Bina Enerji Performansı Enerji Kimlik Belgesi

(1) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken EN 15217 standardına uyulur.
(2) Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik
Belgesi hazırlanı lacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.
(3) Enerji Kimlik Belgesi, binalar için Bina Enerji Performansı Yönetmeliği EK-3 de verilen formata göre düzenlenir.
(4) Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kurulus tarafından hazırlanır ve ilgili idarece
onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
(5) Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım alanı 1.000 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve isletmeye alınan
yeni binalar için 26 ncı maddede belirtilen bilgileri içe recek sekilde düzenlenir.
(6) Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince
muhafaza edilir, bir nüshası da bina girisinde rahatl ıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ay rıca bina
veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, malsahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji
Kimlik Belgesi de verilir.
(7) Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değismesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması
halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak sekilde yenilenir.
(8) Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz he r
bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.
(9) Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kurulusları, Mill i Đstihbarat Teskilatı Müstesarlığı
binaları ile mücavir alan dısında kalan ve toplam insaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar için Enerji Kimlik
Belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.
(10) Hesaplarda kullanılan yüzey alanlarının elde edilme yöntemi, enerji dönüsüm katsayıları, nihai enerjilerin
birincil enerjiye dönüstürülmesi ve enerji tüketimleri ölçeği, nihai enerji tüketimleri, sera gazı emisyonlarına
dönüstürme katsayıları ve karbondioksit emisyonu, Enerji Kimlik Belgesinin ekleri olarak proje kapsamında
hazırlanır.
(11) Sera gazı emisyonları dönüsüm katsayıları nihai enerji tüketimi basına kgCO2 olarak ifade edilir. EK-6’da
yakıtlara göre kullanılabilir dönüsüm katsayıları verilmistir.
(12) Binanın enerji performans değeri hesaplanmasında kullanılacak sistem verimlilik katsayıları Enerji Kimlik
Belgesinin bir eki olarak hazırlanır.
Enerji kimlik belgesinde bulunması gereken bilgiler
 (1) Enerji Kimlik Belgesinde, binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma
sistemlerinin verimi/etkenliği ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgilerle birlikte;
a) Bina ile ilgili genel bilgiler,
b) Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,
c) Binanın kullanım alanı (m2),
ç) Binanın kullanım amacı,
d) Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan
enerjinin miktarı (kWh/yıl),
e) Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),
f) Binaların kullanım alanı basına düsen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değisen bir referans
ölçeğine göre sınıflandırılması,
g) Nihai enerji tüketiminin olusturduğu sera gazlarının kullanım alanı basına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl),
ğ) Binaların kullanım alanı basına düsen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değisen bir referans ölçeğine
göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),
h) Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,
ı) Birinci l enerji tüketimine göre, EK-5a’da belirlenen enerji sınıfı,
i) Nihai enerji tüketimine göre, EK-5b’de belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı gösterilir.

Yıllık enerji ihtiyacı
 (1) Yıllık Enerji Đhtiyacı için ihtiyaç duyulan;
a) Binanın ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacı hesabı, Bakanlık tarafından yayınlanacak ilgili tebliğe göre,
b) Binanın aydınlatma enerjisi ihtiyacı hesabı, TSE tarafından çıkartılan ilgili standartlar, burada bulunmaması
halinde ilgili Avrupa standardlarına göre,
c) Binanın sıhhi sıcak su üretimi için kullanılan enerji ihtiyacı hesabı, TSE tarafından çıkartılan ilgili standartlar,
burada bulunmaması halinde ilgili Avrupa standardlarına göre, yapılır.
(2) Binalar için yıllık enerji ihtiyacı hesabında, binanın ısıtılması, sıhhi sıcak su üretimi, soğutulması ve
aydınlatma için kullanılan enerjiler dikkate alınır.
(3) Yıllık enerji ihtiyacı hesabı, binanın ısıtılması, sıhhi sıcak su üretimi, soğutulması ve aydınlatma için
kullanılan enerjilerin toplamından olusur.
(4) Ek-6’daki enerji çesitlerinden farkl ı enerji çesitlerinin birinci l enerjiye dönüstürülmesi için, katsayıların
alındığı kaynak belirtilmek sartıyla ek olarak verilir.

enerji-kimlik-belgesi

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir