Kat Mülkiyeti Tapusu Alma Zorunluluğu Var

Kat mülkiyeti tapusu alma zorunluluğu, 28.11.2007’den önce yapı kullanma izin belgesi (iskan) alınmış binaları da ilgilendiriyor. Bu durumdaki binalar için de aynı yaptırımlar söz konusu. 28.11.2007’den sonra yapı kullanma izni alınmış binalar ile arasındaki tek fark, zorunluluğun yerine getirilmesine ilişkin süre…
İskanı 28.11.2007 tarihinden önce alınmış olan kat irtifaklı gayrimenkullerin de kat mülkiyetine geçilmesi konusundaki zorlayıcı hüküm, 5711 sayılı Kanun’la Kat Mülkiyeti Kanunu’na eklenen geçici 1. maddede yer alıyor. 

"Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez. 44 üncü madde hükmü saklıdır.

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra arsanın malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerin veya bunlardan birinin tapu idaresine yapacağı istem üzerine, bu Kanunda gösterilen şartlar uyarınca, kat mülkiyetine çevrilir."

MADDE 5 – 634 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 12 – Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekir:

a) Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ve birden çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet plânı ile yapı kullanma izin belgesi.

b) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı.

c) Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste." 

"Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen proje ve plân, (b) bendindeki yönetim plânı ile (c) bendindeki listeyi tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı istenmez."

"Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı anagayrimenkulde, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına rağmen, kat mülkiyetinin kurulması için tapu idaresine verilmesi gereken 12 nci maddede yazılı belgelerden eksik olanları tamamlamaktan veya imzalanması gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine, kendine ait her bağımsız bölüm için, anagayrimenkul belediye sınırları içinde ise belediye, belediye sınırları dışında ise mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

Yasa hükmünden de açıkça anlaşılacağı gibi, iskanı 28.11.2007 tarihinden önce alınmış gayrimenkuller açısından da kat mülkiyeti tapusu alınması zorunlu. Sadece tapunun alınma süresi konusunda bir farklılık var.
İskanı 28.11.2007 tarihinden sonra alınmış gayrimenkullerde kat mülkiyeti tapusu alma süresi, iskanın alındığı tarihten itibaren bir yıl. İskanı, Kanun’daki değişikliğin yürürlüğe girdiği 28.11.2007 tarihinden önce alınmış binalarda ise süre, değişikliğin yürürlüğe girdiği 28.11.2007 tarihinden itibaren iki yıl. Yani bu durumdaki binalar için iskanın alındığı tarihe bağlı olmaksızın, 28.11.2009 tarihine kadar kat mülkiyeti tapusunun alınması gerekiyor.

Tümü kaçak yapılar ve projesine göre aykırı yapılar için yasada hiçbirşey yok.Bunlar için bir açıklama getirilmemiş.Bunun anlamı yasal olanlar kat mülkiyet tupusunu alsın,yasal olmayanlar ancak imar affı ile gerçekleşebilir.İmar affı ile proje tasdiki ve iskan alındığından kat mülkiyeti kurulabilir.

 

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir