Ev sahibi ve kiracı hakları

İmzaladığımız kontratlar nasıl olmalı, artış oranları neye göre belirleniyor, kiracılar kontrat öncesi evi hangi şartlarda tahliye edebilir, gürültücü komşularla veya gürültü yaptığımızı iddia eden komşularla yasal olarak nasıl uzlaşabiliriz…

NTV’ye Sorun’ programına konuk olan Kültür Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Turgut Öz, evsahibi-kiracı hakları ve komşuluk hukuku hakkında bilgiler verdi.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının konut hakkımızla ilgili 57. Maddesine göre: “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.”
Gayrimenkul kiraları hakkında 6570 sayılı yasanın 7. Maddesine göre; “kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddettinin hitamında,tahliye davası açabilirler. ”
Gayrimenkul kiraları hakkında 6570 sayılı yasanın 9. Maddesine göre; “kira mukavelelerinde; bu kanunun kira bedellerinin tayinine mütaalik hususlar müstesna kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz. ”
Gayrimenkul kiraları hakkında 6570 sayılı yasanın 11. Maddesine göre; “Kiracı kira müddetinin bitmesinden en az on beş gün evvel mecuru tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılır.” 

Kira artış oranları nedir, iyi bir kontrat nasıl düzenlenmelidir, evsahipleri, kiracı ve komşu ilişkilerindeki sorunlarda hukuk ne zaman ve hangi koşullarda devreye girebilir?

KİRA KONTRATI NASIL OLMALI?
Kiracının haklarını gözeten bir kira kontratı nasıl olmalı, nelere dikkat etmeliyiz? Ev sahibinin evin durumu gerçekten iyi değilse kontratta ‘mükemmel’ yazmasının bir etkisi olur mu? Kime, neye göre mükemmel, yasalar bu işe ne diyor?

Turgut Öz: Kiracıların durumu biraz iyi. 6570 sayılı gayrımenkul kiraları hakkındaki kanun, şehirlerde ve belediye sınırları içerisinde sözleşmeler ne yazarsa yazsın veya yazılı bir sözleşme yapılmış olsun ya da olmasın kiracıyı tek yanlı olarak koruyan hükümler içeriyor. Ama tabi yine de boşluklar var. Bu boşlukları dolduracak noktaları kiracıların iyi bilmesi gerekiyor. Yazılı bir kontrat yapıldığında mükemmel diye yazmak, evin daha sonraki bozuklukları, teslim aldığınızda mevcut olan eksikleri kabul ettiğiniz anlamına gelebilir. Bu bakımdan sakıncalıdır. Daha sonra bunun hangi baskılar altında ya da ne gibi şartlarla yazmak zorunda olduğunuzu ispatlamak sorunlarıyla uğraşmak yerine böyle bir şey yapmaktan kaçınmak gerekir. Ama ne olursa olsun kiracı olarak kabul edilebilmek için bunu yapma mecburiyetinin de doğduğu inkar edilemez. Böyle bir durumda eve girdikten, sözleşmeyi yaptıktan hemen sonra bir tespit yapılmasını tavsiye ederim. Karşı tarafa kiraya verene hangi şartlar altında bu şartın kabul edildiğini belirten bir tesbit yapılırsa, mahkemelerimiz bunu gözönüne alacaktır.

KİRA ORANLARI
Kira oranları neye göre belirleniyor? Fiyatları belirleyen bir merci var mı?

Turgut Öz: Her ne kadar yasalar, kiracıyı koruyan bazı hükümü içeriyorsa, ne olursa olsun, kira sözleşmesi serbest iradeyle kurulan bir borçlar hukuk sözleşmesidir. Bu bakımdan bu sözleşme yapılırken, kiraya verenin isteyeceği kira miktarına sınır çizen ya da belirli ölçüler getiren bir hükmümüz yok. Bir kişi nasıl hiçbir zaman evini kiralamama hakkına sahipse, istediği fiyata kiralama imkanına da sahip. Burada yapılacak bir şey yok. Ancak sözleşme yapıldıktan sonra istediği gibi kirayı arttırmasına yönelik hükümler var. Bu bakımdan maalesef sözleşme yapılırken, alabileceğimiz bir tedbir yok.

ANAYASA’NIN VATANDAŞA TANIDIĞI HAKLAR
Anayasanın konut hakkıyla ilgili maddesi vatandaşa ne tür haklar tanıyor? Vatandaş olarak ne gibi haklarımız var?

Turgut Öz: Anayasa’nın konut hakkına ilişkin hükümleri aslında doğrudan bu konuya çok çare değil. Ama unutmamalı ki, Anayasamızda mülkiyet hakkı esas alınmış ve korunmuş. Sözleşme usulü esas alınmış ve korunmuş. Konut imkanını vatandaşlara sağlamak için bu hakların özüne dokunulamaz. Bu bakımdan bazı özel durumlarda objektif olarak değişen ekonomik şartlara bağlı olarak kira artışının azaltılması, önlenmesi imkanları var. Ama böyle bir subjektif bir sebeple, şahıslar işini kaybettiği için veya hasta olduğu için kira miktarının düşürülmesi veya artışını önleyici bir hüküm yok. Bu konuda Anayasa’nın da yapabileceği bir şey yok. Şu çok özel durumlarda mahkemelerimiz buna bir fren yapabiliyor. Mesela kişi kalp krizi geçirmiş, ağır hasta. Kanunen evden çıkartılması hayatını tehlikeye düşürecek. Öyle bir durumda tahliye imkanı olsa, hiç olmazsa bu sağlık sakıncası geçene kadar ev sahibi beklemeye mecbur edilebiliyor ama onun dışında işim bozuldu. İşten çıkarıldım gibi sebepler yükümlülükleri hafifletmiyor.

KİRA ARTIŞ ORANI
Kontrat yıllık hayat şartlarına göre düzenleniyor oysaki işyerleri yüzde 10 zam yapıyor. Bunun çaresi nedir?

Turgut Öz: Gayrimenkul kiraları hakkında kanuna göre kira sözleşmelerinde hangi kira artış oranı yazarsa yazsın, kiracı ilk seneden sonra herhangi bir kira artışı yapmakla yükümlü değil. Böyle çok önemli bir koruyucu hüküm var. O orana uymak zorunda değil. Fakat kanun bunu dengelemek maksadıyla kiraya verene mahkemeye başvurmak suretiyle, değişen hayat şartlarına göre kira bedelinin arttırılması davası açma imkanı veriyor. Bunlara kira tespiti davası denir. Sulh hukuk mahkemesinde açılan bir dava. Burada hakim, sözleşmede yazılan oranda kirayı arttırmak durumunda değil. Son yıllardaki durum ise şöyle: 2001 tarihinden sonra, mahkeme TEFE’deki artış oranında kira artışını yapacaktır. Belki adalet kavramına dayanarak bundan biraz daha aşağı olabilir ama söz konusu kişinin ödeme gücünü doğrudan doğruya dikkate almayacaktır.

KOMŞU HAKLARI
Komşum da en ufak bir sesten bile rahatsız olup hemen şikayete geliyor. Sürekli evsahibine ya da belediyeye şikayet edeceğini söylüyor. Ne yapabiliriz haklarımızı nasıl aramalıyız?

Turgut Öz: Apartman hayatında dairelerdeki komşuluk ilişkisinde 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu uygulanacaktır. Burası apartman sakinleri arasındaki eski ve özel kanun bazı prensiplere bağlamıştır. Ve birbirini dürüstlük kuralına göre, hakkaniyet prensibine göre, rahatsız edecek davranışlardan kaçınma yükümlülüğü denir. Bunların arasına komşuları rahatsız edecek sesler çıkarma, onların dinlenmesini, uyumasını engelleyecek şekilde gürültü yapmayı da yasakladığını görüyoruz. Bu yasaya aykırı hareket edenler hakkında mahkemeye müracaat edilebilir. Bunu ihtilaf halinde, tanıklar dinleyerek hakim tesbit etmeye çalışacak. Açıkcası hakimi kim daha inandırıcı şekilde ikna ederse, onun haklı çıkacağı bir durum söz konusu. Ama tabi, davayı açıp iddiada bulunanların önce iddiasını ispat etmesi gerekecek. Aşırı bir hassasiyet söz konusuysa buna girmez. Çünkü alt ve üst katlar ve yan daireler halinde yaşamanın yarattığı bir takım rahatsızlıklara katlanma mecburiyeti vardır. Aynı şekilde, tıkırtı bile çıkmayacak diyemezsiniz. Sürekli şikayetler, yolunu kesme şeklindeyse, kaba konuşmalar şeklindeyse, tam tersine bu kanuna göre komşuyu rahatsız etme, taciz etme sayılır. O dava açmaya izin verilebilir.

TAHLİYE TAAHHÜTLERİ
Kira kontratı yaptık ama ez sahibim evini üç yıl içinde tahliye edeceğimi yazan noter tastikli bir belge istiyor. Bunun bir formalite olduğunu söylüyor. İmzalarsam veya imzalamazsam ne olur?

Turgut Öz: Çok önemli bir konu. Daha önce bahsettiğimiz 6570 sayılı kanuna göre kira sözleşmesi yapıldıktan sonra verilen tahliye taahhütleri geçerlidir. Burada belirtilen tarihte kiracı çıkmak zorunda. O tarih geldiğinden itibaren bir ay içerisinde kirayı veren mahkemeye başvurursa, mahkeme tahliyeye karar verecektir. Onun için böyle bir tahliye taahhüdü vermemesi gerekir. Kira sözleşmesinin tarihinden daha eski tahliye taahhütleri geçersizdir. Bunlar kiralayabilmek için baskı altında verilmiş sayılmakta ve kesin geçersiz sayılmaktadır. Tahliye taahhüdünü kira sözleşmesinden sonraki tarihli olması gerekir.

APARTMANIN DIŞ CEPHESİ
Apartmanımda kablolu televizyon olmadığı için çatıya anten taktırmak istiyorum fakat apartman yönetimi buna izin vermiyor. İtiraz etme hakkım var mı? kontra

Turgut Öz: Bu da kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde çözülecek bir sorun. Bu subjektif ihtiyaçlar maalesef çok fazla gözönüne alınmayacak. Apartman yönetimi, aslında apartmanda kat malikleri, gerek çoğunlukla uydu anten konulmasına karar vermişlerse, buna katılmayan da buna uymak zorundadır. Ama bu uydu antenden yararlanmayacağını söyleyerek, bunun masrafına katılmayabilir. Fakat bunun yerine ben apartmanın dış cephesinden görünür şekilde bir anten çıkartacağım diyemez. Böyle bir şeyi maalesef yapamaz. Vatandaşımıza tek tavsiye edebileceğimiz şey, bu uydu anteninin masrafına katılmak zorunda değil yararlanmamak şartıyla. Yararlanmaz ve katılmaz. Kendisine dairesinin içerisinde alıcı hizmetini görecek bir tesisat yapabileceği yoksa dışarıdan görünür şekilde, dış görüntüyü etkileyecek bir anten çıkıntısı yapamayacağıdır.

KİRACI ÖĞRENCİLER
Ev sahiplerinin öğrencilere daha yüksek fiyat göstermelerinin haklı bir sebebi var mı, nereye şikayet edebiliriz?

Turgut Öz: Tabi adaletsiz bir durum. Ama ev sahiplerinin kirayı vermek için daha yüksek para istemelerine yapacak bir şey yok . Niçin benden kötü niyetle çok fazla para istiyorsun. Bu kadar kira. Başkasına daha az kiraya veriyorsun demek hakkı maalesef bulunmamaktadır.

KİRA PARASINI TESPİT İLE ARTIRIMI ARASINDAKİ FARKLAR
Kira parasını tespit ile kira parasını artırım davası arasındaki farkları, mevzuat ve yargıtay kararları doğrultusunda izah eder misiniz?

Turgut Öz: Kira parasında aslında ayrı bir dava yok. Her türlü kira parasına etki eden davayı bu isimle adlandırmak mümkün. Tespit davası bu 6570 sayılı kanunda uygun görülmüş olan ve bu yasaya yönelik ve her yıl tekrar tekrar yenilenen kira sözleşmelerinde yenilenen kira yıllığı için enflasyon artışı sebebiyle kirayı verenlerin açtıkları artış davasıdır. Bir de uyarlama davası denilen bir dava vardır. Bu da sırf kira sözleşmeleri için değil, her türlü sözleşmede aslında olur. 2, 3, 4, 5 yıllık süre içerisinde bazen kiracı, bazen kiralayan aleyhine değişen ekonomik şartlara bağlı olarak süre bitmeden önce bu kira artık katlanılmaz olduğu gerekçesiyle dürüstlük kuralı uyarınca bunun adapte edilmesi, dürüstlük kuralına dayanarak açık bir yasa hükmü de genel hükümlerde olmamasına rağmen uyarlanması davasıdır. Daha çok büyük işyeri kiralarıdır bunlar. Dolar birden fırladı. Dolarla verilen kirada bunu indirin demesi. Türk kirasıyla kiralanan ama çok komik oldu arttırın demesi gibi, onun şartları çok ağırdır, adına uyarlaması davası denir. Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde söz konusu olur.

KONTRAT İMZALAMADAN ANLAŞMA
Kontratımız bittikten sonra yeni kontrat imzalamadan belli bir kirada anlaşıp devam ediyoruz. Bizim haklarımız devam ediyor mu?

Turgut Öz: Zaten bizim borçlar kanunumuza göre ve bahsettiğim özel kanuna göre kira sözleşmesi bir yazılı halde değildir. Sözle de anlaşsa kişiler kira sözleşmesi kurulmuş olur. Delil niteliği taşır, yazılı belge sadece. Bu bakımdan elbette sözleşmeleri geçerli. Bu devam ettikçe de sözleşme devam ediyor. Yalnız başlangıç tarihini yazılı yapmamışlarsa, o sözleşmelik süre bittikten sonra, o süre bir yıl olsun, iki yıl olsun, üç yıl olsun, beş yıl olsun, on yıl olsun. Daima bu kanun birer yıl yenilenip devam edecektir. Ta ki kanunun aradığı tahliye sebeplerinden biri, çıkıp birisi hukuki yola başvurup tahliye edilinceye kadar.

KONTRAT BİTMEDEN ÇIKIYORUZ
İki yıllık kontrat imzalamıştık. Ama evden çıkmak zorundayız. Evsahibimiz bu parayı bizden mutlaka alacağını söylüyor. Haklarımız neler?

Turgut Öz: Eğer haklı bir gerekçe olmadan yani evin kullanılmasında bir güçlük, başka bir engel olmayıp sadece kiracının kendi sübjektif şartları sebebiyle, evde ben artık oturmak istemiyorum, oturamayacağım demesiyle belirtilen süre sonuna kadar kira ödemekten aslında kurtulamaz. Ancak şöyle bir durum söz konusu olabilir. Şartlarının burada kalmaya devamının kendisi için dayanılmaz kıldığını, buna karşılık burayı boşaltması üzerine ev sahibinin çok kolay, çok iyi şartlarda kiracı bulabileceğini, bu yerin buna müsait olduğunu söylüyoruz. Dürüstlük kuralına dayanan bir keşif davası ile bunu hakime anlatabilirse bir şansı olabilir. Bunu da yapamadı ayrıldı gitti diyelim. Ev sahibi gitti başkasına kiraya verdi. Ondan sonra bu şartlar da aranmadan, kendisinden süre sonuna kadar kira bedelini istediğinde, başkasına kiraya vermesi sayesinde elde ettiği kira paralarını bundan düşebilecektir.

DEPOZİTO
Evimizi kiraladığımızda boyası dahil birçok masrafını biz karşılamıştık ve bir de depozito vermiştik. Evsahibimiz şimdi bizim yaptırdığımız şeylerin bozulmasını gerekçe göstererek depozitomuzu vermiyor, buna hakkı var mı?

Turgut Öz: Kendi aralarındaki anlaşmanın yorumuna bağlı bir şey. Kiracı alındığı gibi teslim etmişse depozitosunu alması lazım. Burada bunun değerini kiradan mahsup edip etmeyecekleri hususunda nasıl anlaştıklarına bakmak lazım. Bunu bedelsiz olarak yapmayı zaten üstlenmişlerse normal bir kullanım… Yaptığı masrafı ispat etmesi lazım. Bunu kira parasına ek olarak bir bedel gibi vermeyi kabul edip etmediğini ispat etmiş olması lazım. Kira şartlarından biri bunları bedelsiz olarak da yapması idiyse yine bundan sorumlu olacaktır.

KONTRAT İMZALAMADAN ANLAŞMA
Kiracımızı tahliye etmek istiyoruz ama çıkmayacağını söylüyor. Hangi gerekçelerle evi boşaltmasını sağlayabiliriz?

Turgut Öz: Çıkmayabilir, 6570 kanunun getirdiği özel bir imkan bu. Ancak bu kanunun belirttiği belli ihtiyaç sebeplerini tahmin edebilirsiniz. Kiraya verelim, kendisinin eşinin veya çocuklarının ihtiyacını ispat etmesi lazım. Yahut kendi ihtiyacı yoksa da kiracının kendisinin eşinin veya çocuklarının aynı belediye sınırları içinde veya aynı şehirde benzer nitelikte kullanıma elverişli bir konutu olduğunu ispat ederse çıkartabilir. Veya ihtarlara rağmen kirayı ödemezse çıkartabilir… Onların da özel şartları var. Bir borca aykırılık yaparsa çıkartabilir. Yoksa, artık ben seni çıkartmak istiyorum olmaz.

KİRACILI MÜLKÜ SATIN ALMAK
Bir dükkan satın aldım. Dükkanda ise bir kiracı var . İki yıldır eski sahibine kira ödemiyormuş, bana bu yılın kirasını eski dükkan sahibime ödedim diyerek, bana da ödemiyor. Dükkanın önceki sahibiyle olan anlaşması beni ilgilendirir mi? Bu işten nasıl kurtulurum?

Turgut Öz: Bir taşınmazı, gayrımenkulü satın aldığınız takdirde yasa gereği bu kiracıyla aranızda kira ilişkisi kurulmuş olur. Bunun için fatura aldığınızdan itibaren bir ay içinde ihtar çekip altı ay sonra tahliye ederseniz kurtulabilirsiniz. Yoksa siz de bu ilişkinin tarafı olursunuz. Ama tahliye talebinde kendi ihtiyacını ispat etmesi de lazım. Bu imkanlar yoksa kira sonrası taraf olarak devam edecek. Gelecek kiraların da önceden ama kendisinin bu taşınmazı satın alıp bunu da kiracı bildirmesi önce ödendiği iddiası var. Eğer böyle bir iddia doğruysa, maalesef bu paraları isteyemez. Ve bu söylediğim bir ay ve altı ay sürede bu şartları gerçekleştirmemişse dönem sonunda bir ihtiyaç beyan edene kadar para almadan buna katlanmak zorunda.

KİRA ARTIŞI
Aylık kiram 40 milyon tl. Ama dükkan sahibi 90 milyon istiyor, ne yapmam lazım?

Turgut Öz: Burada kira artışı yapmak zorunlu değil. Yapmadı diye sorumlu olmaz. Sözleşmedeki, anlaşmadaki kirayı vermeye devam edebilir. Başına hiçbir şey gelmez. Kirayı verenin bu kira dönemi sonunda mahkemeye başvurarak kira tespit davası açması lazım. O davayı kazanıp da hakimin takdir edeceği kirayı o andan itibaren ödemek zorunda. O artışı o zaman yapmak zorunda.

KİRAMI ELDEN VERMEK İSTEMİYORUM
Kiramı bankaya yatırmak istiyorum fakat ev sahibim kirayı elden istiyor. Bence vergi ödememek için bunu yapıyor, kirayı bankaya yatırmak için ne yapmalıyım?

Turgut Öz: Kira borçları, para borçlarıdır. Borçlar kanunumuza göre borçludur. Aksi kararlaştırılmadıkça borcu alacaklının ikametgahında ödemek zorundadır. Burada kiracımız, bankaya para yatırılmasını kabul etmemesi üzerine, ev sahibinin ikametgahına gidip aslında para vermek, ödemek zorunda. Niye banka hesap numarası vermiyorsun, bankaya yatırmıyorum, bu zamana kadar ödemiyorum diyemez. Ama parayı öderken makbuz isteme hakkına sahip. Vermezse sorumlu olur. Makbuz istemek ve makbuz verilmesi şartı ödemek üzere ikametgahında ödeme yapmak zorunda.

KONTRATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Yapılacak en iyi ve sağlam kontrat nasıl olmalı? Özellikle hangi konulara dikkat edilmesi gerekiyor?

Turgut Öz: 6570 yasa olsun, borçlar kanunumuz olsun, kira sözleşmesini özel bir şekle bağlı tutmamış. Yani, halk arasında kontratım, sözleşme yok denilen durumlarda dahi eğer taraflar anlaşarak bir bedel karşılığı birisinin kullanmasını kabul etmişlerse, kira sözleşmesi kurulmuştur. Ama tabi bunun hükümleri tartışma konusu olacağı ve ispat zorluğu çıkacağı için bunu yazılı bir şekle dökmelerinde fayda var. Burada kira bedeli tabi iyi düşünülerek tespit edilmeli. Oturulacak yerin şartları, kira süresinin ne olacağı tespit edilmeli. Tabi bu kontrat nasıl olmalı derken, kime göre iyi? Kiracıya göre mi, ev sahibine göre mi? Her iki tarafın menfaatini ortak koruma durumunda olduğunuz için sadece bir taraf için iyi gelecek hükümler ne olur hususunda bir fazla açıklama yapmak istemiyorum. Çünkü duruma göre değişebilir. Böyle bir taraf tutma pozisyonu olmadan…

KONTRAT DOLMADAN EVDEN ÇIKMA
Kontratım bitmeden evden çıkmak istediğimi evsahibime ilettim. Ancak kendisi evden çıkarsam ev yeni bir kiracı tarafından tutulana kadar kirayı ödemek zorunda olduğumu söyledi. Böyle bir yasa var mı?

Turgut Öz: Bahsettiğimiz kira kanunumuza göre kira döneminin bitmesinden en geç 15 gün önceye kadar kiracı sözleşmenin yenilenmesini istemediğini bildirmelidir. Başta kararlaştırılan süre sona ermeden tek taraflı olarak çıkamaz. Ancak, karşı tarafın da erken bitmesini kabul etmesiyle çıkabilir. Çoğu kez karşı tarafın işine gelir. Çünkü hayat şartları malum, daha yüksek kiraya verme imkanı olacaktır ama işine gelmediği durumlarda bunu yapmak zorunda değil, çıksanız bile kiranızı öderseniz. Hatta daha da ciddi bir durum var. 6570 sayılı kanun her sene taraflar istesin istemesin kiracı 15 günü, kira döneminin bitmesini kaçırdıktan sonra kira sözleşmesini yerine getiremediğini bildirse bile bir sene daha kira sözleşmesi yenilenmiş olacaktır. Buna dikkat edilmesi gerekir.

TEMİNAT MAKSADIYLA İSTENEN SENET
Yeni bir eve taşındım ve ev sahibi ile kira kontratı yaptık. Pul yapıştırdık, imzaladık. Bu kira kontratı geçerli midir? Benden açık senet aldı ve bunu kira kontratına yazdı. Bunun da elektrik, su vs. için olduğunu söyledi. Çıkarken hiçbir borç bırakmasam da bu senetler geçerli olur mu?

Turgut Öz: Kiraya mahsus bir durum değil. Teminat maksadıyla istenen senetler söz konusu. Gelecek kira borçları ve eve bir zarar verilirse, ev sahibinin bu zararın tazminini isteme hakkına teminat olsun diye. Teminat maksadıyla her türlü senetler için söylenecek şeyler burada da söylenecek. Bunu takibe koyduğu zaman kiracı bunun teminat maksadıyla olduğunu ispat etmek zorunda. Bir takım delillerle hakime gerçek maksadın bu olduğunu ispatlayamazsa şöyle bir güç duruma düşebilir. Malum, verilen senetler, ikinci evraksa, bu soyut borçların belgeleri olduğu için bunun şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın tahsis etme olabilir. O bakımdan hiç olmazsa bu teminat içindir. Senedin içine yazılması şart değildir. Herhangi bir yerde bu hususun belirtilmesi yeterlidir.

HER YIL YENİ KONTRAT YAPMAK GEREKİR Mİ?
Evsahibimle bir yıllık kontrat yapmış, ve belli bir artış belirlemiştik. Yenisini yapmadık, ben şimdi bir yıl daha oturabilir miyim?

Turgut Öz: Kontratın yeniden imzalanması şart değil. Yasa gereği tekrar tekrar yenileniyor. Bu bakımdan sona erme senetleri yoksa, kiracı rahatça oturabilir ve kimse onu çıkartamaz. Kira miktarına gelince. 6570 sayılı kanun tarafların başta anlaşmasıyla dahi ileriye yönelik olarak serbestçe kira arttırımına izin vermemiş kiracıyı korumak için. Ancak bu yasanın yorumunda yargıtayımız ilk seneki yenilenmedeki sonrakilerin kira artışını geçerli kabul ediyor. Ama sadece ilk seneki… Kira sözleşmemizde her sene kiraya yüzde 80 zam yapılır. Yahut yüzde 100 artış olur. Bu iki sene geçtikten sonra ikinci sene bakımından uygulanma mecburiyeti olan bir hükümdür. Kiracı gerçekten bu belirtilen yapmak zorundadır, itiraz etmeden. Ondan sonraki senelerde hiçbir hükmü yoktur. Taraflar anlaşmadıkça ve anlaşmamaları halinde de kirayı veren mahkemeye gidip, hakimden enflasyon oranına ve başka bazı özeliklere göre kira arttırma kararı almadıkça aynı kirayı vermek üzere devam edebilir.

YILLIK KİRA ARTTIRIM ORANI
Şu an kanuni olarak yıllık kira arttırım oranı nedir?

Turgut Öz: Belirttiğimiz gibi serbestçe kira artışı kararlaştıramıyor ki, bunun ne olacağı sorunu ortaya çıkıyor. Enflasyon sebebiyle kirayı verenler, mahkemeye başvurarak tespit davası diye bir davayla, kira miktarının tespit edilerek arttırılması, hakimin isteği. Bu ülkemizde çok değişen bir uygulama. Maalesef 400 kere değişmiştir. Baskı altında ve çok sınırlı tutulduğu dönemler oldu. Çok büyük tepki olunca, enflasyon oranına kadar serbest bırakılmıştır. Yüzde 60’la sınırlanmıştır. 65 getirilmiştir. En son 2000 yılı için yüzde 25’le sınırlanmıştır. 2001 yılı için yüzde 10’la, enflasyonla mücadele programı gerekçesiyle sınırlanmış. Fakat 2001 yılının eylül ayının 15’inde yayınlanan bir anayasa mahkemesi kararıyla bu iptal etdildi. 2001’in eylülünden sonrasından günümüze gelen uygulama ise şu, tekrar prensip olarak TEFE artışı oranında mahkemelerin tespit davalarında artış yapması. Ama prensip olarak kiranın şartlara göre çok düşük kalmasına göre, farklılaşma olabilir. Bundan daha düşük zam olabilir.

KİRA KONTRATI YAPMAMAK AVANTAJ MI?
Kira kontratı yapmayan kiracılar hangi haklardan mahrum kalırlar? Ev sahibinin kira kontratı yapmak istememesi ona bir avantaj sağlıyor mu?

Turgut Öz: Kira miktarının yazılması bakımından hiç kimseye bir avantajı ve dezavantajı yok. Ama ilk yenilenme için kontratta kira miktarının yazımının avantajı var. Sadece ilk yenilenen sene için ev sahibi bu yazan miktarda artış isteyebiliyor, TEFE oranlarını aşsa bile.

KAT MALİKLERİ İLE SORUNLAR
Kooperatif yapımı bir sitede kiracı olarak oturuyorum. Kötü malzeme ve işçilikten dolayı kış aylarında alt katlardaki kömürlü sobaların dumanı bizim evden çıkıyor. Aynı sorunu diğer kat sakinleri de çekiyor. Yönetime sorunu bildirdik. Çözüm olarak merkezi ısıtma sistemi getirildi. 108 dairenin bir kısmı kalorifer sistemini pahalı olduğu gerekçesiyle istemiyor. Bir kısmı da duvarlarının yıkılıp baca onarımı yapılmasını kabul etmiyor. Sorun sağlığımızı etkileyecek durumda olmasına rağmen çözümsüz kaldı. Acaba ne yapabilirim?

Turgut Öz: Sorunun iki yönü var. Birincisi, kendisine bu evi kiraya veren kişi arasında kira sözleşmesi açısından. Bu şartları bilerek, ekonomik durum bakımından ucuz olduğu için, fiyatı düşük olduğu için bu evi tutmuşsa, bu kira sözleşmesine dayanarak bir hak talep edemez. Ama böyle değilse, sonradan ortaya çıkmış bir durumsa, mümkünse eğer bu bozukluğun giderilmesi, kendi dairesinde yapılacak bir tamiratla.. Kiraya verenden isteyebilir. Kendi evsahibinden talep edebilir. Masrafı ona ait olmak üzere yapabilir veya kirayı kesebilir. Ama öyle bir durum yoksa veya olsa bile bir de işin kat mülkiyeti bakımından yapılacak şeyler var. Kat mülkiyeti hukukuna göre bu tür sorunlar kat mülkiyeti kanunu açısından kat malikleri tarafından çözümlenmelidir şüphesiz. Alt kat malikinden bunu izole eden, ortadan kaldıran tedbirleri almasını isteyebilir, dava edebilir. Bunu yapmıyorsa, sulh mahkemesine başvurarak bunu isteyebilir.

EMSAL GÖSTERME
Vakıftan almış olduğum işyeri için aylık 627 milyon lira kira ödüyorum. Komşularımsa 75 milyon ile 275 milyon arasında ödüyorlar. Kira oranımı düşürebilir miyim? Düşürebilirsem nereye başvurmalıyım?

Turgut Öz: Emsal göstererek rayicin daha düşük olduğunu söyleyerek, kendi özgür iradesiyle sözleşmede kabul ettiği kira oranını sonradan düşürmesi, subjektif bir sebeple mümkün değil. Kira oranının bu şekilde enflasyon olan ülkelerde üstelik objektif şartlar hayatı pahalılaştırırken, bu kiralama sırasındaki bir tercihe dayanarak düşürülemez. Ancak bu soru kapsamına girmeyen ama dövizle kararlaştırılan kiralarda veya döviz arttıkça, beklenmedik enflasyon artışı sebebiyle bu kira miktarının indirimi imkanı var.

KONTRATDAKİ ARTIŞ ORANI RAİCİN ÜSTÜNDE
4 senedir kontratımda yazan ito toptan eşya endeksine göre artırımı yaptım. Fakat bu seneki zam oranımla sitedeki yeni kiralanan daire fiyatlarının %50-60 oranında fazla kira vermem gerekeceğini hesaplıyorum. Acaba kontratı yenilemeden rayiç üzerinden kira artışı istemem yeterli mi yoksa bunu kontrat yenileme ile mi yapmalıyım? Bir ay önceden bildirmem yeterli mi?

Turgut Öz: Kiracının kontrat yenileyerek de yenilemeyerek kendi başına böyle bir şey yapması mümkün değil. Kiracı, ev sahibinin rızasını alarak bunu yapabilir, mahkemeye gitmeksizin. Mahkemeye giderse de sözleşmedeki hüküm TEFE rayiç oranında artış olduğuna göre, mahkemede bu oranda zam yapmayı kabul ediyor. Bu açıdan, bunu engellemesi mümkün değil gibi görünüyor. Fakat bulunduğu evin özelliği açısından öyle anlaşılıyor ki, belirttiği rayiçlerden bu oranda değer kazanmayan bir yer. Emsalleri bu kadar değerinin artmadığı bir yer. Bu özellikleri hakime iyi anlatabilirse TEFE artış endeksinden daha düşük bir zam yapması söz konusu olacak. Kendisi hiç zam yapmasa bile biliyorsunuz, 2 seneden sonra hüküm ifade etmeyeceği için artışlar, zaten kirayı veren mahkemeden artış kararı almadıkça, artış yapmak zorundadır.

EVDE EVCİL HAYVAN BESLEMEK
Sekiz yaşındaki köpeğimle aynı apartmanda üç yıldır aynı evde kalıyorum. Evi tutarken evsahibim ve komşularımla bu konuda anlaşmış ve hiçbir sorun yaşamamıştım. Fakat iki ay önce alt katıma taşınan komşum sürekli olarak köpeğimden rahatsız olduğunu söylemeye başladı. Yasal olarak onu evden attırabileceğini söylüyor, böyle bir hakkı var mı? Beni mahkemeye verirse kendimi nasıl savunabilirim?

Turgut Öz: Bu kat mülkiyetinden doğan ihtilaflar arasında evde evcil hayvan beslemekten doğan sorunlar, özel bir yer tutuyor. Çok da tartışılan bir sorundur. Başını da köpek besleme olayı çekiyor. Kat mülkiyeti kanunumuz komşuların birbirini rahatsız edecek her türlü davranıştan imkan nispetinde kaçınma yükümlülüğü yüklüyor. Tabi ki özellikle köpeğe, kediye mahsus bir hüküm yok. Bu çerçevede sorunun çözülmesi lazım. Uygulamada yakın zamana kadar gazetelere de yansıyan çelişik kararları görmüşsünüzdür ama yargıtayımız çok sert bakıyordu bu işe. Komşuların şikayet etmeleri halinde kat mülkiyetine tabi bir dairede köpek beslenemeyeceğini, beslenmenin mümkün olmayacağı görüşündeydi. Bunu bu şekilde yorumluyordu. Fakat şimdi daha yumuşadığını görüyoruz. Genellikle kabul edilen şu, başlı başına bir köpek beslenmesi, bu şekilde komşuluk hukukuna ihlal, kat mülkiyetine aykırı davranış sayılmıyor. Ayrıca köpeğin diğer komşularını rahatsız eden davranışları olması lazım. Bu sadece görüntü ve saldırmak değil, havlaması, yüksek seslerle sürekli komşuları rahatsız etmesi gibi…

OĞLU GELECEK DİYE EVDEN ÇIKARDI…
Evsahibim beni oğlu gelecek diye evden çıkardı. Sonra evi oğlunun üzerine geçirdi. Ama sonra tekrar kendi üzerine alarak başka birine kiraya verdi. Bu durumda haklarım neler?

Turgut Öz: Gayrımenkul kiraları kanunu, kişinin kendisi, çocukları veya birlikte yaşadığı eşin ihtiyacı sebebiyle her zaman kiracısını çıkartabileceğini söylüyor. Dava açmasına göre, o kira döneminin sonunda çıkartabilecekti eskiden. Şimdi davanın sonunda da hemen çıkartılabiliyor. Kabul ediyor. Bu bakımdan ev sahibinin yaptığı, oğlunun üzerine geçirmek yerine, oğlumun ihtiyacı var diye de çıkartabilir. Oğlunun üzerine geçirip de benim ihtiyacım var diye çıkartmasının fazla bir anlamı yok. Ayrıca oğlu, kira sözleşmesini yeni malik olarak devralmış da olacak.

Oğlu gelip oturmazsa, o zaman başkasına kiraya verirse, beni niye çıkarttın diyemez miyim?

Turgut Öz: Herkesi uyaralım. Gayrımenkul kiraları hakkındaki kanun, bunun istismar edilmesine ağır cezalarla bir set çekiyor. Diyor ki, ihtiyaç sebebiyle, kendisinin, eşinin veya oğlunun, ayrıca inşaat yapacağım, tamirat yapacağım diye kiracıyı tahliye etmişseniz üç sene boyunca bunu başkasına kiraya veremezsiniz. Verirseniz, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası var. Ayrıca çıkartılan kiracının ödediği son kira üzerinden üç yıllık kira tutarında ceza ödemek zorunda kalır. Çok ağır bir yaptırımı vardır. Ama kendi ihtiyaç talebi üzerine kiracı kendi isteği ve rızasıyla çıkmışsa bu cezalar, bu yaptırımlar yok. Israr edip, ben sana inanmıyorum, kalıyorum diyen kiracıya dava açıp da, dava dahiliyle karar alarak çıkartmışsak, bu yaptırımlar var. Bu da geliştirilmiştir. İyi niyetle kiracı çıkarsa, bu cezalar yok. Sonuna kadar direnip de mahkemeye çıkartılırsa, kiracıya ceza var…

YÖNETİCİNİN HAKLARI
16 dairelik bir konutta oturuyorum. Yöneticimiz yakıt, kapıcı aidatı, ortak kullanım elektrik ve su parasına katılmıyor. Yasal olarak böyle bir hakkı var mı?

Turgut Öz: Kat mülkiyeti kanununa göre yöneticilerin yaptığı yönetim hizmeti karşılığında kat maliklerinden ücret alma hakları var. Bu kanuni bir hak. Ama bunun miktarı yasada belli değil. Buna kat malikleri karar verip tespit edecekler. Özel bir oran olmadığı için arsa ve sayı bakımından ikisinin de birden çoğunlukla vereceği karara göre, buna bu ücret verilecek, uygulamada biz de bu ücret vermek yerine bir takım masraflardan yöneticiyi muaf tutmak şeklinde oluyor. Bu oranı sağlamışlarsa, yapılabilecek bir şey yok. Bu oran sağlanmamışsa, bu takdirde mahkemeye başvurarak yöneticiye hakkı olan adil bir ücretin tespitini isteyebilir.

OTOPARK SORUNLARI
Bir aparmanın bahçe katında oturuyorum. Apartmana ait otopark tarafında olan pencerelerimin önüne park eden otomobillerin egzoz kokusu ve gürültüsünden çok rahatsızım. Bu otomobiller penceremin tam önüne park edebilir mi? Yasal olarak ne kadarlık bir mesafe olmalıdır? Bu tür düzenlemeler hangi yasayla yapılmıştır?

Turgut Öz: Park yerlerine ilişkin bir yasa yok. Eğer bu apartmanın kendi parkıysa, o apartmanın yönetim planında bu otoparkın yeri vardır. Veya arabaların parkedeceği de kabul edilmiştir, benimsenmiştir, böyle bir durumda normal bir araba kullanımı, malum arabaların egzos kontrolü de söz konusu, ayrı bir konu o. Trafik yasasına göre de taşınması gereken özelliklere sahip bir arabaysa, normal bir şekilde parkedilmesi söz konusu. Yapabilecek bir şey yok. O daireyi bilerek satın almıştır, oturuyordur. Ama apartman dışında bir otopark ise aslında yine aynı kriterler söz konusu ama yönetim planına bakmaya lüzum yok.

KİRACI AİDATLARI ÖDEMEZSE
Kiracım 4 aydır aidatını ödemiyor. Yönetim onu icraya verebilir mi?

Turgut Öz: Kat mülkiyeti kanununa göre aidat ödemekte aslında evsahibi yükümlüdür. Kiracı, bundan yasa gereği yükümlü değildir. Ev sahibi ödemediği için kiracıdan alınabilir, o da kira parasından düşülebilir. Ama bizde hemen hemen daima olduğu gibi kira sözleşmesinde bu kiraya ek olarak kiracıya yükletilir. Aralarında sözleşme olduğu için. Bu o kadar yaygın ki, zaten yasa gereği, normal durum bu zannetmesinler. Kira sözleşmesinde özellikle kiracının bu aidatı ödeyeceği hususunda ev sahibinin bundan sorumlu olmayacağı hususunda anlaşma yapmamışlarsa o da sorumlu olacaktır. Burada böyle bir anlaşmanın olduğu varsayımıyla hareket edelim. Aidatını ödemeyene karşı gerek yönetici, gerek diğer kat malikleri sulh mahkemesine başvurabilir. Hatta bunun doğrudan aidatın miktarı, kat malikleri kurulundaki bir karara geçmişse, icra takibi yapmak da mümkündür.

KIZ ARKADAŞIMI EVE GETİRMEK SORUN MU?
Biz üniversite öğrencisiyiz ve bir sitede kiracı olarak oturuyoruz. Ev sahibi ve komşular, kız arkadaşlarımızı eve getiriyoruz diye bizi evden atabileceklerini söylüyorlar. Böyle bir hakları var mı?

Turgut Öz: Daha önce belirttiğim prensipler burada uygulanacak. Kat mülkiyeti kanununda diğer ifade var, hep söylüyorum. Komşuları rahatsız etmeyecek, dürüstlük kuralına göre, hak ve adalet prensiplerine göre davranışlarda bulunmak, bunları ihlal eden davranışlarda bulunmamak diyor. Şimdi, burada çok sık çıkan bir sorun bu. Çok insan davet etmek, kız arkadaş getirmek vs… Veya evlilik dışı ilişki yürüttüğü birisini götürmek. Bu hususta net bir kriter yok. O muhitin, o yerin, o sosyal ortamın özelliklerine bakılır. Böyle davranışların kültürel çevre ve semt çevresi olarak çok yadırgandığı ve insanların bundan çok rahatsız olacağı ortamlarda, bu ortamın özelliklerini dikkate alarak da biraz da ev kiralanmış ve tutulmuş sayıldığı için daha dikkatli olmak gerektiği söyleniyor. Ama bunların, böyle daha çağdaş yaşam şartlarına uygun ortam için bunların bir bahane yaratmak için ileri sürüldüğü kabul edilir. Ve buna göre bir sonuca varılır. Çok genel olarak söyledim. Net bir görüş yoktur.

ASANSÖR MASRAFLARI
Zemin katta oturanların asansör masrafına katılması zorunlu mudur?

Turgut Öz: Kural olarak zorunludur. Apartmanda bir dairede, projede vardır, yönetim planında vardır. Eskiden beri eleştirilen bir husustur ama mevcut kanunumuza göre zemin katta olan, hatta bodrum katında da olsa, hiç kullanmadığı apartmanın masraflarına katılmaya mecburdur. Ancak, bu asansörün yapılması hususunda karar sonradan alınmışsa ve bu asansöre de mutlaka ihtiyacı olan apartman değilse, 10 katlı, 8 katlı gibi.. 4 kat, 3 kat gibiyse… Masrafsız bundan yararlanmama şartıyla, masraflara da katılmaktan kurtulabilir. Ama bu şartla. Bu şekilde düşük kata sahip ve sonradan asansör yapılan durumlardır.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ
Tahliye taahhütleriyle ilgili kira sözleşmemi iki gün önce yeniledim. Yeni kira başlangıç tarihi 15 ekim 2002. Evsahibim boş bir kağıda imza atmamı istedi, reddettim. O zaman evi boşaltın dedi. Bunun üzerine istediğinin tahliye taahhüdü olduğunu söyledi. Ben de boş kağıt yerine yazılı, içeriği belli olan taahhütname imzalayabileceğimi söyledim. Yazılı bir taahhütnamenin üzerinde bulunan isim adres ve tarihlerde değişiklik yaparak tahhütnameyi imzaladım. Kira kontratının üzerine imza edilme tarihini, yani 23. Eylül 2002’yi yazdım. Aynı anda olduğu için tahliye taahhüdüne de aynı tarihi attım. Şimdi ev sahibim bu taahhüde dayanıp beni kontrat bitiminde evden çıkarabilir mi? Her yıl bu işlemin yenilenmesi gerekir mi?

Turgut Öz: Tahliye taahhüdü için özel hükümler var kanunumuzda. Kira sözleşmesinin tarihinden daha eski ve aynı tarihli tahliye tarihlerinin hükmü ve geçerliliği yok. Çünkü bunlar, ev sahibinin kirayı rahatsız etmiş için verilmiş sayılıyor. Ve bu konuda yasa kiracıyı koruyor. Tahliye taahhüdündeki tarihinin kira sözleşmesindeki tarihten daha sonraki bir tarih olması. Daha sonra verilmiş olması lazım, geçerli olması için. İzleyicinin sorusunda bu şart olmadığını görüyorum. Ve geçersiz olduğu ileri sürülebilecek. Burada iki noktaya temas edeyim. Bu, daha sonraki tarih olduğu için, geçerli olan bir tahliye taahhüdüne göre, tahliye tarihi geldiğinde bir ay içinde ev sahibi tahliye talebinde bulunma davası açmalıdır. Bu süreyi kaçırırsa, yine geçersiz olur. İkincisi, uygulamada şöyle bir yola başvurulduğu görünüyor, kanuna karşı ev sahipleri açısından. Bu konuda izleyicilerimizi uyaralım. Kirayı yaparken ileri tarihli bir tahliye taahhüdü alınır. Ya da tarih kısmı boş bırakılıyor. Sonradan doldurulmak üzere. Gerçekte kiracı bunu sözleşme yaparken veriyor ama daha sonra o taahhütle bunu tahliye etmeye kalktığında derdini anlatamıyor. Şimdi tahliye taahhüdündeki tarih daha sonra tarih oluyor. Buna şöyle bir çare var. Böyle bir durumda kiracı olarak kalırsanız, daha ileriki tarihli bir tahliye taahhüdüyle kira artışını sağlarsanız, bu tahliye taahhüdüne yazdığınız veya muhtemelen boş bıraktıysanız doldurulacak, ilerideki tarihten daha erken tarihli bir ihtarnameyle. Hemen sonra bir noter ihtarnamesiyle böyle bir tahliye taahhüdü verdim ama gerçekte üzerinde yazılı tarihte verilmemiştir, daha önce verilmiştir, derseniz ve bu ihtarnamenin sizin o verdiğiniz tahliye taahhüdünden daha önceki tarihse yine bunu geçersiz sayma imkanınız var. Kiracıyı korumak için mahkemelerimiz. Kiracı da bu kadar ince, hassas plan, tezgah yapıp da sonradan tahliye taahhüdü vereceğim, önceden ihtar çekip taahhüdü de vermez. Olamaz, diyor.

Kaynak: ntvmsnbc.com

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

180 comments on “Ev sahibi ve kiracı hakları

  • kıraçi olduğum işyeim kaleruferli olduğundan kaleruferın yıllık bakımındandoğan masrarlaı benım ödemem gerekırmı bırde benım dükkanımde ısıya ıhdıyacımyok bundandoayi peteklerımı sökdüm yakıt giderlerıni ödemelimiyim bınamız 6 kat merkezi sisdem

   • Sn YUSUF BAKKAL

    Kiraçı olup, olmamanız bir şey fark etmez,merkezi sistemlerde ısı pay ölçer konulacağından herkesin ortak gidere katılması gerekir.Ben ısınmıyorum ortak gidere katılmayacağım kat mülkiyet kanununa göre söyleyemezsiniz.Saygılarımla..

 1. Sayın yetkili,
  5 katlı eski bir binada oturmaktayız, apartmanda asansör yok fakat yapılabilecek yer mevcut. En üst katta iki kalcasıda protez olan yaşlı bir ev sahibi kadın yanlız yaşamaktadır, kendisi bırakın en üst kata çıkıp inmeyi, yürümeyi bile bastonla zor gerçekleştirmektedir. Binaya asansör yaptırmamız için bütün herkesin onayı alınması gerekiyor m?, yoksa böyle bir durumda bu koşul aranmamaktadır mı?

  Saygılarımla
  Murat Demir

 2. Bina giriş katından itibaren kat adeti,bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında,bodrumda iskan edilen katlar dahil tüm katlara hizmet veren asansöre yapılması zorunludur.Yapı sahibince istenirse daha az katlı yapılarda da asansör yapılır.Ancak bağlı olduğunuz Belediyenin imar müdürlüğüne asansörü gösterir tadilat projesi ile müracaatınız gerekmektedir.Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olması koşuluyla ruhsat alabileceğiniz hususunu bilgilerine rica ederim.Ayrıca apartman yönetimin kararı gerekir.Her bağımsız bölüm için hissedar muvafakatı gerekir.Saygılarımla.

 3. işyeri kiracısıyız. 10 yıllık sözleşmemizde kira artış oranı TÜFE +%10. ilk yılımızın sonunda bu artış oranında kiramızı ödemeye başladık.
  -2. yılın sonunda bu sözleşmenin bir hükmü kalıyor mu? uzun süreli sözleşmelerde uyum davası açılması halinde mahkemenin en fazla o ayki TEFE oranı kadarlık bir artışı kabul edeceği doğru mu?
  -Ya da yine 2.yılın sonunda yeni bir oranın belirleneceği yeni bir sözleşme talep edebilir miyiz? yoksa bu artış oranı 10 yıl boyunca bu şekilde kalmak zorunda mıdır?

 4. Sayın;FATİH ŞENGÜL

  Doğru düşünüyorsunuz,yollar Kamuya ait olduğundan kimse kimseye sen arabanı çek benim arabam oraya gelecek diyemez.Herkesin hakkı vardır.Saygılarımla

  • Benim üzerime kontratı olan depoyu emlakçı bir başkasına daha kiraya verip kontrat yapmış hakkımı nasıl savunabilirim?

 5. sayın ilgili ben öğretmenım ev sahıbım her sene 50 ytl artıs yapılacagını konustugumuz halkde evde 3 senedır oturuyorum bu sene 70 ytl artıs yapacagını soyleyerel 410ytl olan evkıramın 480 ytl olacagını ıstedı bu ev sahıbı ayrıca elden parayı ıstıyor bankayı kabul etmıyor sızden ıstedıgım bu ev sahıbının ıstedıgını kabul etmek zourndamıyım kontrat yok benı evden cıkarabılırmı benı bılgılendırırmısınız rıca ederım

 6. sayın ilgili
  biz üç senelik kiracıyız bu ay kiramız 450 olması gerekirken bi aylık kira borcumuz var die ev sahibi kirayı 500 ytl ye çıkardı üstelik gecikmiş olan faturqa borçlarımız yüzündende su ve elktrik gibi sigortaları kesti böle bi hakkkı varmıdır

 7. Eve takılan kombi masrafları kime aittir.
  Ev sahibi kombili evde oturuyorsun diyor fakat kombiyi ve
  tüm petekler taktırma masraflarını ben ödedim.
  Şimdi kombini sök git diyor ne yapmam lazım?
  Kira artışını çok faiş olarak belirlemeye çalışıyor.
  teşekkürler..

 8. benim bir işyerim var 2005 haziranında 4000 ytl yüzde 15 artırımla kiraya verdim kira konturatı ve tahliye taahhüdü yaptım kira kontratı 5 yillık.2 yıl peşin verdi 3 yıl ise bölük pörçük verdi 4 yıl ise kirayı vermiyorum ne yaparsan yap dedi bu durumda ben ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

 9. ayhan görücü 16 eylül 2008 sayın yorumcu ben 2006 yılında bir dubleks daire aldım ancak binada birtakım sorunlarımız var (1 sorun)alt dairemdeki komşum binaya temizlik için bir gün koyalım halı silkeklemek çamaşır asmak merdivenlerin temizliği ve silinmesi gibi kararlar alalım diyoruz binada 9 daire var 8 kabul diyor ama altımdaki şahıs hayır ben kabul etmiyorum,benim üzerimde kimse halı silkeleyemez .kimse çamaşır asamaz.diye itiraz ediyor.merdivenler için tuttuğumz temizlikcinin sildiği suları dökmüyor neymiş kimsenin pis suyunu dökemezmiş diyor ve temizlikciyle birlikte suyu yukarıya geri gönderiyor,gerekce olarakda bunlara mecbur olmadığını söyleyerek çıkıp merdivenlerde bağırıp,küfürler ediyor.sizi şikayet edrim diyerek tehditler savuruyor.bu konuda ne yapabilirirm.sizce bizlere veya bu komşumuza hukuk neler diyor,bu konuda aydınlatırsanız sevnirim (2sorum)dairem dubleks olduğunu söylemiştim çok büyük olduğundan ısıtmma ve diğer giderlerim oldukca fazla oluyor daireyi ayıra bilirmiyim ayrıca catıyı kaldaıp önüne antre şeklinde balkon açabilirmiyim.bu konuda görüş ve düşüncelerinizi .@ posta adresime gönderirseniz sevinirim. @postam şöyle ayhan_gorucu@hotmail.com

 10. bina içinde komşuların arasında temizlik .konusunda (halı silkeleme,çamaşır asmak,merdiven silmek vb.konuları içeren konular) hakkında bilgilerinize ihtiyacımız var ayrıca mütahit firma inşaatı bitirmesinin üzerinden ikiyıl geçti 1.5 yıldırda içinde oturuyoruz ancak hala inşaatın belediyeden bitişini almadı bu konuda ne yapa biliriz.sygılarımla ayhan görücü.@postam şöyle ayhan_sevda_1993@hotmail.com

 11. Sayın AYHAN GÖRÜCÜ,
  634 sayılı Kat mülkiyeti kanununa göre binada bir yönetim kurulu kurulması ve yönetici seçilmesi,yönetim planına,yönetim kararlarına her daire uymak zorunda.Ayrıca,”Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz.
  Apartman hayatında dairelerdeki komşuluk ilişkisinde 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu uygulanacaktır. Birbirini dürüstlük kuralına göre, hakkaniyet prensibine göre, rahatsız edecek davranışlardan kaçınma yükümlülüğü denir.Bu yasaya aykırı hareket edenler hakkında mahkemeye müracaat edilebilir.
  Bina ile ilğili binanın iskanının neden alınamadığının bağlı bulunduğunuz Belediyeden sorulması uygun olacaktır.Saygılarımla.

 12. merhabalar,
  Ben evsahibiyim. Kiracıma geçen sene tahliye davası açtım ancak dava açılmadan önce evimi satılığa çıkartığımı söyleyince hakim benim ihtiyacım olmadığına karar verdi.Kiracımın akli dengesi yerinde değil ve ciddi piskopat.Davayı kaybettikten sonra tekrar evimi satılığa çıkarttım ancak şimdi de evi kimseye göstermiyor? Son olarak evi herşeyi kabullenerek almaya karar veren bir alıcı buldum o da banka kredisi ile evi alacağı için eksper evi görmek istiyor ve muadili bir eve bakmak istemiyor. Çaresiz kaldım.Kendim 3 aydır işsizim ve banka kredisi ödüyorum bu evi satmazsam iyice çıkmaza giricem.Ne yapabilirim ne önerirsiniz? Bir çıkar yol var mı yoksa evi en sonunda kiracıya hibe etmem mi gerekecek?Teşekkürler.

 13. osman bey ikamet ettiğim bina 10 daire 1 depolu dükkandan ibarettir.bu dükkana biz kat maliklerinin imza ve rızası dışında kahvehane ruhsatı verilmiştir.bu kahvehane amacının dışında kumarhane olarak kulanılmaktadır.havalandırma tertibatı olmadığından sigara pis koku ve nikotin kokusu çevreye yayılmakta bizlerin sağlığını tehtit etmektedir.izalasyonu yapılmadığından ve basık olduğundan çıkan aşırı gürültü ruh ve sosyal yaşantımızı etkilemektedir.

  1.kat maliklerinin imzası alınması gerekiyormu
  2.imar yönetmeliğinde umuma açık iş yerlerinin taban tavan arası iç yükseklik 3.50 mden az olamaz der.ruhsat verirken bu tönetmeliğe uyulması gerekiyormu.çünki bu iş yerinin taban tavan iç tüksekliği 2.70 mdir.bu kahvehanenin ruhsatını nasıl iptal edebiliriz lütfen yardım edin.saygılarımla

 14. 6 aydır kiracı olarak oturduğum evde ikametgah alamadım adresin kayıtlı olmadığı söylendi .Acil olarak igametgaha ihtiyacım oldugundan kardeşimin oturdugu evden ikametgah aldım.Durumu açıklarmısınız nereye şikayet edebilirim..

 15. Sayın Sevinç Emek,
  Adrese dayalı kayıt sistemi üzerinden yeni taşındığınız yerdeki Nüfus İdaresine ikametgah adresi ile birlikte müracaat etmeniz gerekmektedir.Şikayetden çok daha önce oturduğunuz yerden ikametgah adresinizi nakil yaptırıp yaptırmadığınızı kontrol edin.Saygılarımla.

 16. Merhaba…Biz 5 yıl önce çatı katı ile 9 daireli olan apartmandan daire aldık.Beş daire satın aldığımız şahsa ait kalanda farklı kişilere ait.Bizim kat çatı katın altındaki daire.Çatıdan ve yağmur oluklarının yanından meydana gaelen sızmalardan kaynaklanan rutbet yatak odalarını yatılmayacak kadar berbat duruma getirdi…Yönetici evi satın aldığımız kişi…epey zamandır söylenmesine rağmen hiç bir tedbir alınmadı..sonra siz yaptırın bedelini öderiz dedi…KAT Malikleri kanunu çatıyı zorunlu ortak alan almasına rağmen diğer malilkler ve dairelerin çoğunun sahibi olan yönetici çatının tamir parasına karışmıyorlar.YAPILAN MASRAFLARI TAHSİL için izlenecek yol konusunda yardımcı olursanız sevinirim….şimdiden teşekkürler….

 17. Merhaba,

  Evimizi yeni kiraladık, boyasını yaptırdık ve içine girdik. Eski kiracı taşınırken klimasını almış ve ev içindeki hasarı biz telafi etmiştik fakat dış cephede de tahribat var. Apartman Yöneticimiz evsahibi ile görüşmüş dışardaki boyanın yapılmasını ve deliğin kapatılmasını bizden talep ediyor. Dış cephedeki bakım ve onarımlar kiracıya mı aittir ? Bilgilendirirseniz sevinirim.

  Teşekkürler
  Kürşat

 18. Sayın Kürşat Şahin,

  Her türlü tamirat ve onarım ev sahibine aittir.Ancak ev sahibiyle kiradan düşülmek şartıyla anlaşırsanız olabilir.Saygılarımla.

 19. Sayın Kürşat Şahin,

  Ev sahibinin kiracısı tarafından yapılmış olduğundan binaya zarar veren öder.Bu nedenle bina dış cephedeki onarım ve tamiratlar ortak alan olması nedeniyle tüm bina sahiplerince ödenmesi gerekir.Saygılarımla.

 20. Merhaba,
  ben ev sahibimle 3 yıllık kira sozlesmesi yaptım fakat,
  evdeki kotu sartlardan dolayı,1 ay sonunda cıkmaya karar verdim.kontratımda kiracı cıkma talebini 1 ay oncesinden haber vermek zorundadır diye bi ibare var.ben ev sahibine 1 ay degil,2 hafta oncesinden haber verdim.depozitomu vermek istemiyor.ne yapmalıyım.

 21. SAYIN MİDİLLİ;

  3 BLOK 40 DAİRELİ BİR SİTEDE, 5 KATLI BİR APARTMANIN EN ÜST KATINDA KİRACI OLARAK OTURMAKTAYIM. ODALARDAKİ PETEKLERİN KÜÇÜK OLMASI VE KALORİFER KAZANIN BAŞKA BİR BLOKTA OLMASI NEDENİYLE DİĞER DAİRELERE GÖRE DAHA AZ ISINIYORUZ. ODALARDAKİ PETEK SAYISINI ARTTIRMAYA HAKKIMIN OLUP OLMADIĞINI; BUNUN MALİYETİNİN KİM TARAFINDAN KARŞILANACAĞINI; YÖNETİMDEN İZİN ALMAMA GEREK OLUP OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİR MİSİNİZ?

  TEŞEKKÜRLER!

 22. Sayın Reşat ONUK ;

  Bağımsız bölümün kalorifer petekleri sayısının artırılması 634 Sayılı Kat Mülkiyeti yasasının 8.maddesi hükmüne aykırılık oluşturduğundan tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası alınmalıdır.
  Yönetimin rızası alınmadan kalorifer petekleri sayısının artırılması halinde yönetim tesbit ederek projesine uygun eski haline dönüştürülmesini ister.
  Aksi takdirte mahkeme kararıyla söktürülür.
  Öncelikle varsa tasdikli projesi kontrol edilmeli eksiklik varsa ispat edilerek ilave yapılabilir .yada kazan mevcut projesinden büyükse yetkili mühendis nezaretinde tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası ile artırma imkanı olabilir.Saygılarımla.

 23. sayın midilli,
  yeni kiraladığımız evin güneş enerji su ısıtma sistemi mevcut ancak taşındıktan sonra kışın çalışabilmesi için gerekli olan antifirizin bizim tarafımızdan masrafı karşılanarak konulması için ev sahibi ısrar ediyor. gerekli antifriz bedelini bizimmi karşılamamız lazım? ayrıca banyoda çalışır vaziyette bir cihaz yok ev sahibinin banyo kazanını çalışır halde teslim etmesi gerekmiyormu? teşekkür ederim.

 24. Merhaba, ben Burak Aydında üniversite öğrencisiyim,
  sizlere bir sorum olacak.
  elektrikli şofben kulandım ve evin elektirik tesisatı eski oldugundan elektrik tesisatı yandı. Bu hasarı benmi karşılamak zorundayım yoksa ev sahibimmi?

 25. merhaba benim bir sorum olacak.
  ben 1 yıllık kirayı peşin verdim. kontratı ailem yapmış.ancak ben memur olduğum için görev yerimin değişebileceği herkez tarafından malum.belki ara tayin belki sürgün belli olmaz . ailem bu konuyu aklına bile getirmez.sanırım kontratta bu tarz bir not düşülmemiş.ben 5 ay sonra lojman çıkması sebebi ile evden çıkmak zorunda kaldım ancak çıkarken ev sahibi ben geri kalan parayı size aylık olarak öderim dedi.bu konu ile alakalı olarak tutanak tutmak istedik ancak ev sahibi oğlu rahatsızlandığı için il dışına çıktı. yeni geldi. aradığımda ben daha evi kiraya vermedim hemen verebilirim sanıyordum .bu şartlarda size paranızı ödeyemem dedi. bende biraz sinirlendim biz ona güvenerek evden çıktık. şimdi 3 aydır para alamıtoruz. alacagımız 1 milyarın üstünde.konu hakkında nasıl bir yol izlemeliyim.

 26. yönetiçi 10 ytl aitatın günü 1 gün geçtiği için yönetiçi odasında bulunan vanadan suyumu kesmiş yönetiçi nin böyle bir hakkı varmı

 27. yorumu ben yazdım onayladığınız için teşekkür ederim,su saati benim üzerime kayıtlı ve iz su ya hiç bir borçum yok,sadeçe su saatleri yönetiçi odasında olduğu için suyumu keserek hem kanun dışı işlem yaptı hemde insanların ana yaşam kaynağı sudan beni mahrum etti benin sadece ve sadece 1 gün geçmiş 10 tl borcum vardı filistin israil bile bir birini öldürürken insanların suyunu kesmiyor hal böyle iken bu durum insanın zoruna gidiyor,yönetiçide kalp rahatsızlığı olduğu için başımı belaya sokmak istemiyorum bu olaydan ötürü kanuni ne gibi haklarım var bana yardımcı olursanız sevinirim bu arada başta siz olmak üzere tüm çalışanların yeni yılını kutlarım

 28. biz 16 dairelik bir apartmanda oturuyoruz geçiici yöneticiliği ben yapıyorum elektriğimiz ve suyumuz ortak yani şantiye.8 tane daire dolu.elektirk parası 491 tl geldi kaldıkları güne göre dağlımı yaptık.dairenin birisinde tek başına bir öğrenci oturuyor evinde her türlü elektronik eşya mevcut tek kişiyim diye dairede oturan kişi başına göre faturanın dağılımının yapılması gerektiğini söylüyor bu durum karşısında ne söyleyebilirsiniz öneriniz nedir?

 29. Sayın Osman Midilli
  kardeşimin bir sorununu size danışmak istiyorum.
  kardeşim yeni evli. çalıştığı iş yerinden başka bir ile tayin’i çıktı ve 9 ay önce il değiştirmek zorunda kaldı. şu anda oturduğu apartmanda kendisinden sonra giren kiracılar daha ucuz fiyatlara oturuyorlar. ev sahibinin abisi evi satmak istiyor ve evi boşaltmamızı istiyor. hatta gelip bugun kapıya evi boşaltmamız konusunda tehtit etti. bende kendisine evi hemen boşaltabilecegimizi ama madem 9 ayda satmayı dusundugu evı bıze neden kıraya verdıgını sordum. kardeşimin taşınma masraflarını karsılamayı kabul ederse evını hemen bosaltabılecegımı soyledım. konusmanın içeriği çok uzun o yuzden sızı tedaylara bogmadan sorulama geçiyorum.
  1. ev sahıbı evı satıyorum dıye neden gostererk benı evden cıkarabılır mı? cıkarmaya hakkı varsa yasal surem nedır?
  2: 9 ay gıbı kısa surelıgıne verdıgı evı benım bosaltmam ıcın taşınma masraflarımı talep etmeye hakkım var mı?
  3: apartmandakı kıra ortalaması 350 ytl kardesım 425 oduyor. kıra tespıt mahkemsı acıp aradakı farkı kazanırsam odedıgım kadar gerı alabılırmıyım.
  4: tapu ustune olmayan bırının yasal olarak bana evı bosalt dıyebılır mı?
  5: bırde kapıma gelebılırmı devamlı cıkın dıye?
  sımdıden verececeğiniz cevaplarf için teşekkür ederim.
  saygılarımla.

 30. Sayın Mustafa Bey

  Bu iş biraz karmaşık gözüküyor.En güzeli her daire için arsa payı oranında ödeme yapılması gerekir.Yada daire m2 sine göre yapılabilir.Kişiye göre yapmaya kalkarsanız biraz zor olur. En iyisi normal elektriğe dönüşünceye kadar her daire için süzme elektrik saati takılması uygun olur.Saygılarımla..

 31. sayın midilli
  biz kiraladığımız evden çıktık ama depozıtomuzu ev sahibi vermiyor gerekçe olarak evi değişik renklerde boyadığımız söyleniyor biz evi boyasız aldık kendimiz boyadık 1000 dolar depozıto verdik kontratımızdada boyayla ilgili hiç bir şey yazmıyor bu durumda ne yapmamız gerekir cevap verebilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkurler

 32. merhaba,
  bu kriz ortamında bize uygun bir ev bulduk ve fırsatı kaçırmayarak satın aldık. 1 ay önce evsahibine bildirdik.hala da taşınmış değiliz fakat ev sahibi bizi dava açmakla tehtid ediyor. ilk yıl bir yıllık kontrat yapmıştık.bir daha da yazılı bir evrak hazırlanmadı.evsahibinin böyle bir hakkı varmı? nihayet ev sahibi olmuşken canımızı sıkan bu durum karşısında ne yapacağımızı şaşırdık. bilgilendirebilirseniz sevivinirim…saygılarımla

 33. iyi günler biz kiracıyla bir yıllık anlaşma yaptık.kiracı evden iki buçuk ay önce daha ucuz ev buldum diye çıktı.ama ev çok kötü durumda heryer kırık kullanılmıyacak durumda hasar tespiti yaptırmak istiyorum nereye başvurmalıyım.eve usta sokmadan resimlerini çeksem olurmu.

 34. iyi günler ben 24 aylık kiramı peşin verdim aradan 6 ay geçti
  eşimin kalp sorunu ve yüksek tansiyonu çıktı doktor raporları mevcut evsahibine söyledim parayı vermeye yanaşmıyor ben sana kiracı bulayım dedim onuda kabul etmedi ev beşinci kat ve asansörü yok sonradan sağlık problemi çıktığını anlattım lütfen yardım edin nasıl bir yol izleyeyim.

 35. slm yaklasik 8 aydir oturduugum evden cikmak istiyorum ev sahibi ile 3 yillik sozlesme yaptim.suan evden cikmak istiyorum 2 ay once ev sahibine evden cikmak istedigimi beyan ettim ve 2 ay dolmak uzere ev sahibide bu 2 ay icerisinde kraci bulunmazsa vermis oldugum 2 aylik depozit vermeyecegini soyluyor hakkimi nasil arayabilirim yada ev sahibinin depoziti vermeme gibi bir hakki bulunuyormu acil yardimlarinizi bekliyorum lutfen.

 36. sayın yetkılı sıze sorum ben bır kınada kıracıyım..ve benım bıldıgım mal sahıbı bınanın ortak yerlerını kullanım hakkına sahıptır.odunluk sıgınak vs.benım motorum oldugunda kıracı bulundugum bınanın komurlüğüne koymak istiyorum malum semtimiz çok tenha ve hırsızlık olayları çok,fakat yönetici buna izin vermiyor.Bu konuda ortak kullanım yerlerınde kullanım hakkım var mı?var ise ait olduğu kanun metnını bulabilirmiyim.

 37. SLM OSMAN BEY
  BEN EV SAHİBİYİM. KREDİ İLE EV ALDIM. VE EVİMİ KİRAYA VERDİM. KIRTASİYEDEN ALDIĞIM KİRA SÖZLEŞMESİYLE BİR YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK. 1 AY OLDU. KİRACILAR 2 ÇOCUKLARI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLERDİ. ANCAK DAHA SONRA EVDE 5 ÇOCUK OLDUĞUNU KOMŞULARDAN ÖĞRENDİM. EVDE AYRICA KÖPEK BESLEDİKLERİNİ VE KOMŞULARI AŞIRI DERECEDE RAHATSIZ ETTİKLERİNİ ÖĞRENDİM. EVDE SÜREKLİ EŞİ OLUYOR. ADAMA BİR TÜRLÜ ULAŞAMIYORUM. BU İNSANLARI EVİMDEN ÇIKARMAK İSTİYORUM. NE YAPMAM GEREKMEKTE. YASAL OLARAK HAKLARIM VE YÜKÜMLÜLÜKLERİM NELERDİR. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER. (ACİL)

 38. Sayın GÜLSÜM ,

  Ana gayrimenkulün yönetim planında bir yasaklama yoksa ve Medeni Kanun’un komşuluk hukukuna aykırı olmayacak şekilde kedi, köpek beslenebilir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda genel bir yasaklama yok, kat maliklerinin iradesine bırakılmış.
  Kat Mülkiyeti Kanununa göre düzenlenen,yönetim planında; bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinde hayvan beslenmesi yasaklanmışsa, kat malikleri kurulunun izin verdiğine dair belge ibraz etmeyenin etrafına rahatsızlık vermemiş olsa bile, bağımsız bölümde köpek beslenmesi mümkün değildir.

  Kat maliklerinin kedi, köpek fobileri olabilir ve asansörde komşusunun köpeğiyle burun buruna gelmemek için merdiveni tercih etmek zorunda kalabilir. Tek bir kat malikinin rahatsızlığı bile dava açmak için yeterli bir sebeptir.

  Türk Medeni Kanunu’nun ‘komşu hakkı’yla ilgili maddesindeki ‘hoşgörü sınırını aşan koku, gürültü, sarsıntı’ tümcesinden hareketle dava açılabilir.
  Çocuk sayısıyla ilgili yeni çıkacak yasada tartışılıyor.Tek taraflı kiracı çıkartması olmaz.Kiracı çıkartılması ile ilgili
  şartlar oluşması gerekir.Keyfi çıkartma olmaz.Saygılarımla.

 39. iyigünler.benim size bir sorum olacak yanıtlarsanız sevinirim.01.06.2008 tarihande kiralamış olduğum bir taraftan 5. kat bir taraftan 8.kat asansörsüz dairede 9 ay gibi bir sürede ikamet ettim.Asansör olmadığı için rahatsızlığımdan dolayı merdivenlerden çıkmakta zorluk çekiyordum.Ve ev sahibimi adresi de burası olduğu için çok sayıda icraları gelip,kimlik belgelememi istiyorlardı.Bu durumlardan rahatsız olduğum için kontrat sürem dolmadan çıkacağımı ev sahibimi çağırıp,söyledim.Kendiside bana olumlu davrandı,anahtarı da yan komşuya bırakırsan oradan alabileceğini söyledi.Fakat depozitomu 1 aylık kira borcumdan düşeceğini,geri kalanı ise bir hafta sonra iade edeceğini ifade etti.Aramızda herhangi bir yazışma yapmadık.ben evden çıkmadan başka bir kiracıylan anlaştığını o şahısta eve gelip baktı.Ben de evi boşalttım.Şimdi ise yeni kiralayan vaz geçtiği için benden kira talep edebilir mi,ederse nasıl bir yol izlemem lazım?

 40. Merhaba. Eylül 2008 de kiracıma evimi satacağım istersen sen al alamazsan mağdur olma kiralık bir yer bak kendine dedim. Kiracım bir süre sonra ben ev buldum dedi ve bir hafta sonra evi boşalttı. Krizden dolayı nisan 2009 a kadar evi satamadım. Şimdi kiraya vermek istiyorum. Kiraya verebilirmiyim.Eski kiracımın herhangi bir dava açma veya buna benzer bir hakkı varmıdır. Evden çıkarma sadece sözlü olarak iletilmiştir. bir yıllık kontratı 2009 mart ayına kadardı
  yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.

 41. merhaba ben 5 aydır işsizim bu sene (2009)haziranda kontrat bitiyor ben ise mayısın 20 sinde çıkmak istiyorum ve param olmadığı için depozitoyu kiraya saymalarını istiyorum bunu ev sahibi kabul etmiyor kirayı yatır temiz kağıdını getir ben sana depozitoyu gönderirim diyor ama ona ait bir adres yok bir belge yok paranın bana geri dönme ihtimali zayıf gibi görünüyor ne yapmalıyım

 42. Sayın Cüneyt Taylan

  Ev sahibiyle bir kontratınız yok mu? Kontratınız varsa orada adresi ve kira ödeme şekli bellidir.Daireyi boşaltacağınızda hangi şartlarda boşaltacağınız kira sözleşmesinde yazar.Ev sahibi tabiki kontrat sonuna kadar kirasını ister.Ev sahibi ile konuşup anlaşmak.Evde kırık dökük ve badana boya istermi bunlar için depoziteden keser.Saygılarımla.

 43. iyi günler icralık bir ev almayı düşünüyorum 60 ytl ev sahibine verip diğer 60 ytl 10 bankaya ödeyeceğimev sahibi bana 4 ay evinde oturayım kiramıda vereyim teklifinde bulundu bende kendisine 4 ay sonra ksilkleıkması gerektiğini eve kendimin geçeceğimi söyledim nsıl r kontrat imzalamam gerekli şimdiden teşekkürler

 44. Merhaba ben ev sahibiyim benim üskatta kiracı olan komşum evine koşu bandı almış ve koşu bandı yatak odasında her gün bantta koşu yapıyor o koşarken tavan nerde ise çökecek gibi oluyor .Duvara elimi koyduğumda duvardan titremeyi hissediyorum yöneticiye söyledim ama kapıyı bile açmıyorlar.Yönetici bahçede görüyor kunuşmak istiyor hiç orlı bile olmuyorlar.Ben bu komşum hakkında ne apabilirim.? Bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz hukiki bir işlem yaptırabilirmiyim.Şimdiden tesekkür ederim.

 45. Merhaba Osman Bey,
  İş yerimde kiracıyım ve 4. yılımı Aralık ayında dolduracağım. Kriz sebebiyle ,işlerdeki değişimden dolayı kirası daha uygun bir yere çıkmayı düşünüyorum. Ev sahibim kontratımızı yazılı olarak yenilemememize rağmen sene sonuna kadar olan kirayı benden alabilir mi?
  ilginiz için şimdiden Teşekkürler

 46. Sayın Osman Midilli,

  3katlı bir apartmanın 3.katında kiracıyım.
  1.sorum)Çatının nem yapması nedeniyle evin içindeki boyalar kabardı.Bunun bedelini kiradan düşmem mümkün mü?

  2) Kombim 5 gün önce arıza yaptı.Servisi aradığımda: çok eski bir kombi olduğunu ve miadını doldurduğu için bazı parçaların değişmesi gerektiğini söylediler.Ev sahibime konuyu açtığımda beni ilgilendirmez dedi. Bunun ücretini kiradan düşmem mümkün mü? Nasıl bir yol izlemeliyim?(Not:kombi evin demirbaşı olarak sözleşmede geçiyor.)

  3)Sözleşmedeki evin demirbaşlarından biri de klima.Ancak çalışmıyor.Bir önceki kiracı döneminde gazı bitmiş ve tekrar doldurulmamış.Ev sahibimle eve ilk çıktığımda bu konuyu konuştuk,kendisinin de bilgisi var.Ancak yaptırmam diyor.İstersen yaptır,klimayı senden önceki kiracı taktırdı ,beni ilgilendirmez ,masrafı ödemem diyor.Yaptırırsam,evden çıktığımda klimayıda götürürüm dedim onu da kabul etmiyor.Ne yapmam gerekli?

  Yorumlarınızı bekliyorum.Şimdiden teşekkürler.

 47. merhaba
  osman hocam,
  eskişehir’de öğrenciyim bi yandan da çalışıyorum.
  patronum ikamet etmemiz için bir ev tuttu ve beraber kalmaya başladık bi süre sonra patronum evden ayrıldı ve kirayı ödemeye devam etti. ancak bir aylık kirayı geciktirdiği için ev sahibesi olcak şirret kapının kilidini değiştirerek eşyalarımı yaklaşık bir haftadır gasp etmekte ve beni eve almamakta. çilingir alıp gitsem, kendi eşyalarımı alarak suçlu duruma düşer miyim?
  şirret ev sahibesi ancak bir kira bedelini ödemem durumunda bana eşyalarımı geri verirmiş!!!
  şimdiden teşekkür ederim
  beni ve halkımızı bilinçlendirdiğiniz içinse müteşekkirim.

 48. Sayın Osman Midilli

  merkezi sistem kaloriferli apartmanlarda dairesi boş olan evsahibi yakıt parası ve su merkezi olduğu için su parası
  ödemesi yapmak durumundamıdır bunu öğrenmek istiyordum teşekkürler

 49. merhaba ben ayse kilincbay ben 5 sene once kibrisa yerlesmistim 3daireli bir apartmanim var ve simdi binami samak istiyorum internete site bulamadim evimi koyucak bu konuda yardimci olursaniz cok sevinirim yardimlarinizi bekliyorum tesekkurler.

 50. merhaba 15.8.2007 tarihinde oturduğum evi kıraladık.ilk kirayı da peşin elden vermiştik.bu kira sözleşmesindede belgelendi.bu zamana kadarda hiç bir kira gecikmemiz olmamıştır.550 liraya giriş katta oturuyoruz.bir üst katımız bu cuma boşaldı,hemen gittim boşalan evin sahibiyle ev için talipli olduğumu belirttim.(bu arada evden çıkmak gibi bir niyetimiz yoktu)bugün kira bedelini konuşabildik.anlaştık.(550tl üstelik depozitede almadı))kendi ev sahibimizi de ancak bu gün arayabildik.tamamen gayri ihtiyari gelişti bütün olaylar.kiracısını da ayarlamıştık.fakat eski ev sahibimiz giriş kata yeni kiracıyada 550tl dedi onu ödemeyi kabul etti. fakat depozitoyu veremem dedi yeni kiralayacak olan.gelelim sadede.ben yeni eve taşınacağım,bu ev boş kalacak,eski ev sahibi kimse tutmazsa bu ayın yani temmuzun parasını isterim diye tutturdu.halbu ki biz girerken peşin vermiştik çıkarken daha verilmez diye biliyorum yanlışım varsa düzeltin lütfen.vermezsek ise depozitemiz yanacakmış.işin içinden bir türlü çıkamadım.temmuz kirasını vermelimiyim?eve hiç bir zarar vermediğim halde,kiramı,apt aidatımı düzenli ödediğim halde benim depozitenin üzerine yatacakmı. bunu öğrenmek istiyorum ayın 15’i gelmeden yani kira zamanı gelmeden çok acil yardımcı olursanız çok çok sevineceğim.biraz uzun oldu kusura bakmayın gereksiz yerleri siz kesersiniz.saygılarımla

 51. Ben bulunduğum apartmana yeni taşındım apartmanda bir yönetim yok. apartmanın sahibi tokatta apartmanda herkez kiracı bende öyle aprtman sahibi çatıya baz istasyonu kurdurmak için anlaşmış ama hiç bir kiracı bunu istemiyor bunu engellemenin bir yolu varmı.

 52. Belediye dükkanılarında kiracıyız.Kriz nedeniyle işlerimiz çok kötü.Belediye kiralarımızda indirim yapmak istiyor ama yasal yolunu bulamaıyoruz bu konuda yardım edbilirmisiniz.

 53. Belediye dükkanılarında kiracıyız.Kriz nedeniyle işlerimiz çok kötü.Belediye kiralarımızda indirim yapmak istiyor ama yasal yolunu bulamaıyoruz bu konuda yardım edbilirmisiniz.Şimdiden teşekkürler.

 54. Merhabalar.Osman Bey,sahip olduğumuz apartman dairesini satmak istiyorum.Ancak kiracı gelen müşterilere göstermiyor.Ne yapmalıyım?.Bu konuda bilgi birikiminizi bize aktarırsanız bizde ona göre bir yol çizelim .saygılar

 55. 05,08,2009 da evimizi aldık.ev de eski sahipleri oturuyor.ben de şu an kira da oturuyorum.evimi kredi ile aldım.kredi ve kira ödemek zor olacağı için evi bir an önce boşaltmasını istedim.şu an hala bir haber yok.yasal prosedür nedir?ve mağdur olmamam için ne yapmalıyım?teşekkürler…

 56. osman bey sorumu yanıtlarsanız sevınırım.komurluklerden daire sahıplerıne su boruları çıkıyor 5 daireli bır apartmanız yukarı cıkan borulardan 5 nolu daıreye cıkan boru gırıs katın evınde patlamıs su sızmıs evıne gırıs kattakı ev sahıbı acılen yaptırmıs bu yapılan harcamayı 5 nolu daırenın sahıbımı apartman ortak gıderlerımı yoksa evını su basan mı verecek bılgı verırsenız sevınırım

 57. Sayın Ümit Uzunoğlu ,

  Geçmiş olsun ne yazıkki dairesi su basılan masrafı ödeyecektir.Borunun patlamasında diğer bağımsız bölüm sakinlerinin suçu yok.Ancak binanın tesisatının fenni esaslar dahilinde yapılmadığını ispat ederseniz binayı yapan müteahhitten mahkeme kararıyla alınabilir.Çok zor..Ayrıca Su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması sonucu evde oluşan zararlar ile muslukların açık unutulması gibi durumlarda meydana gelebilecek hasarları Dahili su teminatı ile güvence altına alınır. yani,konut sigortası yapılması halinde,
  Konut sigortası dahili su teminatı kapsamı şöyledir.
  1) Bina içinde su depolarının, borularının temiz veya pis su tesisatının, kalorifer kazanının, radyatör ve borularının patlaması, taşması, kırılması, donması, sızması, tıkanması sonucu doğrudan oluşan zarar ve hasarlar.
  2) Yağmur suları, kar ve buzların erimesi sonucu oluşan suların çatı ve saçaktan sızması, su olukları ve yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucu,binaya giren suların doğrudan oluşturduğu zararlar,
  3) Don sonucu, tesisat ve tesisata bağlı cihazlarda oluşan zararlar, sigorta konusuna giren hasarlara neden olan tesisatın tamiri için duvar açma, kapama masrafları.
  4) Kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların oluşturduğu hasarlar.
  5) Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle akan ve sızan suların oluşturduğu hasarlar.Saygılarımla..

 58. Osman bey, size bir konuda danışacağım.

  Şu anda oturduğum evde 2 yıldır oturuyorum, 3. yıla girdim. İlk seneden sonra kontratı yenilemedik. Kirayı da elden veriyorum. Yakın zamanda evin kombisi arıza yaptı. Araştırmama göre içerisindeki bir parçası bozuk ve değişimi 400 lira civarında.

  Sözleşmede kombi demirbaş listesinde görünüyor ve:

  “Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise mal sahibine o halde ve adete göre teslim etmeye mecburdur. Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demirbaş, eşya ve aletler sözleşme müddetinin bitiminde iade ile mükelleftir. Gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralanan şeyin teferruatı zai edilir veya kullanımdan dolayı eskirse kiracı bunları kıymetleri ile tazmine ve mal sahibi talep eylediği halde ödemeye mecburdur.”

  maddesini içeriyor. Bu onarımı benim mi yoksa ev sahibinin mi ödemesi gerekiyor. Sözleşmeye göre benim ödemem gerekiyor görünüyor, ama ben kombiyi 2 senedir kullanıyorum, bunun öncesi de olmuş. Ki ben malı bozmamışım, ömrü dolup arıza yapmış. Buna göre bu tutarı ev sahibinin karşılaması gerekmez mi? Bunu gösterebileceğiniz bir kanun maddesi var mı? Ben durumu kendisine anlattığımda e kullanıyorsun eskiyor tabi servis çağıracaksın gibisinden konuştu, ben ilgilenmem’e getirdi yani. Lütfen yardımcı olun. Saygılarımla.

 59. merhabalar.ben 9 aydır bir evde oturuyorum ve tam 1 yıllık bir kontrat yaptım ve ev sahıbım benı evden cıkarıyor cıkmazsam mahkemeye vereceni soluyolar bole bır hakkı varmıdır kontrat bıtmeden benı evden cıkarabılır mı?sadece bu ay veremedım kırasını oda işden cıkdım için ayrıca benı eve gelen arkadaşlar dan dolayı rahatsız oldunu soluyo bu bir sucmudur eve mısafırım gelemezmı.ayrıca elınde deposıtom var bırde eğer ben evden cıkmak ıstersem kontrat bıtmeden benden bı kıra almama hakkım yokmu ayrıca eve nısanlımın gelmesı sucmu gelemezmı bana bı cevap verırsenız cok sevınırım

 60. osman bey iyi aksamlar

  kiraladigimiz isyerinde 18 aydir oturuyoruz. mart 2010 da sozlemeis bitiyor ama
  ilk kiranirken ev sahibi bizim kirladigimiz binanin tepesinde gsm baz istasyonu oldugunu soylemedi. kontrattada yazmiyor. biz 3 aydir gitmiyoruz olcum yaptirdik radyasyon cikti.
  ev sahibine dava acip odedigimiz tum gecmis kiralari almak istiyoruz kontratta bize yazmadigi icin cunku tutmazdik bu durumda

  bunca zamandir aldigimiz radsyonda cabasi insallah birsey olmaz.

  evsahibine dava acilip bu eski kiralar geri alinabilir mi
  tskler

 61. mrb benim sorum ev sahibi kontratımız dolmadan bize evi satacagını söledi bizde yeni tasındık durumumuz yok suan için tasınmaya dedik 2 kira depozitomuz vardı kira vermeyip tasınacaktım fakat ölede olmadı simdi mahkemeye vermis kira vermiyoruz diye yazmıs evi satıcam die bişey gecmiyor burda verilebilecek karar ne olabilir tessekkürler simdiden

 62. merhaba. 2008 in Eylül ayında ortak arkadaşlarımızın çok sayıda olduğu ve kendisiyle tanışıklığımız olan bir insanın evini tuttum. kira ödemelerinde vs hiç bir sorun olmadı.bankaya 1 gün bile geciktirmeden yatırdım. Ev arkadaşımın 10. ayda evlenmesinden dolayı kontrat süresinin dolmasına 1.5 ay kala son ay evde oturamayacağımı kendisine ilettim. bana kiracı bulmazsam son ayın da kirasını alacağını söyledi. var olan arkadaşlığımızdan dolayı biraz içerledim buna ve hatta kızdım. sonunda 11. ayda çıkmaktan vazgeçtim. oturmadığım evin kirasını alacaksan ben de oturuyorum dedim. 12 ay dolunca kendisiyle konuştum. bi mahsuru yoksa 1 ay daha kalmak istiyorum dedim. istemezsen çıkarım dedim. hatta kirayı vereyim, eğer kiracı gelirse 2 güne kalmaz çıkarım dedim, çünkü çıkacağım yer hazırdı. öyle böyle derken kirasını ödedim. böylelikle sözleşmeden 1 ay fazla kalmış oluyorum. 2008 Eylül 1 de kontrat yapmıştık.5 inde taşındık eve. 13. ayda yani ekim ayının 6 sında çıktım. ortak arkadaşlarımız herşeye şahitler. eğer ekim ayının kirasını vermezsem kontratın uzadığını ve dava açacağını söylüyor. yani 1 yıllık kontrat ücretini tahsil edeceğini.. ne yapmalıyım? şimdiden teşekkürler. ayrıca ev oturduğum 11. aydan beri kiralık. bir kaç kişiye de gösterdim evi. teşekkürler

 63. ben bir dükkan tutmak istiyorum fakat biz bu dukkanı 3 yıl once baska bır yere tasıdık ve cıktık iş yerı olarak 20 yıl kullandık su an tekrar tutmak istiyoruz fakat yonetıcı iş yeri olmasına karsı oldugunu soyluyor yasal olarak hakkı varmıdır

 64. merhabalar ben 7 aydır bir residance dairesinde oturuyorum ve evin otomasyon sisteminde birarıza oluştu ve binanın teknik servisi bunun demirbaş oldugunu ev sahibinin ödemesi gerektiğini kullanım hatasıyla alakası olmadığını sistemin kurulalı 10 yıl olduğunu zamanla bu çökmenin olabileceğini söylediler ve birparçanın değiştirileceğini bununda 600euro tuttuğunu.Ev sahibim arandı ve ödemedi şu anda evde otomasyona bağlı şeyler çalışmıyor (ısıtmada dahil)yani mağdur durumda olan benim ev sahibimle telefonda konuştuk ve çok kaba bir konuşmaya maruz kaldım aynı şekilde teknik ekibede ne yaparsanız yapın ödemeyeceğim deyip suratlarına kapatmış telefonu.kontratın bitmesine 4 ay var ne yapmalıyım mağdur durumda olduğum için daha erken evden çıkabilirmiyim depozitomu alabilirmiyim yada son iki kira yerine depozitoyu saydırabilirmiyim çünkü yaptırmadığı sürece bu şekilde dairede oturmak mümkün değil. şimdiden teşekkürler.

 65. merhaba 15 mart 2001 tarihinden beri oturduğum evden 1 kasımda taşındım çünkü evin pencereli çok kötüydü evsahibi taşınacağımızı söylediğimizde önce hak verdi tabi taşının haklısınız dedi taşındık 3 gün sonra bizi mahkemeye vereceğini söyledi sebebi kontrat süresinin dolmasına 5 ay olduğu idi ve bu kira tutarlarını alacakmış birşey yapabilirmi kirayı elden alıyordu 325 tl bununla ilgili ona bir ceza varmı

 66. iyi günler benim bi sorum var cvplarsanız memnun olurum.
  kirada oturuyorum 1 senelik kontrat yaptık. öğrenciyim 2 kişi kalıyoruz evde maddi yetersizlikten dolayı evi bosaltmak durumundayım ama ev sahibi para yı ödemek zorundasın diyor.sadece 2 ay kaldım evde. ev sahibi bir senelik parayı her harükalde alırım diyor.ne yapabilirim . birde kontratta usulsuzlukte var sözlesmeyi adamın esi üzerine yaptık ama imzayı adam attı yani imzayla isim tutmuyor. bu imza olayını lehimde kullanabilirmiyim. cevabınızı bekliyorum kısa zamanda cevaplarsanız memnun olurum tesekkürler.

 67. osman bey merhaba
  2 öğrenci kalıyoruz.eşyalı olarak kiraladığımız evdeki buzdolabının miadı dolduğu için motoru bozuldu ve değişmesi gerekiyor.ev sahibi zararı bizim karşılamamız gerektiğini söylüyor fakat buzdolabı evin demirbaşı.ne yapmamız gerekiyor? ödememe hakkımız var mı ve zararı ev sahibi mi karşımalı biz mi?
  çok acil cevap vermenizi bekliyorum

 68. merhaba;
  kızım üç aydır bir evin çatı katında kiracı olarak oturuyor. şimdi de hiç bir şey söylemeden çatıya iki tane baz isyasyonu kurmuşlar. bizim onları kaldırtma ihtimalimiz var mı? acil cevabınızı bekliyoruz

 69. merhaba kaloriferli apartmanlarda alt ve en üst katların fazladan petek koyma hakları varmı?ayrıca ara katlardaki daireler fazladan petek koymak isterlerse ne yapılabilir.

 70. merhabalar,üniversite öğrencisiyim,ağustosta ev kiraladık ama şuan evin odasının duvarı su alıyor ayrıca yukarıdan su damlıyor.kaç kere evi yapan şirkete gittik,ev sahibine iletildi ama bir sonuç alamadı,geliyorlar yapıcaz diyorlar ama hala eve bişey yapılmadı.bu durumda nasıl bir çözüme gidebilirim,evde rutubetten oturulmuyor.bu kıştada evden çıkamıyoruz.ne yapılmalı?davamı açıcam?

 71. Merhaba. Ben yaklaşık 1.5 yıldır oturduğum evden okulum bittiği için ayrılmak zorundayım. Eve ilk girerken emlakçı ile yaptığımız kira kontratında aidat kiracıya aittir diye not düşmüştü. Taşındıktan yaklaşık 2 ay sonra merdivenlerin mermerlerini sildiriyoruz diye bizden her ay para alınmaya başlandı(normal kapıcı aidatından ayrı olarak). Ev sahibine bunu söylediğimde kontratta bunu belirttik aidat kiracıya aittir diye kestirip attı. Ben de durumu güzelce anlatmak istediysem de işine gelmediğinden olsa gerek kendi bildiğini okudu. Kontratta belirtilen aidattan kasıt kapıcı aidatıdır buna itirazımız yok ödedikte. Fakat extradan bizden alınan apartman tadilat aidatı(Kalıcı gider) biz bunu da ödedik 14 ay boyunca ve en son kiradan kesmek istediğimizde ev sahibi karşı çıktı. Bu duruma ne diyebilirsiniz acaba? Kanuınlara göre kim haklıdır? Şimdiden teşekkür ederim.

 72. Sayın Mehmet ÇAĞLAR ,

  Daire içinde yapılan keyfi tadilatları ev sahibi ödemek zorunda değildir.Ancak binada yapılan esaslı tadilatlar kira kontratında herhangi bir madde yoksa ev sahibine aittir.Bütün kiracılar ortak giderleri ödemek zorundadır.Tadilatdan dolayı artan gideri ödemek zorunda değildir.Saygılarımla..

 73. Sn Midilli;

  3 ay önce ev sahibi evi satmak istediğini söyledi, biz de haziran ayına kadar kontratımız olduğu halde “mal sahibi sensin.İstediğini yap” dedik. ve bu süre içinde evi 3-4 kişiye gösterdik. “Madem ev sahibi bu evi satacak biz de şimdiden başımızın çaresine bakalım” mantığıyla yeni bir ev bakalım dedik ve ev sahibine bildirerek depozitomuzu istedik. Ev sahibi de depositoyu vereceğini söyledi. 1 hafta geçmeden ev bulduk. BU defa ev sahibi parasını olmadığını depositoyu ödeyemeceğini söyledi. Tabi biraz tartışma oldu aramızda ve bende kira ödemelerinin periyodunu bozdum ama borcum da yok şu an. Sadece ödeme zamanını uzatıyorum. Ev sahibi evi satmaktan vazgeçtiğini söyledi. Ben de bu sene haziran ayı gelmeden evden çıkmak istiyorum. Hatta uygun fiyatla çok güzel bir ev buldum. Çıkmak istiyorum. Çünkü bu adamla anlaşabileceğimi sanmıyorum. Kontrat noter tastikli değil ve bana fatura da kesmiyor. Benden bir hak talep edebilir mi?

 74. Merhaba
  biz 24 martta bir ev satın aldık içinde kiracı var oturmak amaçlı aldık kredi borcumuz var.içinde oturan kiracının kontratı 5 mayısta bitiyor eşim iyi niyetli bir insan olduğu için kiracıya güvendi ve 5 haziranda çıkacaklarını söylediler inandı fakat şimdi problem var çıkmıyor bugün noterden yazı yolladım şu tarihte ev alınmıştır ihtiyaçtan dolayıdır ve bu sene kira kontratı yenilenmiyecektir diye.Başka ne yapmam gerekiyr birde mahkeelik lursak ve mahkemede kazanırsak bütün masrafı onlar karşılıyor değil mi birde onlara ceza var mı?

 75. Öncelikle Merhaba,

  Ben üç katlı bir apartmanın 1.katında oturan bir kiracıyım üstümüzde ve onun üzerinde oturanlarda kiracı ve bu kiracılar bahcede Tavuk,ördek,Tabiri caizze (Kaz) besliyorlar bende bir köpek edinmeyi düsündüm ve bahceme bi kulube yaparak köpek edindim… yalnız 2.kattaki kiracı ev sahibine köpeğimi sikayet etmis neymis köpek bahceye dışkısını yapıyormus tamam yapıyor olabilir ama ben temizliyorum.ayrıca onun tavuklarıda bahceye dıskısını yapıyor ama biz birsey demiyorduk o ise simdi köpeğimin dıskısından şikayet etmeye basladı ev sahibimizde köpeği at diyor…Ne yapabilirim Yardımcı olursanız Sevinirim!….İlqi ve alakanıza Tşklerimi bir borc bilirim

 76. Merhabalar,

  Merhabalar, bundan 11 ay once 3 universite arkadasi olarak ev tuttuk. Ev sahibi ile 1 yillik kontrati ben yaptim (1.850TL/ay) ve 2. ev arkadasim kefil oldu. Yilin ortasinda kefil olan arkadasim evden ayrildi ve 2 kisi kaldik. Bu durumda daha fazla dayanamayacagimizi ev sahibimize belirttik ve 11. ay onunda (kontrat bitiminden 1 ay once) cikmak istedigimiz soyledik ve olur dedi (3-4 ay once kadar.). Son aya girdigimiz gunlerde, dun ev sahibimin agzindan ilk defa kiraci bulamazsak bosuna 1 ay daha para vermeyin gibi birsey duydum.

  1.si bugune kadar kira odemelerini elden makbuz vs almadan yaptik kontratin ne kadar gecerliligi vardir.
  2.si odemezsek ne olur?
  3.su Evden ciktiktan sonra yani onumuzdeki ay icin konaklamak uzere okulun ozel yurduna (ki benim payima dusen kira rakami civarinda fiyati var) kayit yaptirdim, bu mali durumumu odeyememe sebebi gosterebilirmiyim?

  Bir cozum sunabilirmisiniz, tesekkur ederim, saygilarimla

 77. merhaba efendim benim sorunum iki tane birincisi evimi satmak istiyorum kiracı göstermiyor bunun için ne yapabilirim hangi yasal yollara başvurabilirim. ikincisi ayvalıkta bir sitede oturuyorum ikiz villa şeklinde bitişik komşum burayı kiraya veriyor ama pansiyon gibi on gün birileri geliyor sonra onlar gidiyor başkaları yani yaz boyunca pansiyon gibi çalışıyor ben burada rahatsızım başvurmadığım yer kalmadı lütfen beni bilgilendiriniz onlar para kazanacak ne idüğü belirsiz insanlar gelip beni rahatsız edecek benim haklarım yokmu rica ediyorum cevap verin lütfenn. saygılar

 78. sayın osman bey söyle bir sorum olacak;manisada yaşayan mühendis olarak çalışan biriyim.mansada dedemden kalma bir fırına sahibiz son kiraya verdiğimiz insan yaklaşık 16 senedir bu fırını işletmekte yeni bir fırın açmasından dolayı bizim işyerimizin son 4 aylık kira bedelini ve son 2 aylık su faturasını bizim üzerimize bırakıp işyerini terkederek hemen yan dükkanda aynı faliyetine devam etmektedir.16 yıldır kira sözleşmelerini yaptık son bir yıllık kira sözleşmesi yapılmadı işyerinin su ve elektrik faturaları bizim üzerimize.bu durumda kiracıdan kira bedelini ve su ücretini nasıl tahsil edebiliriz.yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler

 79. aidat parası 70 tl ödüyoruz kasada heran 10000 tl oluyor çok diilmi 70 tl ne gereği var 10000 12000 kasada durmasının heran aidat 40 50 olsa yetecek bunun yanısıra 3 4 aydır veremiyen var bunlarıda toplasalar kasa 15000 falan olcak çok diilmi ne yapmamız lazım

 80. merhabalar… henüz 1,5 ay önce taşındık.ancak ilk günden beri ev sahibimiz bizi rahat bırakmıyor.kendi evi de tam karşı apartmanımızda ve göz hizasında.pencereleri, panjurları kapatmamızdan tutun da, 2 tablomu asmama dahi izin vermiyor. bunlarla kalsa keşke…tüm mahalle ve en başta muhtar bu kişiden yaka silkmiş. olay çıkartmaya meyilli bir kadın. birkça kez bağıra bağıra ağza alınmayak küfür ettiğini dahi duydum. psikiyatri hastası ve biz ne şekilde yaklaşacağımızı bilemiyoruz. hiç bir şey yapmadığımız halde bir bakışımızdan dahi bir durum çıkartabiliyor. onunla karşılaşmamak için balkonda dahi oturamıyorum. bırakın orda oturmayı katlanır camları açamıyorum. kendimizi baskı altında hissediyoruz. en son bize küçük odaya tv’yi koyarken antenin dış cepheden çok çirkin gözüktüğünü ve depozitomuzun bu yüzden şimdiden yandığını söyledi.halbuki antenci geldiği gün o da karşıdan öyle değil böyle diye direktifler veriyordu. düşünün ki bu kişi eğer mutfak perdelerimin rengini beğenmeseydi çıkarttırırdım diyebilen biri…ne yapmalıyız? çıkarken de boya badana parke cilalarını yaptırmakla hükümlüyüz.taşınmak da bir dert. 1 yıl nasıl direnebilirz? ( önceki kiracıyı da çivi çaktığı için çıkarmış) teşekkürler…

 81. Osman bey merhaba
  Bu sorunla çok sık karşılaşıyorsunuz biliyorum fakat lütfen size anlatacağım sorunumda beni bilgilendiriniz…
  Ev sahibiyim ve yeni taşınacağım evimde beslediğim 2 tane küçük ırk köpeğim var…
  Alt komşum mesheb farklılığından dolayı köpeklerimi istemediğini ve sen geliyorsan gel ama köpeklerini getirme dedi sokağa atmamı istiyor! Bazı yasaları biliyorum şikayet halinde evime gelen görevliler köpeklerimi alamazlar sadece uyarıda bulunurlar,komşum çok rahatsızsa köpeklerimin seslerinden çevre ve orman bakanlığına şikayette bulunup evine ses ölçme cihazı takıyorlar dinlemeden sonra rahatsızlık derecesi yoksa hiç birşekilde yasal işlem yapılamıyor ama 4 dairelik apartmanda imza toplayıp mahkemeye verdiğinde sonuç ne olabilir? Köpeklerimin aşıları tam ve belediyeye kayıtlıdırlar,apartmanın en üst katında oturmaktayım.Yapabilecekleri şeyler nelerdir? Ben köpeklerimi vermek istemiyorum lütfen bu konuda beni bilgilendirirmisiniz?

 82. merhaba
  benım sorunum 5 katlı bır apartmanın 4 katında oturmaktayım banyonun tavanında sular biritiktı kabardı bızde üst komuşumla görüştük ve banyo borularının ve zemini komple değiştirdiler ama gordukku onlardan değil karşı komuşun üstündeki daireden gelıyormuş karşı komşumdada aynı sorun var banyosunun tavan kısmından sular damlıyo komşumuzu uyardık yaptırıcam dedı ama 2 sene geçtı vede şimdi bizi görünce kaçıyo ne yapmamız lazım yardımcı olabılırsenız sevinirm nereye şikayet ediceğimi bilmiyorum
  teşekkürler

 83. Osman bey, size bir konuda danışacağım.

  Şu anda oturduğum evde 4 yıldır oturuyorum, 5. yıla girdim. İlk seneden sonra kontratı yenilemedik. Kirayı da elden veriyorum. Yakın zamanda evin kombisi arıza yaptı. Araştırmama göre içerisindeki bir parçası bozuk ve değişimi 300 lira civarında.

  Sözleşmede kombi demirbaş listesinde görünüyor ve:

  “Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise mal sahibine o halde ve adete göre teslim etmeye mecburdur. Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demirbaş, eşya ve aletler sözleşme müddetinin bitiminde iade ile mükelleftir. Gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralanan şeyin teferruatı zai edilir veya kullanımdan dolayı eskirse kiracı bunları kıymetleri ile tazmine ve mal sahibi talep eylediği halde ödemeye mecburdur.”

  maddesini içeriyor. Bu onarımı benim mi yoksa ev sahibinin mi ödemesi gerekiyor. Sözleşmeye göre benim ödemem gerekiyor görünüyor, ama ben kombiyi 4 senedir kullanıyorum, bunun öncesinde sadece 8 ay kullanılmış. Buna göre bu tutarı ev sahibinin karşılaması gerekmez mi? Bunu gösterebileceğiniz bir kanun maddesi var mı? Ben durumu kendisine anlattığımda ben sana yeni gibi kombi verdim, sen kullandın sen bozdun, beni ilgilendirmez. Ben verdigimde yeniydi calisiyordu, o sekilde geri isterim diyor.
  Lütfen yardımcı olun. Saygılarımla.

 84. Merhabalar, ben 12 daireli bir apartmanın yöneticisiyim. Bizim ısınma şeklimiz her daire bağımsız kombili olup, kombilerimiz çelik bacalı ve her dairenin ki bağımsız şekilde çatıdan çıkmaktadır. Bizim sorunumuz 1.kat 4 nolu daire sahibinin baca sisteminde sorun vardır. Bu sorunun çözümü için 500,00 TL.Para istediler. Daire sahibi bu sorunu çözdürdü ancak şimdi bu masrafları daire sahiplerinden istemektedir. Ben yönetici olarak bina sakinlerine konuyu ilettim. Ancak bina sakinleri bacanın şahsi mesele olduğunu, onun için apartman ortak giderlerine dahil olmayacağı gerekçesiyle kimse ödemeye yanaşmadı. Bu sorun aslında mütahhidin sorunu olup, mütahhitte şu an iflas etmiş ve izine dahi rastlayamıyoruz. Konunun ortak sorun olup olmadığı konusunda tarafıma mail çekerseniz sevinirim.

 85. merhabalar .şirketimiz muğla da bir otelin 5 yıllık işletmesini aldı .şuan 3 yıl bitti .Ancak ilk 2 yıl otelin imar proplemi olduğu için ruhsat da sorunlar yaşadık turizmn firmalarıyla ruhsatsız oldu için anlaşma yapamadık 1 yıldır imar sıkıntısı çözüldü bizm ilk 2 yıl da ki iş kaybımız nasıl tazmin edilebilir bu arada biz imar sıokıntısı döneminde de kiramızı ödedik .bu yılda senelik kira ödemelerinde tarih değişşiklişği talep ettik 2 yıllık imardan kaynaklanan sıkıntımızı anlattık sözleşmeye uymadığınız için tahliye davası açarız dediler .otel 35 yıllık bir bina ve çok tadilat gerektiriyor sözleşmemiz adi sözleşme olarak yapıldı ve sözleşmede bakım onarım ve tadilat işleten tarafından yapılacak deniyor ancak tadilat onarma bitmiyor birtürlü binanın tüm demirbaşlları çüzüdü bu konuda kanun sözleşme maddesini mi dikkate alır birde 5 yıllık olan sözleşmemiz 2 yıl sonra bitecek biz uzatma iştiyoruz ancak bizle uzatmaya gitmiyorlar bu konuda kanun kiralayana herhangi bir hak veriyormu
  saygılar

 86. merhaba:
  benım sıze sorum ev sahibiyim evim 1 sene boş kaldı ve 4ay önce kiracı girdi ve kombıden sorun oldugunu ve yaptırmış ama ben evı kıraya vermeden once kombinin bakımlarını yaptırmıstım kombiden olan sorunu benım mı yoksa kiracı mı karşılamak zorunda bilgilendirirseniz sevinirim. Saygılarımla

 87. Merhaba 4 ay önce evımı kıraya verdim bir sene ev boş kaldı ve kombımın bakım yaptırmıstım parcası değiştirildi şimdi ise kombi arıza yapmıs kıracı yaptırmıs ve ücretini talep ediyor sizden öğrenmek istediğm ise kombıyı benım mı yoksa kiracının mı yaptırması gerekiyor cvplarsanız sevinirim şimdiden teşekkür ediyorum

 88. merhaba benım kısa bır sorum olacak 9 daireli bır apartmanda oturuyorum kıracı olarak apartmanda sadece ben kiracıyım 1 katta oturuyorum apartmanın uyguladıgı bır sistem var temizlık yapılırken her kım olursa olsun kendısı yıkayacak ve en üst kattan başlayarak yıkanacak dıye diretıyor yönetici yanı acık olarak söylersem ben 1 katta oturuyorum ama apartmanın 4 katından başlayarak çıkmadıgım her yerı yıkayacagım bu mantıklımı bende diyorum apartmana yıkamacı tutalım hepsi dıyor bızım borcumuz var bu da hesaplarsak eger kişi başina 5 tl düşer ama yanaşmıyor kımse bununla ilgili ne yapmam lazım ben karışmam desem sadece kapımın öünü yıkarım desem vede öyle yapsam ne olur sizde beni biraz bilgilendırırsenız sevınırım şimdiden tşkler

 89. merhaba.biz 5 katlı bir binanın 5.katında çatı dubleksi olan bir apartmanda yaşıyoruz .2.katta kiracı olan komşularımız evleri doğalgazlı olmasına rağmen soba kullanıyorlar ve kullandıkları bacadan bizim evimize duman basıyor.Kendilerini uyarmamıza rağmen bir değişiklik yok bu durumu kime şikayet edebiliriz .teşekkürler

 90. sizden öğrenmek istediğim ve iki yıldır içinden çıkamadıgım bır sorunuma cevap almak ilginiz için şididen tesekkur ederım
  2 sene önce işime ve cocugumun okuluna yakın oldugu ıcın kombili bir ev kıraladık ilk sene kombi arıza yaptı ev sahıbım her ne olursa olsun tamırının bana aıt oldugunu soyledı servıs ıse kullandıgım kombının mıadının doldugunu yaptırsak bıle yıne arıza yapacagını degıstırmenın daha mantıklı olacagını soyledı
  bızde degıstırelım dedık ama kabul etmedı yaklasık 8-9 senelık bır kombı yaptırın dedık ve 570 lira masraf yaparak tamır ettırdık
  bu sene bakım ıcın cagırdımızda yıne bazı parcaların degısecegını ve 250 lira cıvarında masraf oldugunu sız bunu degıstırın olmaz dedıler
  ev sahıbımı aradım ve banane o kombıyı sen kullanıyorsun ve her ne olursa olsun tamırı sana aıt dedı
  ne yapabılırım

 91. mrb ben keşanda ev kiraladım ev sahibinin annesi bizi huzursuz ediyordu. gelen misafirlere karışmak rüzgardan kapı vurdu çocuk bahçede oynamasın çocuğumun arkadaşlarını evden kovmalar gibi.bende evsahibini arayarak durumu bildirdim bir çözüm bulmasını istedim aksi taktirde evden çıkmayı düşündüğümü söyledim. eve gireli henüz 5 ay olmuştu kendisi beni arayıp oğlunun burda okuyacağını evi boşaltmamı ödediğim 550 tl depozitoyu bana aybaşında ödeyeceğini söyledi. eve girerken ısrarıma rağmen kontrat yapmadı. bende kendisine güvenip 03 ekim 2010 tarihinde evi boşalttım evin elektirik su vs hiç bir borcu yok fakat buna rağmen aralık ayı olmasına rağmen hala depozitomu ödemedi her aradığımda çeşitli bahanelerle beni oyalıyor posta havalesi yoluyla yaptığım depozito ödeme dekontları elimde herhangi bir dava açma hakkım varmı varsada sonuç alabilirmiyim teşekkürederim saygılarımla

 92. merhaba ii günler ben istanbulda ikamet ediyorum…apartmanın merdiven boşluğu boyandı ve yöneticimiz bu masrafın 1600 tl tuttuğunu ve bu masrafın apartmanda bulunan 13 dairenin karşılayacağını söylüyor.benim sorum bu masrafı ev sahibi mi karşılar kiracı mı ???

 93. burda cevap bulamdığım bir soru olacak.Benim evim kirada,evin içinde kırlıan eşyaların masrafını ben mi kiracım mı karşılamalıdr?NOT:ev kiraya verilmeden önce evin içindeki eşyalar sağlamdı ve bu eşyalar mobilyya değil musluk,lavabo,elektirkte oluşan herhanbi arızalar v.b.

 94. merhaba,içinde kiracı olan bir daire satın aldım.sözleşmesi önümüzdeki mayıs ayında bitiyor bende kiracıyım benimde nisan ayında sözleşmem bitiyor satın aldığım bu evde kendim oturucam bu daireden kiracıyı en kısa zaman da nasıl tahliye edebilirim,ayrıca kiracı benden önceki ev sahibine iki aylık kirasını ve üç aylık apartman aidatını ödememiş.bu durumda ne yapmam gerekir.bilgilendirirseniz sevinirim.

 95. sayın yetkili üniversitede okuyoruz 3 arkadas eve cıktık 4 ay once kontrat yaptık 1 yıllık ancak arkadaslarla aramızda sorunlar cıktı kavga gürültü evi ayırmamız gerekti şimdi biz iki arkadasımla o evden cıkmak istiyoruz kontratta 3ü müznde imzası var ancak evden cıkarsak ev sahibi mahkemeye gidecegini ve icraya verecegini soyluyor bizi ne yapabiliriz nasıl cıkabiliriz evden acaba yardımcı olursanız sevinirim tesekkurler

  • Sayın Tayfun
   Eğer haklı bir gerekçe olmadan yani evin kullanılmasında bir güçlük, başka bir engel olmayıp sadece kiracının kendi sübjektif şartları sebebiyle, evde ben artık oturmak istemiyorum, oturamayacağım demesiyle belirtilen süre sonuna kadar kira ödemekten aslında kurtulamaz. Ancak şöyle bir durum söz konusu olabilir. Şartlarının burada kalmaya devamının kendisi için dayanılmaz kıldığını, buna karşılık burayı boşaltması üzerine ev sahibinin çok kolay, çok iyi şartlarda kiracı bulabileceğini, bu yerin buna müsait olduğunu söylüyoruz. Dürüstlük kuralına dayanan bir keşif davası ile bunu hakime anlatabilirse bir şansı olabilir. Bunu da yapamadı ayrıldı gitti diyelim. Ev sahibi gitti başkasına kiraya verdi. Ondan sonra bu şartlar da aranmadan, kendisinden süre sonuna kadar kira bedelini istediğinde, başkasına kiraya vermesi sayesinde elde ettiği kira paralarını bundan düşebilecektir.Saygılarımla..

 96. osman bey merhaba ben 26 şubat tarihinde bir ev buldum.Ev sahbiyle görüştüm.Tek başıma yaşayan bir öğretmenim.ev sahibinin o kadar kiracı içinden benimle ısrar etmesinden şüphelendım ve vazgeçtim fakat kira kontratı şu an onun elinde ama eve hiç çıkmadım ayın 1 ınde girecektim normal şartlarda.Bugun ev sahibinle görüştüm tehdit eder gibi konuştu benimle.Hiç girmediğim ev için yarın 500 lira getir ve kira sözleşmesi yırtalım dedi napmalıyım sizce şimdiden teşekkür ederim.Saygılarımla

 97. Sayın Osman Bey,

  Kiracı olduğumuz dairenin banyosudan alt kattaki daireye su sızıntısı oluyor. Bunun için yapılacak tamiratın bedeli ev sahibini mi aittir yoksa kiracıya mı?

  Teşekkürler.

 98. merhabalar ben otoyl uzerınde bır lokanta kıraladım ve kontratım 7 yıllık kontratta zam yıllık %25 yazıyor ılk 2 yıl zammı yapıp odedık daha sonra ekonomık kosullar nedenı ıle zam yapamadık ve kıralayanada bu konuda ulasamadık kıramızı 2. artıs rakamıyla zamsız olarak yatırdık 3 yıldırda yatırıyoruz bu gun elımıze ıcra takıbı ulastı ve hem gecmıs 3 yıla aıt zam farklarını talep etmekte hemde tahlıye talebı bulunmakta (ve kırayı 12 800 tl olarak ıstemekte her yıl %25 zamla hesaplanmış rakamla)
  ılk kıra 4000 tl 2. yıl zamlı odendı 5000 tl olarak 3 yıl zamlı odendı 6 250 tl olarak bundan sonrakı 3 yıl 6250 tl zamsız olarak odeme yaptık ve odeme makbuzlarımız ve karsılıgında aldıgımız faturalar elımızde kıralayanın muhasebesınden zamsız odedıgımız 3 yılın banka dekontu karsılıgı faturamızıda almaktayız kıra zam donemlerı 11. ay avukatımız mahkemede gecmıse donuk farkları alamayacagını belırttı fakat tam tatmın olmadım kuskularım var fark 80000 cıvarında ve odemem suan ıcın ımkansız sızın konuyla ılgılı gorusunuzu ogrenmek ve nasıl bır yol ızlememız gerektıgı konusunda bılgı almak ıstedım sımdıden tesekkurler

 99. merhaba ben bır ev aldım.aldıgım evın sahıbı suan ıcınde oturuyor kendısıne hazıranın 4 unde dugun yapacagımı evı en erken zamnda teslım almam gerektıgını soyledım ve nısanın basında bosaltacagını soyledı ve 1 ay gectı sımdı ıse cesıtlı bahaneler soyleyıp ertelıyor cıkıs tarıhını ben de guwenıp mımarla anlastım evı tadılat yapmak ıcın sozlesmemızde yazmamıs emlakcı da cıkıs zamanı YAPABILECEGIM SEY NEDIR

 100. merhabalar
  kiraladıgım evde ilk yıl harıcınde özellikle bi kontrat yapmadık. 2yıl oturdum ve 2.yıl dolduktan sonra ev sahıbıme 4 ay sonra cıkacagımı bıldırdım. işten ayrılacagım için şehir degiştirecegim temmuzda ayrılıcam demiştim ama işyerıyle anlasarak 1ay önce hazıranda ayrılacagımı söyledim. şimdi ise ev sahıbım biraz problem cıkardı hazıran kırasını depozitoya saymak ıstedıgını benm temmuzda cıkacagımı söyledgm için kendını oyle ayarladıgını söyledi.ama ben mayıs ayını depozıtıya saydırıcam su durumda. fakat kırayı ben bugune kadar her ayın 10unda ödedim hemde hiç aksatmadan.bu yuzden hazıranın 10nuna kadar vaktım oldugunu dusunuyorum. illa ayın 1 inde ödemek gibi bir kural varmıdır? çunku bana kendı aramzda 10u dıye anlastık yoksa 1i olmalıydı dedi.ve ben smdı hazıranın 10nuna kadar oturma hakkım oldugunu dusunuyorken bana hazıranın 1inde evi bosaltmalısın yoksa karısmam o senın bılecegın iş dedi. bu durumda bana karsı bırsey yapabılırmı? benım haklarım nelerdır lutfen yardımcı olursanız cok sevınırım.. şimdiden teşekkürler
  (bu arada kontratta kıra odeme tarıhı 1i ile 10u dıye gecıyor)

 101. Kiracı olduğumuz dairenin banyosudan alt kattaki daireye su sızıntısı oluyor. Bunun için yapılacak tamiratın bedeli ev sahibini mi aittir yoksa kiracıya mı aittir.
  Birde evsahibinin oğlu üstkatta oturuyor vede çok rahatsızlık veriyor bazı akşamlar saat 24:00 dan sonra arkadaşlarıyla evi meyhaneye çeviriyor birkez 155’e şikayette bulundum ama bu farklı aralıklarla devam ediyor bu sebeplerden dolayı kira sözleşmesini tektaraflı feshedebilirmiyim saygılarımla

 102. Merhaba,

  Kiracı olduğum evde çok eski bir klima bulunuyordu. Bu kış klima bozuldu. Klimanın tamir masrafını kiracı mı, ev sahibi mi karşılar?
  Saygılar.

 103. Merhaba 01/05/2011 tarihli olarak bir ev kiralamak istiyoruz kira sözleşmesini ev sahibi dün akşam kendisi çanakkalede olmadığı için mail yoluyla koşulları görmemiz adına tarafımıza iletti.Tutmak istediğimiz evin kirası ilk giriş için 500 tl ve bundan sonraki her yıl için %12 artış oluyor ve bu şartlar sözlkşmede kiracı bir yılın sonunda evde oturmaya evam ederse 2012 mayıs 2013 nisan 560 tl,2013 mayıs 2014 nisan 620 tl 2014 mayıs 2015 nisan 700 tl (5 yıl boyunca her atışı gösterir ve her artış bir önceki yıldan %12 fazla)ödemeyi kabul eder ve 5 yıl bittikten sonra kiracı evde oturmaya devam etmek isterse tekrardan şartlar gözdn geçirilir. ayrıca yazılı maddedeki artışlar ile ilgili olabilek sorunlarda kiracı belirtilen tutarı kabul etmezse evi 30 nisan olarak tahliye eder maddeleri mevcut.Benim öğrenmek istediğim günümüz şartlerında bu denli artış hiçbir kiracı yapılmazken bize bu maddelerin bulunduğu sözleşmenin sunulması adilmidir?şayet ben evde 3. yılımı oturursam 700 tl kira ödemeyi bu maddeye göre baştan kabul etmek zorunda kalıyorum ancak o güzkü şartlara göre bu artış çok yüksek ben evini boşalttığımdada 3 yıl saonra evi kiraya verceği tutar 550 belki 600 olur diye tahmin ediyorum daha önce hiç kirada oturmadığımız ve everimizded kiracı oturtmadığımız için konu le ilgili bir bilgim yok bu sebeple bana konu hakkında ne önerirsiniz?Acil dönüş yaparsanız ev sahibi ile bugün görüşmem var.şimdiden teşekkür ederim iyiçalışmalar

 104. Sayın Osman Bey,

  Bir daire kiraladım, mutfağın komple yapılması ve pimapenlerin yapılacağı sözlü olarak şartı ile kırtasiyeden alınmış kira sözleşmesini imzaladım.
  Evin ışıklarını bağlarken elektrik tesisatının da çok eski olduğunu gördüm. Ve Tüm kablo siggortaların değişmesini talep ettim. Sorum şu: Ev sahibi bu masrafları yaptıracağına söz verdiği halde tüm işleri aksatıyor. Benim bunları yaptırıp kiradan kesme hakkım var mıdır? Yasal olarak bir yaptırımım bulunur mu.
  Şimdiden teşekkür ederim.

 105. Üst kattaki komşumuzu su boruları sıkıntısı yüzünden banyomun ve bir odamın boyası kabardı.Üst kat komşumuza 7 ay önce söylememe rağmen yaptırmadı.Bir çok defa söylemem rağmen yaptıramadım.Neler yapabilirim.Teşekkürler

 106. Merhaba,

  Öncelikle paylaşımlarınız için çok teşekkürler benim size bir sorum olacak yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.

  9 mayıs 2010 tarihinde 1 yıllık kiraladığım konutu 9 mayıs 2011 tarihinde boşaltacağıma dair noter tastikli tebliği ev sahibimize gönderdik.Bütün kira ödemelerimiz, aidatlarımız gününü gününe ödendi.Evi teslim ederken anahtar teslim tutanağı hazırladık fakat ev sahibimiz imzalamktan kaçındı(sorunlu bir kişilik).Eşi imzaladı ve kadına imza atması için eşi rica ederken kadın tutanağı yırttı.Depozito uğruna aktil olmamak adına adamın sözle söylemiş olduğu ödeyeceğim sözüne istinaden farklı sonuçlar doğmaması adına evden ayrıldık.

  Geçen olayı kısaca anlatmak istedim. ki sorularıma cevap verirken belki sizi yönlendirebilir.
  — cuma günü ödeme sözü veren ev sahibimiz depozitıyu ödemezse yarım yırtılmış olsada teslim tutanağı ile hak idda edebilirmiyim.
  –Bütün ödemelerim tam olduğu için ve tutanağı yırttığı için depozitoma el koyma dışında benden abuk subuk şeyler sürerek ek herhangibir bi ücret talep etmek gibi bir hakkı doğarmı doğarsa neler yapmam gerekir.

  Bu konularda beni aydınlatabilirseniz çok sevinirim.
  Şimdiden Teşekkürler.

 107. kısa bir sorum olacak.iş yerimizin üst tavan tabakası bizemi ait yoksa üst komşuyamı.üst komşu tabaka bizim diyor.yasada kanunda bunula ilgili yazı varmı.mail bekliyorum şimdiden tşk ederim

 108. Yaşadığım ev kendime aittir. Bir ay önce karşı daireyi kedileri olan bir kadına kiraya verdiler. Kadın kedileri beslemek için bu evi kiralamış. Haftada bir kez gelip besleyip gidiyor. Kedilerin sesinden ve kokusundan rahatsızım. Alerjik astımım var. Bir barınakla karşı karşıya yaşamak istemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum

 109. slmlar.4 yıldır aynı evde kiracı olarak kalmaktayız.evin su tesisatı patlamış ve su evin temeline doğru ilerlemiş.su faturası 3 ay 0 geldi,daha sonra 5 milyar 511 milyon geldi.bu parayı ev sahibi mi öder? kiracı mı öder?

 110. Merhabalar.
  10 daireli bir apartmanda kiracı olarak oturuyorum. Bahçe duvarının boyanması ve pimaş gibi bir borunun değişimi için benden aidat harici para talep ediliyor. bahçe duvarının demirbaş kapsamına girdiğini ev sahibinden alınması gerektiğini söylediğimde mahkemeye verilmekle tehdit ediliyorum.

  20. maddeden anladığım kadarıyla (kira sözleşmemde bununla ilgili bir madde de yok)daire sahiplerinin ödemesi gerekiyor.

  çevremden kiracı ve yöneticilerden soruşturduğumda da ev sahiplaerinin bu tutarı ödemeleri konusunda herkes hem fikir.

  resmi bir yazı göstermedikleri takdirde bu parayı ödemeyeceğimi, gerekli işlemi yapabileceklerini söyledim.

  haklı mıyım acaba ?

 111. sayın yetkili,
  eylül 2010 yılıev için bir yıllığına kira kontrantı imzaladık ev sahibimle .Yalnız biraz önce bir telefon aldım ev sahibimden.
  Eylül ayında oğlu evleneceği için çıkmamızı talep ediyor.Ne yapmam gerektiği konusunda sizden fikirlerinizi bekliyorum.Malum önümüzde bir ramazan ve bir bayram var.

 112. Merhaba

  Ben 01.10.2004 tarihinden beri aynı evde kiracı olarak ikamet etmekteyim. Dün ev sahibimden bana bir ihtarname geldi, içeriğinde 01.10.2004 yılından beri oturmakta olduğunuz dairenin kontratı 01.10.2011 tarihinde sona ermektedir. Kira kontratınız uzatılmayacaktır. Bu tarihte dairemizi tahliye etmeniz, etmemeniz durumunda ise aylık 700 TL kira bedeli ile oturmaya devam edebileceğiniz ihtar olunur şeklinde ihtarname göndermişler. Benim mevcut kiram 450.-TL ve kira bedelini 700.- TL ye çıkarmak için böyle bir davranış sergiliyor ev sahibi. Bu durumda ne yapmam gerekir. 250.-TL lik bir artış hakkı var mıdır? Bu güne kadar kiramı hiç aksatmadım.

 113. SAYIN : Osman bey 2008 de işyeri kiraladım ve 2 sene kaldım fakat bu zaman içinde 2000 tl borcum oldu iş yeri sahibine ve ben dükkanı boşaltmadan kiralıktır yazısı diye cama ve kapıya astı 1 ay bu yazı kaldı tam iş sezonumun ortasında bundan dolayı müşteri kayıbımda oldu tabi 1 gün önce bende bu parayı almak için avukat vasıtası ile yazı geldi icra yazısı 2 sene sonra geliyor bu yazı bu zaman içinde işyerine 3 kişi kiraladı ve çıktı ayrı ayrı zamanlarda bu parayı verme gibi bir zorunluluğum varmı icra ya itiraz etsem haklı bulurlarmı ? saygılarımla

 114. merhaba osman bey ben 3 ay önce kredi yöntemiyle bir daire aldım.evin bazı sorunları var.bu sorunları gidermesi için evi satın aldığımız emlakçıya ilettiğimizde yaptım diyor ancak sorunlar aynen devam ediyor.üst dairenin tuvaletinden bizim evin tuvaletine su damlıyor.evi aldığımız gün de böyle bir sorun yaşamıştık.emlakçıya sorduğumuzda bize daireniz yeni böyle sorunlar tesisatlarda yaşanır deyip geçiştirdi.şimdi size soruyorum emlakçıdan yasal bir hak talep edebilir miyim?

 115. 15.08.2007 TARIHINDE KONTRAT YAPARAK KIRACI OLDUM 15.10.2011 TARIHINDE KENDIME AYIT EV ALDIM KIRADA OTURDUGUM EVIN SAHIBINE EVI 15.11.2011 TARIHINDE BOSALTACAGIMI SOYLEYINCE SOZLESME TARIHI BITENE KADARKI EV KIRASINI SENDEN ALIRIM DEDI OTURDUGUM APARTMAN TAMAMI ONUN BEN NE YAPMALIYIM ALTIGIM EVIN TAKSITLERINI BIRDE BURAYA KIRA ODERSEM 1400 TL YAPIYOR BENIM MAASIM 1350 TL YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM

 116. Merhaba,
  Kiraladığım evin doğalgaz aboneliğini üzerime almak için İgdaşa müracatımda(Önceden abolelik vardı ben sadece güvence bedeli ödemek suretiyle üzerime devir aldım kullandıgım yakıt ücretini ödemek için)İgdaş yetkilileri genel evraklar yanında evin baca temizlik raporunu isteyerek yoksa alınmsı üzere beni yetkili şirkete yönlendirdiler. İstenilen raporu ücreti krşılığı ilgili şirketten aldım.. Bu ücret banamı yoksa ev sahibinemi aittir yada e sahibim bu tutarı bana öderse ben evi tahliye ederken bacayı kullandığım için benden istermi?
  Saygılarımla,

 117. MERHABALAR.
  OTURDUĞUM EVİN ALT KATINDA FIRIN İŞLETİLMEKTE. ANCAK FIRIN SAAT 21:30-07:00 SAATLERİ ARASINDA AŞIRI DERECEDE GÜRÜLTÜ YAPMAKTA. HATTA HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ ÇALIŞTIĞINDA MÜTHİŞ BİR SES OLUŞMAKTA. BUNUN YANINDA HAMURU ELLERİYLE VURARAK EKMEK HALİNE GETİRDİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR. GECEDE ORTALAMA YAKLAŞIK 3,5 SAAT SÜREN BU İŞLEM UYKU DÜZENİMİZİ AŞIRI DERECEDE BOZMUŞ HALDE. BU SES OTURDUĞUM DAİRENİN ÜST KATINDAN DA ÇOK NET VE RAHATSIZ EDİCİ ŞEKİLDE DUYULMAKTADIR. FIRIN SAHİBİ MAKİNELERİN ÇIKARDIĞI SESİN NORMAL OLDUĞUNU SÖYLEMEKTE. BÖYLE BİR HAKKI VARMI? VİBRASYON VE SES ÖLÇÜMÜNÜ NASIL YAPTIRABİLİRİZ. AYRICA BİNANIN TEMEL YAPISINA VE KİRİŞLERE FIRININ SICAKLIĞI ZARAR VERMİŞ DURUMDADIR. YAKIN ZAMANDA BİNA OTURULAMAZ HALE GELEBİLİR. KRİŞLER BİNADAN AYRILMAYA BAŞLAMIŞ DURUMDA. BUNUNLA İLGİLİ İŞLETMECİ FIRININ KİRA SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEBİLİRMİ. 8 YILLIK KİRA SÖZLEŞMESİ VARDIR. YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM.
  SAYGILARIMLA

 118. 1 haziran 2008 tarihli kontrat yaparak bir eve kiracı olarak taşındık. Bu tarihten sonra da bir daha kontrat yenilemesi yapmadık.Kontrata sadece artış tefe-tüfe oranında olacaktır ve kiracı mal sahibine evi boşaltmadan bir ay önce bildirmelidir şeklinde 2 madde ekledik.Ev aldığımızı ve iki ay sonra evi boşaltmak istediğimizi ev sahibine bildirdik.Ancak haziran ayına kadar kirayı ödemeye devam etmemiz gerektiğini belirtti.Ayrıca 1 hazirandaki görüşmemizde kira bedelinin aynı kalması artış olmaması konusunda sözlü anlaştık. Ancak çıkmak istediğimizi belirtince 50 TL. artış istediğini 1 hazirandan beri olanları hemen, daha sonraki yatacak ayları da zamlı yatırmamızı söyledi. Haklarımız nelerdir mağduriyetimizin giderilmesi için neler yapabiliriz? saygılarımla

 119. mrb 2 yıldır kiracı olarak oturdugum sitede 4 ay önce yönetim kuruldu ve 35 tl aydat belirlendi 4 ay gecmesine ragmen aydatları ödedıgım halde binada temizlik yapılmıyo asansör parası alınıyo ama asansör aktif degıl yangın tüplerı yok asansör boslugu cocuklarımız için tehlıkelı biz bina sakinleri olarak yönetime şikayelerımızı bildirdik ve şöyle cevap aldık cok konusuyosunuz imza toplar attırırım bizde şikayet dilekçesi verdik ve yönetım bize kafayı taktı ev sahiplerımızı arayıp kiracını cıart yada yetkı ver dıye rahatsızlık verıyo ev sahibim benı bayramda arayıp evı bosalt dedı ben sıkayet dilekçemde imza toplayıp attırmakla tehdit ediliyoruz dedım ve suanda uygulamaya gectıler ne yapmam gerekir cok acele cevaplarsanız sevinirim saygılar.

 120. ben ev sahibi olarak ara katta oturuyorum ve 2 çocuğum var komşular çocukların koşmasından terlik ve sandalye sesinden kapıma geldiler ben çocuklarımın hareketlerini kısıtlamak istemesem de kısıtlamak zorunda kalıyorum bu sesleri ben yapmıyorum olmaması için elimden geleni yapıyorum ayrıca aynı sesler üst katımdan da geliyor çocuk sesi olmasa da müzik artı bass sesi terlik sesi sandalye sesi gece yarısına hatta sabaha kadar eğleniyorlar şikayete geldiler güler yüzle konuştuk birkaç gün sonra eğlence yaptılar biz gittiğimizde ise hangi muhitte oturduğumuzu bilmediğimizi söyleyerek hakaret ettiler en son biraz önce yönetici yardımcısı olduğunu söyleyerek alkollü olarak rahatsız olduğunu söyledi ayrıca anneliğime hakaret ederek anneliği iyi yapın ifadesini kullandı benim haklarım neler ve kendimi en doğru nasıl savunabilirim. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim

 121. slm ben 11 yıldır 4 katlı eski bir binada oturmaktayım. mal sahibim 5 yıl evvel vefaat etti. çocukları müteahhite vermek için çalışmalar başlattılar. evde zaman zaman tamir gereken işler oldu ve ben kendi cebimden karşıladım, mal sahiplerim karşılamayız beğenmiyorsan çık diye sürekli yıldırma politikası uyguluyorlar. 7 yıl evvel eşimi kaybettim maddi açıdanda çökmüş durumdayım. başka bir eve taşınmam imhansız gibi çünki sadece eşimden dul ve yetim maaşı oğlumla ikimiz toplam 740 tl alıyoruz. size sorum burası müteahhite verildiğinde benim 11 yıllık kiracı olarak müteahhitten yada mal sahiplerinden talep edeceğim haklarım varmı ?? cevaplarsanız çok sevinirim mail adresimide yazdım.. şimdiden çok çok teşekkürederim.

 122. slm ben bodrumda kiracıyım iki cocuğum var kırayı annemın ölümünden dolayı 1 ay gecikti bundan dolayı ev sahibim evin suyunu kesmiş böyle bir hakkı varmı üstelik bn kirayı bnkaya yatırayım dedikce kabul etmedi vergi vermemek için elden almayı yasal olmayan yoldan alıyor ben ve ailem şu anda madururuz benim ne yapmam lazm ev ateş alsa bir damla su yok

 123. – ACİL-
  Eylül ayında 1900 tl kira bedeli ile dükkan kiraladık. sözleşme de 1 yıllık 1000 tl üzerinden imzalandı.ve senet imzaladık 1 yıllık. şimdi hastane karşısında medikal dükkanımız bu kirayı çıkarmadığı için dükkan sahibiyle 1000 tl olmasını rica ettik. 1500 tl nin altına düşemem. biz çıkmayı düşündüğümüzü belirttik son kiramızı da verdik. kadın parayı aldıktan sonra bağırmaya başladı yok bu kadar kısa sürede dükkan boşalttıp beni zor durumda bırakıyorsunuz. avukatımla görüştüreceğim sizi dedi. sizin amacınız ne ki size işler yürümezse çıkarız ediğimizde tamam o kadar vicdansız değilim demiştiniz dedik. ben bu kadar kısa süre için konuşmamıştım diyor. 1000 tl yi biz çıksakda bizden alacağını söyledi.. ne yapabiliriz lütfen yardımcı olabilir misiniz????

 124. ev sahibi evin su bastıgını bile bile bize bu evi kiraladı bir ayda 3 kez evimizi su bastı buna ragmen hiç bir tadilat vs. gerekeni yapmıyor bizden önceki kiracıda su bastıgı için evden çıkmış…su baskınından dolayı ev eşyalarımız harab oldu zarara ugradık ben şikayetçi olmak ve hakkımızı aramak istiyorum BÖYLE BİR YETKİM VARMI….

 125. MERHABA.BEN CEZAEVINDE VARDIYALI OLARAK ÇALIŞAN BIR MEMURUM.7 AY ONCE YENI YAPILMIŞ BIR NINANAIN 1.KATINDAN DAİRE ALDIM ALTIMDA ASMA KATLI BOŞ DUKKAN VARDI.ALMADAN ONCE BURANIN NE OLACAĞINI ÖZELLIKLE SORDUM.BINA SAHIBI MARKETE VERECEĞİNİ SÖYLEDİ.AMA 2 AY ÖNCE TEKSTIL ATAÖLYESINE VERDI.İLK ZAMANLAR GELEN GURULTULERI KURULUM AŞAMASINA SAYDIK AMA MAKINA GURULTULERI DEVAM ETMEKLE BIRLIKTE ARTIK MUZIK SESLERIDE GELMEKTE BAZEN GEÇ SAATLERDE ÇALIŞMA DEVAM ETMEKTE.BİRİ 2 YAŞINDA BIRI 4 AYLIK IKI ÇOCUĞUM VAR VE VEDE HUZURUM BOZULDU BINADA SADECE 2 DAIREYIZ DIGER 4 DAIRE BOŞ NE YAPMALIYIZ.BANA BU KONUDA YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVINIRIZ.SAYGILARIMLA

 126. Merhabalar
  Osman Bey, biz iki öğrenci arkadaş kirada oturuyoruz ve dün elektrik sigortalarında bir sorun oldu ve sigortaların hepsi yandı.Bu yanan sigortaların yenilenmesi ve elektrikçiye verilmesi gereken işçilik ücretini bizim mi ödememiz gerekiyor yoksa ev sahibi mi?
  Vereceğiniz yanıt için şimdiden teşekkür ederiz.

 127. merhaba osman bey benim sorunum şu biz iki arkadaş eskişehir şirintepe mahallesinde ev tuttuk tutarken ev sahibi bizden kız arkadaş getirmememizi istedi bende 2 yıllık nişanlıyım nişanlım irlandalı ve nişanlım ekim ayının 28’inde geldi. bu durumu sözlü olarak kabul eden ev sahibi şimdi bu durumu sorun yapmakta ve şikayetçi olmaktadır. sözleşmeye bu konuyla ilgili bir madde de konulmadı. benim sorum şu ev sahibi bizi evden çıkarabilir mi? çıkardı diyelim bizim ev sahibinden oturmadığımız ayların talep edebilir miyiz? çünkü bizim kontrat süremiz 5 ay sonra doluyor ve bizi öncesinden çıkarıyor.

 128. Merhaba bizim alt katımızda fırın bulunmaktadır.Gece 12.00 den sonra çok ses çıkarıyolar.Ayrıca makine sesleri de var.Fırının altında kat bulunmuyor.Üst katıda kiralmışlar ve sürekli ses yapıolar argo söylemlerde de bulunuyorla.Ayrıca buda yetmezmiş gibişimdi bide tadilata başladılar.Ses çıkaran aletler kullanıyolar.Saat kaça kadar bunları kullanma hakları vardır.Yardımcı olursanız sevinirim.Teşükkür ederim.

 129. Merhabalar,ben 7 ay önce şu an oturduğum eve taşındım.Taşınma dönemi yaz aylarına rastladığı için imzaladiğımız kontratta demirbaş olarak gösterilen kombinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etme ihtiyacı duymamıştım.Ne zaman ki kış ayları gelip petekleri ısıtma gereği duyunca( son üç aydır) kombi alttan su damlatmaya başladı.Servisi çağırdığımızda sorumlu kişi bize içinde bir aletin değişmesi gerektiğini bunun ücterinin 550 tl olduğunu söyledi.Bunu ev sahibimize söylediğimizde bunun bizim tarafımızdan ödenmesi gerektiğini çünkü kombiyi çalışır halde teslim ettiğini bizim bozduğumuzu iddia etti.Eğer ki biz ödemezsek depozitodan alacakmış.Halbuki biz burada oturalı daha bir sene bile olmadı ki kombi eski garantisi bile bitmiş ve geçen seneki kiracıdada aynı arızayı vermiş o cebinden ödeyip tamir ettirmiş ama biz vermek istemiyoruz çünkü bunun parçanın yıpranmasından kaynaklandığını düşünüyoruz ve suistimal edecek şekilde kullanmadık.Şimdi bizim nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Servisten bu arızanın bizden değil de uzun süreli kullanımdan dolayı olduğuna dair rapor vermelerini istedik ama “bunu biz bilemeyiz” diyerek yazılı bir şey vermiyorlar.Depozitodan keserse dava açarsak 550 lira için değer mi? Haklı çıkma şansımız ne kadar?Dava açarsak bizi nasıl bir süreç bekliyor?Bize yol gösterirseniz çok memnun oluruz.Şimdiden teşekkürler….

 130. merhabalar osman bey,
  ben aynı dairede 12 yıllık kiracıyım. geçen aylarda kombi arızalandı ve 600 tl’lik bir masraf çıktı. kombinin 3 parçası değişti + işçilik masrafları… ev sahibi telefon görüşmesinde ilkin masrafları kiradan düşmeme onay verdi ve ben 2 eşit taksitte düşüp kalanı ödedim. ancak şimdi: “kira sözleşmesinde özel bir düzenleme yoksa, (bizim mukavelede yok) ” kullanıma ilişkin arıza giderleri ve bakım masraflarını kiracı karşılama durumundadır” diyor. kombi sanırım 15-16 yıllık.. bu durumda haklarım nelerdir? yardımcı olur musunuz??teşekkürler
  saygılarımla
  mehmet

 131. hocam ben bayan kuaforuyum dukkan sahıbıyle 7 yıllık kontratımız var ancak yanımızdakı kafenın cok zararını goruyorum musterılerım hep sıkayet edıyodu hatda gelmıyodular artık cunkuu bına gırısı ıckı kokuyoo arkol yasak olmasına ragmen gızlı arkol verılıyo gırıs hep pıs mal sahıbıne kackere soyledım ama bırsey degısmedı hatda ceza bıle yedıler arkölden bende kontrat dolmadan cıktım mal sahıbıde mahkemeye verıcem dıyo ne yapmam lazıım acııl cevap yazarsanız sevınırıım

 132. bizim çatıda bulanan güneş enerjimizin camı patladı kuş çarpması sonucunda demirbaş bir eşya olmasına rağmen ev sahibimiz bunun parasını bizden talep ediyor ödememiz gerekli mi yoksa ev sahibinin mi yaptırması gerekiyor

 133. merhabalar…
  ben ev sahibiyim 01.12.2011 tarihinde evimi kiraya verdim ve 1 yıllık peşin aldım kira parasını fakat kiracım 5 ay oturduktan sonra çıkmak istedi ve çıktı sonrada beni arayıp oturmadığı 7 ayın parasını benden geri istedi benim bu parayı kiracıya vermek gibi bir zorunluluğum varmı? kontrat sözleşme hepsi yapılmıştı 1 yıllık.

 134. evimi kiraya verdim konturAtın bitmesine 2 ay var ama benim bazı sebeplerden dolayı kiracıyı cıkartıp eve taşınmam lazım acaba bir bilgi verirmisiniz evde ikamet edeceğim yani cıkarabilirmiyim

 135. merhaba

  05,07,2011 yılında emlakçıdan evi kiraladım kiralarken emlakçı bana 1 yıllık senet imzalattı 05,07,2012 tarihinde kirayı vermek için gittigimde kira zammı yapmamız gerektigini söyledi 250 tl olan kiramı 300 tl vermemi söyledi bende itiraz edince evi boşaltmamı istedi ben boşaltmam deyince elimde bulunan senedi avukatına verecegini söyledi bunun üzerine ben ev sahibinin telefon numarasını isteyince veremeyecegini bende vekaleti var sen evi boşalt ben istedigime veririm dedi ben 50 tl zam vermek zorundamıyım yoksa yasal yaptırımlarım varmı elinde bulunan senet beni zora sokarmı cevap verirseniz çok sevinirim.

 136. merhaba
  emlakçıdan tuttugum ev kirası 1 yıl dolduktan sonra 250 tl den 300 tl ye çıkardı ben itiraz ettim evi boşalt ben başkasına verecegim dedi 1 yıllık konturatım vardı bu bitti konturatta kira artış bedeli yazmamaktadır ben tefe farkına göre 270 tl para vermek istedim almadı ya evi boşaltacaksın yada 300 tl vereceksin dedi bu durumda ben ne yapmam lazım bu zamana kadar boya vs masraf yaptım ev sahibinin telefon numarasını vermiyor boşaltmazsam elinde bulunan 1 yıllık senedim var ama senette kira için diye bir ibare yok biz güvendigimiz için verdik babanda kefil oldu konu ile ilgili yardım talep ederim

 137. ev sahibiyiz, oturdugumuz apartmanın alt katındaki evin sahibi olan bi komşumuz evinde kedi besliyor ve apartman okadar kötü kokuyorki söyledik başa cıkamadık apartmana bakkal, aygazcı, sucu giremez oldu hatta misafir bile gelmiyo kokudan napmamız gerekiyo nereye şikayet edicez caresiz kaldık,

 138. Sayin Osman Midilli,

  Istanbul’da 1 apartman dairesinde 1 sene oturduk. Ev sahibine kontrat bitiminden 1 ay once cikacagimizi haber verdik.
  “O zaman ben kombinin bakimini yaptiracagim ve masrafi sizin verdiginiz depozitodan dusecegim” dedi.
  Kombide bir bozukluk yok. Sadece bakimini yaptirmak ve masrafini bize yuklemek istiyor.
  Bu kombi bakim masrafi ev sahibine ait degil midir?
  Bunu gosteren hukuk maddesini nereden bulabilirim?
  Kendisi ile gereksiz tartismaya girmek istemiyorum.
  Cok tesekkurler.

 139. merhaba ben 10 aydir istanbulda bi evde 2 kiz arkadasimla daha kaliyodum evden ayrilmak durumunda kaldim ev itesyalarimizi bir tanidigimiz hediye etmisti .. cikarken ev anahtarimi bi arkadasima verdim ve mutfak ve salondan bazi esyalari alabilecegini soyledim o da almis.. benim sorum anahtari baskasina vermek sucmu? arkadasimin benim iznimle eve girmesi sucmu ? ( ev kontrati elektirik dogalgaz benim ustumeydi ve arkadsim eve girdiginde benim iznimle girmisti ve o ay in parasini odemistim ) simdi arkadasim suclaniyor ev arkadaslarim tarafindan ifadeye cagirildi henuz gitmedi sizce ne yapmaliyiz .. haksiz durumdamiyiz arkadasimin siciline islermi..

 140. iyi günler ben 6 katlı bi binada kat sahibi olarak oturmaktayım binadaki arac ıcın otomatık sıstem kapı yaptırmak ıstıyoruz bınada ıkı kısının aracı var dıgerlerı bızım arabamız yok bizi ılgılendırmez dıyorlar yasal boyle bı yasal hakları varmıdır acaba arabası olmayanın otomotık kapısı sıstemı ıcın para vermemesıne yardımcı olursanız sevınırım tesekkurler…

  • SN YUSUF ERYILMAZ

   Otomatik sistem kapı yaptırabilmeniz için yönetim kurulu kararı almanız gerekmektedir.Saygılarımla..

 141. ben 3 ay önce ev kiraladım 2 yıllıkta kira sözleşmesi yaptık.Ama ev sahibim benim bulunduğum daireyi adalet bakanlığına lojman olarak satmak için 6 ay önce teklifte bulunmuş ama bana bundan bahsetmedim.Şimdi de evin adalet bakanlığına satıldığını ve 1 ay içerisinde evi boşaltmamı istiyor.Benim bu durumunda ne hakklarım var. teşekürle.

 142. Sayın Midilli,

  4 katlı bir binanın 3. katını kat mülkiyeti ile aldım. En üst kat (çatı katı) sahibi güneş enerjisi yaptırmak için konuştuğumda izin vermemekle birlikte çatı girişine demir kapı yaptırarak asma kilit ile kapatmıştır. Ortak alanlarda kat mülkiyeti oranındaki hakkımı korumak için öncelikle savcılığa suç durusunda mı bulunmam gerekiyor? Apartmanda katta tek daire olduğu için kat yönetimi diye bir uygulama söz konusu değil. Benden önceki ev sahibini de bu tarz davranışlar sergileyerek evini satmaya zorunlu bırakmış. Uyguladıkları yıldırma politikaları yüzünden diğer daireler muhattap olmak istemiyor. Hangi mahkemeye ve ne şekilde başvurmam hususunda yardımınızı bekliyorum.

  Saygılar…

  • SN DİLEK

   Çatı araları binaların ortak alanıdır ve işgal edilemez ve kullanımı engellenemez.Güneş enerjisi için yönetim kurulu kararı almanız gerekmektedir veya anlaşmanız gerekecektir.Öncelikle ilgili belediyeye müracaat ediniz.Saygılarımla..

 143. 12.10.2011 tarihinde kira sözleşmem başladı ve bir yıllıktı.21.11.2012 tarihinde ev aldım .Ev aldım gerekçesiyle ev sahibine evi 2 ay sonra boşaltacağımı telefonla 03.12.2012 tarihinde söyledim.Ev sahibi sözleşmede yazan şu maddeyi gerekçe göstererek kadar evden çıksan bile sözleşme bitene kadar kiracı bulamassa bu tarihlerin kirasını senden alırım diyor madde şu:

  ”kiracı evi boşaltıp boşaltmayacagını sözleşme bitiminden 2 ay evvel bildirmeyi tahahüt eder diyor.
  bu sözşeme bir yıllıktır ve evin sözleşme bitiminden bir ay önce boşaltılıp boşaltılmayacagı konsunda taraflar birbirlerine yaızılı bildirmek zorundadır diyor.”

  Ben 05.12.2012 tarihinde noter kanalıyla ev aldım gerekçesini göstererek evden iki ay sonra çıkacagımı bildirdim.

  Ev sahibi bana dava açsa kazanır mı?

  yardım ederseniz çok sevinirim

 144. ilave olarak sözleşme noter onaylı değil ve ev sahibi ikametgah adresini sözleşmeye yazmamış. ve kirayı yatırdığım hesap numarasını da sözleşmeye eksik yazmış ben bunu internetten hesabına eft yaparken fark ettim. ve bana telefonda evden çıkarsın ama ben kiracı bulana kadar ve sözleşme bitene kadar kirayı vereceğim diye bir sözleşme yapıp bana imzalatmak istiyor.

  ”bu sözşeme bir yıllıktır ve evin sözleşme bitiminden bir ay önce boşaltılıp boşaltılmayacagı konsunda taraflar birbirlerine yaızılı bildirmek zorundadır bildirilmesse sözleşme kendini yeniler diyor.”
  yeni ev aldım kredi borçlarımn var birde kira ödeyecek durumda değilim

  şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim

  saygılarımla

 145. Sayın Midilli,
  biz 18 ay önce bi ev kiraladık. kira sözleşmesi yaptık 1 yıllık. kira bedelimiz 770 tl idi.bugün ev sahibi geldi geçtiğimiz 6 ay için kira zammı (aylık 45 tl) fark istiyor. bundan önce böyle bi talebi olmadığı için itiraz ettik.biz bu parayı ödemek zorunda mıyız?
  teşekkürler…

  • Sayın EMRE
   Kira sözleşmesinde bir yıl sonunda ne artış olacağı yazılmıştır.Yazılmışşa bu farkı ödersiniz.Çünkü bir yılın sonunda kira sözleşmesi yenilenmesse aynı şartlar kabul edilmiş olup devam eder.Saygılarımla..

 146. ben 6 daireli apartmanın zemin katında oturuyorum son katın tualet tahliye borusundan akan su benim camımdan içerigirmekte vede altımdaki sığınağa direkt inmenkte ev sahibininmi düzeltmesi gerekiyor yoksa benim mi tamir etirmem gerekiyor ev sahibi olarak haklarım nelerdir tşk.ederim

 147. Osman Bey Merhaba,
  Genele şu kombi mevzusunu yazmanızı rica ederim. Çok sayıda soru var cevap bulamadım. 2 yıla yakın süre oturduğum evde geçmişe dönük 7-8 yıl boyunca kimse kombiye bakım yaptırmamış. Ben girdiğimde de arızalıydı, ilk haftadan itibaren ev sahibi oralı bile olmayınca devamlı resetleyerek çalıştırmak zorunda kaldım. İlk girdiğimde duvarlar tavanlar berbattı 600 tl boya banada masrafı yaptım. 12-13 ay boyunca dış cephe firmasıyla ev sahibinin yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı cam kapı açamadım toz toprak içinde kaldım. En sonunda taşındım. Ev sahibi 250 tl elektronik beynini değiştirmiş, 50 tl bakım yaptırmış 300 tlyi depozitodan düşüceğini söylüyor ancak 2,5 ay oldu hala tek kuruş iade etmedi. Ne yapmalıyım.

 148. kiracım kira ödemelerini düzenli yapmadı ve 7 ay sonra çıkarttım ancak eve zarar verek kapıları kırarak çıktı .elimde senet var hak idda etmem mümkünmü

 149. Düzgün kendimi tanıtmak, Bay RODRIGO LULI i özel borç veren duyuyorum
  % 3 faiz oranı kredi veriyoruz. Bu bir mali fırsattır kapınıza adım, bugün uygulamak ve hızlı kredi almak. Pek çok vardır Tüm ortamında finansal fırsat veya yardım için orada arıyor yerleri ve hala henüz bir alamıyorsanız. Ama bu bir Eğer göze alamaz kapı adımda ve bu finansal fırsat Bu fırsatı kaçırmak. Bu hizmet hem de vermek olduğu bireyler, şirketler, iş kadın ve erkek.Kredi miktarı Daha fazla bilgi için seçtiğiniz herhangi bir miktar temin aralıkları e-posta yoluyla bize ulaşın: rodrigoluliloanfirm@yahoo.com

 150. merhaba biz kiracıyız geçen yıl kalorifer peteklerinde sorun oldu tesisatçı peteklerin yıkanması gerektiğini yoksa ısınmayacağını,faturayı yükselteceğini ve zamanla kombiye zarar vereceğini söyledi.ev sahibiyle görüştük ev sizin siz yaptırın dedi başından attı.bu durumda bu işlemin faturasını bizmi yoksa ev sahibimi ödeyecek

 151. Merhaba!

  Eğer mali yardıma ihtiyacınız mı?

  Kredilerin her türlü için hemen başvurun ve acilen para almak!

  * 5000 $ dan $ 5,000000.00 değişen Randevular kredi miktarı

  * Faiz oranı% 3 olduğunu

  * Geri ödeme 1 ile 20 yıl arasında seçim yapın.

  * Aylık ve yıllık geri ödeme planı arasında seçim yapın.

  * Kural ve kredi esneklik koşulları.

  Bütün bu planlar ve daha fazlası, lütfen bize ulaşın.

  E-posta: Zopadepartment@gmail.com

  içtenlikle

  yönetim

 152. , Sevgili İnsanlar Merhaba

  Ben düşündüm Bayan Clara Morgan benim ve ailem için yaptıkların için gerçekten minnettarım, orada o geldi hiçbir umut oldu ve ailem bize düşük faizli kredisi lider tarafından tekrar canlı hissettirecek çünkü Mrs Mary Smith bu mektubu yazıyorum duyuyorum % 2 oranı hakiki kredi kredi Net hala var olduğunu hiç düşünmemiştim ama herhangi bir tutarda kredi arıyor dışarı varsa ben size VIA (e-posta istiyorum bu yüzden benim için sürpriz ben çok fazla zaman kaybetmeden benim kredi var clara-morgan@outlook.com) Hepinize başarılar diliyorum

  teşekkürler
  Bayan Mary Smith

 153. 24Hour Kredi Servisine Hoş Geldiniz

  Eğer başarı olmadan bankalardan kredi almak için denediniz mi? Acilen borç almak için paraya ihtiyacım var? Kendi iş genişleme veya kurulması için paraya ihtiyacım var? İngiltere’nin önde gelen kredi şirketlerinden biri bir kredi alın. 24hour Kredi Hizmet İngiltere ve güler yüzlü ve deneyimli personeli en büyük güvenli kredi şirketlerinden biridir uygulama, hızlı ve verimli bir şekilde işlemek için edebiliyoruz. Sen 25 yıl 1’den herhangi bir terim üzerinde ödünç ve herhangi bir amaç için £ 50,000,000.00 £ 2,000 herhangi bir miktar ödünç alabilir.

  Sunduğumuz kredi türleri şunlardır:

  Bireysel krediler

  Kısa vadeli krediler

  Borç konsolidasyonu kredi

  Çevrimiçi Krediler

  Hızlı kredi

  Herhangi amaçlı kredileri

  Kredi şartları

  Kötü kredi kredileri

  Ucuz kredi

  Olumsuz kredi kredileri

  Ev kredisi

  Kötü kredi sorunları

  Teminatlı kredi

  Dünyanın her yerinde% 3 gibi düşük bir faiz oranı ile. Uygulama 18 yaş ve üstünde olan adaylar için kullanılabilir.

  Daha fazla bilgi için, e-posta yoluyla irtibata geçiniz: 24hourloanservice@gmail.com

  Selamlar

  Larry Fox

 154. Eğer bir kredi ihtiyacı var mı?banka kredisi sizi inkar var, biz maddi size yardımcı olmak için buradayız, artık tüm yapmanız gereken herhangi bir hedefe herhangi bir miktarın anlık kredisi almak için (binaleyfinancialinstitution@hotmail.com) aracılığıyla bize e-posta olduğunu. Sizin mutluluğunuz bizim önceliğimizdir.

  Adı: Binaley Salami
  Şirket adı: Binaley Finans Kurumu
  E-posta: binaleyfinancialinstitution@hotmail.com

  BUGÜN HIZLI KREDİ İÇİN GEÇERLİ

 155. Merhaba hayatım

  Biz ajansları arıyor, ya da sürekli olarak mikro-finans düzeni ile aşağı çevirdi eğer banka kredileri, ipotek ve diğer mali yorgun iseniz. Bu Ay Minimum $ 1,000.00 $ 10.000.000,00 kredi sizi bilgilendirmek için sunum% 3 azami faiz oranı arasında olduğunu% 100 garanti ile. Biz iş geliştirmek için kredi vermek. rekabetçi bir kenar / iş genişletme. Biz sertifikalı güvenilir, verimli, güvenilir, dinamik, hızlı, ve dinlenme emin olun. İşbirliği, gayrimenkul ve en az beş ile elli yıl ile biz finansçı finanse her türlü uzun vadeli kredi ve ücretli ve izin için yıllık faiz hesaplamak için tüm vermek. Biz kredilerin aşağıdaki çeşitleri sunulan ve daha çok var;

  * Bireysel Krediler (Teminatsız Kredi)

  * İşletme Kredileri (Teminatsız Kredi)

  * Konsolidasyon Kredi

  * Kombinasyon Kredi

  * Ev Geliştirme

  İletişim e-postası: – capitalloanfirm@yahoo.com

  İrtibat telefonu: +17169417751

  Teşekkür ederiz, biz sizi istemine yanıt bekliyoruz

  • 6 senelik kiraciyim ve borcumuz olmadigi halde ev sahibi avukatla vermiş avukat kapiya geldiğinde sunu imzaya tahriye uzatayim tahriye kararı cikti dedi bende imzadim simdi ne yapmam gerekiyor imzayi itiraz edebilirmiyiz sözleşme eşimin üstüne u yüzden itiraz hakkimiz var mi

 156. Ev sahibim doğalgaz borusu dosetmiyor evimize. Durumum yok diyor…4 senedir bizi bu şekilde oyaliyor. Evi kiralerken doğal gaz ile ilgilencem bağlatcam demişti…evimiz çok güzel …ama malesef isinamiyoruz…elektrikli soba yakmamiza rağmen isinamiyoruz…lütfen hak hukuk durumunu belirtiniz…

 157. uzun suredır aynı evde kıracıyım ev sahıbıyle hıc bır sorunum yok ve kırasını hıc gecıktırmedım sımdı evde sorun var alt kata su akıtıyo ve 3-4 gun surecek bır ınsaat ısı var tum ev altust olucak ınsaat gıderlerını doğal olarak ev sahıbı odeyecek ancak kendım calısıyorum ve ısyerımden ızın almak durumundayım ev sahıbıne evın temızlık parasını barı ver dedıgımde kendını ılgılendırmedıgını soyledı boyle bır durumda haklarım nedır evın butun sıkıntısını benmı cekmelıyım

 158. Selamlar.Bir yıllık kira ile kiracı oldum.Banka ödemesi ile kira ve aidatlarımı ödedim.ev sahibi veya yönetimle bir sorunum yok.İkinci yıl sözleşme üresi başladı ev sahibi telefonla arayıp zam yapmayacagımızı bildirdi.Aradan 4-5ay geçtikten sonra lojmanı tahliye yazısı aldım.19 mart 2017 de sözleşmem bittigi halde.Kasım 15 ine kadar oturun sonra çıkmanızı istiyorum dedi.Bende evin bulundugu bölgede kiralık ev aramaya başladım.Tesadüf 5-6 gün içinde eski evden biraz fazla olmakla beraber bir ev buldum.Ev sahibine telefon ederek durumu bildirdim.Ben yazın Bodrum da ikamet ediyorum.İzmir e gelecegim 2-3 gün içinde evi görüp hesaplaşırız dedim.Peki dedi beklemedi.Kendisi izine ayrılmış.görüşemedik.30 Agustos 2016 günü evi boşalttım.Telefonla konuşarak anahtarlarını aldırabilecegini söyledim.Anahtarı benden 5-eylülde aldılar,Kiramı banka talimatıyla vergigim .için 15 günlük fazla ödemem oldu.Evsahibinin istegi üzerine evi boşaltma zorunda kaldım.Kira sözleşmem 19 mart ta bitecekti.evden çıkmam dolayısıyla nakliye,emlakçı ve erken tahliye giderlerim oldu.Bu masraflarımı ev sahibimden talep etme hakkım varmıdır.Eger ben onun talebiyle degilde mkendi arzumla çıksaydım onun benden talep edecegi gibi şimdi de benim talebim söz konusu olurmu.Emekli Albayım cevap lütfederseniz mutlu olurum.saygılarımla.

 159. Merhaba biz iki ay oldu sıfır bir daireye taşındık binanın henüz oturma izni alınmadığı için su yu üzerimize almak 800. TL tutuyor bunu ev sahibi karşılaması gerekmiyormu

 160. Yeni kiraciyim kiraladigim daire 0 bina. Suya abone oldum sayaci bagladilar bir ay sonra fatura 300 tl geldi; bina icinde boru patlakmis surekli bosa akiyormus bu harcamadigim suyun faturasini odemek ve tesisati yaptirmak ev sahibinemi ait yoksa bana mi? Yardimci olun lutfen. Ve ev sahibiyle tartistik, sizi evden atarim diyor. Hakki var mı? Zor durumdayim yardimci olursaniz sevinirim.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir