Ruhsatsız yapı için süre verilmeden imar para cezası verilebilir mi?

Yapı sahibine para cezası verilebilmesi için idarece ruhsatsız yapılaşmanın veya ruhsata aykırılığın tespit edilmiş olması yeterli olup, ruhsata aykırılığın tesbiti üzerine mevzuata uygunluğun sağlanması için ilgiliye tanınacak sürenin para cezası verilmesi yönünde tesis edilecek işlemle doğrudan bir ilgisinin bulunmadığı gibi ruhsata aykırılığın giderilmiş olmasının da para cezası verilmesine engel teşkil etmeyeceği

 parsel üzerindeki yapı nedeniyle 3194 sayılı imar kanunu’nun 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin  belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince; anılan taşınmaz için  inşaat ruhsatının düzenlendiği, dava konusu işleme esas tutanakta, yapının ruhsata aykırı yapıldığı belirtilerek ruhsata uygunluğun sağlanması amacıyla 7 gün süre tanındığı, ancak yapının ruhsat ve eklerine aykırı olduğunun somut bir tesbitle ortaya konulmadığı ayrıca ruhsata aykırılık durumu oluşmuş olsa bile söz konusu aykırılığın ruhsata bağlanması için davacı şirkete azami otuz gün süre tanınması gerektiği, ,verilen 7 günlük süre zarfında da eksikliklerin giderilerek mührün kaldırıldığı ve inşaatın devamına izin verildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.

"ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanılan yapılar" başlıklı yasanın 32.maddesinin birinci fıkrasında ise, bu kanun hükümlerine göre ruhsat almadan yapılabilecek yapılar hariç, ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tesbiti, fenni mesulce tesbiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumunun tespit edileceği, yapının mühürlenerek inşaatın durdurulacağı belirtilmiştir.

Yasa’nın 42.maddesinde de, ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine veya müteahhidine para cezası verileceği kurala bağlanmıştır.
Yapı sahibine para cezası verilebilmesi için idarece ruhsatsız yapılaşmanın veya ruhsata aykırılığın tespit edilmiş olması yeterli olup, ruhsata aykırılığın tesbiti üzerine mevzuata uygunluğun sağlanması için ilgiliye tanınacak sürenin para cezası verilmesi yönünde tesis edilecek işlemle doğrudan bir ilgisinin bulunmadığı gibi ruhsata aykırılığın giderilmiş olmasının da para cezası verilmesine engel teşkil etmeyeceği kuşkusuzdur.

Bu itibarla, uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu yerde düzenlenen tutanak tarihinden itibaren yapının mevzuata uygun hale getirilebilmesi için 30 gün süre tanınmadığı ve belirtilen süre içinde de mevzuata uygunluğun sağlanmış olduğu gerekçesinin para cezası verilmesine ilişkin işlemin iptaline esas alınamayacağı açıktır.

Kaynak: imarhukukcusu.com

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir