Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin Uygulamaları Hakkında Çelişkiye Düşülen veya Sorun Yaşanan Konular.

08.09.2013 tarihi 28759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili idareler tarafından uygulanması sırasında çelişkiye düşülmektedir. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılması düşünülen hükümlerle ilgili çalışmalarda
çelişkiye düşülen veya uygulamada sorun oluşturan konulara  aşağıda açıklık getirilmiştir.

Uygulama Sırasında Çelişkiye Düşülen Konular:
1.
Yönetmeliğin 16. maddesi ile ilgili olarak:Taban alanına dahil edilmeyecek olan yangın merdivenleri veya müstakil yangın merdiveni olmayan yapılarda yangın merdiveni olarak kullanılan bina merdivenlerinden biri hükmüne göre müstakil konutlardaki merdivenler ve sahanlıkları taban alanına dahil edilmeli midir? Bu merdivenler Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereği kaçış merdiveni sayılırlar mı?
2. Emsale dahil edilmeyecek zemin teraslarını hesaplamaya yönelik olarak, müstakil konut yapılarında bağımsız bölümün toplam bürüt alanı mı esas alınmalıdır?
3. Katın emsale dahil alanının tanımı nasıl yapılmalıdır?
4. Bodrum kat yapılamayan durumlarda yapının kendi ihtiyacı için zemin kat veya normal katlarda düzenlenen otoparklar katlar alanına dahil edilmeli midir?
5. Katlar alanına dahil edilmeyen, ticari amaç içermeyen kreş ve çocuk bakım üniteleri hangi kullanım amacı olan yapılarda yapılabilir?
6. Katlar alanına dahil edilmeyen mescit alanı hangi kullanım amacı olan yapılarda yapılabilir ve bir alan sınırlaması var mıdır?
7. AVM, hastane, özel sağlık tesisi, okul, otel vb binalarda sirkülasyon alanları, yangın güvenlik koridoru, bina giriş holleri, kat holleri, asansör önü sahanlıkları, kat ve ara sahanlıkları dahil açık veya kapalı merdivenler katlar alanı hesabına dahil edilmeli midir?
8. Katlar arası sirkülasyonu sağlayan rampalar ve yürüyen merdivenler katlar alanına dahil edilmeli midir?
9. Sığınak Yönetmeliği’nin 6.maddesi hükümlerine göre emsal hesabına dahil olmayan sığınak alanlarının %30’dan fazlası katlar alanına dahil edilmeli midir?
10. Işıklıkların tamamı mı yoksa yönetmelik gereği yapılması zorunlu olan alan mı katlar alanına dahil edilmemelidir? Işık ve hava almasına gerek olmayan veya doğrudan ışık hava alması mümkün olan piyeslerde düzenlenen ışıklıklar katlar alanına dahil edilmeli midir?
11. Su basman seviyesi altındaki bodrum katlarda düzenlenen ve kısmen tabii zemin üzerinde cephesi bulunan ortak alan depolar emsale dahil edilmeli midir?
Örnek bir proje üzerinde katlar alanına dahil edilmeyen alanlar gösterilerek tarifleyici bir emsal hesabı dökümü yapılabilir mi?
12. Günlük ticarete yönelik işyerleri, mağaza ve dükkanlar ile pastane, lokanta, kahvehane, ekmek fırınları, hamam ve sıhhi banyolar, düğün ve oyun salonları,diskotek, bar, birahane ve gazinoların kat net iç yüksekliği en az ne olmalıdır?
13. Mevcut Uygulama İmar Planına uygun olarak emsal tanımlanmadan yapılaşmış adalarda, arazinin eğiminden dolayı açığa çıkan bodrum katların emsale dahil edilmesi sonucu açığa çıkan bodrum katlarda emsal hakkının doldurulması nedeniyle yapılaşamayan parsellerde nasıl bir yöntem izlenmelidir?
14. Yönetmeliğin 26.maddesi ile ilgili olarak:
15. “Bina giriş koridoru genişliği, ana merdivene ulaşıncaya kadar dış kapı genişliğinden az olmamak koşuluyla umumi binalarda en az (2,20) m., diğer binalarda ise en az (1,50) m” olduğu belirtilmektedir. Otopark ve bina girişinin beraber olduğu durumlarda bina giriş koridoru genişliği ne olmalıdır?
16. Bina girişlerinde bodrum kat otopark girişine yönelik ön bahçe sınırına kadar rampa yapılabilir mi?
17. Mimari estetik komisyonu kurulmamış yerlerde 40 metreden fazla cephe uzunluğu olan AVM, üzerinde birden fazla blok olan bazalı yapıların bazası vb nasıl yapılabilir?
18. Toprağa dayalı bodrum katlarda bulunan konutlarda oturma odası ve bir yatak odasının; taban döşemesinin üst seviyesinin tabii veya tesviye edilmiş zemine gömülü olmaması, doğal aydınlatma ve havalandırmasının pencere açılmak suretiyle sağlanması, sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması zorunlu olduğu, bu bağımsız bölümlerin kısmen veya tamamen tabii ve tesviye edilmiş zemin altında kalan duvarlarında pencere açılamayacağı belirtilmektedir. Bu hüküm gereği; kısmen toprağa gömülü olup doğal ışık hava alabilecek durumdaki bodrum katlardaki eklentiler kuranglez ile havalandırılmak veya doğal ışık hava alamamak zorunda kalmaktadır. Bu durumdaki piyeslerin toprak üzerinde kalan cephelerinde gerekli önlemlerin alınması ve parapet yüksekliğinin sağlanması halinde pencere açılabilmeli midir?
19. 3194 sayılı yasa hükümlerine uygun olarak yapılmış Uygulama İmar Planlarına göre yapılaşmış ön bahçesiz parsellerde geçici madde 4 hükümleri uygulanmalı mıdır?
20. Merdivenlerde minimum kova ölçüsü kaç cm kabul edilir?
21. Yangın Yönetmeliği’nin 33.maddesi hükümlerince hesaplanan kaçış yolu sayısı ve genişliği 1.50 metreden az olan ve yangın merdivene açılan kapılarda 1.50 metre genişlik aranmalı mıdır?
22. Müstakil konutlarda bodrum kat ile zemin kat arasında içten bağlantıyı sağlayan bir merdiven düzenlenmek zorunluluğu var mıdır yoksa bodrum katlara bahçeden giriş çıkış düzenlenebilir mi?
23. Asansör kuyu boşluğu yönetmelikteki kabin kriterlerinin sağlanması halinde teknolojik gereklere göre belirlenebilir mi?
24. Ön bahçesiz binalarda, yol cephesinde otopark için bodrumdan giriş yapılabilir mi?
25. Bodrum katı veya bahçesi olmayan binaların müştemilat kısımları kat holünde düzenlenebilir mi?
26. Kömürlük ve müştemilatların doğal yoldan veya havalandırma bacası ile havalandırılması zorunlu mudur?
Kaynak: planlı alanlar tip imar yönetmeliği

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir