Salon Standartları

İşitme sınırı:

Salonun akustik özelliği, basitçe ses yansımaları ve reverberasyon süresi ile belirtilir. Sesin net duyulabilmesi için reverberasyon süresi kısa olmalıdır. Müzik için daha uzun reverberasyon süresi tercih edilir. Ses yansıtıcı ve emici yüzeyler akustiğe katkıda bulunur, fakat salonun genişliği bunda önemli rol oynar. Farklı fonksiyonlar için ses yutucu yüzeyler yansıtıcı panellerle kapatılabilmelidir. Sesin yapay olarak yükseltilmesi mümkündür, fakat tercih edilmemelidir.

Salon Standartları Oturma Kapasitesi

Görme sınırı:

Oyuncunun izleyiciye hitap etme alanı oyuncunun yeteneğine bağlı olduğu kadar, görüş mesafesi ve işitsel sınıra da bağlıdır. Seyirci yüz ifadelerini görecek mesafede olmalıdır. Kabul edilen maksimum mesafe, açık sahnenin merkezinden veya ön sahne çizgisinden 20 m’dir. Müzikal oyunlar ve operalar için yüz ifadeleri daha az önemli olduğundan bu mesafe 35 m’ye kadar çıkabilir.

Yatay ve düşey kesitteki görüş çizgileri sahne yerleşimini ve salonun genişliğini belirler. Görüş mesafesi ve kapasite ise derinliği belirler. Bu durumda görüş çizgilerinin doğru olarak belirlenmesi, planlama aşamasında en önemli rolü oynar. Salonun plan üzerinde yerleşimi ve kesitte ortaya çıkacak olan eğim, görüş çizgileri kullanılarak bulunur.

 1. Renklerin net görülebilmesi için maksimum yatay açı 40° dir.
 2. Sahnedeki objelerin, sahnedeki diğer objeler ve arka planla olan ilişkisinin net olarak sağlanması için yatay görüş çizgisinin merkez çizgi ile yaptığı açı maksimum 60°dir.
 3. Projeksiyon perdesi ile yapılan açı hesaplanırken perdenin uzak kenarına olan çizgi ile perdenin yaptığı açı esas alınır.
 4. Seyircinin yer tercihi (drama salonlarında) sırasıyla ön merkez, orta merkez, orta kenar, ön kenar, arka merkez, arka kenar olarak sıralanır.
 5. Sahnedeki objelerin net görülebilmesi için gerekli maksimum düşey açı 30°dir.
 6. Sinema projeksiyonlarında tercih edilen maksimum yatay açı 12°dir.

Koltukların salon içindeki yerleşimi ve koltuklar arası koridorlar planlanırken, her sıraya azami koltuğun yerleştirilmesi (genelde 14), görüş çizgilerinin düzensizleşmesine sebep olabilir. Görüş amacına uygunluk olarak düz koridorlar eğimli koridorlardan daha daha etkilidir. Sahneye dik koridorlar, koridordan geçenlerin koridor boyunca oturanların görüş çizgisini kesmesi ve en çok istenen bölümün koridor olarak kullanılması nedeniyle tercih edilmemelidir.

Sıraların yerleşiminde de kavisli yerleşim yönlenmenin görüş çizgisi doğrultusunda olması nedeniyle tercih edilir. Planlanan salonun kullanım amacı, planlama esnasında göz önüne alınmalıdır.

SİNEMA VE TİYATROLAR

TSE’nin normlarına uyulacaktır. Sinema ve tiyatrolar, gise, giris holü, bekleme salonu,fuayeler, salon ve balkonlar, perde, sahne, soyunma, dus yerleri, idare odaları, giris, çıkıs, koridor merdivenleri, wc, lavabo mahalleri vb gerekli kısımlardan ibarettir.

Salon ve Balkonlar

Hacim ve Yükseklik Tertipleri:

Salon ve balkonlarda sahne hacmi hariç, kişi başına en az 5,00 m³ hacim isabet etmesi sarttır.
Sahneden en uzak seyirci sırasında dahi en az temiz yükseklik 2,40 m.nin altına düşmez.

Tabii Zeminden Kot Farkları:

Seyircinin çıkışta, rahat bosalma imkânı bulacak sekilde tabii zemine ulastıgı noktaların kotları ile salon ve balkon da bu kota nazaran en gayri müsait durumdaki seyirci sırasının kotları arasındaki farklar aşağıda verilen miktarları geçemez.

300 ila 600 kişilik salon ve balkonlarda ± 12,00 m.
600 ila 2000 kişilik salon ve balkonlarda ± 8,00 m.
2000 kişiden fazla salon ve balkonlarda ± 5,00 m.
300 kişiye kadar kapasiteli salon ve balkonlarda tabii zeminden kot farkı sınırlaması yoktur.

Kapılar:

Kapı genişlikleri; bir seans çıkışıyla tabii akımla, kesitten geçebilecek en fazla seyirci sayısına göre hesaplanacak,bu hesapta salon ve balkonlar ayrı degerlendirilerek 600 kişiye kadar her 125 kisiye 1 m.; 600 kişiden sonra ise her 165 kişi için l m.lik en az genişlik isabet edecektir. Salon ve balkonlarda ayrı ayrı en az 2’şer çıkış kapısı bulunması ve bir kapının genişliğinin 1,00 m.den az olmaması şarttır.

Oturma yerlerinin düzenlenmesi:

 • Oturma yerleri sabit olacak, temiz genişlik ve enleri en az 0,50 m., sıraların arasındaki serbest geçit ise en az 0,45 m. olacaktır.
 • Duvara dayanan yan sıralar en fazla 7 oturma yeri ihtiva edebilir.
 • İki yan geçit arasında bulunabilecek azami oturma yeri sayısı salonlarda 28, balkonlarda 24’tür.
 • Ancak salon ve balkonun her iki yanında; en fazla 3 sıra için en az l m. genişliğinde veya en çok 4 sıra için en az 1,50 m. genişliğinde birer çıkışı mevcut ise bir sıradaki oturma yeri adedi 50’ye çıkarılabilir.
 • Yan geçitler paralelinde ara geçitler bulunuyorsa; salonlarda yan geçit ile bir sonra gelen ara geçit arasında bir sırada en çok 21, balkonlarda en çok 18 oturma yeri bulunabilir.
 • Ara geçitler arasında bir sırada bulunabilecek en çok oturma yeri sayısı ise salonlarda 14, balkonlarda 12’dir. Ancak yan geçitler paralelindeki bu ara geçitlerin doğrudan doğruya veya sahneye paralel ara geçitler vasıtasıyla çıkışlara ulaşması şarttır.
 • Sinemalarda, en ön oturma yeri arkasının perdeye mesafesi 7 m.den az olamaz ve perde ortası diki ile en fazla 45° teşkil edecek tarzda çizilen iki doğrunun dışında kalan kısımlara oturacak yer konulmaz.
 • Localarda tespit edilmemis olarak en çok 10 oturma yeri bulunabilir. Her oturma yeri için en az 0,65 m²lik bir alanın bulunması zorunludur.
 • Oturacak yerlerin yerleştirilmesinde en az göz yükseklik farkının 0,06 m. olması şarttır.
 • Sinema ve tiyatroların tekerlekli sandalye ile ulaşılabilir ve seyircilerin salona girisi çıkışını
  engellemeyecek bir noktasında (Eşiksiz ve en fazla % 6 eğimle ulaşılabilen bir düzlemde) her
  biri 90 cm x 140 cm olan iki alan tekerlekli sandalyedeki özürlüler için ayrılacaktır.
 • Mimari düzenlemeye göre bu yerlerin seyircilerin yer aldığı herhangi bir bölümde olması mümkündür.

Salon ve Balkon içi ve Yan Geçitler:

Oturma yerleri arasında sahneye dik ve paralel olarak bırakılan geçitlerin genişlikleri, bir seans çıkışında tabii akımla kesitten geçebilecek en fazla seyirci sayısına göre 100 kişiye 1m.lik en az genişlik isabet edecek tarzda hesaplanacak ve geçit enleri 1,50 m.den az olmayacaktır.

Havalandırma:

Salon ve balkonlarda yeterli havalandırma tedbirleri alınması zorunludur.

Fuayeler:

 • Salon ve Balkonların her biri için ayrı olmak üzere, ait oldugu bölümün alanının, sinemalarda en az l/4 ü tiyatrolarda en az l/3 ü kadar fuaye tertibi mecburidir.
 • Fuaye yüksekligi en az 3,50 m.dir. Fuayenin kademeli tertiplenmesi halinde bu yükseklik
  sahanın l/3’ünden fazlasını da olmamak şartı ile 2,70 m.ye kadar indirilebilir.

Koridorlar ve Çıkıs Geçitleri:

Seyirci ile ilgili koridor ve çıkıs geçitlerinin en az genişlikleri yine salon içi geçitler gibi hesap edilir. Ancak bunların genişlikleri 2,00 m.den az olamaz. Buralarda çıkıntılar 0,15 m.yi geçemez. Koridor ve çıkıs geçitlerinde basamak yapılamaz ve tertip olunan rampaların eğimi de %6’yı geçemez.

Merdivenler:

Her salon, balkon ve fuaye için ayrı bir merdiven gerekir. Seyirci ile ilgili bu merdiven genişlikleri 1,50 m.den az olmamak üzere bir seans çıkışında merdivenden geçmesi gereken seyirci sayısına ve salon iç geçitleri için kabul olunan esaslara göre hesaplanır. Geniş merdivenlerde yapılacak korkulukların arası en fazla 2,50 m. olacaktır.

WC’ler :

 • Salon ve balkonlar için ayrı ayrı ve her 200 koltuk için bir kadın ve bir erkek olmak üzere en az 2 wc, 3 lavabo ve 3 pisuar bulunacak, bekleme salonunun fuayelerle irtibatı yoksa bu kısma da en az 1 erkek ve 1 kadın wc.’si konacaktır.
 • Bu tip binalarda bedensel özürlülerin kullanımına uygun en az 1 lavabo ve wc yapılması zorunludur.
 • Yapılacak olan bu mekanların ebatları, önünde de en az 150 cm genişlikte bir koridor bulunacak şekilde 1.50 m x 1.50 m den az olamaz. Kapısı eşiksiz ve dışa açılır. Kapı temiz genişliği en az 0,85 m. genisliginde olacaktır.

Makine Dairesi:

 • Sinemaların makine dairesi, 1 film hazırlama odası, 1 makine odası ve 1 akü odasını ihtiva edecektir.
 • Bunlara ait en az ölçüler asagıdadır:
 • Makine odasının en az genişliği 2,00 m. ve en az alanı 10 m2
 • Film sarma odasının en az alanı 8 m2 olacaktır.
 • Akü odasının en az alanı 6 m2 olacaktır.
 • Makine dairesinden en az temiz yükseklik 2,80 m.dir.
 • Tesisat projeleri başlığı altında; Yangın alarm ve yangın tesisat projesi, klima, havalandırma
  projeleri istenecektir. Elektrik kesintilerinde devreye girecek aydınlatma tesisatı yapılacaktır.

Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/04/20090424-5.htm

3 Yorum

 1. melek aktaş

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.