde kira yardımı baĢvuruları kabul edilmeyecektir. (6306 sayılı Kanunun Uygulama

Yönetmeliği 16/7 gereğince)

5.9 A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı

tarihten sonra satıĢ/ devir yapıldığı durumlarda, yeni malik Yapı Kimlik Numarasının

alındığı tarihte ikamet etme Ģartını sağlayamayacağından kira yardımına baĢvuramaz. Eski

malikin Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda yer alan Ģartları taĢıması ve riskli olarak

tespit edilen yapıyı satmadan/devretmeden önce kira yardımı ödemelerinin baĢlaması

halinde ödemeleri devam edecektir.

5.10 Malikin ve sınırlı ayni hak sahibinin aynı bağımsız bölümde ikamet etmeleri

durumunda yalnızca malik kira yardımından faydalanabilecektir.

5.11 Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi (fotokopi üzerine “aslı görülmüĢtür” kaĢesi ile

iĢlemi yapan kiĢinin adı-soyadı yazılıp ve imzalanmalıdır) yapı kimlik numarasına (YKN)

göre arĢivlenmelidir.

5.12 Bağımsız bölüm numarası (konut/iĢyeri – iç kapı numarası) önemli olup; A, B, C vb

gibi blok numaraları mevcut ise bu baĢvuru dilekçesinde ve sistemde açıklamalar

bölümünde belirtilmelidir.

5.13 Kira yardımı baĢvurusunda bulunan hak sahiplerinin Adres bilgileri raporunda

“yerleĢim yeri adresi” ile “diğer adres” olmak üzere iki farklı adres bilgisinin olması

durumunda “yerleĢim yeri adresi” dikkate alınarak kira yardımı baĢvurularının

değerlendirilmesi gerekmektedir.

5.14 YurtdıĢında ikamet eden kiĢiler, Türkiye’de bulunan riskli yapıları için ikamet Ģartını

sağlayamadıklarından kira yardımı baĢvurusunda bulunamazlar.

 

5.15 6306 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine yapılacak yardım ve muafiyetler riskli

yapı tespit raporu esas alınarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle; Riskli yapı tespit

raporundaki adres bilgileri ile kira yardımı baĢvurusu için sunulan diğer belgelerdeki

bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması önem arz etmektedir.

– Riskli yapı tespit raporundaki adres bilgilerinin veya bağımsız bölüm sayısının hatalı

olduğunun anlaĢılması halinde Valiliklerce (Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü) tespit

raporunun düzeltilmesi ve onaylanması,

– Adres Bilgileri Raporundaki adres bilgilerinin, riskli yapı tesit raporunda yer alan

adres bilgileri ile uyumsuz olması halinde uyumsuzluğun Belediye BaĢkanlığınca

numarataj belgesi ile düzeltilmesi,

– Diğer belgelerdeki bilgilerde yanlıĢlık bulunması halinde ise talep üzerine ilgili kurum

tarafından onaylı resmi yazı ile düzeltilmesi,

gerekmektedir. Belgelerdeki bilgilerin birbiriyle uyumlu hale getirilmesinden sonra kira

yardımı baĢvuruları değerlendirilmesi gerekmektedir.

5.16 ġirket, konutunu iĢyeri olarak kullanıyor ise 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları

Kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlaması halinde kira yardımı ödemesi alabilir ancak

Ģirket, konutu iĢyeri olarak kullanmıyor ise Ģirket üzerinde bulunan konutta ikamet

edenler, 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda belirtilen Ģartları sağlamaları

halinde yalnızca kiracılara ait haktan yararlanabilir.

5.17 Riskli yapı tespit raporu onaylanıp, yapının tahliye edilmesinden sonra kira yardımı

baĢvuru evraklarından biri olan Yanan Yıkılan Yapılar Formunun temin edilemediği

durumlarda (yıkım süresinin uzun olması, riskli yapı tespit raporu onayına itiraz olması

vb.) baĢvurunun yalnızca bu eksik evrak ile kabul edilmesi, yapının yıkılıp evrakın temin

edilmesi ile baĢvurunun değerlendirilmesi, sistem giriĢinin yapılarak ödemelerin

baĢlatılması gerekmektedir.

 

5.18 Riskli olarak tespit edilen taĢınmazın tahliyesinden sonra alınması gereken Adres

Bilgileri Raporunun, taĢınmaz yıkıldıktan sonra alınması halinde Ulusal Adres Veri

Tabanında eski adres silinebilmektedir. Adres Bilgileri Raporunda riskli yapı adresinin

silindiğine dair kayıt bulunması durumunda, 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları

Kılavuzunda yer alan eski adresi gösteren fatura (A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli

yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son

üç aydan birine ait) ve yanan ve yıkılan yapılar formundaki adres belirtmesi ile eski

adresin tespiti mümkün olmaktadır. Dolayısıyla hak sahibi, riskli yapı yıkılmadan Adres

Bilgileri Raporu alması konusunda Ġl Müdürlüğü ve tespite yetkili firma tarafından

bilgilendirilmelidir.

5.19 Kira yardımı baĢvuru evraklarından biri olan faturanın temin edilememesi halinde,

tüketim olduğunu gösteren ve riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu

olacak Ģekilde hak sahibi adına kayıtlı yetkili kurumca onaylı A.R.A.A.D.net sistemi

üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan

veya sonraki son üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak Ģartıyla

telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir abonelik dökümü ile de fatura Ģartı

sağlanmıĢ olacaktır.

5.20 a) Kira yardımı baĢvurusunda istenen faturanın, hak sahibinden farklı bir kiĢiye ait

olması durumunda, hak sahibi ve fatura sahibinin Adres Bilgileri Raporu ile riskli yapı

için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte riskli yapıda birlikte ikamet ettiklerini

belgelendirmeleri halinde fatura Ģartı sağlanmıĢ olacaktır.

b) Kira yardımı baĢvurusunda istenen faturanın, 1. , 2. ve 3. Derece (kan ve kayın

hısımlığı) aile bireylerinden birine ait olması durumunda Nüfus Kayıt Örneği ile

belgelendirilmesi halinde fatura Ģartı sağlanmıĢ olacaktır.

c) Kira yardımı müracaatında istenen faturanın vefat eden eĢ, 1. 2. ve 3. Derece (kan ve

kayın hısımlığı) aile bireylerinden birine ait olması durumunda, söz konusu kiĢilerin vefat

ettiğinin belgelendirilmesi (mirasçılık belgesi, ölüm belgesi veya Nüfus Kayıt Örneği)

halinde fatura Ģartı sağlanmıĢ olacaktır.

 

5.21 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu doğrultusunda talep edilen faturadan

amaç; kira yardımı talebinde bulunan hak sahibinin riskli yapıda A.R.A.A.D.net sistemi

üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğinin

belgelendirilmesine yönelik olup, faturanın herhangi bir kurum tarafından sembolik olarak

düzenlenmesi veya faturada tüketimin bulunmaması halinde değerlendirmenin tek bir

kurumdan alınan herhangi bir döneme ait fatura üzerinden yapılmaması, Yapı Kimlik

Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi bir

tarihte ikamet edildiğinin belgelendirilmesine yarayacak miktarda zorunlu tüketimi içeren

elektrik, su, doğalgaz ve sabit hatlı olmak kaydıyla telefon ya da internet faturalarından

biri ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

5.22 Kira yardımı baĢvurusunda istenen A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için

Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan

birine ait faturalar arasında riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak

Ģekilde hak sahibi adına kayıtlı elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak Ģartıyla

telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir faturanın temin edilmesi gerekmektedir.

Kredi kartı ekstresi, cep telefonu faturası gibi adres teyidi yapılamayan belgeler kesinlikle

kira yardımı baĢvurularında değerlendirilmeyecektir.

5.23 Arsa paylı tapularda, ilgili Belediyeden alınacak bina emlak vergi beyannamesi ile

fatura üzerinde bağımsız bölüm numaralarının gösterilmiĢ olması gerekmektedir. BaĢvuru

esnasında ibraz edilen A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik

Numarasının alındığı tarihte geçerli bina emlak vergisi beyannamesindeki bina hisse

oranları dikkate alınarak kira yardımı baĢvuruları değerlendirilebilecektir.

5.24 Hisseli tapularda (kat mülkiyetli-irtifaklı ya da arsa paylı tapu) A.R.A.A.D.net sistemi

üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte ikamet eden hissedarlara

hissesi oranında kira yardımı yapılabilir, Bağımsız bölümün hisseli olduğu baĢvurularda,

her hak sahibi için ayrı ayrı baĢvuru dilekçesi alınacaktır.

 

5.25 Riskli yapıda ikamet eden hisseli tapuya sahip maliklerin ayrı ayrı kira yardımı

baĢvurusunda bulunması gerekmektedir. Muvaffakatname/feragatname ile baĢvuru kabul

edilmeyecektir.

5.26 A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte

mevcut olan hisse oranları dikkate alınarak kira yardımı yapılacak olup, söz konusu tarihte

tapuda yer alan bağımsız bölümün hisse oranının tespitinde tereddüte düĢülmesi halinde

belgelere ek olarak emlak vergisi beyannamesi de talep edilerek baĢvuruya ait hisse oranı

tespit edilecektir.

5.27 Düzenlenen emlak vergisi beyannamesi türü bina için olmalı, ilgili bağımsız bölüm ve

hissesi açıkça gösterilmelidir. Arsa emlak vergisi beyannamesi kesinlikle kabul
edilmeyecektir. 8

5.28 Vekâletname ile yapılan baĢvurularda;

– Sadece baĢvuru yapmak için Vekaletnamede “6306 Sayılı Kanun kapsamında kira

yardımı baĢvurusu yapmaya” yetkilidir

– Hem baĢvuru hem de kira yardımı almak için ise “6306 Sayılı Kanun kapsamında

kira yardımı baĢvurusu yapmaya ve kira bedellerini almaya” yetkilidir

ibaresi yer almalıdır. 9 Vekaletnamenin noterden onaylı aslının ve vekilin kimlik

fotokopisinin alınması gerekmektedir.

18 yaĢından küçük çocukların, velilerinin veya tayin edilmiĢ ise vasilerinin hak sahibi

adına yaptıkları kira yardımı baĢvuruları değerlendirilebilecektir.

5.29 Riskli yapı malikinin kira yardımı baĢvurusundan önce vefat etmesi halinde;

a) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte birlikte ikamet etmeyen mirasçıları ikamet

Ģartını sağlayamadıkları için kira yardımı baĢvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 EK-10: Emlak Vergi Beyanname Örnekleri (Tam ve Hisseli Beyannameler)
9 EK-11: Vekaletname Örneği

 

b) Ancak Adres Bilgileri Raporu ile riskli yapı için vefat eden hak sahibiyle birlikte Yapı

Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğini belgeleyen mirasçılar, hisseleri

oranında kira yardımı baĢvurusu yapabilirler.

5.30 Kira yardımı ödemeleri devam eden hak sahibinin vefatı halinde Genel

Müdürlüğümüze resmi yazı ile bilgi verilmesini müteakip kira yardımı ödemeleri

durdurulacaktır. Kalan kira yardımının varislere ödenmesine devam edilebilmesi için
Mirasçılık Belgesi istenecek, Mirasçılık Belgesi, 10 varislerin kimlik fotokopileri ve T.C.

Ziraat Bankası A.ġ. vadesiz hesap cüzdan fotokopileri resmi yazı ile Genel Müdürlüğe

bildirilmesini halinde Genel Müdürlükçe varisler sisteme tanımlanacak ve varislere

hisseleri oranında kira yardımı ödenmeye devam edecektir.

5.31 Riskli yapı içerisinde bulunan garaj ve depo gibi ortak alanlar veya eklentiler ayrı bir

bağımsız bölüm olarak dikkate alınmayacak, ikamet edilen riskli yapının yahut iĢletilen iĢ

yerinin eklentisi olmaksızın mevcut yapıdan farklı bir mahalde olması ve depo/ahır olarak

kullanıldığının resmi kurumlarca (Vergi Dairesi ile bağlı bulunulan oda ya da kurumun)

onaylı yazısı ile tespit edilmesi halinde iĢyeri olarak değerlendirilecek ve kira yardımı

baĢvuruları kabul edilecektir. Dubleks veya tripleks yapılar ise tek bir bağımsız bölüm

olarak değerlendirilecektir.

5.32 Dernek, vakıf ve kooperatiflerin tüzel kiĢiliğe sahip olmaları sebebiyle kira yardımı

baĢvuruları iĢyeri olarak değerlendirilecektir.

5.33 Tüzel kiĢiliği sonlandırılamamıĢ konut yapı kooperatiflerinde bağımsız bölüm tapuları

oluĢturulmadığından, 1163 sayılı Kanuna göre düzenlenmiĢ ve bağımsız bölümün hangi

hak sahibine ait olduğunu gösteren noter onaylı Kooperatif Ortaklar Defteri örneği ve hak

sahipleri adına olması kaydıyla riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten

önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı

olmak Ģartıyla telefon/internet faturası ile baĢvuru için gerekli diğer Ģartların sağlanması

durumunda baĢvurular değerlendirilebilecektir.

10
EK-12: Mirasçılık Belgesi

 

5.34 Riskli yapıda apartman görevlisi olarak ikamet edenler, apartman görevlisi olarak

çalıĢtıklarını belgelendirmeleri (Noter onaylı karar defteri, SGK’ dan alınmıĢ aylık hizmet

listesi ile) halinde kira yardımından kiracı olarak faydalanabilecektir.

5.35 BaĢvuru sahibinden T.C. Ziraat Bankası A.ġ.ye ait vadesiz, TL hesap cüzdanı

fotokopisi istenecek, sisteme giriĢ esnasında Adı soyadı, TC Kimlik numarası ve banka

hesap numarasının kontrol edilmesi gerekmektedir. T.C. Ziraat Bankası A.ġ. hesabı

olmayan hak sahiplerine ödeme yapılmayacaktır.

5.36 Kira yardımı baĢvuru dilekçelerinde adres, hak sahibinin adı , soyadı, baĢvuru sahibine

ait vadesiz TL banka hesap numarası, iletiĢim bilgileri ve imza hususlarına dikkat

edilecektir. Vekâlet ile baĢvuru halinde vekilin adı soyadı ve imzasının eksiksiz olmasına

dikkat edilecektir.

5.37 Herhangi bir sebeple hak sahiplerine fazla ödenen bir tutar söz konusu olması halinde

fazla ödenen tutar bir sonraki aydan mahsup edilir.

Kaynak:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir