Çelik Binalar İçin Depreme Dayanıklı Tasarım

 SİMGELER
Bu bölümde aşağıdaki simgelerin kullanıldığı boyutlu ifadelerde, kuvvetler Newton [N],
uzunluklar milimetre [mm], açılar radyan [rad] ve gerilmeler MegaPascal [MPa] =
[N/mm2] birimindedir. 
A = Enkesit alanı
Ak = Kesme alanı
An = Faydalı enkesit alanı
b = Genişlik
bcf = Kolon kesitinin başlık genişliği
bbf = Kiriş kesitinin başlık genişliği
D = Dairesel halka kesitlerde dış çap
Da = Akma gerilmesi arttırma katsayısı
db = Kiriş enkesit yüksekliği
dc = Kolon enkesit yüksekliği
E = Deprem yükü simgesi
Es = Yapı çeliği elastisite modülü
e = Bağ kirişi boyu
G = Sabit yük simgesi
Hort = Düğüm noktasının üstündeki ve altındaki kat yüksekliklerinin ortalaması
h = Gövde levhası yüksekliği
hi = Binanın i’inci katının kat yüksekliği
ℓb = Kirişin yanal doğrultuda mesnetlendiği noktalar arasındaki uzaklık
ℓn = Kiriş uçlarındaki olası plastik mafsal noktaları arasındaki uzaklık
Md = Düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan eğilme
momenti
Mp = Eğilme momenti kapasitesi
Mpa = Kolonun alt ucunda hesaplanan moment kapasitesi
Mpi = Kirişin sol ucu i’de hesaplanan pozitif veya negatif moment kapasitesi
Mpj = Kirişin sağ ucu j’de hesaplanan negatif veya pozitif moment kapasitesi
Mpn = İndirgenmiş moment kapasitesi
Mpü = Kolonun üst ucunda hesaplanan moment kapasitesi
Mvi = Kirişin sol ucu i’ deki olası plastik mafsaldaki kesme kuvvetinden dolayı
kolon yüzünde meydana gelen ek eğilme momenti
Mvj = Kirişin sağ ucu j’ deki olası plastik mafsaldaki kesme kuvvetinden dolayı
kolon yüzünde meydana gelen ek eğilme momenti
Nbp = Eksenel basınç kapasitesi
Nçp = Eksenel çekme kapasitesi
Nd = Düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan eksenel
kuvvet
Q = Hareketli yük simgesi
R = Taşıyıcı sistem davranış katsayısı
ry = Kiriş başlığının ve gövdenin basınç gerilmeleri etkisindeki bölümünün
1/3’ünün yanal doğrultudaki atalet yarıçapı
t = Kalınlık
tbf = Kiriş kesitinin başlık kalınlığı
tcf = Kolon kesitinin başlık kalınlığı
58
tmin = Kayma bölgesindeki en küçük levha kalınlığı
tp = Takviye levhaları dahil olmak üzere, kayma bölgesindeki toplam levha
kalınlığı
tt = Takviye levhası kalınlığı
tw = Gövde kalınlığı
u = Kayma bölgesi çevresinin uzunluğu
Vd = Düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme
kuvveti
Vdy = Kirişin kolona birleşen yüzünde düşey yüklerden meydana gelen basit kiriş
kesme kuvveti
Ve = Kolon-kiriş birleşim bölgesinin gerekli kesme dayanımı
Vke = Kayma bölgesinin gerekli kesme dayanımı
Vik = Çerçeveli veya perdeli-çerçeveli sistemlerin çerçevelerinde, binanın i’inci
katındaki tüm kolonlarda, gözönüne alınan deprem doğrultusunda Bölüm 2’ye
göre hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı
Vis = Çerçeveli veya perdeli-çerçeveli sistemlerin çerçevelerinde, binanın i’inci
katında Denk.4.3’ün hem alttaki hem de üstteki düğüm noktalarında
sağlandığı kolonlarda, gözönüne alınan deprem doğrultusunda Bölüm 2’ye
göre hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı
Vp = Kesme kuvveti kapasitesi
Vpn = İndirgenmiş kesme kuvveti kapasitesi
Wp = Plastik mukavemet momenti
αi = Herhangi bir i’inci katta hesaplanan Vis / Vik oranı
Δi = Binanın i’inci katındaki göreli kat ötelemesi
γp = Bağ kirişi dönme açısı
Ωo = Büyütme katsayısı
σa = Yapı çeliğinin akma gerilmesi
σbem = Elemanın narinliğine bağlı olarak, TS-648’e göre hesaplanan basınç emniyet
gerilmesi
σem = Emniyet gerilmesi
p θ = Göreli kat ötelemesi açısı

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir