Salon Standartları

İşitme sınırı:
Salonun akustik özelliği, basitçe ses yansımaları ve reverberasyon süresi ile belirtilir. Sesin net duyulabilmesi için reverberasyon süresi kısa olmalıdır. Müzik için daha uzun reverberasyon süresi tercih edilir. Ses yansıtıcı ve emici yüzeyler akustiğe katkıda bulunur, fakat salonun genişliği bunda önemli rol oynar. Farklı fonksiyonlar için ses yutucu yüzeyler yansıtıcı panellerle kapatılabilmelidir. Sesin yapay olarak yükseltilmesi mümkündür, fakat tercih edilmemelidir. 

OTURMA KAPASİTESİ

Görme sınırı:
Oyuncunun izleyiciye hitap etme alanı oyuncunun yeteneğine bağlı olduğu kadar, görüş mesafesi ve işitsel sınıra da bağlıdır. Seyirci yüz ifadelerini görecek mesafede olmalıdır. Kabul edilen maksimum mesafe, açık sahnenin merkezinden veya ön sahne çizgisinden 20 m’dir. Müzikal oyunlar ve operalar için yüz ifadeleri daha az önemli olduğundan bu mesafe 35 m’ye kadar çıkabilir.

Yatay ve düşey kesitteki görüş çizgileri sahne yerleşimini ve salonun genişiliğini belirler. Görüş mesafesi ve kapasite ise derinliği belirler. Bu durumda görüş çizgilerinin doğru olarak belirlenmesi, planlama aşamasında en önemli rolü oynar. Salonun plan üzerinde yerleşimi ve kesitte ortaya çıkacak olan eğim, görüş çizgileri kullanılarak bulunur.
1. Renklerin net görülebilmesi için maksimum yatay açı 40° dir.
2. Sahnedeki objelerin, sahnedeki diğer objeler ve arka planla olan ilşkisinin net olarak sağlanması için yatay görüş çizgisinin merkez çizgi ile yaptığı açı maksimum 60°dir.
3. Projeksiyon perdesi ile yapılan açı hesaplanırken perdenin uzak kenarına olan çizgi ile perdenin yaptığı açı esas alınır.
4. Seyircinin yer tercihi (drama salonlarında) sırasıyla ön merkez, orta merkez, orta kenar, ön kenar, arka merkez, arka kenar olarak sıralanır.
5. Sahnedeki objelerin net görülebilmesi için gerekli maksimum düşey açı 30°dir.
6. Sinema pojeksiyonlarında tercih edilen maksimum yatay açı 12°dir.


Koltukların salon içindeki yerleşimi ve koltuklar arası koridorlar planlanırken, her sıraya azami koltuğun yerleştirilmesi (genelde 14), görüş çizgilerinin düzensizleşmesine sebep olabilir. Görüş amacına uygunluk olarak düz koridorlar eğimli koridorlardan daha daha etkilidir. Sahneye dik koridorlar, koridordan geçenlerin koridor boyunca oturanların görüş çizgisini kesmesi ve en çok istenen bölümün koridor olarak kullanılması nedeniyle tercih edilmemelidir.

Sıraların yerleşiminde de kavisli yerleşim yönlenmenin görüş çizgisi doğrultusunda olması nedeniyle tercih edilir.

Planlanan salonun kullanım amacı, planlama esnasında gözönüne alınmalıdır.

SİNEMA VE TİYATROLAR

TSE’nin normlarına uyulacaktır. Sinema ve tiyatrolar, gise, giris holü, bekleme salonu,
fuayeler, salon ve balkonlar, perde, sahne, soyunma, dus yerleri, idare odaları, giris, çıkıs,
koridor merdivenleri, wc, lavabo mahalleri vb gerekli kısımlardan ibarettir.
Salon ve Balkonlar
Hacim ve Yükseklik Tertipleri:
Salon ve balkonlarda sahne hacmi hariç, kisi basına en az 5,00 m³ hacim isabet etmesi sarttır.
Sahneden en uzak seyirci sırasında dahi en az temiz yükseklik 2,40 m.nin altına düsemez.
 Tabii Zeminden Kot Farkları:
Seyircinin çıkısta, rahat bosalma imkânı bulacak sekilde tabii zemine ulastıgı noktaların
kotları ile salon ve balkonda bu kota nazaran en gayri müsait durumdaki seyirci sırasının
kotları arasındaki farklar asagıda verilen miktarları geçemez.
300 ila 600 kisilik salon ve balkonlarda ± 12,00 m.
600 ila 2000 kisilik salon ve balkonlarda ± 8,00 m.
2000 kisiden fazla salon ve balkonlarda ± 5,00 m.
300 kisiye kadar kapasiteli salon ve balkonlarda tabii zeminden kot farkı sınırlaması yoktur.
 Kapılar:
Kapı genislikleri; bir seans çıkısıyla tabii akımla, kesitten geçebilecek en fazla seyirci sayısına
göre hesaplanacak,bu hesapta salon ve balkonlar ayrı degerlendirilerek 600 kisiye kadar her
125 kisiye 1 m.; 600 kisiden sonra ise her 165 kisi için l m.lik en az genislik isabet edecektir.
Salon ve balkonlarda ayrı ayrı en az 2 ser çıkıs kapısı bulunması ve bir kapının genisliginin
l,00 m.den az olmaması sarttır.

Oturma yerlerinin düzenlenmesi:

Oturma yerleri sabit olacak, temiz genislik ve enleri en az 0,50 m., sıraların arasındaki serbest
geçit ise en az 0,45 m. olacaktır. Duvara dayanan yan sıralar en fazla 7 oturma yeri ihtiva
edebilir.İki yan geçit arasında bulunabilecek azami oturma yeri sayısı salonlarda 28,
balkonlarda 24’tür. Ancak salon ve balkonun her iki yanında; en fazla 3 sıra için en az l m.
genisliginde veya en çok 4 sıra için en az l,50 m. genisliginde birer çıkıs mevcut ise bir
sıradaki oturma yeri adedi 50’ye çıkartılabilir.
Yan geçitler paralelinde ara geçitler bulunuyorsa; salonlarda yan geçit ile bir sonra gelen ara
geçit arasında bir sırada en çok 21, balkonlarda en çok 18 oturma yeri bulunabilir. Ara geçitler
arasında bir sırada bulunabilecek en çok oturma yeri sayısı ise salonlarda 14, balkonlarda
12’dir. Ancak yan geçitler paralelindeki bu ara geçitlerin dogrudan dogruya veya sahneye
paralel ara geçitler vasıtasıyla çıkıslara ulasması sarttır. Sinemalarda, en ön oturma yeri
arkasının perdeye mesafesi 7 m.den az olamaz ve perde ortası diki ile en fazla 45° teskil
edecek tarzda çizilen iki dogrunun dısında kalan kısımlara oturacak yer konulmaz.
Localarda tespit edilmemis olarak en çok 10 oturma yeri bulanabilir. Her oturma yeri için en
az 0,65 m²lik bir alanın bulunması zorunludur.
Oturacak yerlerin yerlestirilmesinde en az göz yükseklik farkının 0,06 m. olması sarttır.
Sinema ve tiyatroların tekerlekli sandalye ile ulasılabilir ve seyircilerin salona girisi çıkısını
engellemeyecek bir noktasında (Esiksiz ve en fazla % 6 egimle ulasılabilen bir düzlemde) her
biri 90 cm x 140 cm olan iki alan tekerlekli sandalyedeki özürlüler için ayrılacaktır. Mimarî
düzenlemeye göre bu yerlerin seyircilerin yer aldıgı herhangi bir bölümde olması mümkündür
 Salon ve Balkon içi ve Yan Geçitler:
Oturma yerleri arasında sahneye dik ve paralel olarak bırakılan geçitlerin genislikleri, bir
seans çıkısında tabii akımla kesitten geçebilecek en fazla seyirci sayısına göre 100 kisiye
1m.lik en az genislik isabet edecek tarzda hesaplanacak ve geçit enleri 1,50 m.den az
olmayacaktır.

Havalandırma:
Salon ve balkonlarda yeterli havalandırma tedbirleri alınması zorunludur.
Fuayeler:
Salon ve Balkonların her biri için ayrı olmak üzere, ait oldugu bölümün alanının, sinemalarda
en az l/4 ü tiyatrolarda en az l/3 ü kadar fuaye tertibi mecburidir.
Fuaye yüksekligi en az 3,50 m.dir. Fuayenin kademeli tertiplenmesi halinde bu yükseklik
sahanın l/3’ünden fazlasında olmamak sartı ile 2,70 m.ye kadar indirilebilir.
Koridorlar ve Çıkıs Geçitleri:
Seyirci ile ilgili koridor ve çıkıs geçitlerinin en az genislikleri yine salon içi geçitler gibi hesap
edilir. Ancak bunların genislikleri 2,00 m.den az olamaz. Buralarda çıkıntılar 0,15 m.yi
geçemez. Koridor ve çıkıs geçitlerinde basamak yapılamaz ve tertip olunan rampaların egimi
de %6’yı geçemez.
Merdivenler:
Her salon, balkon ve fuaye için ayrı bir merdiven gerekir. Seyirci ile ilgili bu merdiven
genislikleri 1,50 m.den az olmamak üzere bir seans çıkısında merdivenden geçmesi gereken
seyirci sayısına ve salon iç geçitleri için kabul olunan esaslara göre hesaplanır. Genis
merdivenlerde yapılacak korkulukların arası en fazla 2,50 m. olacaktır.
WC’ler :

Salon ve balkonlar için ayrı ayrı ve her 200 koltuk için bir kadın ve bir erkek olmak üzere en
az 2 wc, 3 lavabo ve 3 pisuar bulunacak, bekleme salonunun fuayelerle irtibatı yoksa bu
kısma da en az 1 erkek ve 1 kadın wc.’si konacaktır.
Bu tip binalarda bedensel özürlülerin kullanımına uygun en az 1 lavabo ve wc yapılması
zorunludur. Yapılacak olan bu mekanların ebatları, önünde de en az 150 cm genislikte bir
koridor bulunacak sekilde 1.50 m x 1.50 m den az olamaz. Kapısı esiksiz ve dısa açılır. Kapı
temiz genisligi en az 0,85 m. genisliginde olacaktır.
Makine Dairesi:
Sinemaların makine dairesi, 1 film hazırlama odası, 1 makine odası ve 1 akü odasını ihtiva
edecektir. Bunlara ait en az ölçüler asagıdadır.
Makine odasının en az genisligi 2,00 m. ve en az alanı 10 m²
Film sarma odasının en az alanı 8 m² olacaktır.
Akü odasının en az alanı 6 m² olacaktır.
Makine dairesinden en az temiz yükseklik 2,80 m.dir.
Tesisat projeleri baslıgı altında; Yangın alarm ve yangın tesisat projesi, klima, havalandırma
projeleri istenecektir. Elektrik kesintilerinde devreye girecek aydınlatma tesisatı yapılacaktır.

Kaynak: mimar.cc

3 comments on “Salon Standartları

  1. salon koltuklarının birsıradaki sayısı ne kadar olmalı max,değişik düzenlemelerde nekadar olmalı ve ara koridor ne olmalı min

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir