Genel Aydınlatma Direkleri veTrafo Binaları İçin Belediyelerce Yer Tahsis Ücreti Alınıp,Alınmayacağı

 

T.C.

DANIŞTAY

  1. DAİRE
  2. 2005/4892
  3. 2006/5523
  4. 25.12.2006 

ÖZET: Genel aydınlatma direkleri ve trafo binaları için belediyelerce yer tahsis ücreti alınamayacağı hakkında.

İstemin Özeti : ………. İlçesinde bulunan genel aydınlatma direkleri ve trafo binaları için aylık ve yıllık yer tahsis ücret tarifesi belirlenmesine ilişkin 28.6.2004 gün ve 4806/5338 sayılı …. Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle açılan davada, 2464 sayılı Yasanın 97. maddesinden söz edilerek, olayda davalı idarece her ne kadar yukarıda anılan Yasa maddesine dayanılmak suretiyle genel aydınlatma direkleri ve trafo binaları için dava konusu ücret tarifesi düzenlenmiş ise de, davalı idarece söz konusu yasa maddesi uyarınca verilmiş bir hizmet söz konusu olmadığı gibi, Belediye alanında bulunan yol, bulvar, cadde ve meydanlara ait tretuvar ile umuma ait yerler üzerine konulan elektrik direkleri ve trafo yerleri nedeniyle yer tahsis ücreti alınabilmesi için davalı idarece ilgili kuruluşa (TEDAŞ) yapılmış herhangi bir tahsis de bulunmadığından, 2464 sayılı Kanunun 97. maddesine dayanılarak belirtilen yerlere konulan elektrik direkleri ve trafo yerleri için yer tahsis ücreti alınması ve bu yolda ücret tarifesi yapılmasının mümkün bulunmadığı, öte yandan mevzuatta belirtilen yerlere konulacak elektrik direkleri ve trafo yerleri için yer tahsis ücreti alınacağına ve bu konuda ücret tarifesi yapılacağına ilişkin bir düzenleme de bulunmadığı, bu duruma göre dava konusu ücret tarifesine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden ……. 1. İdare Mahkemesinin 11.5.2005 gün ve E:2004/1513, K:2005/550 sayılı kararının, kamunun kullanımına ait yerlerin tasarruf hakkının belediyelere ait olması nedeniyle yapılan işlemde mevzuata aykırılık olmadığı öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Mesude GÜNDÜZ’ün Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Radiye TİRYAKİ’nin Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü :
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. Fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır. İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 25.12.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak:tbb.gov.tr

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir