Alışveriş merkezlerinde Stand İsmi Altında Bağımsız Bölüm Oluşturulamaz

İstanbul ilinde bulunan Alışveriş Merkezlerinde içinde varsa bahçelerinde proje harici dükkanlar oluşturulduğu ve bu dükkanlar yasadışı olmasına rağmen ruhsat verildiği belirtilerek İstanbul genelinde ne kadar alışveriş merkezi varsa ruhsata aykırı bu dükkanların tesbit edilip gerekli yasal işlemlerin yapılması,ruhsatların iptal edilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğünce 21.02.2008 tarihin de karar alınmış 32 ilçe 41 ilk Kademe Belediye Başkanlıklarına gönderilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun Yapı Kullanma İzni başlıklı 30. maddesinde,"Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten doğacak mesuliyetten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi, resim ve harç ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz. " denilmektedir.

23.06.2007 tarihli İstanbul İmar Yönetmeliğinin PASAJLAR-KAPALI ÇARŞILAR VE ÇOK KATLI MAĞAZALAR başlıklı 10.bölümde,

"Pasajlar :(İki yanında dükkanlar bulunan örtülü yaya geçidi)"müstakil parsellerde veya tapuda tescil edilmek koşulu ile komşu bir parsel üzerinde aynı nitelikte başka bir binaya geçiş sağlayan çarşılar olup, bünyesindeki işyerlerinin ayrı ayrı bağımsız bölüm numarası alması zorunludur. 

Kapalı çarşılar: bir veya daha fazla giriş çıkışı olan çarşılar olup, bünyesindeki işyerlerinin ayrı ayrı bağımsız bölüm numarası alması zorunludur. 

Çok katlı mağazalar: bir veya daha fazla girişi olan bünyesinde tek bir mağaza veya değişik amaçlı satış birimleri ile sosyal içerikli mekanlar bulunan tek bir işletmeye ait işyeri olup tek bir bağımsız bölüm numarası alması zorunludur." denilerek Alışveriş Merkezi bünyesindeki iş yerlerinin ruhsata esas projelerde ayrı ayrı bağımsız bölüm numarası alması gerektiği açıklanmıştır.

Aynı yönetmeliğin 8.01.2 maddesinde "Dükkan ve bürolarda bulunması gereken piyesler ve en az ölçüleri : "belirtilmiş  ve C maddesinde "Dükkan ve büroların dar kenarı 2 m’ den az olmamak üzere alanı 6 m2 den az olamaz." denilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7c maddesinde Sıhhi işyerlerini 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri,umuma açık istirahat  ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek"ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Konu ile ilgili olarak,yapılarda ruhsat ve eki projede olmayan stand veya başka bir isim altında  bağımsız bölümler oluşturulamaz,ruhsat ve eklerine aykırı olan bağımsız bölümlere alışveriş merkezi yönetimi tarafından izin verilemez.İstanbul Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm kapalı çarşı-pasaj ve özellikle alışveriş merkezlerinde projede olmayan bu tür stand veya başka bir isim altında ruhsat ve eki projeye aykırı bağımsız bölümlere izin verilmemesi için karar alınmıştır.

 

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir