Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu Yasa Tasarısı Geçti

KAT MÜLKİYETİ KANUNU YASA TASARISI 14.11.2007 TARİHİNDE MECLİS GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEREK GEÇTİ.

KANUNUN AYRINTILARI AŞAĞIDADIR.

“Toplu yapı” uygulamasının ortaya çıkardığı çok yönlü sorunların çözümlenmesi, yeni yapıların çağın gereklerine uygun ve depreme karşı güçlendirilmiş şekilde inşa edilmesini öngören Kat Mülkiyeti Kanunu tasarısı kabul edildi. 

-ALTI AYLIK GEÇİŞ SÜRECİ-

Genel Kurul’da tasarıya eklenen Geçici 3. Madde ile toplu yapılarda yeni düzenlemeler için geçiş süreci getirildi. Buna göre, toplu yapılara ait yönetim planları yasanın yürürlük tarihinden itibaren en geç altı içinde yasa hükümlerine uyarlanacak. Yönetim planında bu yönde değişiklik yapılması için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterli olacak. Mevcut toplu yapı yönetimleri geçici yönetim olarak görevlerini sürdürecek. Üç ay içinde yeni yönetim seçimleri yapılacak.

-DEPREME KARŞI-

Kabul edilen tasarıya göre, muhtemel afetler ve özellikle depreme karşı yapının güçlendirilmesi için yapılacak harcamalar, ana gayrimenkulün genel giderlerine ilâve edilecek. Bu gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 gecikme tazminatı ödeyecek.

-ORTAK YERLER İÇİN ÇOĞUNLUK GEREKLİ-

Kat malikleri, yapı güvenliğiyle ilgili teknik inceleme ve çalışmalar sırasında, kendilerine ait bölümlere girilmesine izin verecek. Ana gayrimenkullerin ortak yerlerinde yapılacak değişikliklerde, bütün kat maliklerinin yazılı rızası olmadıkça değişiklik yapılamayacağına ilişkin düzenleme kaldırılıyor. Bunun yerine, kat maliklerinden biri, diğer kat maliklerinin “beşte dördünün” yazılı rızası olmadıkça, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramayacak. Ancak ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bölümlere zarar verdiği ve acilen onarımının veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmesi halinde, kat maliklerinin rızası aranmayacak.

-KİRİŞ VE KOLONLAR-

Kat maliki, kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişikliğe gidemeyecek.
Binalardaki, kiriş, kolon ve perde duvarlar gibi taşıyıcı sistemin parçaları, ana gayrimenkulün ortak yerleri sayılacak. Ana yapının tamamını etkileyen sonuçlar doğurabilecek yerlerde, kat malikleri bağımsız hareket edemeyecek.

-KAT MALİKİ HER ONARIMI YAPAMAYACAK-

Yapılan düzenlemeyle, kat maliki, kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişikliğe gidemeyecek.
Tavan, taban veya duvar ile bağımsız bölümlerin birbirine bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızasıyla ana yapıya zarar vermeyecek şekilde değişiklik yapılabilecek.

Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için, o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının, buna ait istemle proje ve yönetim planı ile ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli listeyi, tapu idaresine vermesi gerekecek.

-PARA CEZASI-

Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı binada, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu olacak. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına rağmen, kat mülkiyetinin kurulması için tapu idaresine verilmesi gereken belgelerden eksik olanları tamamlamaktan veya imzalanması gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat irtifak hakkı sahipleri, her bağımsız bölüm için para cezası ödeyecek.

-DEVİR SÜRECİ-

Kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin “hükme en yakın tarihteki değeri” o kat malikine ödenerek, bu mülkiyetin diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlı olacak.

Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açacak ve hakim, hüküm vermeden önce, devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere davacılara uygun bir süre verecek.

Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hakim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin, davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle davalıya ödenmesine karar verecek.
Kat irtifakı sahiplerinden biri, kendine düşen borçları, noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen, İhtar tarihinden başlayarak 2 ay içinde yerine getirmezse, hakim, onun arsa payının ve kat irtifakının, dava tarihindeki değeri karşılığında, öteki paydaşlara arsa payları oranında devrine karar verebilecek.

-DAVA AÇMA ŞARTLARI-

Kat malikleri kurulu kararlarına aykırı oy kullanan veya toplantıya katılmayanlar, ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine, kararın iptali için dava açabilecek.

Kat sahiplerinden birinin, kiracının veya başka bir sebebe dayanarak devamlı mülkiyetten faydalanan kişinin borç ve yükümlerini yerine getirmemesinden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, sulh mahkemesine başvurarak, hakimin müdahalesini isteyebilecek.

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresi, ana gayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere asılacak. Bu yapılmazsa, yönetici veya yönetim kurulu üyelerinin her biri, ilgilinin başvurması üzerine, mahkemece para cezasına çarptırılabilecek.

-TOPLU YAPILAR-

Tasarıyla toplu yapılara ilişkin özel hükümlerde, toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları gerekecek. Bu parseller arasında kalan ve imar planına göre yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmayacak.

Toplu yapı kapsamındaki her imar parseli, kat irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınacak.
Ancak toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tabi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamayacak. Yapılar tamamlandıkça, tamamlanan yapılara ilişkin kat irtifakları, kat mülkiyetine çevrilebilecek.

-ORTAK YERLER-

Park yeri, okul gibi toplu yapı kapsamında olup, bütünüyle bu kapsamdaki bağımsız bölümlerin ortak kullanma ve faydalanmasına tahsis edilmiş parsellerin malik hanesine; tahsis edildikleri toplu yapı kapsamındaki diğer parsellerin ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları gösterilerek tapu siciline kaydedilecek ve bu suretle tahsis edildikleri parsellerde bulunan bağımsız bölümlerin ortak yeri olacak.

Toplu yapılarda; yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri, toplu yapı kapsamındaki parsel veya parsellerin tamamını kapsayacak şekilde, bir bütün olarak ilgili makamlarca onaylanmış imar planı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış vaziyet planında ve projelerde belirtilecek.

Kamuya ayrılan yerlerin düzenlenmesi, işletilmesi ve bakımı, bu konuda yetkili kamu kurumu ile mutabakat sağlanması halinde, kamunun kullanımını kısıtlamamak şartıyla toplu yapı yönetimince üstlenilebilecek.

-YÖNETİM VE GİDERLER-

Toplu yapılarda bir tek yönetim planı düzenlenecek, bu plan bütün kat maliklerini bağlayacak. Yönetim planının değiştirilebilmesi için, toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının 5’te 4’ünün oyu gerekecek.

Toplu yapılarda yönetim seçimlerinin en geç iki yılda bir yapılması hükmü getirildi. Buna göre, toplu yapılarda kurullar iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında belirtilen zamanlarda, böyle bir zaman belirtilmemişse ikinci yılın ilk ayı içinde toplanacak.

Toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından; bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanacak.

Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçerek, bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu, bağımsız bölümlerin kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek, toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamayacaklar.
Kanundan önce kat irtifakı kurulmuş ve yapılar tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış ana gayrimenkullerde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu olacak.
Belirtilen süre içinde, kat mülkiyetinin kurulması için gereğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahipleri, para cezası ödeyecek.

Kaynak: apartmanyoneticisi.com

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

331 comments on “Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu Yasa Tasarısı Geçti

 1. 4 katlı bir binanın apartman girişinde yani bodrum katında ikamet etmekteyim ve asansör tarafımdan hiç kullanılmamaktadir.benim asansörün giderlerine katılma zorunluluğum varmı .teşekkür ederim.

 2. asansör,otopark,sığınak,çatı,teras,merdiven,bahçe,vb… yerler ortak alan olduğundan her türlü masrafa kat mülkiyeti kanununa göre katılmak zorundasınız. saygılarımla..

 3. kanuna göre Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; katılım gerekirken maliki olduğum yerdeki yönetim kurulu bu giderleri eşit olarak değil arsa payına göre istemekte, ve bu konuyu gündeme getirdiğimizde oy cogunluguyla reddedildi istemimiz çünkü en büyük külfet bizim üzerimizde. sormak istediğim bu karara karşı yargı yoluna süresi içinde gitmek istesek iptali söz konusu olur mu ve de 14 aydır süregelen bu şekilde kanunsuz tahsilatlar için geriye yönelik istemde bulunabilir miyiz? Teşekkurler,

 4. Yeni yasaya göre toplu yapılara ait yönetim planları yasanın yürürlük tarihinden itibaren en geç altı içinde yasa hükümlerine uyarlanacak. Bunu uygulamamanin yaptirimi nedir?
  Teşekkür ederim.
  Saygılarımla,

 5. benim size bir sorum olacak.albayrak inş.yapmış olduğu güneşpark evlerinden bir dairesatın aldık.Site yönetimi ortak kullanım alanı olan kapalı havuz,fitness ve saunanın haftanın 2 günü sadece bayanlar,2 günü sadece erkeler tarafıdan kullanılması yönünde anket yapıyor.Ailecekfaydalanabileciğimiz günlerde kesinlikle cumartesi ve pazar değil.Ankette katılmıyorum seçeneğide var ama bu karar kat maliklerinin kaçta kaçının çoğunluğuyla kabuledilebilir yada site yönetiminin ortak kullanımyeri için böyle bir hakkı varmı? şayet bu yapılırsa dava hakkımızvarmı?kaç gün içinde dava açılabilir?şimdiden teşekkürler

 6. Siteye ait olan yüzme havuzunun kullanımı hakkı site yönetimince hicbir şekilde sınırlandırılamaz.Sınırlandırılması halinde 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu doğrultusunda mahkemeye başvurmak gerekir.Saygılarımla..

 7. 2007 yılı başında 1 yıllık kontrat ve kontrat bitiminde de 1 yıl daha kontratı yenilemek kaydiyle dairemizi kiraya verdik.Kiracımızdan 500 USD depozito aldık.
  Kiracımız daireyi 8 ay sonra tahliye etti.Biz kontratı baba ile yeni evlenecek oğlu için yapmıştık.Depozitoyu ödeyen de kendisi idi.Kontrat da baba üzerine yapıldı.Oğlu evi boşalttığında bir istekde bulunmadı.Biz de babanızla görüşürüz dedik.Daire 2007 Eylül ayı başında boşaltıldı.Bugün 7.5 ay sonra baba arıyor ve bizden depozitoyu istiyor.Bu arada bizim dairemiz bu süre içinde boş kaldı. Yeni kiraya verdik.Baba yakınımızda oturuyor.Depozitoyu isteme zamanlaması evin kiraya verilmesi ile aynı.
  Biz dairemizi kontrat süresi dolmadan 4 ay önce boşalttıkları için 4 aylık kiramızı ödeyin depozitonuzu verelim dedik. Kabul etmediler.
  Biz de mahkeme yoluyla çözülebilir, haklı olan kazanır dedik.
  Size göre biz mağdur edilmiş değilmiyiz.
  Aklıma gelen bir şey daha 30/08/2007 de biz pazartesi(03/09/2007) çıkıyoruz dediler.

 8. Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

  “Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.”

  Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

  İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.

  “İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.”

 9. 1kat zemin 3kat koopetif binamız var iskan oturma iznimizi kooperatif aldı zeminde oturan arkadaımız kımsenın rızasını almadan balkonun ruhsatta belirtilenin dışına çıkarak balkonun ortak kullanım alaınan tecavüz ederek genişletti ve üzerini pergüle yaptırdı yasalmı kooperatif 2 başkanımız yapabilir diyor kamudaki görevi delediye fen işleri müdürü bilğilendirirseniz menmun olrum saygılarımla

 10. yeni kat mülkiyeti kanunu yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içerisinde hazırlanması gereken yönetmelik hazırlandı mı? hazırlandı ise nereden bulabilirim ?

 11. bizim apartman çift cepheli16 daire üst komşum balkonuna benden izizn almadan bayrak asdı benim oturma odamın balkonun yarısını kapattı 28 gün çıkarmadı daha sonraları bu sefer aynı büyüklükde bir takım bayrağı asdı yine izin almadı uyardığım halde arka balkona as dediğim halde çıkarmadı bu komşunun benim balkonu bu şekilde kapatmaya hakkı varmı ne yapmalıyım aydınlatırsanız memnun olurum şimdiden teşekkür ederim

 12. toplu yapıda oturuyorum, yazın sıcak olunca oturma odasına
  klima taktirdim .benden oncede bazı dairelerde klima takılmıştı diğerleri gibi bende yonetimden izin almadan
  takdırdım.Yonetim bizden izin almadan klimayı on yüze
  takdın diye mahkemeye verdi. binaya zararı olmadıktan sonra klimayı sokturtebilirlermi.Aydınlatırsanız memnin olurum
  şimdiden teşekurler.

 13. Apartman yönetimi veya kat maliklerinin çoğunlukla bina ön yüzüne klima, anten vb. takılmama yönünde karar almışlarsa takamazsınız ve yönetimce söktürülür.Saygılarımla.

 14. Apartman hayatında dairelerdeki komşuluk ilişkisinde 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu uygulanacaktır. Burası apartman sakinleri arasındaki eski ve özel kanun bazı prensiplere bağlamıştır. Ve birbirini dürüstlük kuralına göre, hakkaniyet prensibine göre, rahatsız edecek davranışlardan kaçınma yükümlülüğü denir. Bunların arasına komşuları rahatsız edecek sesler çıkarma, onların dinlenmesini, uyumasını engelleyecek şekilde gürültü yapmayı da yasakladığını görüyoruz. Bu yasaya aykırı hareket edenler hakkında mahkemeye müracaat edilebilir. Bunu ihtilaf halinde, tanıklar dinleyerek hakim tesbit etmeye çalışacak. Açıkcası hakimi kim daha inandırıcı şekilde ikna ederse, onun haklı çıkacağı bir durum söz konusu. Saygılarımla.

 15. Altı katlı bir binanın altıncı ve taras katında oturuyorum.yani benim meskenim taras katlıdır taras kattaki çatı bölümünde güneş enerjileri mevcut (5 Adet) bozulmaları halınde ve İlkbahar Sonbahar aylarında açma ve kapama yaptıkları zaman çatı tuğlaları kırılıyor güneş enerjilerin suları akıyor buda bana zarar veriyor. Kat mülkiyetinde çatılara güneş enerjileri takmak (monte etmek) yasalmı yoksa değilmi bilgilendirirseniz sevinirim.
  Malatya da(Şehrimizde)Doğalgaz mevcut SAYGILARIMLA.

 16. Apartmanda oturuyorum, üst komşum ön cepheye klima taktırdı. Bu sene bina mantolama yapılmakta ve komşumuz sakıncalı olduğu ona bildirildiği halde klimayı çıkarmamaktadır. Ayrıca klimanın bir kısmı benim dairemin duvarımın üzerinde. Yasal bir hakkımız var mı? teşekkürler.

 17. Merhaba 23 daireli bir apartmanın giriş katında oturmaktayım.Sorunum apartmanımıza ısı yalıtım dış cephe kaplaması yaptırdık fakat ısı izalasyon derken ben sadece dış cephenin değil bodrum(sığınak)’ında izalasyonla kaplanması gerektiğini söyledim fakat yönetici dahil kimseye derdimi anlatamadım dış cephe için 2,270 YTL ödeyeceğim oysaki ben dairemi içten izalasyon malzemesi ile zaten kaplatmıştım binanın alt katında oturduğumuzdan binanın çıkma bölgelerinden dolayı benim bölgemin yapılmamasını istedim kabul görmedi.şimdi 2,270 YTL yi taksit taksit ödüyorum benim asıl sorunum çifte standart uygulaması bana yaptırım uygulayan yönetim ve apartman sakinleri teras katta bulunan iki dairenin izalasyon ile kaplanmayıp eski renk ve halinde kalmasına müsade edip çifte standart uyguladıklarını düşünüyorum.ikinci bir sorun bina çevresi ile birşey yapılırken binanın ön kısmına ait bölgelere bakıldığında estetik olarak işçiliği 1.sınıf çalışmalar yapılmakta fakat bizim bulunduğumuz arka kısma gelince tam tersi işten anlamayan usta vasfı bulunmayan aprtmana aidat borcu birikmiş kat maliklerinin borcunun silinmesi karşılığında işi o kişiye yaptırıyorlar böylece görsel olarak benim bulunduğum taraf eşit apartman aidatı vermemize karşın eşit hizmette alamamaktayım ben bu çifte standardı yapan yönetim ve bazı kat malikleri ile nasıl bir hukuksal mücadele vermeliyim…saygılarımla…iyi çalışmalar.

 18. Sayın ALİ ALTIN

  Sizin binada işler karışmış ,bu nedenle iyi bir Avukata danışarak bilirkişi tesbitiyle birlikte mahkemeye baş vurulması uygun olur.Saygılarımla.

 19. Sayın Hacı Bayram Özdoğan ,

  Güneş enerjisi binayı satın altığınızda var mıydı? Sonradan mı takıldı? Yönetim kararıylanmı kondu? Nasıl konulmuş olursa olsun Kat malikleri binada oluşacak hasar ve ziyandan sorumludurlar.Saygılarımla.

 20. Sayın Osman MİDİLLİ sizden bir konuda bilgi almak istiyorum. bir inşaat firmasından daire almaya gittim. bana sitenin 2 bloktan oluştuğunu,yan blok’un mal sahibine ait olduğunu ve onun bu bilok la, bir ilgisi olmadığını söylediler. havuz, sauna, oyun alanı ve otoparkın, sadece iki biloğa ait oduğunu beyan ettiler. ve benda burdan bir daire aldım. daha sonda öğreniyorum ki; parselin bölünmediğini ve parsel üzerinde 3 bilok gözüküyor. şimdi bu parsel bölünemez mi? ayrıca, otopark olarak görünen yerin, belediyeye ait yeşil alan olduğunu öğrendim.satıcı firma zaten o yerin belediye başkanıymış.bu konuda yasal olarak ne yapabiliriz? site sakinleri olarak, bizi aydınlatacak olmanız dan dolayı şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhabalar 1.5 seene once bi daire aldım sıfır yeni bina şuan balkonumu kapatmak istiyorum ama bazı kişilerden yeni binalara biley yapmak yasak dıye duydum bırısı şikayet etse yıkılabilirmiş doğrumu balkonum gomme balkon dış cepheye zarar verecek bi durum olmayacak aslında eski toprak sahıbı sorun cıkarıyo dış gorunus acısından herkes cam balkon yapmayacak dıye bi kaç daire yapmak istıyo yapsak ceza alırmıyız acaba tesdkkur ederım

 21. Sayın Mehmet bey,

  Bir parselde 2 blok bina olduğunu düşünerek aldığınız dairenizin 3 bloklu bir parselde olduğunu öğrenmişsiniz.
  Toplu yapı kapsamında bulunan birden çok yapının ortak sosyal ve alt yapı tesisleri bulundukları parsel veya yapıya bakılmaksızın, tahsis edildikleri bağımsız bölümlerin ortak yeri sayılır.
  Binaların parsel üzerindeki konumu,yasal durumunu bağlı olduğunuz Belediyenin İmar Müdürlüğünden sorularak daha detaylı bilgi almanız uygun olur.Kat irtifakı kurulmuş mu? Belediyede tasdikli proje üzerinde görülerek tapuda kontrol edilmelidir.İlgili Belediyeden herşeyi öğrenebilirsiniz.Saygılarımla.

  • 5 katlı ve 10 daireli bir apartmandan katı kat kaloriferli daire aldım. Gurbette yaşadığım için daireyi senede 1 ay yazın kullanıyorum. 8 sene sonra yeni yönetim oluşturdular 8 dairenin imzasıyla merkezi ısıtma sistemine geçtiler. Yakıt ve kaloriferci parasıni benden eşit istiyorlar. Ben kaloriferi kullanmadığım için ödemek istemiyorum. Benim için en uygun ödeme şekli nasıl olur. Teşekkürler

   • Sayın Bahadır
    Her bağımsız bölüm gibi arsa payı oranında veya m2 bazında masraflara ortaktır.Ben kullanmıyorum diyerek masraftan kaçamaz.Bu dükkan veya daire kullanılmasada dahi ortak masraflara katılmak zorundadır.Saygılarımla..

 22. bizim site 3 bloktan oluşuyor.3 yıldır bitti oturuyoruz.bahce duvarı prefabrik gecme duvarlar komşular beğenmiyor ve değişme kararı aldılar. 55 daire 45 oy çokluğu ile renkli briket duvar yapılacak 17 bin ytl. daire başı 320 ytl toplanmasına karar alındı. lüxs bir yaptırım olduğu için ben istemiyorum. kanunda yeri varmı varsa ne yaparım kanunu ve maddesi ne. saygılarımla

 23. 64 Dairelik bir site de oturmaktayım. ancak bizim şöyle bir durumumuz var. site 1996 yılında sobalı olarak kurulmuş ancak daha sonra belli bir çoğunluk sağlanarak kaloriferliye geçilmiş fakat şu anda 7 kişi yakıta dahil değil bununla ilgili herhangi bir düzenleme yeni KMK ya göre bunun çözümü varmı bu 7 kişiyi de dahil imkanı yokmudur. gerekli bilgiyi verirseniz memnun olurum. saygılarımla

 24. Sayın Okan bey,

  Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.
  Kalorifersiz bir binanızı kalorifer tesisatı konarak kaloriferli bir binaya dönüştürmüşsünüz.634 sayılı yasanın 19.maddesine göre ortak yerlerde yapılacak değişiklikler için tüm kat maliklerinin onayı alınmak zorundadır.Ayrıca bu değişiklik projesi belediyesince onaylanmalıdır.Bu proje tüm kat maliklerince imzalanması ve de 634 sayılı yasaya göre yapımı ile ilğili karar alınmış olmalıdır.Bu yenilik tüm kat maliklerinin yararınadır.Yukarıda açıkladığım şartlar oluşmuşsa ödemek zorundadırlar.Saygılarımla..

 25. Sayın Kazım bey,
  634 sayılı KMK Kanunun 43 Maddesi: Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmıyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler. Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmıyan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilaveden faydalanma hakkını kazanırlar.
  Saygılarımla.

 26. merhaba binamız 12 daire bulunmaktadır binamızın otoparkı projede bina altı ve bina arkası yeşil alan bina önügörünmektedir şu anda bina arkası otopark bina önü parke döşelidir bina önünü otopark olarak olarak değişiklik yapabilirmiyiz yapabilirsek hanki kanuna göre yaparız saygılarımızla

 27. merhaba.
  Ben oldukca eski,yıgma tugla 4 katlı bir binanın en ust katında oturuyorum.Binaya mantolama yapıldı.Buna ragmen hic ısınamadık.sebebinin ise 2 sene once kendi paramla serdirdigim ısı yalıtım siltelerinin çatı aktarım ve onarımı sırasında zarar gordugu ve eksildigi yani evimin ustunde hemen hemen tum odaların ustunde yalıtım malzemesinin yeniden serilecek hale geldigini gorduk.Buranın ısı yalıtımı yapılması binaya ait bir gider degil midir? Yaptıgımız apartman toplantısında bu durumu aktarmama ragmen masrafa ortak olmak istemediler.karar alınmadı.Ama malum soguklar baslıyor.yapılması gerekiyor.
  Ben simdi tekrar yaptırıp masrafını alamaz mıyım? ya da nasıl bir yol onerirsiniz? 2 sene icinde 2 kere catıya masraf yapmıs olacagım.Her ikisinin de masrafını alabilme sansım var mıdır? Alamazsam ama almak hakkım ise aidat ödememe yolunu secebilir miyim? tesekkurler.

 28. ben16darileli apartmanda oturuyorum komşulardan birisi zeminkatta kalorifer peteğini büyüttü bukişinin petek büyütme hakkı varmı saygılarımla

 29. BİLGİLENMEMİZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEM TAŞIYOR. LÜTFEN CEVAPLAYIN
  sitemiz 908(TOKİ) daireden oluşuyor.dairemizi alırken toki bize imzalatmış olduğu belge içinde adımıza siteye yönetim belirleyebileceğini, anlaşmanında bir yıl olacağını yazmış.bize imzatılan evrak 20 sayfa olduğu için okuma fırsatı bulmadan ve nasıl olsa devletin düşüncesi ile imzaladık.karşımıza hiç tasnif etmediğimiz bir yönetim çıktı.düzgün iş yapmıyorlar dairelerin kapı dairelerini kendi malları gibi kullanıyorlar(yaklaşık 30 kapıcı dairesi),işleri sadece aidat almak geciktiren kişilerede gecikme faizini uygulatmak..kısaca üstümüzde kambur.biz bu insanları istemediğimiz halde bunlar kendi başlarına toki ile anlaşma yaparak sürelerini 1yıl daha uzatmışlar.aynen anlaşma metinlerini yazıyorum:
  ” bilindiği üzere 04.12.2007 tarih ve 5621 sayılı başkanlık oluru ile onaylanan adana ili seyhan ilçesi 908 toki konutlarına ait 01.11.2007-31.10.2008 dönemi bütçesinin süresi 31.10.2008 tarihinde sona ermektedir.
  bu kapsamda geçici yönetimin ek 1 ‘de sunulan yazıları ile 01.11.2008-31.10.2009 dönemine ilişkin olarak ortak gider aidat ve işletme bütçeleri onaylanmak üzere sunulmuştur.
  makamlarınızca da uygun görüldüğü taktirde sözkonusu bütçelerin onaylanarak yürülüğe konulması hususunu;takdir ve tensiplerinize arz ederim.”… imzalar filan..
  tokiye durumu açtık “sizin daireler şu an bizim malımız taksitleriniz bitip tapularınızı aldığınızda daireler sizin malınız olur o zaman bu konuda siz karar verirsiniz. Ama şu an herşey bizim kontrolümüzde herşeye biz karar veririz istediğimiz yönetimle anlaşmayaparız karışamazsın”diyorlar.bizim binalarımızın altlarını mesken tutup ve oturdukları yerler için kira ödemiyorlar(bu konudada bilgi istiyorum .oturmuş oldukları 1 yılı da tahsil edebilirmiyiz) .Şu anki yapılan, hiç bir site sakininin imzası olmayan anlaşmanın hukuk devletinde yeri var mı?bilgilendirirseniz sevinirim.

 30. Sayın Midilli ben 12 katlı 24 daireli bir apartmanda oturmaktayım.Apartmanımızın çatısına Baz İstasyonu koydurtmak istiyorlar.Bu sağlık açısından çok sakıncalı.Ancak çoğunluk para getirisi olduğu için cazip bulup koydurtmak istiyor.Ne yapıpta mani olabilirim?Sadece benim itirazım yeterli olabilir mi?Sonra karar defteri sene sonlarında Noter tarafından tastik edilmiyor.Yıllardır kara düzen tabir edilen sistemde gitmiş.Hukuki bir durum olduğunda bu konu en azından mani olmama yardımcı olabilir mi? Teşekkür ederim.

 31. Sayın Hüseyin Bey,
  Öncelikle tapunuz var mı? kat irtifakı kurulumu?yönetim planınız varmı?
  Binayı teslim alırken bir muaffakatname imzalattırlar bunu iyi okumuş olmanız lazım. Okusanızda ilerde neler olabileceğini düşünmemişsinizdir.Toplu yapılarda hele toki nin yapmış olduğu birçok yerde bu site yönetimi sorunları var.Yönetim toki nin elinde olduğu müddetce kapıcı dairelerinide geçici olarak kullanıyordur.Toplu yapılar ,her kat malıkı tarafından imzalanmış yönetim planına göre yönetilirler.Ancak toki elindeki yetkiyi biraz zor bırakacak.

  Kat maliklerinin “beşte dördünün” yazılı rızası ile yönetimin değiştirilmesi gerekmektedir.Bunu sağladığınıza inanırsanız deneyin bence..MUAFFAKATNAME,YÖNETİM PLANI bunları iyi okumak lazım.TOKİ’ye padişah yetkisi verilmiş..biraz sabır .Saygılarımla..

 32. merhaba
  içerisinde 202 işyeri olan işhanında dükkan sahibiyim. 1995 yılında sitenin oratk kullanım yeri olan biyeri genel kurul kararı ile aldım. fakat o dönemde yapılan ihmaller sayesinde dükkanın ruhsatı almadım. o yılda kullanılan karar defterine ulaşılamıyor. beni bu işhanında esnaflardan biri ihbar etti. beni ihbar edenle anlaşma sağlandı. fakat hâla benim ruhsatım yok. acaba olağanüstü genel kurul yapılsa, dükkanın bana satıldığına dair ortak bir karar alınsa ruhsat alabilirmiyim? bu kararı alabilmek için kaç kişinin genelkurulda onay vermesi gerekiyor? ilgilenirseniz sevinirim zor durumdayım.

 33. Sayın Serdar bey,
  Sitenin ortak kullanım yeri olan biryeri genel kurul kararı ile aldığınızı söylüyorsunuz.Ortak kullanım yeri şahıs yeri olamaz.Almış olduğunuz yer dükkan olabilmesi için binaya ait tadilat projesi tasdik edilmelidir.Belediyeden onaylattırılarak tapuda yeniden kat irtifakı kurulması gerekir.Genel kurul kararıyla olmaz .Proje tasdik edilebilmesi için her işyeri sahibinin muaffakatı gerekir.Saygılarımla..

 34. Sayın Dinçer Irmak,

  Çevreye yaydığı elektromanyetik dalgalarla dikkat dağınıklığı ve halsizlik yaptığı bilimsel olarak kanıtlanan baz istasyonları artık minare, teras ve petrol istasyonlarına kurulamayacak.

  Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yeni hazırladığı “İyonlaştırıcı olmayan radyasyondan kaynaklanan elektromanyetik alanlardan halkın korunmasına yönelik” yönetmelik taslağında baz istasyonlarının kurulacağı yerlere kısıtlama getirilip manyetik alan değerlerinin sıfır olması istendi. Yeni hazırlanan yönetmelikte, “10 kHz ile 60 GHz frekans bandında çalışan sabit telekomünikasyon cihazları balkon, teras ve bahçe gibi yerler ile petrol istasyonları, hastaneler, okullar ve cami minareleri gibi kamunun çoğunlukla bulunduğu hassas yerlerde kurulmamalı.” denildi.
  Bu durumda,yukarıda açıklandığı gibi baz istasyonu kurulacaksa istasyonun kurulacağı il veya ilçenin mülki amirinden izin alınmak suretiyle kurulacaktır.Ayrıca bağlı bulunduğunuz belediyeden de izin alınması gerekir.
  Bu arada evine baz istasyonu kurulan vatandaşa dava açma hakkı verildi. Ortada hiçbir karar yokken baz istasyonu kurulmuşsa, kaymakamlığa başvurulabilir, dava açılarak karar iptal edilebilir. Belediyeler, İmar Kanunu yetkilerine dayanarak baz istasyonları için yıkım kararı alarak bunu uygulayabilir. Baz istasyonu komşu bir apartmanda kurulmuşsa, komşuluk hukuku hakkındaki hükümler gereği, GSM şirketine tazminat davası açılabilir. Saygılarımla.

  YARGITAY BAZ İSTASYONU KARARI
  T.C.
  YARGITAY
  4. HUKUK DAİRESİ
  Esas : 2003/16434
  Karar : 2004/971

  YARGITAY İLAMI

  MAHKEMESİ :Ankara Asliye 9. Hukuk Hakimliği
  TARİHİ :13.5.2003
  NOSU :2002/574-2003/341

 35. öncelikle merhabalar..
  ben 5 katlı, yöneticisi olmayan ,aralarında anlaşamayan, çatısı olmayan teraslı , 5 daireli bir apartmanın en üst katının sahibiyim, teras su akıttığı için , karşı çıklmayıp masraf ödememelerine rağmen kendi çaba ve masrafımızlar terasın yarısını çatı yaptık ve su derdinden kurtulduk..
  şimdide 2 senedir damlalar halinde teras olarak kalan bölümünden evin içine sular akıyor üst duvar sıva rengine bürünüp küflenme derecesine geldi..
  çatı konusunda karşı olan ve herhangi bir izalasyonada masrafa ortak olmayan diğer dairelere rağmen bunu nasıl çözebilrim
  yardımcı olursanız sevinirim…

 36. Merhaba,
  4 daire 3 dükkan bulunan bir binada ikamet etmekteyim. Dairem kendime ait ve tapusu bana ait olmayan bir terasım var.(kullanımı bana ait.) Terastan apartman girişine su akıyor fakat benim terasımdan mı yoksa yan dairenin terasından mı aktığı belirli değil. Apartman yönetimi, terası yaptırmamı, masrafın bana ait olduğunu iddia ediyorlar. Fakat ben ortak kullanım alanı olduğunu ifade ediyorum. Böyle bir durumda ortak kullanım alanı olan terasın akma masrafı kime aittir. Bu durumda hangi kanunun hangi maddedinden yola çıkarak hakkımı savunabilirim.
  Teşekkürler

 37. Sayın Midilli merhaba,
  ben 5 daireli bir apartmanda oturuyorum. 2005 Mayısta daireyi aldık. Kat Mülkiyetine geçmediğimiz için 2007 Kasımda maliyeye uzlaşma sonucunda ceza ödedik. Sizden cevaplandırmanızı rica edeceğim soru Şu: Cezasını ödediğimize göre kat mülkiyetine geçme yükümlülüğünden kurtulmuş olduk mu?
  Kat mülkiyetine geçmezsek tekrar ceza öder miyiz? Geçmek zorundaysak bunun bir süresi var mı? Sorumu cevaplandırısanız sevinirim. Saygılarımla. Necdet Baştepe-Balıkesir

 38. çok özürdileyerek ;daha önceden sormuş olduğum soruma lütfen ama lütfen birkaç gün içinde cevaplıya bilirmisiniz.şimdiden teşekkür ederim.

 39. Sayın Ahu Onur,

  Dairenin tapusu olup,ortak alan olan terası kullandığınızı belirtmişsiniz.Ortak alan olan yeri işgal etmişsiniz.Bütün daire sahiplerinin burayı kullanma hakkı vardır.Buranın kullanımından vazgecerde herkes kullanırsa onarım ve tamirat masrafı tüm bina sakinlerince ödenir.Yok ben kullanmaya devam edeceğim dersen kimsede bizde terası kullanacağız demezse masrafları ödesen iyi olur.Saygılarımla.

 40. Sayın Necdet Baştepe ,

  “Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı anagayrimenkulde, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına rağmen, kat mülkiyetinin kurulması için tapu idaresine verilmesi gereken 12 nci maddede yazılı belgelerden eksik olanları tamamlamaktan veya imzalanması gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine, kendine ait her bağımsız bölüm için, anagayrimenkul belediye sınırları içinde ise belediye, belediye sınırları dışında ise mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.”

  yeni 634 Sayılı kat Mülkiyeti Kanununa göre (madde 7)kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur.Saygılarımla.

 41. Sayın Mustafa Yücel ,

  Çatılar binanın ortak alanıdır.Tüm kat malikleri onarım ve tamirat masrafına katılmak zorundadır.Aksi takdirde mahkemeye başvurmak gerekir .Saygılarımla..

 42. Bahsettiğim teras aynı zamanda projede çatı olarak görünüyor. yani apartman girişinin ve alttaki dükkanın çatısı. çatılar ortak alan değilmi? Evet su an terası biz kullanıyoruz hiç bir apartman sakinide bizde kullanacaız demiyor.ama sonuçta aynı sakinler çatıya çıkıp oturmayıda düşünmüyor:D bunu çözebilmem için hangi yönetmelğin hangi maddesini okumalıyım.
  Teşekkürler

 43. Sn.Osman Midilli,

  Sahibi olduğum ve kirada bulunan apartmanımızda,ısınma kömür kaloriferlidir ve yönetim kurulu kararıyla yıllık kömür bedeli 3 ton üzerinden Konyada bir kömür firması ile anlaşma yoluyla alınmaktadır.Ev sahipleri veya kiracılar ilgili firmaya giderek peşin veya senet imzalayarak kömür almaktadırlar.Kiracım kömür bedelinin son taksitini ödemeyerek evden kaçmıştır ve bulunması da zor görünüyor.Eski yönetici bu borcu ödemiş ve yeni yönetime ev sahibinden yani benden alınmak üzere borçlu devretmiştir.Senet de kayıptır.Şimdi yeni yönetici bu borcun ödenmesi için bana avukat yoluyla ihtar yazısı çekmiştir.(noter kanalıyla değil)
  Üstelik uyarı yazısında borcun 2007-2008 arası su,elektrik aidat borcu olduğunu ileri sürerek talepte bulunmuştur.Yöneticinin izlediği bu yol yasal mıdır?Kiracının ödemeden kaçtığı aidat,kömür gibi borçalarından ev sahibi ne ölçüde sorumludur?Kiracının ev sahibine vermiş olduğu bir teminat senedi varsa hangi yol izlenmelidir?Senedi -borç apartman giderine ait bir borçsa- ev sahibi mi icraya vermelidir,yönetici mi?saygıiar

 44. Sayın Onur Özer

  Kat mülkiyeti kanununa göre aidat ödemekte aslında evsahibi yükümlüdür. Kiracı, bundan yasa gereği yükümlü değildir. Ev sahibi ödemediği için kiracıdan alınabilir, o da kira parasından düşülebilir. Ama bizde hemen hemen daima olduğu gibi kira sözleşmesinde bu kiraya ek olarak kiracıya yükletilir. Aralarında sözleşme olduğu için. Bu o kadar yaygın ki, zaten yasa gereği, normal durum bu zannetmesinler. Kira sözleşmesinde özellikle kiracının bu aidatı ödeyeceği hususunda ev sahibinin bundan sorumlu olmayacağı hususunda anlaşma yapmamışlarsa o da sorumlu olacaktır. Aidatını ödemeyene karşı gerek yönetici, gerek diğer kat malikleri sulh mahkemesine başvurabilir. Hatta bunun doğrudan aidatın miktarı, kat malikleri kurulundaki bir karara geçmişse, icra takibi yapmak da mümkündür. Saygılarımla.

 45. 1 eski yönetici binanın doğalgazlı olmasından dolayı bodrumda bulunan kömürlüklerin kapılarını tuğlayla kapattırıp sıvattırmış fakat karar defterini yanlız kendisi imzalamış bu yasalmı dayre sahibi binada oturmadığı halde orası kendi mülkü oldğunu cünkü tapuda her dayrenin bir kömürlüğü var başka yerde oturmasınarağmen orayı kullanacağını söyluyor böyle bir hakı varmı yani orayı kullana bilirmi
  2 yönetim toplantısı yaptık yarıda kaldı. yeniden cağrı yapıp yeni yönetim pilanı cıkartabilirmiyiz
  Yarıda kalan yönetim pilanının geçerlliği varmı

 46. Saydıdeğer osman abi ikamet ettiğimiz apartmanda 1.kat maliki evini işyeri olarak kiraya vermiş durumda yönetimin ve apartman sakinlerinin izni olmadan habersiz şimdi işyeri olarak tutan arkadaş ta ofis olarak kullanacakmış yani satış olmayacakmış dediğine göre ama biz apartman sakinleri olarak bu duruma karşı çıkıyoruz mahkeme kararıyla bu vatandaşı çıkartabilirmiyiz ev sahibi diyorki çıkartırsanız benim kira olarak aldığım parayı ve emlakçıya ödediğim komisyonu kiraya verdiğim şahsa ödemek zorunda kalırsınız diyor bunların doğruluk derecesi nedir böyle bir hakka sahipmidir bizleri bu konuda bilgilendiriseniz çok sevinirim. SAYGILARIMLA ABDURRAHMAN GÖKSU

 47. Sn. Osman MİDİLLİ Bey ben 5 katlı, 20 dairelik bir apartmanda daire sahibi ve apartman yöneticisiyim, benim maruzatım üst kattaki komşum kiracı, karı koca çalışıyorlar, 4 yaşında 1 çocuğu var, kiracının annesi onlara yakın oturduğu için gündüz çocuğa o bakıyor, gündüz anneanesinin temizlik gürültüsü akşam çocuğun evde tepinme ve bağırma sesi… Bıktık artık. 10 aylık bebeğimiz var gürültüden uyuyamıyor ya da uyurken uyanıyor.kiracılarla konuştuk konuşmanın sonu nereye şikayet edersenizle bitti. Ev sahiplerine durumu izah ettim “iş arkadaşım bir şey yapamam”dedi.ben telefon konuşmasında sert çıkınca o da nereye şikayet edersen et dedi.Anlaşıldığı üzere sorunumuz çözülmedi. Haklarım nedir? ne yapabilirim bu konuda şahsımı bilgilendirirmisiniz.
  saygılarımla

 48. beş katlı iki daire üzeri kurulmuş bir apartmanın dördüncü katında oturuyorum üçüncü katta oturan bir komşumuz bina yönetiminden izin almadan bir balkonunu tmamen ikincisini yarıyakadar pimapen ile kapattı yönetim itiraz etti ancak komşumuz dinlemedi bahanesi birinci katta oturanlar neden pencerelerine kokuluk yaptılar ancak onlar olabilecek hırsızlıklara karşı yönetimden izin alarak yapmışlardır sorum bu komşumuzun haklılık payı varmıdır binanın dış görüntüsünü boza bilirmi

 49. sayın osman bey bana ait diyarbakırda bir dairem var 2003 yılında yapıldı çevre düzenlemesi 2008 de yapıldı ben şuan aydın ilinde ikamet ediyorum yönetim çevre düzenlemesi ile ilgili karar almış banada tel. ile bilgi verdiler bende yöneticiye daire başı nekadar ödeneceğini sordum 800 ytl olduğunu söyledi bende kabul ettim ancak her harcamanın faturalanmasını mümkün olursa faturaların fotokopilerini bana göndermelerini istedim tamam dedi bu süre içinde düzenli olarak aidatımı ödedim 700 ytl ancak 3 ay önce yönetiçi beni arayarak masrafı daire başı 1100 ytl olduğunu söyledi bizim site 56 dairelik yaklaşık 60 bin liralık harcamadan bahsediliyor faturaları istedim şu ana kadar elime ulaşmadı hiç ihaleye verilmeden götürü usulü iş yaptırılmış bu harcamaların yasal olmadığını elime faturalar ulaşmaz ise geri kalan ödemeyi yapmayacağımı söyledim oda mahkemeye baş vuracağını söyledi sorum şu.yapılan harcamalar yasalmı ihale usulü yapılması gerekmiyormu ve yapılan harcamaların faturaları görmek hakkım değilmi mahkeme yolu ile hak talep edebilirlermi.vereceğiniz bilgilerden dolatı şimdiden teşşekkür ederim

 50. Sayın Sadettin Erozan ,

  Açık balkon vasfını bozmadan ve kapalı alanlara ilave edilmeden hafif malzemelerle (PVC,ALİMİNYUM,AHŞAP,vb.)kapatılabilir.Kat mnülkiyeti kanunu hükümleri saklıdır.Tapuda bina cepheleri ve balkon kapatılması ile ilgili bir yasaklama varsa yönetimden izin almadan yapılamaz.Bu inşai faliyet Belediyece ruhsata tabi değildir.Saygılarımla.

 51. Sayın Osman Midilli;

  öncelikle insanlara faydalı bilgiler verdiğiniz ve aydınlattığınız için teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum

  Zemin kattaki daire dahil olmak üzere 3 kat olan bir binanın 2 nci katındaki dairenin sahibiyim. ve yaklaşık iki yıldır daremde kiracı oturmaktadır. zemin katın ve benim üstümde oturan dairenin sahibi olan kişi kiracımın evin balkonuna kömür odun vs ağır malzemeleri koymasına binanın yıkılabileceği gibi sözlerle kiracımı rahatsız etmekte,ayrıca binanın kapı girişi her iki yanındaki alana da aynı kişi sebze vs ekmekte kiracımda aynı şekilde ihtiyacı ölçüsünde bir şeyler ekmek istediğinde buna engel olmaktadır. bahsettiğim kişi 60-70 yaşlarında bir yaşlı çifttir. bu kişilere nezaket kuaralları ölçüsünde yapmış oldukları rahatsız edici eylemlerinden vazgeçirmek için her ne kadar uğraştıysak da başarılı olamadık
  Anlatmış olduğum sorunumdan ddolayı sorum kat mülkiyeti kanununa göre veya diğer yasalara göre ne yapabilirim. izleyeceğim yol ne olmalıdır. yardımcı olursanız çok sevinirim. vereceğiniz cevab için şimdiden çok teşekkür ediyorum saygılar……

 52. Sayın Yücel bey,

  Apartman hayatında dairelerdeki komşuluk ilişkisinde 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu uygulanacaktır. Birbirini dürüstlük kuralına göre, hakkaniyet prensibine göre, rahatsız edecek davranışlardan kaçınma yükümlülüğü denir.Bu yasaya aykırı hareket edenler hakkında mahkemeye müracaat edilebilir.
  Saygılarımla.

 53. adanada ikamet etmekteyim. bir iş hanaında birom var. bu iş hanında bir yabancı dil kursu mevcut. bu kurumun sahibi iş hanında istedigi gibi at koşturuyor. ortak kullanımı olan damı kantin olarak kullanıyor. bu da yetmezmiş bibi kantini ikiye bölüp bilgisayar sınıfı yaptı.bu arada kantinin işletmesi başkasına ait yani kiraya vermiş.kira geliri kendisine ait. ve binanın yola bakan cephesine reklam afişi astı kendi reklamını yapıyor
  bir başka sorum da iş hanlarının belli bir kapanma saati var mı

 54. Kat mülkiyeti kanununda evlerde köpek beslenebilir diye bir madde varmı.Köpek beslenmesinden rahatsız oluyoruz.Köpek beslenmesini engellemek için bir çözüm varmı.

 55. Merhabalar.

  Yeni Kat Mülkiyeti Kanununa geçiş tarihinden itibaren, kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş için iki yıl süre olduğunu okudum. Ben evimi alalı 4 yıl oldu. Tapu üzerinde okuduğum gördüğüm kadarıyla kat mülkiyeti olarak iuşaretlenmiş. Apartmandaki diğer komşuların tapularına baktık onların kat irtifakı olarak görünüyor. Kat mülkiyetine geçiş için onlarla ortak hareket etmek gibi bir zorunluluğum var mı?
  Teşekkür ederim.

 56. Sayın Hüseyin bey,

  Tapu üzerinde kat mülkiyetli tapu yazıyorsa ve cinsi bina ise kat mülkiyetine geçilmiştir.Diğer tapular seni bağlamaz.İsterseler tapuda değiştirebilirler .Saygılarımla..

 57. Sayın osman midilli websitenizi yeni buldum çok faydalı olduğunu gördüm benim de bir sorum var cevaplarsanız çok menmun olurum saygılarımla: sorum 72 dairelik bir sitede yazlığım var evler tamamen bitmiş çevre düzeninde bir takım eksikler var fakat yazları yaklaşık 40-50 daire sakinleri oturuyorlar biz daire sakinleri olarak bir site yönetimi kurduk ortak giderleri karşılamak için 7 daire sakini yönetimin kurulamayacağını ve iptali için mahkemeye baş vurmuş kat irtifakımız kurulu herkesin tapusu var yönetim iptal olurmu.teşekürler

 58. merhaba .kavaklı-beylıkduzu nde arsamız var ,ev yaptırmak ıcın ,daha dogrusu bır kat daha fazla alabılmek ıcın kırmızı kot (yol profılı)almamız gerekıyo .calıstıgımız ınsaat fırması ,ılgılı beledıyede boyle bır yol profılı harıtası yok dedı.serbest harıta muhendısıne cızdırmelerı gerekıyormus .bu bıze ne kadara maal olur. ılgınıze sımdıden tesekur ederım .saygılar.

 59. Sayın osman midilli websiteniz çok faydalı ve guzel olmuş öncelikle bunun için size tesekkur ederim.
  size bir sorum olacak bizim binada 1 işyeri 6 normal daire 2 dublex daire bulunmaktadır. Biz binamıza iskan almak için işlemelri başlattık ve bunlarda 2 dublex daire ödeme yapmadığı için kısmı iskan başvurusu yaptık belediyeye ve kabul edildi belediye, yedi tepe vergi dairesi, kadostro ve tapu harçalrını yatırdık iskan belgesini aldık ama tapu şuanda kat mülkiyeti tapularını veremem diyor diyer iki daire parayı yatırması lazım diyor yoksa tapuları alamazsınız diyor bunla ilgili bir kanun varmı ve ne yapabiliriz yardımcı olursanız çok memnun olacam şimdiden ilgilendiğiniz ve böyle bir site kurdunuz için teşşekkur edrim.

 60. Sayın Ayşen Öztaş Çelik

  Binalarda özellikle kuzey ve güneye bakan taraflarda güneş ışınları sebebiyle büyük sıcaklık farkları olmaktadır.
  Bunun için uygulanan bazı yöntemler vardır.

  Apartman giriş kapılarının çift veya otomatik kapanacak şekilde olması merdiven boşluklarının dolayısıyla evlerimizin daha sıcak olmasını sağlayacaktır.Kış aylarında giriş-çıkışlarda bu kapıları açık bırakmayınız.

  TSE standartı
  İç konfor şartları, oturma odaları ve salonlarda 22ºC, yatak odalarında 20ºC, koridor ve mutfaklarda 20ºC olmalıdır.Türk Standartlarında belirlenen iç hava sıcaklıkları bu şekildedir.(TS2164 Standardı)

  Bina dışında kuzeye bakan kısma otamatik sıcaklık ayarı yapan alet takılarak sıcaklıklar otamatik ayarlanır.Saygılarımla.

 61. Sayın Baran

  Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet türüdür.
  Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyetine) çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.
  Kat mülkiyeti ancak tamamlanmış yapılar üzerinde kurulabilir. Bir yapının belli bir kısmı bitirilmiş olsa dahi, bitirilen bölümlerde kat mülkiyeti kural olarak kurulamaz. Plan ve projesinde mevcut olan tüm bağımsız bölümlerin bitirilmiş olması gerekir .Kısmi iskanda bunlardan biridir.Yani 2 dublex daire paralarını yatırmadıklarından kısmi iskana başvurmuşsunuz . Bu açıkca bina bitmemiş demektir.Tapu görüşü haklıdır.Bazı durumlarda uygulanabilir.(blok ve yaygın yapılar için )Saygılarımla.

 62. Merhabalar, Benim sorum belki yeni kat mülkiyeti kanunu ile ilgili değil diye düşünüyorum ama benim için önemli bir konu
  kağıthane de bir site de 45 daireli bir binada oturuyoruz
  kredi amacıyla bankaya başvurduğumuzda ekspertiz sonucunda projeye göre daire numaralarımızın farklı olduğunu öğrendik bütün binada çapraz bir numaralandırma yapılmış bu durumda kredi başvurumuz onaylanmadı onaylanması için en kısa yolun trampa yapmak olduğunu söylediler. Bunun dışında bir yöntem varmıdır acaba yoksa en kısa şekilde tapuları takas mı(Trampa) yapmamız lazım. Çabuk cevap vermenizi diler teşekkür ederim.

 63. 30 daireli iki ortaklı binamıza karar alarak yönatici atadık ancak tahmini 15 ay sonra yönetici hasap ipra etmeden ayrıldı ancak binadan yönetimi boyunca eksiksiz aidatları toplamış 15 aylık kapıcı sigortasını yatırmamış sigortadan yeni yönetime ödeme emri geldi bu parayı eski yöneticimi yeni yöneticimi bu parayı kim ödemesi gerekir.Cevap vereceğinizi ümüt şimdiden teşekkür ederim

 64. Sayın Osman Bey,

  1. Kapıcı ücretini yönetici kimseye sormadan/genel kuruldan onay almadan değiştirebilir mi?

  2. bahçe sulama, bahçe temizlik vb işler için yapılan ödemeler kapıcıya emekli olduğunda bir hak sağlar mı?

  3. Kapıcıya bayram ve yılbaşında yapılan ekstra ödemeler emekliliğinde ilave hak sağlar mı?

  Saygılarımla,

 65. kat mülkiyeti kanunundan sizin siteniz kanalıyla haberdar olduk. Bizlere kat irtifakınızı kat mülkiyetine çevirin diye bir tebliğ gelmedi. Kat irtifakımızı ne zamana kadar kat mülkiyetine çevirmemiz gerekiyor. Hangi belgeler gerekiyor. Şimdiden teşekkürler.

 66. 1.TOKİ’DEN BİR EV ALDIM EVBOŞ DURUYOR SİTE YÖNETİMİ AİDAT İSTİYOR
  2.MERKEZİ ISITMASI YOK NEYE İSTİNADEN BU PARA İSTENİYOR + DAİRE ZEMİN KATTA.
  SAYGILARIMLA

 67. Üst kattaki komşu çok fazla gürültü yapmaktadır ayrıca köpekleride var, evin içinde bütün gün koşturup duruyor. Defalarca kendilerine gürültü yaptıklarını rahatsız olduğumuzu söylememize rağmen bize aldırış etmeden gürültüye devam etmektedirler. ne yapmalıtız, bize bir yol gösterin lütfen.

 68. Sayın Şaziment ,

  Ana gayrimenkulün yönetim planında bir yasaklama yoksa ve Medeni Kanun’un komşuluk hukukuna aykırı olmayacak şekilde kedi, köpek beslenebilir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda genel bir yasaklama yok, kat maliklerinin iradesine bırakılmış.
  Kat Mülkiyeti Kanununa göre düzenlenen,yönetim planında; bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinde hayvan beslenmesi yasaklanmışsa, kat malikleri kurulunun izin verdiğine dair belge ibraz etmeyenin etrafına rahatsızlık vermemiş olsa bile, bağımsız bölümde köpek beslenmesi mümkün değildir.

  Kat maliklerinin kedi, köpek fobileri olabilir ve asansörde komşusunun köpeğiyle burun buruna gelmemek için merdiveni tercih etmek zorunda kalabilir. Tek bir kat malikinin rahatsızlığı bile dava açmak için yeterli bir sebeptir.

  Türk Medeni Kanunu’nun ‘komşu hakkı’yla ilgili maddesindeki ‘hoşgörü sınırını aşan koku, gürültü, sarsıntı’ tümcesinden hareketle dava açılabilir.Saygılarımla.

 69. sayınOSMAN BEY ben sizden özürdilerim ben yorum yapmak değil görüş ve bilginizden yarar lanmak isdemişdim oğlun yorun kısmına yollamış yazıyı tekrar özürdilerim saygılarımla.

 70. sayın osman midilli bey
  apartmanın çatı katında oturuyorum. terastan alt kattaki komşumuza her yağmur yağdığında su aktığı için belediye zabıtalarına bizi şikayet etti. zabıtalar tarafından hakarete uğradık. terasın üzerine bir çatı yaptırmaya param yok. acaba çatı katındaki bu terası kapatmak için bütün daireler ortak para vermek durumunda mı? teşekkür ederim.

 71. sayın osman bey öncelikle işlerinizde başarılar dilerim.size bir sorum olacak.20 daireli bir aprtmanda kendimize ait kat mülkiyetli dairemiz var.apartman sobalıydı sonrada apartman sakinleri bir araya gelip kalorifere geçmek istiyorlar.ben daireyi sadece yaz aylarında kullanıyorum.kışın başka bir yerde ikamet ediyorum.bu yüzden kalorifer istemiyorum.bana zorla katılacaksın diyorlar.yoksa katı satışa çıkarırız falan diyorlar.bu durumda benim kanuni hakkım nedir.ben istemeden diğer tüm sakinlerin karar vermesiyle ben bu karara uymak zorundamıyım.

 72. Sayin Osman Midilli,

  Asagida yazdiklarima bir yanit verirseniz cok sevinirim,

  Bir Kooperatife girdim, evler bitti, Sonra Bir “Site” olusturuldu ve KMK uygulanmak isteniyor, zorla uygulaniyorda, ben (benim gibi iki ev sahibi daha) bu olusumda yer almak istemiyorum.

  Olusum…..,
  “26 müstakil Parsel“ dir.

  23 parselin herbiri = TEK parsel, TEK bina , 2 bağımsız bölümdür.

  Benim ev,* 1 ev = TEK parsel, TEK bina, TEK başına bana ait
  (yukarida belirttigim, ayni benim konumumda olan iki ev sahibi ile 26 parsel ediyor)

  DİĞER PARSEL SAHİPLERİ İLE ORTAK YERİM YOK, TAPU KAYITLARI İNCELENDİĞİNDE GÖRÜLECEKTİR.

  Kanun:
  KMK :Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.

  ( benim / bizim anagayrimenkul diye bir oluşumumuz yok, ortak yerimiz yok )

  MADDE 69- Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir.

  bu yüzden,

  “ ………….Sitesindeki “ diğer 23 parsel sahibi teker teker her parseldeki 2 bağımsız bölümde ½ bağımsız bölüm maliki olarak sorunlarına aralarında ikili olarak çözüm bulmaları gerekecektir .

  Çünkü diğer parsel sahipleri ile ortak yerleri yoktur.

  Benim hiç yoktur cünkü TEK parsel, TEK bina, TEK başına bana aittir.

  Sorum:
  Ben KMK`ya bagli bir “Site” olusumunda kalmak durumundamiyim, bu olusumdan nasil cikabilirim, nasil ülkemizde olan diger müstakil ev sahipleri gibi Belediyeye, muhtara bagli bir yurttas olabilirim.

  Saygilarimla

  Recep Aydin Özcü

  Not: Yollarimiz, yol aydintlatmasi, Kanalizasyon, su ve su saatleri yapilmis,baglanmis Tedasa, Belediyeye devredilmis, ve bu yerlerden hizmet almaktayiz.

 73. merhaba,
  yeni kat mülkiyeti kanununa göre balkonun cam ile kapatılması için kat maliklerinin rızasını almak gerekir mi? ve içeride kalan duvarın yıkılması için de-ki bu taşıyıcı bir duvar değil-izin almak gerekir mi?
  teşekkür ederim.

 74. BEN 7KATLI 28 DAİRELİ BİR APT.OTURUYORUM APARTMANIMIZA MERKEZİ SİSTEM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ FAKAT 7-8 KİŞİ RAZIDEĞİL GİBİ GÖRÜNÜYOR BUNUN İÇİN NE YAPMAMIZ GEREKİYO

 75. Sayın Lale

  Terası sadece siz kullanıyorsanız tamir masrafını siz ödeyeceksiniz.Bütün bina kullanıyorsa ortak alan olduğundan tüm bina sakinleri ödeyecek.Yalnız tasdikli projesindeki çatının yasal olup, olmadığıda önemlidir.Projesi şimdiki oturduğun şaklindeyse yukarıda açıkladığım hususa göre değerlendirilmesi gerekir.Saygılarımla..

 76. Sayın Göksel Özkan

  Balkonlar kapalı kısımlara katılmadan hafif malzemelerle kapatılabilir.Yalnız yönetimin veya tapuda mimarı tarafından cephe bozulamaz diye birşart konmuşsa kapatılamaz.Saygılarımla..

 77. Merhaba, yazıların hepsini okudum. Soracağım konuya ilişkin kanuni bilgiye de sayeniz de ulaşabildim. Ancak bu kanunun uygulanması amacıyla nerelere ne şekilde başvuruda bulunacağım konusunda kafam karıştı. 6 ay önce kiraladığım evde (İzmir Şirinyer-Nato binası karşısı)üst kat komşumun hem kendi bağırmaları,müzik dinlemesi hem çocuklarının bağırışları evde beni ne uyutuyor, ne kitap okutuyor. Hatta televizyonun sesini bile arttırmadan duyamaz oldum.Doktora sınavları yaklaşırken kitabın başına oturamıyorum ki ayrıca şeker hastalığım nedeniyle daha çok etkileniyorum. Bu konuda polise başvuruda bulunup Kabahatler kanunun 36.maddesi gereğinin yapılmasını ya da TCK’ da 5237 Nolu kanuna göre nereye nasıl başvuru yapılacağı ya da Çevresel Gürültülerin Değerlendirilmesi Yönetmeliği gereğinin yapılmasını nereden talep edebilirim. Ayrıca sokağımızda üst komşum dahil 3 ailenin çocuklarının özellikle benim kapımın ve penceremin önünde gürültü çıkarmalarına (ateş yakmak, çöpleri dağıtmak vs.) uyarmalarıma karşı ailelerin önlem almaması ve hır cıkarmasına karşı nereye hangi gerekçeyle nasıl başvurabilirim.Benim dışımda da bir çok insan şikayetçi olmasına rağmen komşuluktur diye şikayet olamıyor onun yerine laf atışmaları yapıyorlar. Bunun yanında binamızın 2 sokak ötesinde iki çocuk parkı da bulunmaktadır. Eğer tespit için görevli geldiğinde gürülüye denk gelmez ise şahitin dışında nasıl ispatlayabilirim(kamera kaydı ses kaydı v.s.)

 78. Merhaba,ben 40 dairelik bir binanın küçük bir dairesinde ikamet etmekteyim katılmadığım bir yönetim toplantısında alınan bir takım kararlar alınmış uydu anteni kiler yapımı gibi ve 12 bin tl masraf çıkartılmış ve daire başı 300 tl gibi bir maliyet bunu ödeyebilmem çok zor benim ne gibi haklarım vardır itiraz edebilirmiyim saygılarımla

 79. ben 2001 yılında russat aldım. 2007 de inşaatı bitirip iskan ve tapuyu tek tapu olarak aldım.Tapuda şu yazı var”335 mm kare üzerinde iki kat beton arma evin tamamı Rıza ötküre aittir.” diye yazıyor.ben bu durumda kat mülkiyet tapusu almam gerekiyor mu? Almazsan cezası var mı?

 80. Sayın Ayşem Ece ,

  MK 737:

  III. Komşu hakkı

  Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.
  Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.
  Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır.

  Yukarıdaki yasal düzenlemelere bağlı olarak haklarınızı kullanmanız mümkün.

  Şikayetçi olmanız halinde diğer komşuların da kiracıların apartman içindeki devam eden hallerine tanık olduğunu en yakın polis karakoluna veya adliyedeki suçüstü savcılığına bildirirseniz bu kişi (ler ) hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açılacaktır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 183. maddesi ; “İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak , başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” hükmünü ihtiva etmektedir.Ses kirliliği için Belediyenin Çevre müdürlüğünden de tespiti yapılabilir.

  Kanuni olarak bu kişiler kiracı ise tahliyesini,ev sahibi ise o kişinin kurmuş olduğunuz kat mülkiyeti birliğinden çıkarılmasını sağlayabilirsiniz.Saygılarımla.

 81. Sayın Rıza Ötkür ,

  Yazınızdan anladığım kadarıyla siz kat mülkiyeti tapusu almışsınız.Tapunuzun üzerinde kat mülkiyeti yazıyor ve arsa yazmıyorsa bina yazıyorsa kat mülkiyetli tapunuz var demektir.Tapudan da kontrol ettirebilirsiniz.Saygılarımla.

 82. Sayın ŞAZİYE KAFKAS ,

  Toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından; bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanacak.

  Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçerek, bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu, bağımsız bölümlerin kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek, toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamayacaklar. Binada farklı m2 daireler varsa bina aidatlarını daire adetine göre hangi oranda ödüyorsanız bunuda aynı şartlarda ödeme zorunluluğunuz var.Saygılarımla

 83. Sayın EYÜP KADİR,

  Kat mülkiyetli sobalı binayı kaloriferli binaya dönüştürülmek istenmektedir.Öncelikle bunun yapılabilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası alınmalıdır.Alınamazsa anagayrimenkulde hiçbirşey yapılamaz.Ayrıca sobalı olarak cins tahsisi yapılmış binaya Belediyeden proje tasdiki gerekir.Vede tüm kat maliklerinin muaffakati gerekir.Ayrıca da sobalıdan kaloriferli binaya dönüşüm olduğundan yeniden iskan alınarak kat mülkiyeti kaloriferli olarak düzeltilmelidir.Bu şartları binada yerine getirilirse sizde uymak zorundasınız.Yada hiçbirşeye uyulmadan kaçak yapılır.Bu da sana kalmış .Yeter herhalde…Saygılarımla.

 84. 1994 yılında yapılmış kat irtifakı tapusu alınmış 1995 yılında iskan alınmış bir evim ve ayrıca 2001 yılında kat irtifakı ve iskanı alınmış bir evim daha var bunlara kat mülkiyeti almmamız zorunlumu zorunlu ise ne zamana kadar almak zorundayız . ayrıca diğer kat sahipleri almazsa biz ferdi ollarak alabilirizmi bigi verirseniz memnun oluruz sayğılarımla

 85. sayın Osman bey

  Benim oturduğum apartman eski bina 1982 tarihinde yapı kullanma izni alınmış,tapu da kat irtifakına ayrılan 10/2004 arsa paylı olarak belirtilmiştir. Yeni Kat Mülkiyeti Kanununa göre Tapu Dairesinde veyd başka bir kuruluşta herhangi bir işlem yapmam gerekiyormu.Yeni yasa ile ilgili olarak yapmam gerekenler konusunda yönlendirirseniz memnun olurum. Saygılar.

 86. Osman Bey cevabınız için teşekkür ederim.bu konuyla ilgili bir sorum daha olacak. Benim tapumda2”21/05/2008 tarihli değişiklik beyannamesinde gösterildiği şekilde arsa olan cinsinin iki katlı betonarme bina ve arsası olarak tashihin’den tescili edildi.” yazmaktadır. bu durumda kat mülkiyeti almam gerekiyor mu?

 87. iyiakşamlar Osman Bey izmirde 3kata imarlı bir semtte oturuyorum oturduğum binanın zemin,1.kat ve2.katı ruhsatlı 3.katı ise kaçak ama bu katında numara taşı elektrik,suyu bağlı ve 10yıldır kullanıyorum şimdi kat mülkiyeti almak için başvurdum bu kat için ceza var diyorlar ceza miktarını belirtmiyorlar kanunda böyle bir ceza varmı?bu daire için zaten1998 senesinde 250milyon ceza ödedim bilgileriniz için teşekkürler

 88. iyi günler Osman Bey yine size bir sorum olacak temelden kaçak olan binalar tapuda arsa olarak görünüyor bu binalarda yasaya uymak zorundalarmı? baş vurmazlarsa cezası varmı belediyeler onları ortaya çıkarmıyacakmı?tşekkür ederim cevabınızı merakla bekliyorum.

 89. Sayın HALİME,

  Oturduğunuz binanın son katı kaçak gözüküyor.Bu durumda Kaçak olan kat için bağlı olduğunuz Belediye tarafından yapı tatil tutanağı (zapıt)düzenlenmiş para ve yıkım kararı çıkmiştır.Anladığım kadarıyla para cezasını ödemişsiniz.Belediyece bu katın yıkılmadığı anlaşılmakta,
  Kat mülkiyetli tapu alabilmek için binanın tüm katları yasal olmalı,yasal olması halinde öncelikle noterde hazırlanacak kat irtifak listesi Belediyece tasdikli projenin üzerine ve tapuya gidecek suret veya tasdikli projeye yapıştırılarak bir üst yazı ile tapuya gönderilir.arsa pay oranları doğru ise kat irtifakı kurulur.Daha sonra bina bitiminde binanın iskanı almak için ise ,gerekli vergi ve harçlar yatırıldıkdan sonra bina plan,proje ve eklerine uygunsa Belediyece iskan verilir.Bina cephelerini gösterir fotoğraf tasdikinden sonra Tapuya baş vurularak kat mülkiyeti talep edilir.Tapu öncelikle arsa cins tashihi yapılarak binaya dönüştürülür.Daha sonra kat mülkiyet tapusu alınır.Şimdi istenen kat mülkiyetli tapu bu tapudur.
  Kaçak binalara kat mülkiyeti kurulamaz.Yasa hakikatten bir boşluk var.Tümü kaçak veya projesine aykırı binalar iskan alamıyacağından kat mülkiyeti kuramaz.Para yatırılarak kat mülkiyeti alınır diye yasada birşey yok.
  Burdaki amaç yasal olan binalar kat mülkiyet tapusunu alsın diğer binalar için herhalde imar afı gelecek..Başka türlü çözülmez..SAYGILARIMLA..

 90. Sayın Rıza Ötkür ,

  İfadenizden sizin kat mülkiyetli tapunuz var.Yeniden kat mülkiyetli tapu almanıza gerek yok.Herhangi bir yanlışlığa sebep olmamak için tapu dairesine sormanızda fayda var. Saygılarımla.

 91. Sayın TEVFİK FİLİZ,

  Yapı kullanma izin belgeniz varsa(iskan)işiniz kolay.Bunun için tüm bina hep birlikte tapuya müracaatınız gereklidir.
  Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış bulunan anagayrimenkullerde, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur. Bu anagayrimenkullerde yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren tahakkuk eden vergi, resim ve harçlar kat mülkiyetine geçiş işlemleri sırasında cezasız olarak tahsil edilir. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin, kat mülkiyetinin kurulması için gerekli olan belgelerden eksik olanların tamamlanması için diğer kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine yazılı bildirimde bulunmasına rağmen, gereğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine, anagayrimenkul belediye sınırları içinde ise belediye, belediye sınırları dışında ise mülk” amir tarafından bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
  28.11.2009 tarihine kadar kat mülkiyeti tapusunun alınması gerekiyor.Saygılarımla.

 92. Sayın RÜŞTÜ BÜYÜKKUTLU ,

  28.11.2009 tarihine kadar kat mülkiyeti tapusunun alınması gerekiyor.
  Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin, kat mülkiyetinin kurulması için gerekli olan belgelerden eksik olanların tamamlanması için diğer kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine yazılı bildirimde bulunmasına rağmen, gereğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine, anagayrimenkul belediye sınırları içinde ise belediye, belediye sınırları dışında ise mülk” amir tarafından bin Türk Lirası idari para cezası verilir.Saygılarımla.

 93. Selamlar Osman Abi;
  WebSiten gerçekten müthiş.teknik tedaylar harika,
  merhabalar,iyi çalışmalar diliyorum.
  Benim öğrenmek istediğim benim bulunduğum dairenin kat mülkiyeti tabusu yeni yönetmeliğe göre ne anlama geliyor?
  Bir şart ve kanun maddesi bize herhangi bir yüklenim getiriyormu?
  İnan abim kafam karıştı,bu tabu ve özelliklerini gerçekten bilmiyoruz.
  Bilgilendirirsen memnun olirem.
  teşekkürler,saygılar
  by

 94. Sayın ÖMER COŞKUN,

  Tapunuzun üzerinde kat mülkiyeti yazıyorsa cins hanesinde de bina yazıyorsa kat mülkiyetli tapunuz var demektir.Bu kanun seni etkilemiyor.Saygılarımla.

 95. iyi akşamlar Osman Bey bilgilerinizden dolayı çok teşekkür ederim bahsetmiş olduğum binanın zemin,kat2 daire3’e yapı kullanım izin belgesi verilmiş kat1 daire2 atlanmış bunu belediye düzeltebilirmi? kat2 yapılmadan zeminle kat 1’in belgesi varmış sonraki belge eksik düzenlenmiş başka bir yere başvurmama gerek varmı teşekkürler

 96. selam benim sorum 18ay önce kredi ile bir daire aldık ama geçen gün başka bir daire için gelen ekspertiz daire numaraların yanlış olduğunu söylemiş yöneticide tapudan proje çıkarmış ve numaralar gerçekten yanlış tapudan demişler takas yapabilirsiniz bunu doğruluğu nedir acaba vede bankada falan bir sorun çıkarmı ve takas yapılırsa bir ücreti varmı cevaplarsanız beni çok sevindirirsiniz teşekkürler.

 97. Osman bey bu site gerçekten yararlı bir site,elinize sağlık
  net bu konuda aradım sağlıklı bilgiyi sizde buldum.

  yeni almış olduğum dairenin Kat irtifaklı tapusu var yani cinsi arsa … ve banka kredisiyle alındı

  bina 23 daireli ve 15 yıllık ve binada bazı alanlar projeye aykırı yapılmış şimdi yeni tapu işlemleri 28 kasım 2009’da bitiyor bu bağlamda nereden başlamamız lazım,

  ilk önce belediyeye müracat etmemiz gerekecek bu aykırı alanlar için imar affı varmı yokmu bilmiyorum .

  anladığım kadarıyla daha önce belediyeye iskan için başvurulmuş
  fakat plana aykırı alanlar için sorun çıkmış ve tüm malikler biraraya gelemediği için iş kalmış

  sormak istediğim şimdi belediyede nasıl bir yol izlemeliyiz. yada belediye nasıl bir yol izleyecek

  yardımcı olursanız sevinirim

  selamlar

 98. Sayın Osman Bey,
  Oturduğumuz bina altı katlı ve çift daire olmak üzere toplam on iki daireden oluşmaktadır. 1993 senesinde müteahhit tarafından yapılmış olup en üst kat kaçak yapı durumundadır (belediye taraıfından zabıt tutulmuştur). Binamızın iskanı da bulunmamaktadır. bu durumda;
  a) İskan alınabilir mi?
  b) Kaçak kattan dolayı daire sahipleri ceza alabilirler mi?

 99. Sayın ERCAN DOĞAN ,

  Binanın son katı kaçak diyorsunuz, tabiki iskan alamazsınız.Belediye kaçak kat için zapıt tutmuşsa yıkım ve para cezası çıkmıştır.Toprak sahibi veya müteahhite tutulmuş olabilir.Belediye ile işiniz olduğu zaman bazı durumlarda zorluk çıkabilir.Saygılarımla..

 100. Sayın Ekrem ,

  Çıkan yasa Yoruma çok açık bir yasa ve boşlukları da çok,bu nedenle,Eğer binanız ruhsat alındıkdan sonra bitirilmemiş yada bitirilmişte iskan alınmamışsa vede 5 yıl içinde ruhsat temditi(yenileme) yapılmamışsa binanız ruhsatsız duruma düşer.
  – Daha önce iskan için Belediyeye müracaatınız olmuş,
  – Binanız bugün ki plan ve yönetmeliklere uyuyorsa iskan alabileceğinizede inanıyorsanız ve 5 yılı doldurmamışsa Belediyeye müracaat edebilirsiniz.
  -5 Yılı doldurmuşsa yeni proje tasdiki ile ruhsat alınarak iskana müraccat edebilirsiniz.
  -İskanı olan binalarda ise öncelikle yoksa kat irtifakı kurulmalı daha sonra kat mülkiyeti için tapu dairesine başvurulmalı.
  -Yasa da deniliyor ki,iskanı almış olan binalar kat mülkiyeti için tapu dairesine müracaat edeceklerdir.Etmeyenlere para cezası verilecekmiş.Diğer ruhsatına aykırı veya yasal olmayan binalar için ne yapılacağı belirtilmemiştir.Belediyeler öncelikle iskanı alınmış bina yönetimine yazı çıkartarak kat mülkiyeti tapusunu almamışları bu şekilde ikaz edecektir.28.11.2009 tarihinden sonra da almayanlara 1000 tl para cezası kesecektir.Saygılarımla..

 101. Sayın Nuray ,

  Biraz vahim konu Tabiki takas olabilir.Kat irtifakı kurulurken yanlış numaralanmadan dolayı bu olay oluşmuş.Karşılıklı satış olacağından tapu masrafı var.Düzeltmenizde fayda var.İlerde sorun çıkabilir.Saygılarımla.

 102. Sayın Halime,

  Neden bahsettiğiniz anlaşılamadı.Bir yanlışlığa meydan vermemek için daha anlaşılır yazabilirseniz cevaplarım.Saygılarımla.

 103. Osman bey yanıtınız için sağolun

  şöyle bi açıklama yapayım oturduğum bina 15 yıllık ve
  plana aykırı bölümleri var

  bana söylendiğine göre evvelden başvurulmuş aykırı bölümler için belediye yeni proje çizilmeli demiş ? ne derece doğru bilmiyorum

  Yani bizim binanın iskanı yok bu durumda aftan başka
  çare yokmu acaba

  teşekkürlerimle,

 104. Osman bey tekrar ben

  bir şeyi anlayamadın bahsettim bina 23 daireli ve bitmiş
  insanlar 15-16 senedir oturuyor ben henüz bir senedir oturuyorum ve tapum Kat irfaklı yani kat irtifakı kurulmuş mu
  demek oluyor acaba ?

  kat irtifakı kurulduğuna göre ise binanın iskanıyla bir bağlantısı varmı acaba

  tekrar selamlar

 105. oturduğum ev bana aittir.ev dublex olup çatı katı benim kullanımımdadır.çatının aktarımı ve binaya ait gizli derenin onarım masrafları sadece bana mı aittir,yoksa apartmanda bulunan dükkan ve daireleri de kapsar mı?

 106. iyi akşamlar Osman BEY bahsetmiş olduğum bina zemin kat1 ve kat2 olmak üzere pilanlı bir yapıdır.3.kat ise kaçaktır.zeminle kat1 1988 senesinde yapılmış yapı kullanım izin belgesi alınmıştır.1991senesinde kat2 daire3 yapılmış ozaman düzenlenen belgede kat1 daire2 yapı kulanım izin belgesinde atlanmıştır belgede zemin ve kat2 daire3’e belge düzenlenmiş.tapuya gittiğimde belge eksik dediler kat3 daire4 kaçak size iskan verilmez imar affını bekleyin dediler diğer pilanlı katlara ceza gelirmi.kat1 daire2’nin yapı kullanım izin belgesi belediyeden çıkartılırmı? ilginize teşekkür ederim.

 107. Sayın Halime,

  Yazınızdan zemin+1. normal katlı ruhsatlı bina olduğu ve zemin kat için iskan alındığı anlaşılmıştır.2.normal kat yani sizce 3.kat kaçak olduğundan belediyece zapıt tutulmuş ise tüm binayı kapsar.Bu nedenle binanızı bügünkü yönetmelik şartlarına uydurulmadan iskan alamazsınız.planlı kat için yasalsa ceza olmaz.kaçak kat içindir.Saygılarımla.

 108. cevabınız için teşekkürler şimdi bizim site üç biloklu ve üçündede aynı sorun var ve mütahitin daha satılmamış dareleri var bizim daire numarasıyla mütahitin satılmamış daire numarası takas olması gerekiyor yanlız bugün bilok sakinleri topluca tapuya gidildi ve daire başına 1000 lira tapu masrafı varmış
  tabi herkese bu bedel çok geldi neden hatamız olmayan bir işin bedelini biz ödeyelim diye düşünüyoruz ama mütahit bize ödetmeye çalışıyo bizde site sakinleri olarak mütahite dava açmayı düşünüyoruz acaba sonuç ne olur dava çok uzun sürermi ve sonuçta haklı olan bizmi oluruz yoksa karşı tarafmı cevabınız için şimdiden teşekkürler

 109. sayın osman midilli ben 10 dairelik bir apartmanda ikamet etmekteyim tapumuz hisseli yeni kay mülkiyeti kanununa göre ne yapmamız gerlli binamız 1999 senesinde depremden önce ikamete açılmış.Şimdiden teşekkirler

 110. Merhaba Osman Bey;
  Bizim binamızın inşaat sigorta borcu var. Müteahhite icra işlemi başlamış. Kısmi ödemeler yapılarak bazı dairelere borcu yoktur verilmiş. Ben ise müteahhit adına ödeme yapıp bu belgeyi almadım.Dört yıl önce çıkan geçici kanunla aboneliklerimizi aldık.
  2005’ten beri bu binada oturuyoruz.
  1- Kısmi oturma ruhsatı alınabilir mi?
  2- Kısmi Kat Mülkiyeti Tapusu alınabilir mi?
  3- Aboneliklerimiz iptal edilir mi?
  4- Cezalar tüm binaya mı, dairelere ayrı ayrı mı gelir?
  5- Müteahhitin borcundan dolayı bizlerin cezalandırılması mümkün mü?
  6-Benim gibi müteahhid adına borçlanma yapmayanların durumu ne olur?

 111. sayın osman midilli bey şimdiden teşekkür ederim;bizim bina 10 katlı şuan 34 daireli kullanılıyor.belediye ye 4 kat her katta 2 daire olarak planı verilmiş…öğrenmek istediğimiz yeni kat (28/11/2007)tarihli kanun gereği bizde çoğu bölümü kaçak olarak görülen binamıza kat mülkiyeti alabilirmiyiz.ayrıca belediye kaçak katlar için ceza kesmiş ve ceza ödenmiştir müteahit tarafından.ne yapmamız(ne yapabiliriz) gerekiyor.mail adresime cevabınızı yazmanızı canı gönülden rica ediyor,saygılar sunuyorum.iyi çalışmalar.

 112. İyiakşamlar Osman Bey,
  Benim şöyle bir sorum var.Kat irtifaından kat mülkiyetine geçme işlemlerini başlattım. lemlerim tapu sicil müdürlüğüne
  geldiğinde kat maliklerinin birsinin tapusu üzerinde ssigota müdürlüğünün koduğu bir hacizolduğu ortaya çıktı. tapu dairesindeki memurlar haciz işlemi kaldırılmadan işlem yapılamıyacağını söylediler. Birkişinin üzerindeki haciz diğer malikleri neden bağlıyor? Bu konuda bilgi verirseniz seviniri . Saygılarımla…

 113. merhaba kolay gelsin.benim müstakil bi evim var.tek katlıydı,biz bunun üzerine bi kat kaba inşaat yapmıştık.bu kaba inşaatı yaparken ruhsatını falan almıştık.şu anda içini düzüp yerleştik biz üst kata.ancak ruhsatın tarihi geçmiş ,elektrik ve su aldık bu en son afta.kat mülkiyeti çıkartabilmemiz için ne yapmamız lazım.yardımcı olursanız sevinirim , teşekkür ederim.

 114. Osman bey merhaba.146 daireli bir kooperatifte oturmaktayız Yaklaşık 12 yıldır üyelerimiz evlerinde oturmaktadırlar.Kooperatifin inşaatına başlanırken 90 konut olarak ruhsatı alınmış.Arsa yoğunluğundan dolayı ruhsat 125 konuta çıkarılmış.İmar planında olmayan birkaçı yarım blok olmak üzere toplam 5 blok kaçak yapılmış.Çok defalar belediyeye başvurduğumuzda bizim ancak genel bir af çıkarsa tapularımızı alacağımız tarafımıza söylendi. Yeni çıkan kat mülkiyeti yasası bizleride kapsıyor mu?Bu yasadan yararlanarak bizlerde tapularımızı alabilirmiyiz? Saygılar.

 115. Osman bey bu binalarda 90 konut için geçici iskan verildi.1 yıl süresi vardı geçici iskanın.Dediğim gibi kaçak olan yapıların sorununu çözemediğimizden geçici olan iskanlarda iptal oldu

 116. Sayın ALİ,

  Tapunuzun hisseli olduğunu söylüyorsunuz.Bu yasada sizin için faydalı birşey yok.Kat mülkiyetine geçemezsiniz.Saygılarımla.

 117. Sayın AKBEMBEYAZ,

  Binanın bir kısmı yasal olsada kaçak katlarınız olduğundan binanız için iskan alınamaz.Ancak binanın bugünkü yönetmelik şartlarına uygun olarak yeniden ruhsat alabirseniz vede iskan alırsanız Kat mülkiyet tapusu alabilirsiniz.Binanız bu haliyle kat mülkiyeti tapusu alamaz.Saygılarımla..

 118. Biz dairemizi topu konut işi yapan bir kooperatifleşmeyle aldık. Şimdi baktığımda tapularımızda kat iftifakı yazılı. bunun mülkiyete geçişi kooperatif tarafından mı yoksa bina sahiplerinin kendi aralarında organizesiyle mi olcak. Teşekkürler!!!

 119. Sayın Atalay Arslan

  Kooperatifinizde kaçak yapılaşma olduğundan kaçak binaları ve binaların tamamı yasallaştırılmadıkca iskan alamazsın. Bu nedenle de Kat mülkiyeti ile ilgili tapu alamazsınız.Saygılarımla..

 120. Sayın metin

  Ruhsat alınıp, 5 yıl içinde bina tamamlanarak iskan alınması gereklidir.Bu süre içinde bina tamamlanmışta iskan alınmamışsa bina ruhsatsız duruma düşer.5 yılı doldurmadan Belediyeye müracaat edilerek ruhsat temditi(yenileme)yapılması gerekir.Bunların hiçbiri yapılmamışsa İlgili Belediyeye müracaat edilerek bugünkü yönetmeliğe uygun proje tasdiki ve statik yöndende kontrol edilerek ruhsat alınmalı,daha sonrada iskan alınarak kat mülkiyeti için tapuya müracaat etmeniz gerekir.Saygılarımla.

 121. Ben Sakarya’da oturmaktayım. 3 katlı 12 dairelik bir apartmanda daire satın aldım.Çatıya güneş enerjisi taktırmak istedim fakat kat sahiplarinden biri deprem yasasına göre çatıya ağırlık yapacak herhangi bir sey taktıramazsın dedi.Gerçekten güneş enerjisini taktırmama engel olacak herhangi bir yönetmenlik var mı? Beni aydınlatırsanız sevinirim. Saygılarımla.

 122. Osman Bey;

  emlak bankası konutlarında 7 katlı bir apartmanda oturuyorum.Elimdeki tapunun üzerinde ”TC kat mülkiyeti tapu seneti” yazmakta niteligi ”bloklu 574 Bag.Krg Apt” mesken, birde arsa payı 107/60520 (kat no) ve (bagm bl no) yazıyor. evi 1998 yılında aldık alırken herhangi bir yapı kullanım izni verilmedi. yapmam gereken bir sey varmı yoksa tapuda kat mülkiyeti yazdıgından değistirmeyecek miyim? Emin olmak istedik yardımcı olursanız sevinirim.

  tapuda ‘tamamı ahmet ergin adına kayıtlıyken satışından tescil edildi’ yazıyor.

 123. osman bey bendört katlı bir binanın giriş katında oturuyorum,üst kattaki komşular halı kilim vb eşyaları balkon ve pencereden silkeliyorlar.bunun yasak değilmi? 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda bunu bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.saygılarımla.

 124. Merhaba Osman bey,

  Benim bir sorum olacakti. Apartamanimizin daminda sanirim herhangi bir yalitim yapilmamis ki en son katta oturan kisi daireyi aldigindan beri gerek muteahhite gerek gerek diger apartman sakinlerine bundan yakiniyordu. Muteahitde ayni apartmanda uzun sure zemin kattaki dukkaninda kaldi ve cikti fakat bu kisinin istegini yerine getirip damda herhangi bir yalitim yapmadi. Simdi son kattaki bu kisi yalitimi tum apartmanin yapmasi gerektigini soyluyor ve aidatlar toplanip damin yapilmasini istiyor ( gerci ayni kisi apartmanin trafosu yapilirken kendisi bu ucreti vermemis). Benim sorum bu damin yalitiminin apartmani yapan kisi tarafindan yapilmasi gerekmiyor mu? bunu apartmanin ortak alani diye herkese yaptirilmasi dogru mudur?

  Tesekkurler

 125. Sayın Midilli,,

  Özel bir hastanenin yanında bulunan arsamızı mütahide verdik ve bitmek üzere. Mütahit kendisine aid dairelerden iki adedini hastaneye sattı.Hastane kendi binasından kapı açarak bu daireleri kullanmaya başladı. Yani bizim apartman girişini
  kullanmıyor.
  Sorum şu:Hastane apartmanın ortak giderlerine katılma zorunluluğu varmı yok mu??

  teşekkür ederim

 126. SAYIN HAKKI DOĞAN ,

  İki ayrı parsel oldukları için Hastanenin ortak giderlere katılma zorunluluğu yoktur.Ancak hastaneden kendi parselinizdeki daireye kapı açılarak kullanıldığını söylüyorsunuz.Yönetmeliklerde böyle birşey yok.İlgili belediyeye müracaat etmeniz gerekir.Saygılarımla..

 127. Sayın DMR,

  Çatılarda ortak alanlardandır.Tüm bina malikleri katılmak zorunda.Ancak müteahhitin binayı yaparken kusurlu bina yaptığını ispatlarsanız, tabiki mahkeme kararıyla Saygılarımla..

 128. Sayın ADNAN ÖRS ,

  Deprem yönetmeliğinden dolayı çatıya güneş enerjisi konulmaz diye bir madde yok.Ancak ilgili Belediye yönetmeliğine bakılır.Bazı Belediyelerin imar yönetmeliklerinde örneğin İstanbul imar yönetmeliğinde “Belediyesince uygun görülmesi halinde bina yasalsa vede kat maliklerinin rızası gerekir .Ayrıca yüksekligi kadar cephe hattından çekilmek kaydı ile teras çatılarda güneş enerjisi yapılabilir.”denmektedir.Saygılarımla..

 129. Sayın Hande Yaras

  Önçelikle bir yanlışlığa meydan vermemek için bağlı olduğunuz tapuya müracaat ederek tapunuzun kat mülkiyetli bir tapu olup olmadığını sormak,değilse Bağlı olduğu belediyedende iskanı olup olmadığını sormak.Saygılarımla..

 130. Öncelikle teşekkürler beni aydınlatırsanız sevinirim ben kiracıyım 16 dairelik apartmanda oturuyorum kombiyle ısınıyoruz ,apartman sakinleri dış cephe yapmak istiyorlar çogunluk saglanırsa ve bende ısınmak için yaptırmak istiyorum ama ev sahibim istemiyor benimde oyuma ihtiyaç varmı yoksa sadece ev sahibimi karar vermek zorunda kiracı olarak böle bir hakkım varmı bana cvp verebilirseniz sevinirim .

 131. 4katlı bir apartmanın giriş katında oturuyorum.üst katta oturan komşum aspiratör bacasını kendi dairesindeki bacaya 2delik açtırarak bizim aspiratörün çıkşını kendi evinden tıkıyor.benim evimi aspiratörüm çalışsada baca tıkalı olduğu için koku basıyor.birkaç sefer kaloriferciyi çıkartıp en üstten ağırlık sallıyarak açtırdıksada yine tıkıyor. açtırmam için ne gibi bir işlem yapmam gerekiyor.

 132. osman bey sorumu yanıtlarsanız sevınırım.komurluklerden daire sahıplerıne su boruları çıkıyor 5 daireli bır apartmanız yukarı cıkan borulardan 5 nolu daıreye cıkan boru gırıs katın evınde patlamıs su sızmıs evıne gırıs kattakı ev sahıbı acılen yaptırmıs bu yapılan harcamayı 5 nolu daırenın sahıbımı apartman ortak gıderlerımı yoksa evını su basan mı verecek bılgı verırsenız sevınırım

 133. sn osman bey yeni apartmanda üst kattaki komşu mutfak yerini kat planı harici değiştip dairede yatılan odanın üstüne almıştır ve mutfak gürültüsü odanın üstünde olduğundan çok rahatsızlık vermektedir bu kanunen normalmidir yoksa kat planına uymak zorunluluğu varmıdır bilgi verirseniz memnun olurum.

 134. Sayın SALİH GÜL,

  Binanız ruhsatlı ise bağlı olduğunuz Belediye ye müracaat etmeniz gerekir.Saygılarımla..

 135. sayın osman beyönceliklebizleri yardımcı olduğunuz için teşekürler ben 22daireli bir apartman yöneticisiyim bizim sorun şu birdaireden öbürüne pis su sızıyor yoneticiolarak kaçsefer uyardım yaptırmadı belediyeye şikayet ettik zabıtalargeldi inceledi diyorlarki kople apart man olarak yaptıraçaksınız bizim yapyırmamız ğerekiyormu yoksa sorunlu dairelermi yaptırmalı bilğiverirsen sevinirim teşekürler mağla

 136. Osman Bey ,

  7 katlı bir apartmanın en alt katında oturuyorum.Ev sahibiyim.Üst katta oturan kişiler ( kiracı ) klima taktırdılar, benim yatakodamın pencerine denk geliyor ve çok gürültü yapıyor.Söylediğim halde çıkartmadılar.Israrla kullanıyorlar.Nasıl ve nereye başvurmalıyım ?

  Teşekkürler

 137. Osman bey
  bizim apartman 13 daire 3 dukkandan ibaret yonetim kombiye gecme karari olmis bu kararla dukkan kombiye gecmis ancak daireler gecememis daha sonra merkezi sistem devam etsin diye karar alinmis bu durumda apartimanda iki ayri isinma sistemi var bu uygulamaya itiraz ediyoru ya tum yapi kombili olmali yada tamami merkezi siste olmali diyorum ne yapmaliyim.saygilarimla

 138. merhaba osman bey ismim ümit uzunoğlu 22 haziranda size yöneltmiş olduğum soru vardı.Sorumun onaylandığını ama cevabımı alamadım bana yardımcı olursanız çok sevinirim.Saygılar

 139. merhaba annemin üzerinde bir dükkanım var ve kat mülkiyeti ayrılmamış durumda acaba kasıma kadar süresi olan bu kat mülkiyetini ayırma konusunda bir değişiklik var mı bilgi verebilir misiniz şimdiden teşekkürler

 140. sayın yetkili ben mart ayında balkonuma katlamalı cam yaptırdım.sistemi istediğim gibi kurmadılar ama kabullendim.ama camlar istenildiği gibi rahat çalışmıyor.açmaya çalışıyorum camlar rahat açılmıyor raydan çıkıyor kapatmaya çalışıyorum kapnmıyor.problemi yapan firmaya bildirdim gelip bakarız dediler 15 gün oldu kimse gelmedi.ellerinde senetlerim var 20 sinde ödenmesi gerekecek ne yapabilirim çok zor durumdayım.tüketici haklarnı araştırdımizmirdeki dernek hizmet vermiyormuş telefonla konuştuğum bir bey bu bilgiyi verdi.lütfen ne yapmam gerekiyor senet günü yaklaşıyor ödemezsem yine problemi ben yaşayacağım.ödersem bozuk bir için bile bile para verirsem kendimi enayi gibi hissedeceğim.lütfen yardımlarınızı bekliyorum.firmanın ismi tlf.nosunu da isterseniz vereceğim.

 141. Sn Osman Bey Antalya’da boş bir arsa buldum onun üzerine bir yapı yaparak iş yeri kurmak istiyorum. Belediye ile görüştüm ruhsat verilmediğini söylediler ruhsat alabilmemiz için iskan a ihtiyacımız varmış fakat burası boş bir arsa iskanı falan yok yalnız arsanın içinde diğer kısımda iki katlı müstakil apartman var ve apartmanın elektriği,suyu mevcut bu apartmanın bize ne gibi bir faydası olabilir? Biz buraya nasıl iskan alabiliriz prefabrik yapı yada konteyner koysak iskan alabilirmiyiz? Yardımcı olursanız sevinirim Saygılarımla… İbrahim COŞKUN

 142. SAYIN OSMAN MİDİLLİ

  SİTEDE OTURUYORUZ.site yönetimi aidat borcu olanları avukata vermiş.site yönetimi avukata vermeden önce borçlulara yazılı uyarıda bulunması gerekmezmiysi?
  site yönetimi elektirik fiatlarını tedaş fiat tarifesinin dışında ücret talep edebilir mi?

  ayrıca sigortalın emekli olmuş birini siteye bekçi olarak almak istiyorlar .alınan kişiye sigorta zorunlumu ,sigorta yapılmazsa cezası var mı ?

 143. sayın Osman MİDİLLİ yaptığınız yorumlar bana biraz teselli oldu;
  benim şikayetim biraz uzun olacak ama cevap verirseniz çok sevinirim.
  4. katlı bir apartmanın 3. katında oturuyoruz, üst katımız teras anne ve oğlu yaşıyor. bu kadının sabah 06.00 da uyanıyor terasta sesi gürültüsü bitmiyor birtane demir divanı var onu çekip duruyor, takırtıları gürültüleri bitmiyor, dairenen arka ve ön tarafında özellikle kapı pencere açıkken halı kilim ne bulsa silkeliyor, balkonları yıkarken su olduğu gibi bizim balkona geliyor, ayrıca ne eline geçse bizim ve 2. katın balkonuna atıyor (ör: geçen akşam salatalık parçalayıp atmış).
  biz bu evi 4 ay önce aldık bizden önceki ev sahibi bu kadının yüzünden evini satmış. biz ve 2. kattaki komşu kendisinden şikayetçiyiz,kapı dinleme huyu var, merdiven yıkama gününe uymuyor, ayrıca kadın çok terbiyesiz ve birisiyle kavga ettiği zaman terasa çıkıp karşısındakine ağza alınmayacak sözler söylüyor, daire kendisine ait 2. katla birlikte şikayet ettiğimizde binadan attırabilirmiyiz? şikayet nereye yapılır, ne yapmamız gerekli şimdiden teşekkerler

 144. Sayın Sevda ,

  Bu konuya daha önçeki yazılarımda cevap vermişdim.
  Apartman hayatında dairelerdeki komşuluk ilişkisinde 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu uygulanacaktır. Burası apartman sakinleri arasındaki eski ve özel kanun bazı prensiplere bağlamıştır. Ve birbirini dürüstlük kuralına göre, hakkaniyet prensibine göre, rahatsız edecek davranışlardan kaçınma yükümlülüğü denir. Bunların arasına komşuları rahatsız edecek sesler çıkarma, onların dinlenmesini, uyumasını engelleyecek şekilde gürültü yapmayı da yasakladığını görüyoruz. Bu yasaya aykırı hareket edenler hakkında mahkemeye müracaat edilebilir. Bunu ihtilaf halinde, tanıklar dinleyerek hakim tesbit etmeye çalışacak. Açıkcası hakimi kim daha inandırıcı şekilde ikna ederse, onun haklı çıkacağı bir durum söz konusu. Saygılarımla.

 145. Türizim Alanı Bölgesi diye Apartmanımıza Apart muamelesi yapılıyor yukarıda belirttim Örnen bir sürü bu bölgede Aartlar var hepside Daire tapusu almışlar
  Sayğılarımla

 146. 3 bloktan oluşan 30 daireli bir apartmanın 1. katında oturmaktayım…Sitenin cevre düzenlemesinin dısında üst komsunuzun ektigi agaclar evimi rahatsız etmektedir…
  Evimin önünü kapatmaktadır…Bu agacları söktürme hakkım kanuni olarak var mi ?

  Simdiden teşekkürler

 147. Sayın Nedim Saatcioglu ,

  a) Turizm Bölgesi: Sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bölgeleri,

  b) Turizm Alanı: Turizm Bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi öngörülen, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen doğal veya sosyo-kültürel değerlerin yoğunlaştığı alanları,

  c) Turizm Merkezi: Turizm Bölgeleri içinde veya dışında, yeri, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen, turizm yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini,

  Sorunuz anlaşılmadı,neyi soruyorsunuz açıkca yazarsanız cevaplarım.Saygılarımla..

 148. Sayın Osman Midilli Bey
  Daha önceki yazımdada belirtmiştim bu bulundugum Marmariste
  bizim Apart şekilinde Yapı Rusatıyla 1986 senesinde yapılmış ve daire Daire satılmış ve Bilahire Kat İrtifatı alınarak Herkese Daire Tapusu verimiştir örnegin Denis Kenarında Petek Kraner Sitesi, Sahil Sitesi, ANkara Sitesi,Yasemin sitesi Metin Sitesi gibi. 22 senedir bizlerde bu binada Daire olarak satın aldık ve sonradan ögrendikki Yapı ve Projede Apart diye
  değerlendirilmiş bu arada Belediyede biliyor ve keza bugüne kadar ne bir Apart olarak çalışmış ve nede işletme Ruhsatı alınmış bizlerde 22 seneden beridir 32 daire hem emlak vergisi,Elektrik (Mesken olarak) keza su ve çevre vergisi Belediyemize ödüyoruz. Bu bir haksızlık çift standart yukarıda
  belirttigim binalara Daire tapusu verilmiştir örnegin Petek
  Kraner sitesinde benimde bir tapulu Dairem vardı sattım ve
  bu şimdiki oturduğum daireyi aldım Apartman girişinde Açıkça
  yazılıydı GÜNEREN APARTMANI NO 19 sizden ricam beni daha fazla
  tenvir edermisiniz bu arada anlamadığınız husus varsa beni ödemeli ararmısınız Telefonlarım 0252 4135754 ve cep 05335157242

 149. sayın osman midilli yardımcı olusan sevinirim biamızın çatı tamiri için biri hariç diğer 10 kişi karar defterini imzalayıp masrafları karşılıyacaklar yalnız biri kabul etmiyo ne yapmam lazım hangi mahkemeye başvurabilirim ayrıca dava için para lazımmı.

 150. Sayın Osman Midili Bey,
  1 yıldır kiracı olarak otruduğum apartmanda üst kat komşumun yaptığı gürültüler nedeniyle büyük sıkıntı çekmekteyiz. Bütün uyarılarımıza rağmen gece yarısı temizlik yapmalar halı çırpmalar eşyaların yerini değiştirmeler oda kapılarını ve daire kapısını sertçe kapatmalar sonucunda uyku düzenimiz tamamen bozulmuş vaziyette. Bu durumda bu komşumuzu nereye şikayet edebilirim polise şikayet etmelimiyim ne önerirsiniz.

 151. sn osman MİDİLLİ
  gürpınarda yeni yeni gelişen bir yer olmasına rağmen kiralar çok yüksek,bende işlek bir caddede geniş kaldırıma(burda kaldırımın üstünde kontenyer çok var) prefabrik ev kontenyer yaptırmak için ne yapmalıyız nereye başvurmalıyım nasıl izin alınır…bilgilendirirseniz sevinirim.saygılarımla

 152. 3 bloktan oluşan 30 daireli bir apartmanın 1. katında oturmaktayım…Sitenin cevre düzenlemesinin dısında üst komsunuzun ektigi agaclar evimi rahatsız etmektedir…
  Evimin önünü kapatmaktadır…Bu agacları söktürme hakkım kanuni olarak var mi ?

  Dün tüm siteye yazı yollamışlar 30/08/2009 tarih ve 67. kanun gereği çevre düzenlemesine zarar verenler hakkında hukuki işlem başlatılacaktır diye…

  Şimdi ne yapmalıyım evin önünde 5metrelik ladin olmaz…
  Kestirmekden ziyade sökülüp evin yolunun karşı tarafındaki parka dikilmesi taraftarıyım…

  Bunu hukuka uygun bi şekilde nasıl yapabilirim ?

  Şimdiden teşekkürler

 153. Kat Mülkiyeti Kanunun “değişiklik yasasından önce kat irtifakı kurulmuş” yapıların Kat Mülkiyetine geçişinde yasanın:
  “BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE KAT İRTİFAKI KURULMUŞ VE ÜZERİNDE Kİ YAPILAR TAMAMLANIP YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMIŞ YAPILARDA, KAT İRTİFAKINA SAHİP ORTAK MALİKLERDEN BİRİNİN BAŞVURUSU VEYA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN YETKİLİ İDARECE TAPU İDARESİNE GÖNDERİLMESİ ÜZERİNE ZORUNLU DEPREM SİGORTASI POLİÇESİ DAHİL BAŞKACA HİÇ BİR BELGE ARANMAKSIZIN KAT MÜLKİYETİNE RESEN GEÇİLİR.”
  Amir hükmüne rağmen hala tapu dairelerince vergi ilşiksiz belgesi vb. gibi belgeler istenmekte, yapı kullanma izin belgesinin ibrazı ve ortak malikin talebi yeterli görülmemekte, bu konuda zorluklar çıkarılmaktadır. Bunun sitenizde açıkça belirtilmesini rica ederim.Ayrıca “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşleri Daire Başkanlığı” nın 03.08.2009 tarih ve 1685 nolu/ 2009/14 sayılı genelgesi ile de tereddüte mahal bırakmayacak şekilde açıkça bu konudaki uygulamayı belirlemektedir. İlgililere duyurulur.

 154. Osman bey , eminim çok yoğunsunuzdur ancak soruma halen cevap alamadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Saygılarımla,
  Öznur POLAT

 155. 4 katlı bir aparmanın mirascısı olarak kat malikiyim. birinci(zemin)katta oturan sahıs,apartmana bitişik kaldırıma
  (bina üç yanı apartman bahçesidir) ayaklı olarak hem mutfak tüpünü,hem de ayaklı mazot deposunu koymuştur.ortak yer olan apartman çevresindeki kaldırıma bunları koyabilir mi? kat mülkiyeti kanununa göre bunları kaldırması konusunda uyardık ama bizi dinlemiyor ne yapalım.?

 156. Sayın Kerim ,

  Bağlı olduğunuz Belediyenin Zabıta Müdürlüğüne müracat etmenizde fayda vardır.Saygılarımla..

 157. Sayın Öznur Polat ,

  Bu konularla ilğili cevap yazmışdım.Yazıları okusaydınız bu cevabı bulabilirdiniz.

  Komşu hakkı

  Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.
  Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.
  Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır.

  Yukarıdaki yasal düzenlemelere bağlı olarak haklarınızı kullanmanız mümkün.

  Şikayetçi olmanız halinde diğer komşuların da kiracıların apartman içindeki devam eden hallerine tanık olduğunu en yakın polis karakoluna veya adliyedeki suçüstü savcılığına bildirirseniz bu kişi (ler ) hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açılacaktır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 183. maddesi ; “İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak , başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” hükmünü ihtiva etmektedir.Ses kirliliği için Belediyenin Çevre müdürlüğünden de tespiti yapılabilir.

  Kanuni olarak bu kişiler kiracı ise tahliyesini,ev sahibi ise o kişinin kurmuş olduğunuz kat mülkiyeti birliğinden çıkarılmasını sağlayabilirsiniz.Saygılarımla.

 158. Sayın Namık Pekcan,

  Güzel bir konuya değinmişsiniz.Teşekkürler.Yakındığınız konu ise ilgili tapu memurlarının kendilerini sağlama alma konusudur.Aslında yapı kullanma izin belgesinde Vergi İlişik Kesme Belgesi (Her bağımsız bölüm için) alınmış olmalıdır.Yapı kullanma izin belgesinde (İskan Raporu)bu ilğili Belediyece sorulmakta ve buna göre ilişiği kesilerek iskan verilmektedir.İskan raporuna bakın ,yoksa istenecektir.Saygılarımla..

 159. Sayın Yusuf,

  Ağaçlar dikildikleri andan itibaren artık şahıs değil kamu malı olarak kabul edilirler.Bağlı olduğunuz Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne müracat ederek yardım alabilirsin. Ağaçların korunması gereken ağaçlardan olup olmadığının tasbit edilerek belki mevsiminde ağaç köklerinin hava almadan uygun şartlarda başka bir yere nakli yapılabilir.Yoksa başınız ağırır…Saygılarımla..

 160. 60 daireli bir sitede oturuyom sitemiz 1/7/2009tarihinde yönetim göreve başladı yeni yani mütahit bazı işleri yapmadı havuzu çevre duvarların bir bölümünü bu yönetim 100 ytl aidatla başladı 3 ay sonra zam yaptı 125 çıktı hemen yapabilirmi artı sitenin dışından bir yer kiralamaya kalktı site için kiralayabilirmi sakinlere sormadan aidat dışında mülk sahiplerinden daire başı 500ytl talep ediliyor genel gider ve onarım için talep edebilirmi biz aidat dışı bu parayı ödemezsek faiziyle bizden alabilirmi bunları öğrenmek istiyorum teşekkürler

 161. Merhabalar.biz akrabımızn evinde 1 yıl kira vermeden ve kontrat yapmadan oturacağız kendi ramızda böyle sözleştik ama biz bu bir yıldan sonra kira vermezsek bizi evden çıkarabilirmi

 162. Sn; Osman MİDİLLİ
  Öncelikle vermiş olduğunuz bu hizmetten dolayı sizi yürekten kutluyorum.
  Apartmanımıza güvenlik sistemi takılmak isteniyor.
  1- Güvenlik sistemi takılması için çoğunluk kararı gereklimidir? Gerekli ise bu salt çoğunlukmu yoksa 5/4 çoğunluk mu?
  2- Apartman sakinlerinden birinin ben takılmasını istemiyorum. Ben bu hizmetten yararlanmayacağım deme hakkı var mıdır?

 163. Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) “yüzde beş” hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
  1- Apartman giderlerini geciktirmek zorunda kalan bir kişiden kanunda belirtildiği gibi %5 gecikme zammı mı alınması gerekir. Yoksa yönetici Yönetim kurulu kararı ile veya genel kurul kararı ile biz gecikme oranını %10 olarak belirledik diyerek %10 gecikme tazminatı talep edebilir mi?
  2- Apartmana takılacak olan güvenlik sistemi apartman sakinlerinden biri tarafından 43 maddede belirtilen çok masraflı ve lüks olan harcama olarak değerlendirilebilmi?
  II – ÇOK MASRAFLI VE LÜKS OLANLAR:

  MADDE 43 – Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.

  Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar.

 164. sayın yetkili benim bir sıkıntım var yardımcı olursanız sevinirim…
  biz koop.olarak 2-yıl önce kömürlü ısıtma sisteminden ferdileşerek kombili ısıtmaya geçtik.şimdi bazıları ısınamıyoruz diğerek tekrar kömürle ısınmaya geçmek istiyor biz azınlıktayız kömürle ısınmayı istemiyoruz acaba kanunen tekrar kömürle ısınmaya geçebilirlermi..
  yardımcı olursanız sevinirim…

 165. osman bey selamlar;

  27 blok ve 672 daireli bir sitede oturuyorum.
  oturduğum blokda toplam 24 daire bulunmakta zamanında kooperatif kurularak yapıldığı için kat irtifakı sırasında dairelere numaralandırma yapılırken çapraz yapmışlar,site yönetimi ile paylaştık,karşılıklı olarak satış yapmanız gerekiyor deniliyor.buda 24 daire için yaklaşık 40.000 tl.bir tutarı buluyor projemiz tek değil bizimle birlikte yaklaşık aynı tip sitede 11 blok var ve 10’u yanlış.proje üzerinde numaralar değişerek çözülebilirmi? veya başka çözümü varmı? ilginize şimdiden teşekkürler

  osman berke

 166. Sayın Osman Berke

  Proje üzerinde numaraların değiştirmek artık olmaz.Zamanında anlaşılmış olsa belki düzeltilebilirdi.Şimdi yıllar geçti hazırlıyanlar bile hayatta değildir..Malesef üzgünüm birbirinize satış yapmalısınız.Bağlı olduğunuz Tapuya sorarak biran önce çözmenizde fayda var.Başkasında gözüken daireniz o kişi tarafından satılır.Saygılarımla..

 167. Sayın Ömer

  Kömürlü ısıtma sisteminden kombili ısıtmaya geçtiğinizi söylüyorsunuz.Şimdide kömürlüye dönülmek istenmekte. Kombili ısıtmaya dönüşürken yönetim kararı alınmış mı? ve ilgili belediyeye bu değişikliği onaylatdınız mı? onaylanmışsa yasal biriş yapılmıştır yok onaylattırılmamışsa tasdikli projedeki kömürlü ısıtma mahkeme ve belediye için geçerlidir.Saygılarımla..

 168. Sayın Osman MİDİLLİ,
  Ben 20 şer daireli iki bloktan oluşan yeni bir sitede 1,5 aydır kiracı olarak oturmaktayım.Site ısınması merkezi doğalgazlı ısıtma sistemi ve 2 gün önce yanmaya başladı.Apartman girişine site yönetimi tarafından alınan bir karar asılmış,okuduğumuzda doğalgaz faturalarının ödenememesi halinde doğalgazın kesilebileceği düşünüldüğünden site sakinlerinden 300 YTL avans toplanmasına karar verildiği ilan edilmiş.
  Sorum şu olacak;
  1-Kiracıların site yönetimi oluşumunda söz sahibi olup olmadıkları?(Mevcut yönetim biz kiracılara sorulmadan oluşturuldu)
  2-Alınan bu karara itiraz edebilirmiyiz?
  3-Yaptığım telefon görüşmesinde Yönetici ” Kat Malikleri Kanununa göre ” örnekler verdi.Yürürlükteki Site Yönetimi oluşmasına esas kanun ve yönetmelik hangisidir ?
  Saygılarımla..

 169. Sayın Osman bey
  ısıtma sistemini kömürlüdden kombiye yönetim kurulu kararıyla oy birliğiyle geçtik zaten bu geçiş sırasında belediyeye bildirmek zorunlu değilmi eğer bildirilmemişse (bir bilgim yok )yönetim kurulu kararı geçerli sayılmazmı ?Ayrıca belediyeye bildirmemeksuç değilmi ?

 170. 6 katlı apartmanın zemin katında oturuyorum ve ilk balkonu olan komşumuz aşagıya çöp kovasına varana kadar atıyor ve uyardım ne yapmam lazım yöneticimiz hiç ilgilen miyor nereye şikayetimi bildirmeliyi.

 171. Merhaba,

  20 daireli bir apartmanda oturuyoruz.Binamız merkezi sistemle ısınmakta.

  1)Apartmanın ortak alanlarında yer alan (apartman girişi ve boş bulunan kapıcı dairesi)kalorifer petekleri yasaya göre yanmak zorunda değil mi?
  Apartman toplantısında 20 dairenin 11 dairesi yanmasın kararı alabilirmi?

  2)Aynı binada merkezi sistemde kalorifer yanma derecesi kış aylarında dışarıdaki dereceye göre yasal olarak kaç derece de ayarlanmalı?

  3)Apartmanımızın karar defterleri ve diğer hiçbir evrakı noter tasdikli değilse….bir konu üzerinde dava açtığımız zaman nasıl bir sonuç alırız?

  Şimdiden teşekkür ederim vereceğiniz kıymetli bilgilerden…

 172. Sayın Osman Bey; beni 5 katlı bir binanın son katındayım üstümüzde çatı var.ama çatı katı değil ev. üst katta 3’üncü kata kadar olan kişilerin depoları var üstü kiremit çatı. Çatı akmaya başladı ve binanın elktrik tesisantında da akmalar meydana geldi yağmur suları felan. 3.kattaki şahıs tamirata katılmayacağını bildirdi. mahkemye versem kazan ır mıyım çünkü vimize de damlamalr başladı bina bir site binası. bu şahıs her şeye ortak giderlere karşı çıkıyor sebebi de yurtdışında olmasıymış ama evinde kiracı da yok. nasıl bir yaptırım yaptırabiliriz. binamızda şu an yönetici yok en kısa sürede seçilecek kısacası diğer kattakiler tamirata katılırken 3. kattaki katılmıyor n eyapmalıyım teşeküürler.

 173. Sayın Osman Bey,

  Dairemiz eşimin üzerine olduğu için yönetici benim toplantılara katılmam halinde vekalet istiyor. Sizce bu normal midir? Eğer böyle bir uygulama var ise verilmesi gereken vekaletin nevii nedir? Yani noter onaylı mı olmalıdır yoksa imzalı bir kağıt yeterli midir?
  Yardımcı olabilirseniz memnun olurum.
  Saygılarımla
  Hakan Kuutlu

 174. merhabalar 75+75 dukkanım var ekmek fırını olarak kıraya verdım beledıyemız ruhsat verdıgıhalde dukkanın uzerındekı daire sahıbı ızın vermıyor.yalnız gerıkalan bagımsıs olan 3 daire sakınlerı noter tasdıklı fırın acmamızıcın onay verdıler gerıye kalan dairesahıbını ikna yapamadık neyapmamız gerekır enkısa zamanda bılgılendırır senız cok memlun olurum….

 175. sn midilli ADANA da 1997 depremine istinaden bayındırlık ve iskan bakanlığına sorumluluğu verilen 4700 adettoplu konut afetzedelere tahsis edilen meskenlerin giriş katlarına bakkal vb. dükkanlar açılmış ancak ruhsatları yok.Bu işyerlerinin kanuna aykırı olduğunu bilmemize ragmen şikayet mercini bulamıyoruz belediyeye ikayette bulunmamıza ragmen sorumluluğu bayındırlık ve iskan bakanlığına yüklediler.şikayet merci neresidir. teşekkürler.

 176. ben ara kat bir dublex te oturuyorum..ustumde ıkı kat daha var..ıkı adet terasım var..teraslar ortak kullanım alanı degıl ..sadece evımın ıcınden gırılebılıyor ve evın balkonu gıbı…hatta yan komsularımla duvar ıle ıkıye bolunmus..kucuk olan terasımı kapattım…kendı metrekarem ıcınde..bir alan kazanılması sozkonus degıl..uc duvarı kendılıgınden var zaten ben hafıf bır catı(pergole) yaptırdım ve onune maxımum acılan pımapen yaptırdım..yazında dıger buyuk terasımı yaptıracagım..sadece pergole ıle..pımapen cok pahalı olacagı ıcın..yanı br taraf kıslık bır taraf yazlık kullanılacak gıbı..bunu yapmamdakı sebep, kısın soguk ruzgar yagmur ve kardan dolayı buraları kullanamamak ve evın ıcıne su alması..yazında sıcaktan gunesten buraları kullanamamak…istanbul ıcın kanun nedir? beledıye ceza uygular mı ? uygularsa haklarım var mı? ornek davalar var mı? tsk ler

 177. Sayın Osman MİDİLLİ,
  30 darileli apartmanın zemin katında oturuyorum kalorifer peteğini büyütme hakkım varmı oturdugum apartman site yönetimine bağlı saygılarımla iyi çalışmalar

 178. merhaba.2006 da biten inşaattan mutaahitten 4 katlı binanın en üst dairesini aldım.çatının altına düblex veya teras gibi 2 cam acarak yapmak istiyorum.çatı çok yüksek olduğu için çatı aynen kalacak.belediyeye sordum .görevli imar memuru binanın yaşı 5 sene dolunca ,bir mimara tadilat projesi yaptırıp belediyeye onaylatmak gerekli diye söyledi.kat maliklerinden bahsetmedi.
  SORUM :bina sakinlerinin izinleri olmadan düblex yada teras yapmam mümkünmüdür.belediye böyle bir onayı verebilirmi.ne gibi sorunlarla karşılaşırım.saygılarımı sunarım. furkan…

 179. sn.midilli ben 110 kat maliki bulunan bir sitede oturuyorum.sitemizin üç adet site görevlisi var hepsi siteye ait olan yerlerde ikamet ediyorlar.biz bu görevlilerin elektrik,su ve doğalgaz giderlerini yasal olarak ödemek zorundamıyız.cevap yazarsanız sevinirim

 180. Sitenizde gördüğüm aşagıdaki sualin cevabını nerde bulabilirim.
  ABDURRAHMAN GÖKSU 19 Ocak, 2009 @12:34 Saydıdeğer osman abi ikamet ettiğimiz apartmanda 1.kat maliki evini işyeri olarak kiraya vermiş durumda yönetimin ve apartman sakinlerinin izni olmadan habersiz şimdi işyeri olarak tutan arkadaş ta ofis olarak kullanacakmış yani satış olmayacakmış dediğine göre ama biz apartman sakinleri olarak bu duruma karşı çıkıyoruz mahkeme kararıyla bu vatandaşı çıkartabilirmiyiz ev sahibi diyorki çıkartırsanız benim kira olarak aldığım parayı ve emlakçıya ödediğim komisyonu kiraya verdiğim şahsa ödemek zorunda kalırsınız diyor bunların doğruluk derecesi nedir böyle bir hakka sahipmidir bizleri bu konuda bilgilendiriseniz çok sevinirim. SAYGILARIMLA ABDURRAHMAN GÖKSU
  Şimdiden teşekkürler.

 181. Sayın Osman bey
  Oturmakta olduğum bina 5 katlı, arsadan hisseli tapu olup,6 hissedar bulunmakta. Çatının bütün masraflarını yıllardır ben karşılamaktayım ve şimdi çatıya biraz daha masraf harcamak ve çatıyı daire şekline getirmek istiyorum. Hissedarlara söylediğimde bir sakınca olmadığını,yanlızca bir hissedar izin vermediğini söyledi.
  Resmi olarak çatının bütün hakkını alabilmem için ne yapmalıyım ?

 182. Sayın CİHAN EREN

  Hisseli tapu dan anlaşılan kat mülkiyet tapunuz yok.Mevcut binanız yasal ise 5 yılı doldurmamışsa bağlı olduğunuz belediye imar yönetmeliği ve plan notlarına tabisiniz.Çatı ortak alan olup,bütün hissedarların hakkı vardır.Bu nedenle hissedarların maaffakati olmalıdır.Yönetmelik vede binada yasal açıdan buna müsait olması ve Belediyeye tadilat projesi tasdik ettirilmesi halinde alt kata bağlantılı çatı arası piyesi yapılabilir.İlgili Belediyeye sorulması uygundur.Saygılarımla..

 183. Sayın Hulusi Güzey,

  Yargıtay uygulamalarına ve Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesi hükmüne göre, tapuda mesken olarak kayıtlı olan taşınmazın işyeri olarak kullanılabilmesi için kat malikleri kurulunun oybirliği ile karar alması zorunludur.Ancak büro gibi işyerleri bu 24. madde de belirtilenler dışındadır.Yargıtay uygulamalarında mesken nitelikli bağımsız bir bölümde doktor muayenehanesi, avukat yazıhanesi veya mühendislik bürosu açabilmesi sözü edilen yasanın 24. maddesinde belirtilen işyeri niteliğinde sayılmamakta ve dolayısıyla tüm kat maliklerinin oybirliği ile aldıkları bir kararın varlığı aranmamakta ise de,Apartman Yönetim Planı’nda meskenin büro olarak kullandırılmaması hükümü bulunması halinde Yönetim Planı’ndaki hükmün uygulanması gerekir.Bu işyerininde çevreyi rahatsız edecek işyeri olmamalıdır.Sizlerden sözünü ettiğiniz paraları isteyemez.Saygılarımla..

 184. Sayın Osman MİDİLLİ,1992 de bodrumlu bir dukkan satin aldim ,
  bu binada kacak kat var oldugundan iskan alinamamis,yapi izni var:dükkanimi ve bodrumu ayri daire yapmak istiyorum..ne yapabilirim birde dukkan önunde beton var onu kırıp alt bodruma cam pencere acmak istiyorum..belediye ne der ..beni aydinlatirsaniz sevinirim..tapumuz hisseli..hayirli calismalar

 185. sayın osman bey mrh.
  bu konularda yardımlarınızdan dolayı şimdiden tşk. ediyorum
  benim sorumda
  1.zemin katta bir dairem var işyeri olarak[bayan kuaförü]açmam mümkünmü.
  2.daire içerisinde ana taşıcı kolonlara zarar vermeden bir duvarı kaldıra bilirmiyim.
  apartmanımız 1977 tarili bir yapı dolayısıla daira sahiplari kendilerine göre bir takım tadilat yapmışlardı benim bu tadilatıma bir kaç kişi taraftar degil engel olma imkanları varmı? şayet bunlar bana engel olursa benim ne gibi yaptırımım olabilir. kısa zamanda cevaplarsanız sevinirin.

 186. Osman bey, apartman sakinlerinden biri kendi katının üstüne 1 tonluk su deposu koymuş. fakat apartman sakinlerinden izin alınmamış. bu yasalmıdır ? bunu kaldırtabilirmiyiz?

 187. sayın Midilli,
  senede en fazla 3 hafta kadığım sadece yazları gittiğim yazlık evime tesadüfen bugün gittim ve eve girdiğimde şaşkınlık içerisinde kaldım. salonun heryeri simsiyah kurum doluydu, koltuklar perdeler duvarlar… belli ki alt ya da üst komşu soba yakmış ve bacadan sızıp heryanı kaplamış. yangın çıkmadığına şükür mü etsem yoksa eşyalarımın mahfolduğuna yansam mı bilemedim. size sorum yasal bu durumda yasal olarak birşey yapabilirmiyim. maddi tazminat davası açabilir zararımın karşılığını alabilirmiyim. ne yapmalıyım? beni aydınlatırsanız çok sevinirim. şimdiden çok teşekkürler…

 188. merhabalar.. zemin + 3 katlı binamın son katı kaçak. bu yüzden iskan belgesi alamıyorum. dolayısı ile tapu da alamıyorum..2000 yılında inşaatı başlayan bina 2003 yılında bitti fakat, kaçak katı ruhsata işleyemediğimiz için belediyeden iskan belgesi ve sonuçta tapu alamadım. bu durmda benim iskan almam mümkün mü? nasıl bir çözüm bulunabilir? cevaplarınız için şimdiden teşekkürler..

 189. apartmanımız 26 daireli bahçeye kamelya yapmak su arıtma tesisi kurmak istiyoruz ama hemen bir kişi kat sahipleri ödesin istiyor kat sahipleri evleri kirada olduğundan önemsemiyor biz kullananlar ise sıkıntıdayız bu bilgileri nereden öğrenebiliriz veya bilgi verebilirmisiniz

 190. merhaba bizim sitemiz 2 bloktan olusuyor..her blok 4 katlı dır.her katta 2 daire bulunmakta…1 blok 8 haneden oluşmaktadır .bizim evimiz 3 katta bulunan çatı arası piyesi bulunan dublex daire…bu apartmandan çatıya çıkışımız yok…çatıda ortak dıgıturk ,uydu antenlerimiz var…çatı masrafları kime aittir? lütfen cevabınızı bekliyorum.

 191. OSMAN BEY ARKALI ONLU IKI EVİMIZ VAR ONDEKI EV YOLA BAKIYOR.ARKADAKIDE ONDEKININ TAM ARKASINDA.TAPUDA HİSSELİ ARKADAKI EV SAHIBININ IMZASI OLMADAN BIŞEY YAPAMIYORUZ.TAPUYU AYIRMAK İÇİN GITTIGIMIZDE ARKADAKI EVIN YOLU OLMADIGINDAN MECBUR HISSELI KALIYOMUŞ AYRILAMAZMIŞ.ONUN ONUNDEN SAGINDAN SOLUNDAN BIRTANE YOL GITMESI GEREKMIŞ BU TARZ BIŞEY VARMI.NASIL BI ÇÖZUM URETEBILIRIZ SAYGILAR..

 192. BEN BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL ADRESİNDE 56 DAİRELİK BİR SİTENİN YÖNETİCİSİYİM.BİZİM YANIMIZDA BULUNAN A VE C BLOKLAR MANTOLAMA YAPTIRDI. BİZDE GEÇEN HAFTA ALAGANÜSTÜ TOPLANTI KARARI İÇİN TOPLANDIK VE 56 DAİREDEN 31 KİŞİ İLE OTURUMU AÇTIK VE 28 KABUL VE 3 HAYIR OYU İLE MANTOLAMA KARARI ALDIK.FAKAT BİR KAT MALİKİMİZ EMEKLİ HAKİM BAYAN BİZE BEN BU KARARI DURDURURUM TÜM KAT MALİKLERİNİN 5/4 ÜNÜN İMZALAMASI LAZIM YOKSA GEÇERLİ DEĞİL DİYE BİZE BASKI YAPTIRIYOR.MANTOLAMANIN TAMİR VE LÜKSE GİRDİĞİNİ İDDİA EDİYOR.SİZDEN RİCAM NASIL BİR YOL TAKİP ETMEM.
  ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

 193. Sayın Osman MİDİLLİ ben 48 daireli, 8 katlı, 2 blok bloklar bir birine birleşik iki girişli bir sitede oturuyorum. Sitenin her katında 6 daire var. Girişlerin biri güney diğeri kuzeye bakıyor. Kooparetif kuraları çektirirken kendileri proje üzerinden kuzey giriş sol taraftan başlayarak numaralandırmış ve kura çektirmişler. Belediye ise güney giriş sol taraftan başlayarak numaralandırmış. Tapuda belediyenin projesine göre verilmiş. Şu anda oturduğumuz daireler bize ait gözükmyor. Kat mülkiyet tapularımız verileli 5 yıl oldu ve kooperatif fesh oldu. Bunun için ne yapabiliriz.

 194. 6 KATLI BİNANIN 11. TERAS KAT OLAN DAİREDE OTURUYORUM. KIŞIN YAĞMURDAN DOLAYI EVİMİZ ÇOK KÖTÜ DERECE AKIYOR. VE BUNDAN SADECE BİZ DEĞİL 9 KATTAKİ DAİREDE ETKİLENİYOR. BU YÜZDEN ÇATIYI YAPTIRMAK İSTİYORUZ FAKAT ALT KATTAKİ DAİRE SAHİPLERİ ÇATI BİZE AİT DEĞİL DİYEREK KARIŞMIYORLAR. ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM GERÇEKTEN ÇATIYI TERAS KATTA OTURAN DAİRE SAHİBİ YAPTIR MALI YOKSA BU ORTAK OLARAK PAYLAŞILARAK HERKES TARAFINDAN KARŞILAN MALIMI ?

 195. toki nin yapmış olduğu dairelerden satın aldım seçilen blok yöneticileri güneş enerji sistemi takılması yönünde karar almışlar ve bir firma ile anlaşmışlar sorum şu ; her blok yöneticisi kendi bloğunda bu sistemin takılabilmesi için çoğunluk arayacak mı veya çoğunluga gerek kalmadan isteyen kişiler taktırabilecek mi
  diğer sorum da : bazı daire sahipleri yönetimin anlaştığı firmaya yaptırmayıp bireysel olarak kendilerinin bulup anlaştığı firmalara yaptırmaktadırlar. Bu yasal mıdır
  şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkür ederim.

 196. Apartmanımıza ait temizlik odası (bağımsız bölüm olamaz müştemilaktır) yazan mimari bir kısım var. Bu kısım benim evimin yatak odasının üstü; yan komşumun yatak odasının yanı.Buranın bir penceresi var. Apartman yönetimi pencere altındaki duvarı yıkarak buraya kapı açtı.Bu kapıyla otoparka geçiş yaptı. Bu uygulamadan 3 daire çok rahatsız. Çünkü giriş çıkışlarda yapılan gürültü çok huzursuz edici boyutlarda. Belediyeye şikayet ettik. 19. maddeye göre 4/5 çoğunluk sağlanması halinde bu değişikliğin yapabileceğini söylediler.

  Benim sorum böyle bir durumda 4/5 çoğunluk yeterli olur mu?Buna benzer 2007 sonrası mahkeme kararı var mı?

  Saygılarımla…

 197. Osman Bey,öncelikle yardımcı olduğunuz için teşekkürler…
  …ben bir sitede oturuyorum ,blok kendi başına mantolama işi için karar aldı ve bu karara bütün kat malikleri katıldı.Ben giriş katında oturuyorum ve dairemin altı çok büyük bir SIĞINAK ve dolayısı ile soğuk oluyor ve burayada ısı yalıtımı yapıldı.SORUM ŞU ;
  1-Sığınakların TAVANI, giriş dairelerin TABANI olan kısım(ISI YALITIMINDA DA) ortak alanmıdır ?
  2-Blok toplantısında alınan kararada ARSA PAYINA bakılmaksızın ödemenin bütün dairelere eşit oranda yapılacağı kararı alınmış,YÖNETİM PLANINDA Ortak Giderler ,ARSA PAYINDAN hesaplanır yazıyor .
  (YÖNETİM PLANINDA ;kat malikine ait olan yer dışındaki diğer yerler ortak alandır ve giderler ARSA PAYI üzerinden hesaplanır olarak belirtilmiş.)
  3-öDEMEYİ alınan karar üzerinden mi,YÖNETİM PLANINDA belirtildiği üzere mi yapmalıyım?
  ÇOOOOOK TEŞEKKÜRLER ,KOLAY GELSİN…

 198. hayırlı günler osman midilli bey,

  biz evimizi satmak istiyoruz lakin evimiz hisse tapu bu sebepten ötürüde alıcılar kredi alamıyor. lakin tapu dairesindeki arkadaş ‘eğer noterden kat irtifa alırsanız(ya da bu bağlamda bişey dedi) bu şekilde de kredi verir bankalar dedi’ bu doğrumudur yahut tam olarak içeriği nedir bilgi verirseniz çok sevinirim

  hayırlı akşamlar

 199. SAYIN MİDİLLİ
  biz apartman olarak yaklaşık 5 sene önce merkezi kömürle ısınmadan ferdi kombiye geçtik… ama iki üç kişinin baskın çıkmasıyla geçen sene tekrar kömürmü sisteme geçildi ama ben kabul etmedim şu anlar kömür yakıyorlar ben kombiyle ısınıyorum. ferdi sistemden tekrar geri merkezikömüre geçmek yasal olarak mümkünmü yardımcı olursanız sevinirim..
  not :ayrıca kömür aidatı ödemediğim içinde mahkemeye verdiler yardımcı olursanız sevinirim ..

 200. Sayın Midilli,

  5 katlı bitişik nizam bir apartmanın 5. katında oturuyorum. Burayı yaklaşık 1.5 sene önce tamamen içerisi sıfırlanmış olarak krediyle aldım. Burası tapusunda teraslı daire olarak geçen bir daire. Yani teras bana ait. Ama teras olan kısım evin içine dahil edilmiş. Daire tadilat öncesinde de yaklaşık (15 yıl kadar önce) aşağı daireye su gittiği için kapatılmış olarak kullanılmaktaymış. Satın alan müteahhit burayı daha yaşanabilir bir yer haline getirip evin içine katarak bize sattı. Benim bulunduğum bu kat yan apartmanın da çatısına bakmakta. Bir yıl önce yan apartmanın son katında oturan kişi çatımdan su geliyor diyerek ve apartman sakinlerinden de imza toplayarak çatısını söktürdü ve teras yaptı. Ama bir yıldır terastından daireye giden suya engel olamadığı için şimdi de terasın üzerini kapatacağından bahsediyor. Bitişik nizam olduğu için benim camlarımı da gayet çirkin bir şekilde kapatacak ve evime giren ışığı kesecek. Kendimi koruyabilmek için bu kişinin terası kapatma konusundaki haklarını ve varsa benim haklarımı öğrenmek istiyorum.
  Cevaplarsanız çok teşekkür ederim.

 201. Saın Osman Midilli
  Sayfanızdaki sorularıve cevapların tamamını okumaya çalıştım. Öncelikle zamanınızı ayırıp böyle bir site hazırladığınız için teşekkür ederim ve sizi kutlarım.
  Benim sorunum son yıllarda yaygın olarak yapılan müstakil ama kat mülkiyeti tapusu ile birbirine bağlı olan bağımsız bölümlerle ilgili:
  Bir konut yapı kooperatifi tarafından yapılan 5 parsel üzerinde kurulu 346 konut bulunan bir sitede oturuyorum. 2002 yılında kat mülkiyetli tapular dağıtıldı. Kooperatif bir türlü tasfiye olmadı. Zaten yönetime gelenler de tasfiye için istekli değiller. 2007 yılının şubat ayında parsellerden birisi mayıs ayında da bir diğeri kat malikleri genel kurullarını toplayarak yönetimlerini oluşturdular. 2008 yılında diğer 3 parselde yönetimlerini oluşturdu. Her parselin yönetcici ve denetçileri toplu yapı temsilciler kurulunu oluşturdu. Kooperatif aidat toplama işnin bırakıp tasfiyeye yöneldi. Ortak aolan alanlar parseller üzerine ortak methal olarak tapuda her parselin sayfasına şerh edildi. Bu arada tapuda ilerde işletme kooperatifine dönüşebileceği savıyla hazırlanan bir yönetim planı var. 5711 sayılı yasayla bu yönetim planının aslında tümüyle değişmesi gerek, 634 sayılı kanununa da aykırı. Şimdi Toplu Yapı Yönetimi ki onları 5 parselden seçilen temsilciler seçtiler. 5 parseli tek parselmiş gibi düşünerek kanuna uygun yönetim planı olmadan seçime gidiyorlar. 25 Temmuzda yapacakları 346 ın yarısı olan 174 ü toplayamadılar. Bu hafta pazar günü çoğunluksuz toplanıp yeni yönetimi seçecekler. 5 parselli bir yerleşim alanında böyle bir toplantı yapılabilir mi? 5711 sayılı kanunun 69,70,71. maddeler bu konuda açık değilmiş yapılabilirmiş, uzman hukukçular öyle diyormuş. Site tanımına kanunda rastlamadım ve onlar kendilerinin yapacağı seçimin site yönetim kurlu seçimi olacağını söylüyorlar. Geçen yıl tahmini bütçe adı altında bir işletme projesi hazırladılar. Biz 18 kişi itiraz ettik cevap dahi vermediler. Bu toplantıda geçen yıl ki haracamaları nasıl yaptıklarına dair bir madde koymamışlar. Bir başka deyişle ib ra yok. İşletme projesi yok. Faaliyet raporu yok. Şimdi biz ne yapabiliriz. Saygılarımla… Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim…

 202. merhabalar

  apartmanda daha önceden alınmış bir karar olmamasına rağmen binadaki 1-2 daire sakini dükkanımdaki köpeğimi göndermek istiyor diğer apartman sakinleri karşı değiller. Bununla ilgili nasıl bir yol izlemeliyim bana yardımcı olurmusunuz

 203. Sayın Midilli,
  23 daireli bir apatmanda oturmaktayım. Bu apartmanın 7. katında bulunan daireler dubleks daireler. Çatı ve terasları özel kullanım. Bu durumda çatı aktarımı ve izolasyonu yapılmasına diğer daire sahipleride katılmak zorundalar mı?
  Yönetmelikte apartman çatılarının ortak olan olduğu için masraflarınında ortak olduğunu biliyoruz. Fakat dubleks özel kullanım olan bölümler için bir açıklık getirilmemiş. Dikkat ettim bu konuda sorulan birkaç soruyada yanıt verilmemiş. Bu konuda bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz.
  Saygı, ve hürmetler.

 204. slmlar bizim apt 6 daire 2 dublexten oluşmakta cift dairedir 2 toprak sahibi 1 mutahitt bu binayı yaptırmış biz 3kişi bızde daire sahibi 5 ay oldu evi alalı bana sıgnak lazım oldu komsum 1 sene evvel evi almış oda geçen sene istedim beni oyaladılar dedi kendisi yurtdıiında oturuyo neyse gittik sorduk mutahitin kız kardeşiymiş aradı oda sıgnak hakkınız bulunmuyo bitek toprak sahiplerine yaptık anlaşmada vardı bizede gidin tapuya sorun dedi ben boyle bı hakkımız olup olmadını ogrenmek istiyorum vede nerelere başvura bilir ne yapabiliriz bize yardımcı olun lütfen kolay gelsin saygılar

 205. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum.Bz 2 katlı müstakil bi evde oturuyoruz.Oturduğumz evi mütaid satın almış.Bize evi yıkacağını söyledi ve bir müddet süre verdi.Biz evin satıldığını bilmeden önce kendi paramızla evimize parmaklık demir sipariş etmiştik ve gelip takmışlardı.Şimdi evden çıkarken onları sökmek istiyoruz ve mütaid bize sökerseniz sizi mahkemelerde süründürürüm gbi tehtidler etmeye başladı.buna hakkı varmıdır sizce yardımcı olursanız çok sevinirm.

 206. alış veriş merkezınde büro olan iş yerine genel kurul kararı oy çoklugu ile alınan karara ve yönetimin verdiği izinle cafe actım ruhsatımı alıp 2 sene çalıstım bır kat malikinin sikayetı uzerıne ruhsatımı iptal ettıler ve benden baca istediler ben de yönetimden izin alarak bana gösterdikleri yerden baca yapmak istedim bunun icin belediyeden izin almam gerektiğini yoksa yapamıyacagımı soyledı şikayet eden şahıs milletvekili olduğu için belediyeye baskı yaparak bana tadilat izni verdirmiyor bu bacayı yapabilmem için kanuni bir yolun olup olmadıgı eger varsa ne yapmam gerektıgını söylersenız sevınırım

 207. ben zemin katta oturmaktayım [ilk giriş]asansörden faydalanmadıgım için hem asansör gideri[elektrik bakım parası]ödemekteyim şuan asansör bozuldugundan yapılacak gidere ortakmıyım yoksa ödeme yapmamam lazım

 208. iyi çalışmalar.10 ay önce mütahhitten bir daire aldım.bina ödrt cepheli .yaklaşık 3 yıllık bir bina.6 katlı bir bina her katı farklı kişilerin.binada ısınma sorunu olması üzerine projesini inceledik ve kalorifer kazanın projedekinde küçük kapasitede takıldığını ,projede yazmasına rağmen dış cephesinde 3cm. ısı yalıtımı yapılmadığını tespit ettik.yani projeye aykırı bir durum var.ne yapmalıyız.ikinci sorum tapuda bize satışı yapan kişi abc adlı bir şahıs.ancak binayı yapan xyz adında bir inşahat şirkrti. bize kesilen fatura şirket adına.dava açacak olursak kime açmalıyız.ilgili yapı denetim firmasındanda bir talepte bulunma hakımız varmı.

 209. Sayın Midilli Hayırlı Akşamlar ,

  Üstad iki sorum olacak kat mülkiyeti var ancak iskanı yok yeni aldığımız evin ve müteahit başvurduğunu belirtti dubleks evimizin şuan teras katına çıkış yok ve kapı açamıyoruz oraya şuan orası çatı görünüyor ancak sadece bir sundurma niteliğinde bir aleminyum parça var aynı zamanda su paramızda ortak müteahite kalmadan bu işi nasıl çözeriz yani üstüne düşmezse senelerce beklemek zorundamıyız bu işi , yada biz şimdiden açsak ve yarın iskan için gelseler iskan bu nedenle alınmasa cezai şartı kim öder ?

  Saygılarımla
  İstanbul-Çekmeköy

 210. 1 yıl kadar önce 4 katlı kapalı bir otoparkı olan binada ev satın aldım.o zaman sığınak olarak bildiğimiz bodrum katın 1 hafta kadar önce tadilatlar yapılarak daire şekline dönüştürüldüğünü ve bizim aldığımız fiyatın yaklaşık 1/3 fiyatına satıldığını öğrendim.bu tip binada sığınak zorunluluğu varmıdır.bodrum katı satın alan kişi kapalı otoparkı kullanabilir mi?teşekkürler

 211. kiralamış oldugum arsada imar durumu 7[yedi] kat olarak görüluyor.
  ben 2 [iki] kat olarak mimari ,sitatik,elektirik,tesisat projelerimi hazırlayıp inşaat ruhsatı almak icin muracatta bulundum siirt belediye imar mudurluğu hazırlamış oldugum projelerimin iki kat degilde yedi kata göre hazırlamamı ve yedi kata göre ruhsat harclarını yatırılacagını belirtiler.bunun haksızlık oldugunu belirtiğimde herkese böyle yapıyoruz dediler sizinkide bu şekilde olacak .
  bende bu magduriyetimin giderilmesi icin bununla ilgili genelge yönetmenlik veye kanuni hakkımın neler oldugunu belirtcek belgeleri tarafıma en kısa surede gönderilmesini arzederim .

  • Yeni yapılacak binalarda bina yüksekliği belirlenmiş ise imar planlarındaki şartlara belirlenmemiş ise yönetmelikte gösterilen yüksekliğe veya kat adedine uyulması zorunludur.
   Ancak temel, statik hesapları, bahçe mesafeleri, merdiven, ışıklık, kat adedi, bina yüksekliği ile ilgili faktörleri plan ve yönetmelikte gösterilen azami yüksekliğe göre hesaplanmak, gerektiğinde asansör yeri bırakılmak, proje mesuliyeti ile fiilen yapılacak bölümün fenni mesuliyet hizmetleri bu esaslara göre aranmak koşulu ile daha az katlı inşaat yapılabilir. Ayrık nizama tabi olup, 4 ve daha az katlı bina yapılması gereken yerlerde inşa edilecek eksik katlı binalarda bu şartlar aranmaz Bu uygulama birden fazla parsel üzerinde oturan bitişik blok ve ikiz nizam binalarda uygulanmaz. Saygılarımla..

 212. eryaman 3. etapta toki evlerinden çift teraslı 2+1 daire aldık. haliyle evin içini usulune uygun olarak tadilat yaptırmamız gerekti.yönetimde sözlü olarak izin verdi.terasın birinide hafif malzemeler kullanarak kapatmak istiyoruz. böyle çok örnek var. yönetimde izin verdi.teraslar binanın ortak mülkü değil.evin içinden geçiliyor. 2 alt katta oturan kişi malzeme taşınırken kendi terasına toz gidiyor diye terasın kapatılmasına karşı çıkıyor. ne yapmamız gerekiyor acil cevap verirseniz sevinirim.

 213. ben bir apartmanın giriş kayında oturuyorum balkonun parmaklıklarının üst kattaki eve hırsız girebilir diye yıktırmamı istiyor ama apartmanın ortak yerlerine dokunmuyorum ne yapabilirim

 214. Sayın Midilli Merhaba;
  İanın yaptığınız çok yarrlı bir kamu hizmeti. Teşekkür ediyorum.
  Size yeni farkettiğimiz çok önemli bir sorunumuzu danışmak istiyoruz:
  Her biri dokuzar katlı (zeminle birlikte 10 katlı)iki blok halinde müteahhid tarafından inşa edilen, iki yıldan bu yana oturduğumuz 72 daireli sitemizde, Yapı Kullanma İzin Belgesinin, Yapının Teknik Özellikleri / “ortak kullanım alanları” bölümünde YANGIN MERDİVENİ bulunduğuna ilişkin kutucuk işaretlendiği halde, her iki blokta da normal merdiven dışında yangına özel bir merdiven bulunmamaktadır.

  Bu durum Ocak 2011’de ikincisini yapacağımız Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısı öncesinde, sığınak konusunda müteahhid ile çıkan anlaşmazlık sırasında farkedilmiştir.(Müteahhid “Sığınak, proje döneminde zorunluydu ama şimdi değil” diyerek,sığınağın kendine ait olduğunu iddia etmektedir)

  Zeminle birlikte on katlı, her katta 4 dairenin bulunduğu bir apartmanın yüksekliği nedeniyle yangın merdiveni zorunluluğu dışında olabileceğini sanmıyorum. Bu durumda yapı kullanma izin belgesi nasıl verilmiş, nasıl tetkik edilmiş ve nasıl onaylanmış, anlamak mümkün değil.

  Sorum şu : 1. Yangın merdivenini kime nasıl yaptıracağız ve bu sorunu nasıl çözeceğiz ?
  2. Sığınak (Yapı Kullanma İzin Belgesinde de yer aldığına göre) müteahhid sığınak üzerinde hak iddia edebilir mi ?

  Teşekkürler ve işlerinizde kolaylıklar..

  Not:Yapı Kullanma İzin Belgesi, o tarihte mevcut olup sonra ilçe belediyesine bağlanan BELDE BELEDİYESİNCE verilmiştir.

  • Sayın Arslan İlhami

   Yapı Kullanma İzin Belgesi olan bina (İSKAN) tamamlanmış oturulmaya hazır,eksiği olmayan binadır.Binanın yapılış yılı önemlidir.16 .01.1992 yılından sonra yangın merdiveni aranır olmuştur.Yeni binalarda Yangın merdiveni mutlaka vardır.Yüksek katlı binalarda gerekli yangın güvenlik holü yapılarak ana merdiven yapılmayabilir.Bağlı olduğunuz Belediyeden sorulması daha uygun olur.Selamlar..

 215. Benim Batıkent te bir dairem var.Kooparatiften almıştım.190 dairelik bir site. Merkezi sistemle ısınmakta. Şimdi bu yeni kanunla Mantolama yaptırmak zorundamıyız. Bir çok kişinin maddi durumu müsait değil. Yaptırmamız biraz zor görünsede mecburmuyuz yoksa bu şekilde oturulsa cezasımı var. 22,01,2011
  cevabınızı bekliyorum teşekkürler. Birde bununla ilgili kanunu bulamadım.Yardımcı olursanız sevinirim. Binanın yaşı 20

 216. slm lar ben evimin pvc lerini degiştirmek istiyorum deiştirecegim pencerelerimin modelleri farklı renk aynı bir sorun olurmu cevap yazarsanız sevinirim

 217. slm osman bey
  ben öncedende yazmış oldugum yazıma cevap alamadım çok acil lütfen sorunuma çare bulun

  osman bey ben evimin pvc lerini degiştirecegim eski pvclerim rezaletti şimdi begendiklerim model olarak farklı renkleri aynı olmasına ragmen sorun yaşarmıyım (eski pvl lerim dört pencereli ise şimdiki yaptıracaklarım iki pencereli gibi )bu konuda aydınlatırsanız sevinirim mail adresimide yazdım şimdiden sgl teşekkürler sizin cevabınızı bekliyorum

 218. Merhabalar;

  Çatı katında bulunan daireme ait terası 2 sene önce apartman yönetimin yazılı izni ve belediyenin imar müdürlüğünün yazılı iznini alarak kapattım.Ana yapıya zarar vermeyecek ve yük getirmeyecek şekilde yaptığım kapatma işlemininden apartman yönetimi görselliği bozduğu gerekçesiyle mahkemeye vermekle beni zor durumda bırakmıştır. Vermiş oldukları yazılı izne ve imar md lüğünden almış olduğum izne rağmen böyle bir hakları var mı ?

  TEŞEKKÜRLER..

 219. Sayın Osman MİDİLLİ,
  1976 yapımı 24 daırelı bır apartmanda kat malikiyım.Yıllardır apartmanımızda bır otopark problemı var.Apartmanımıza aıt olan otopark metrekare acısından 24 arabanın fazlasına ımkan vermıyor.Malesef bazı malıklerın 2 arabası mevcud otoparkda herhangı bır numaralandırma yapılmadıgı ıcın erken gelen kapar mısalı bızler arac koyacak yer bulamıyoruz.2 arac sahıblerı otoparkın numaralandırılmasına şıddetle karsı cıkıyorlar.Ben bu konuda malesef cok madurum ne yapabılırım.?? teşekkurler

  • Sayın Esra Kenangil
   24 daireli bir apartmanda otopark sorunu olduğunu söylüyorsunuz.24 daire için 24 otopark yeri varsa 2. arabalar otopark dışında kalmalıdır.2. arabaların otapark dışında kalınmasıyla ilgili yönetim kararı alınması gerekir.Buna uyulursa sorun çözülür.Selamlar..

 220. 24.09.2010 tarihinde yapımına başlanan bir aparman için kat irtifak tesisi kurulmak istenmekte fakat arsa üzerinde belediyece tapuya şerh konulmuştur. Bu şerh kaldırılmadan iftifak kurula bilirmi? kurulmaz isede şerh kaldırılıp irtifak kurulduktan sonra tekrardan bu şerh konulması doğru olurmu? saygılarımla…

 221. Sayın Osman Midilli, 5 katlı 30 daireli çift girişi olan binanın b blok dublex dairede oturmaktayım.A blokta 20 daire b blokta 10 daire var.24 metre kare terasım var.Ve çatı bir, ben terasın üstünü kapatmak istiyorum.Kapatabilirmiyim,binadan izin almam gerekiyormu,izinsiz kapatırsam ne olur,belediyeden izin alsam varir mi?Şimdiden cevapladığınız için teşekkür ederim. Cevabınızı bekliyorum.SAYGILARIMLA

 222. Ankara’dan iyi günler dileklerimizle,
  terasın altında oturmaktayım teras katımız yapıldığı halde akıyor yeni toplantımızda terasın üstü kapatılması için terasta oturan komşumuz kapatmayacağını söyledi ikna edemiyoruz ne yapmamız gerekli ayrıca arka bahçe (bahçe)olarak gözüküyor yüzdeyüz imza gerekli olduğu bazı komşularda yüzdeelli olduğunu söylüyorlar…..
  Bilgilerinizi rica ederiz Saygılarımızla….

 223. Osman bey merhabalar;

  4.katlı binanın giriş katını apartman sakinlerinden biri(tapusu üzerinde) su ve tüp deposu olarak kullanmaktadır.Apartmanın genel iskanı yok ve kullanmakta olduğu yer mesken olarak geçmekte.Biz apartman sakinleri evimizdeki canlı bombadan rahatsızlık duyuyoruz.Su ve tüp deposu olarak kullandığı meskeni dükkana çevirebilmesi için genel iskana ihtiyacı varmış bizleri masrafa sokmak için çaba sarf etmekte.Apartmanımızın giriş katının ticaret haneye çevrilmemesi için ne yapabiliriz?Genel iskan almak zorundamıyız,almasak ne olur?Teşekkürler.

 224. merhaba..
  6 katlı bir bina da zemin kat ,köşe dublex daire sahibiyim. Mesken niteliğindedir. Binadaki tüm daireler de mesken olarak kullanılmaktadır. Ancak binanın olduğu alanda ticari faaliyetler artmılş bulunmaktadır. Apartman sakinleri işyeri oluru vermek istememektedir. Ancak büro yada işyeri olarak onaya ihtiyaç gerektirmeyen konular nelerdir? Dayanakları ile beraber öğrenebilirmiyim.

 225. Apartman dairesinin ikinci katını güzellik salonu olarak açmak istiyoruz.Muvafakatname almamız gerekir mi?muvafakatname almadan açsak herhangibir sorun olurmu?Acilen cevaplarsanız sevineceğiz.( İşlemleri başlatacağızda o yüzden acil)

 226. en üst kat dam akmasından zarar görmüş.senede iki defa gelen kimseler.tavanı ıslanmış.son söylediğinde hemen yaptırdık.şimdi zararını yönetimden talep ediyor.20 senelik bina. böyle birşey talep edebirmi? saygılar

 227. iyi aksamlar
  ben 5 katli apartmanda 3ncu katta oturuyorum. en ust katta teras var ama sadece en ust komsu faydalaniyor. bizim eve ve diger evlere terastan su akitiyor. en ust komsuya yap dedigimizde ortak kullanim diyor teras ve yaptirmiyor.ama sadece kendi kullaniyor. bu sorunun cozulmesi icin nereye sikayet edebilirim.

 228. benım sıze bır sorum var sımdıden teşekkür ederim sayın mıdıllı bogaz içi aş den yönetımı devralıyoruz halıyle yenı bır bütce yapmamız gerekıyor genel kurula sunmak ıcın yanlız bız 10 bloktan olusan bır sıteyız bunun ıcın on yönetıcı var sıze sorum şu bız yönetım kurulunu olusturuken bu 10 yönetıcıyıde bır sekılde yönetım kurulunun içine alabılırmıyız denetcıler dahıl olmak üzere yanı örneyın 5 denetcı 5 yönetım kurulu üyesı mesela bır baskan ve yardımcıları gıbı diyer bır sorum ıse bulundugumuz sıtede kapıcılık sıstemı var bazı arkadaslarımız dısarıdan temızlık hızmetı alma taraftarı bazısı ıse bu sıstemı desteklıyor bu durumda ne yapmalıyız oylamayla cözebılırsınız dıye bılırsınız ama bu konuyu kat malıklerıne sunulması gerekırmı bu konu cok önemlı lutfen bızı bılgılendırırmısınız kapıcıları bazı bıloklar ısterken bazıları ıstemıyor bu durumda ne yapmalıyız memnun olan bıloklar kapıcılarının hakkını koruya bılırmı malıklerın bu hakkı varmı saygılarımla

 229. çarşı içinde bir apartmanın giriş katında bir daire satın aldım apartmanın giriş katında 2 tane daha dükkan var ben de aldığım daireyi emlak ofice yapmak istedim apartman sakinleri önce kabul etti sonra içlerinden biri hepsinin kararını değiştirdi.ben bu sırada emlakçı yı açtım apartman ahalisine verdiğim en ufak bir rahatsızlık yok ama o bayan sürekli belediye ye şikayet ediyor apartman 25 yıllık ve tam da şehir merkezinde etraftaki bütün apartmanların alt katları dükkan yani çarşı içinde bir yer.aprtmandakiler yönetim kararı aldılar çoğunluk istemedi hepsi yıllardır bu kadınla ahbap olduğundan onu kırmıyorlar yardımcı olun lütfen daire benim etrafa verdiğim hiç bir zarar rahatsızlık yok kendi mülkümde dükkan açamıyacakmıyım ne yapmalıyım.

 230. Merhabalar. 2 bloklu 20 daireli bir sitede oturmaktayım. Binanın iskanı alınmamış tapularımız kat irtifaklı.Blokların birisi arsa sahibinin diğeri mütahite ait sadece benim oturduğum tarafta ben daire sahibiyim diğer 9 daire arsa sahibine ait. Yönetim falan yok sitede arsa sahibi bizim tarafta tüm kararları kendisi alıp kafasına göre takılıyor. Apartmanın içinde bir depo alanı var buraya kapı taktırıp bizim eşya sokmamızı engelliyor ayrıca çatı katınında kapısı var orayada girmemize izin vermiyor. Ayrıca apartmanın önündeki bahçeye kendisine ait otopark yapacağını söylüyor. Benim yasal haklarım nelerdir apartmanın deposu ve bahçesindeki.

 231. Sayın Midilli,
  Üst kattaki komşum ağırlığı 948kg/m2 olan ve 1268kg toplam ağırlığı olan bir okyanus akvaryumunu yatak odamızın üstüne koydu.İlk önce rica ettik,, sesten rahatsız oluyoruz hiç olmazsa başka bir yer koyun cevap malesef olumsuz oldu ve bizde belediyeye şikayet ettik geldiler tespit ettiler ihtar verdiler.Bir müddet ses ksildi sonra yine başladı..bu sefer belediyeye değil özel yetkili bir kuruluşa tespit ettirdik ve arkasından mahkemeye hem gürültü hemde statik açısından(binanın statik projesini yapan şirketten bu yükün dep.yön.aykırı olduğunu ve binaya zarar verebileceğini belirten yazıya istinaden)şikayet ettik.Gürültü için bilirkişi tayin edildi gün verildi …geldiler bir şey bulamadılar çünkü bir gün evvel akvaryumun bakımı yapıldı temizlendi gürültü kalmadı.bizde statik konusunda ısrarlı olduk ve bilirkişi(inş.Müh.) özetle bu ağırlığın deprem yönetmeliğinde verilen 200kg/m2 nin üstünde olduğunu vekaldırılması gerektiğini bildirdi hakim lehimize karar verdi.Temyize gittiler ve yargıtay bilir kişinin raporunun teknik üniversiteden bir heyet tarafından verimesi gerekçesiyle kararı bozdu.(maalesef komsum biraz hatırlı bir kişi olup eli kolu uzundur)Yakında yeni bir stresli döneme gireceğiz tavsiyeniz nedir ?

 232. Merhaba Osman bey
  tüm soru ve cevaplarınızı okumaya çalıştım ama benim sorunuma benzer bir soru cevap bulamadım
  2005 yılı sonunda inşaat ruhsatı alınmış bir apartmanın müteahhiti kaçmış olması nedeniyle kat maliklerinin ortak çabası ile 2 daire hariç iskan(sanırım kısmi iskan oluyor???) alındı.
  Ben çatı aralı(dublex) bir dairenin maliki olarak teras katından apartman boşluğuna kapı açmak istiyorum.
  1- İskanı alınmayan dairelerden dolayı boyle bir kapı açma işine girişebilirmiyim?
  2- Bazı daire sahiplerine apartman yönetimi de dahil hiç kimse ulaşamıyor, 634/19-ıı bendi gereğince bu ulaşılamayan daire sahipleri 4/5 oranına dahil olurmu, onları toplamdan düşebilirmiyiz
  3- 4/5 oranını yakalayamazsam, tapu benim üzerime olmasına rağmen ödemiş olduğu belli bir bedel karşısında aramızdaki anlaşmaya göre 2/3 ü kardeşime ait olan dublex daireyi, kendisinin mahkemeye başvurmasıyla ifrazı yoluna gidebilirmiyiz?

 233. 106 bağımsız kat mülkiyetli işhanında bir yerim var buranın 100 dükkanını tek bir şahıs aldı. bende satmamı istiyor bir bedel istedim rajiç bedelin 3 katı diyerek almayacağını. benim mecbur kalıp bırakıp gideceğimi söyledi. bunu neye dayanarak söyledi merak ettim. zorla satma mecburiyetinde kalacağım davalar olabilirmi. saygılarımla

 234. apartmanda iki kişi demir yaptırmış..balkonlar kapatılmış.panjuru olanda var…onalar izin almadan yaptırmışlar..ben yeni taşınacağım taşınmadan önce demi yaptırdım yönrtici ve üst komşum bana yaptıramazsın dedi hakları varmı..benim hakkım nedir …diğerlerini yaptırdıkları için şikayet yada örnek suna bilirmiyim …teşekkürler…

 235. toki örencik parkeymir site genelinde olan bir sıkıntıyı sizinle paylaşmak istiyorum,
  merkezi sistem dairelerde yaşıyoruz. fakat giriş katta oturan sakinlerin (ben de dahil) evlerin soğuk olduğu ve üst katlarda oturanlarla aynı sıcaklığa ulaşmadığı( evde soğuktan yere basamıyorum, aynı cephedeki komşumun evinde sıcaktan nefes alınmıyor) sebebi de altımızda bulanan sığınaktır. kat mülkiyeti kanununa göre ortak mahal olan sığınaklara petek konulup, konulamayacağı? sığınaklar ortak alan değil mi?böyle olmasa idi neden her katta koridorlara petek koysunlar ki? cevaplarsanız sevinirim. saygılarımla..

 236. 22 daireli bir apartmanda daire sahibiyim. Bina sahibi garajları daire yapıp satmış. sadece garajları değil terasa da 2 daire yapıp satmış. biz daire sahipleri olarak bunlarda hak sahibimiyiz? bilgi verirseniz çok sevinirim, teşekkürler.

 237. 8 daireli bir apartmanda oturuyorum. Daire sahiplerinden biri kömür parasını ödemiyor, soba yakacağını söylüyor. Diğer kat sakinleri olarak bu konuda hukiki olarak ne yapabiliriz?

 238. Çatıya izinsiz konulan yanıcı eşyaların çatıdan kaldırtılması için nasıl bir işlem yapabiliriz.Eşyayı koyan kişi tüm ikazlara rağmen çatıdan eşyalarını kaldırmıyor.

 239. 7 katlı bınanın 8 katında çatı katı lambırı tavan arsa tapulu 7/178 hıselı tapu bunanın tamamı bu tapudan atrafında o yukseklıkte bınalar var 2008 ye yapılmış bır bına bına sakınlerı katmulkıyetı almaya yatkınlar bende catı katına alabılrmıyım kat mulkıyetı alabılrmıyım ben yoksa beledıye yıkarmı çatı dayremı suve dogalgaz su baglı durumda bılgı verırsenız sevınırım bu dayreyı satın almayı dusunuyorum saygılarımla

 240. Sayın Osman Bey,
  2011 Mayıs ayında kiracı olarak oturmuş olduğum daireyi satın aldım.Bu ev bir sitede bulunuyor.Bir sene boyunca kiracı olarak kaldım ve eski evsahibinin siteye eski aidat borçları ve dış mantolama yapıldığı zamanda mantolamanın borcu bulunuyordu.Siste yönetimi ben evi satın almadan 1 ay önce mal sahibine haciz kararı çıkarttırdı.Onda benimde adımı yazmışlardı ve bende itiraz dilekşçesi yazdım ve adliyeye teslim ettim.Site şuan benden eski mal sahibine ait aidat borcunu ve mantolama borcunu istiyorlar.Bunu almaya hakları varmı?Benim araştırmama göre haciz kararı çıktığı tarihte kiracıydım.sadece bir kira kadar ödemem gerektiğini söylediler.Ne yapmam gerekir.Ben belediyeden temiz kağıdı alarak evi satın aldım.

 241. merhaba ben 15 daireli bir apartmanda oturuyorum. dairem giriş katın altı. ve dairemin altında açık otopark var. ısınmada sorun yaşıyorum yalıtım yaptırmak istiyorum ama bunu ben mi yaptıracağım yoksa apartman ortak alanı olarak yönetin mi yaptıracak.

 242. sitemiz halen kooparatif olduğu için şimdilik sadece yönetici konumundayım. yakıcı parası ve yakıcının ayarlanması gibi basit konulara bakıyorum ,iki sorum var sitemiz 8 bloktan oluşuyor ancak çeşitli sorunladan dolayı7 blok yapılmış 8 blok yapımlmaış razı şeklinde bekliyor mütahit koop fesh etmiyor, dayanağı 8 blok yapılmaması , yapılmamasının sebebi belediyenin uyguladığı 18 kanunu diye bir sorun uygulama sonucunda 3 senedir 8 blok yapılmıyor. sitemizde şu anda koop içeriğide taşıyor. biz ne zaman site olabiliriz,? 7 bolkta toplam 35 aile oturuyor ayrıca şu anda oturan aileler den bazıları kalarifer peteklerini uzatıyorlar yani ek petek taılıyor nasıl bir uygulamaya gitmemiz gerekiyor ? sitenin yönetimi olarak herhangibi talepte buluna bilirmiyiz? teşekkür ederim.

 243. dublex birbinada oturuyorum binan çatı bakımı vaya onarımı binaya mı ait yoksa banamı şimdiden teşekkürler

 244. Sayın Osman Midilli;

  Toplu Yapı Yönetimine ait olan bir yüzme havuzunda site sakinlerinin talebi doğrultusunda dışardan bir arkadaş görev alarak yüzme dersi verdi uygun fiyat ile. bununla ilgili olarak bazı muhalif kesimler haksız kazanç elde edildi vergisinin ödenmesi lazım gibi söylevlerde bulunuyorlar. bu konuda hakkında sizin görüşünüzü öğrenebilirmiyim

 245. diyarbakırda genelde binaların kat irtifakı yok ve arsa tapuludur, bende buna dahilim. acaba bu tür konutların deprem yönetmeliğindeki yeri nedir? Devlet bu konutları arsa mı yoksa konut olarak mı kabul edecek.bu konuyu bilen bilgi verebilir mi Teşekkürler…..

 246. KENSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETİNE HENÜZ YENİ BAŞLANAN BİR İLDEYİM DÖNÜŞÜM DIŞINDA KALMAMA RAĞMEN OTURDUĞUM EVE DAİR SIKINTILARIM VAR.ÖNCELİKLE KAT MÜLKİYETİNE GEÇMEK İSTEMEM BANA AVANTAJ SAĞLARMI İLERDE TOKİ VEYA BAŞKA ŞAHSİ BİR TEKLİFTE KENDİ MÜLKÜMDE ZORLUK YAŞARMIYIM BU İLERİYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMADIR DOĞRU YERDE OLMAK,DOĞRU KARAR VERMEK,……….. HERKEZİN HAKKIDIR.TABİ YETERİNCE DOĞRULARI GÖREBİLİYORSAK.KARŞI YORUMUNUZU RİCA EDİYORUM MÜLK HAKLARI DOĞRULTUSUNDA NE NEDİR NE DEĞİLDİR….YOKSA BOŞAMI PARANOYA GÜDÜMLÜYORUM AYDINLATIRSANIZ SEVİNECEĞİM

 247. Merhaba benim sorum şuan ikamet ettiğim apartmanda merkezi sistem kalorifer mevcut ve kömür almayan ev sahipleri var ve onlar yüzünden soğukta oturmak zorunda kalacağız çünkü alınmış olan kömürler bitti.Bu kişiler hakkında ne yapabiliriz şikayet edebileceğimiz bir kurum mevcut mu? Acilen cevap yazarsanız sevinirim.

 248. Ben yeni bina aldım 1.Kat yan ve arka tarafı boştu,şimdi yanımıza yeni bina yapılıyor,arka tarafı da garaj yapacakmış,bizim arkasıda balkon mütahid’e diyoruz ki garajı fazla yüksek yapmayın şimdi öyle ki güneş ordan vuruyor,adamın dediği laf orası benim yerim istediğim gibi yaparım yüksekliği de balkonun yarısına kadar gelir diyor,oldu komple duvar çeksin balkona kapasın ,bu nasıl iş zaten evi aldığıma pişman oldum bize zamanında oraya birşey olmaz deniyor du,şimdi olanlara bakın birde kredi çektik yazık değil mi bize bunun hakkı hukuku yok mu ne yapmalıyız ne önerirsiniz.Teşekkürler

 249. Merhabalar;
  Ben kiracı olarak bir dairede oturuyorum.ev sahibide aynı apartmanda oturuyor.kiracının evine ait olan pencere değişimi, balkona demir yaptırımı yani kiracının evine yapılan bu tür masraflar kiracıyamı aittir yoksa ev sahibinemi.bu masrafları kiracı olarak ben karşılıyorum doğrumudur bu. birde kapıcının evine alınan ısınma için kömür parasının kiracıda ödermi?
  Teşekkürler…

 250. 17/09/2019 da Amasya’mızdan bir daire satın aldım.biz daireyi satın almadan önce bina da daire sahibi birisi kapıcı dairesini kiraya vermiş.65 metre kare bu direnin kirası 250 tl sonradan 200 ve 150 tl ye kadar düşürüldü.Bu dairenin elektrik ve su paraları ortak giderlere harcanan paradan harcanıyor.ba kapıcı aslında markette çalışiyor ve kapıcılık yapmıyor.sadece ayda 4 defa binayı temizliyor.ve günlük çöpleri topluyor.Bu dairenin elektırik ve su aboneleri yoktur.ortak giderden elektirıği ve suyu kullanıyor.Yapılanların hepsi oy çokluğuyla yapılmış ve 10 tl de aidat toplanıyor.Ben aidat vermek istemiyorum.kapıcının doğal gaz aboneliği olduğu halde niye diğer abonelikler yapılmıyor anlamadım.site yönetimine karşı abonelik içiim 4 imza topladım yeterli olurmu dire sayısı 18 tir.
  bilgi bekliyrum teşekkürler.

 251. Bir toplu konut sitesine yeni taşındım ve daireyi 17 ekimde(kredi ve tüm tutarın yatırıldığı tarih) teslim aldım. Ev merkezi ısıtmalı ve benden taşınmadan önceki 3 ay öncesinin ısınma giderleride isteniyor. Hukuki olarak ödemelimiyim?. Teşekkürler.

 252. 22 daırelı bı apartmanda oturuyorum.2 daıresı bıze aıt.yenı tasındım.ve apatmanda yönetıcı yok.ısınma sıstemı kombılı.sımdıye kadar hıc kımse sorumluluk almamak ıcın yönetıcı secılmemıs.apartmana aıt elektrık su masrafları karsılanmıyor.kımse aıdat ödemıyor.en kısa zamanda apartman yönetıcılıgını almak ve apartmanı duzene koymak ıcın neler yapabılırım bılmıyorum. bana gereklı bılgılerı verırsenız memnun olurum tesekkurler

 253. binada kat sahibiyim yan daireyi öğrenciye kiraya verdiler, ancak öğrenciler gece saat birde iki de yüksek sesle konuşmalar, gürültüler yapmakta bugüne kadar sürekli ikaz etmeme rağmen bir değişiklik olmadı bu konuda yasal olarak ne yapabilirim, lütfen cevap verirseniz sevinirim, çünkü hartık ikazlarım sert olmaya başladı sonu kötü olmadan yasal olarak hareket etmek istiyorum.

 254. Sayın Osman bey: Öncelikle değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için Çok Teşekkür ediyorum…Benim bir sorunum var, gerçi siz yukardaki bölümlerde bir kaç kez ele almışsınız fakat bu konuda yeni yasa ve kanunlar oluştumu onu bilmiyorum…öncelikle benim size sormak we bilgi almak istediğim konuyu açıklamak istiyorum…Ben 5 katlı binanın zemin katında oturuyorum we benim üstümde oturan komşular halı we benzeri şeyler silkeliyorlar…benim dairemde birtek salon olan odamda balkon penceresi mewcut, başkada pencerem yok…we haliyle ben işe giderken bu pencereyi açmak zorundayım ki ew hawalansın, yağmur yağdığında yağmur suları + halı silkelediklerinde olan toz pislik benim odama giriyor ben bir çok kez bu konuda uyardım ama umursanmıyorum…bu penceremin olduğu yere Açık balkon vasfını bozmadan ve kapalı alanlara ilave edilmeden hafif malzemelerle, sadece toz pislik yada yağmur suyunu engelleyecek şekilde (PVC,ALİMİNYUM,tarzında herangi birşey yaptırmak istiyorum, pekii bunun için benim belediyeden izin almam gerekirmi? + yarın birgün olası bir durumda şikayet ederlerse ki bu sırf bana gıcıklık babında olur ozaman belediye bunu kaldırırmı? bana bu konuda bilgi werirseniz sewinirim we şikayet ederlerse benim bu konuda ne yapmam nereye başwurmam gerekir…?? Saygılar…

 255. sayın osman bey öncelikle özverili calışmanızdan dolayı sizi tebrik ediyor görevinde başarılar dilerim benimde size bir konuda bana yardımcı olacağını düşünerek bir konuyu danışıyorum 2005 yılında 62 daire 5 bloktan olşan bir sitede d blk üzerini satın aldım yani catı katı ben tapuyu alınca alt kattaki komşum bize buradan su geliyor diye şikayette bulundu fakat bu olay ben almadan öncede varmış benim olaydan haberm yoktu ben bunu site yönetimine sordugumda bura kime ait yaptırması dedim bana söylenen laf oranın mülk sahibine diye söylendi evin üzeri kiremit ama beton catı üzeriydi baktım aldıgım evede 4 yerden damlamış ben bunu kendi imkanlarımla üzerini mebran kaplayıp damladan kurtuldum ve alt kattakinin evine de catıdan gelen yağmur suyu zamanında ustalar yaparken kırmışlar ve ben 8 adet yagmur giderini kırdım pimaşlarını yeniden cekip üzerine fayas yaptırdım ve alt kattaki komşumun evine su gidmesini önledim ve daha sonra bir başka catıda bu aynı olay orada belirdi o kişi siteyi mahkemeye verdi site bunun karşılıgında o insana 3 yıl yakacak parası ve ortak gider parası almayalım o kendisi yapsın diye genel kuruldan gecirildi bu da yaklaşık 8000 tl tutuyor ben bunu emsal gösterek buradan bir hak talep edebilirmiyim mahkemede saygılar.

 256. osman bey terası ben kullanıyorum bunu da bilgi amaclı söyleyeyim 98 m kare teras burayı fayas yaptırdım alt kata su gitmesin diye

 257. iyi günler benim bir sorum olacaktı bizim onbeş yıl önce satın alınmış bir binamız var (sadece direkleri atılmış). bu 3 kardeş arasında bölüşüldü. şimdi kat mülkiyetini alacağız.
  dairelerin tamamını yaptıramıyoruz. bir tanesi tamamen yaptırılacak kalanlar sadece tuğlasını ördürecek. içine girip oturmamız mümkün mü? oturum alamayacağımızı ancak o şekilde de oturabileceğimizi bildirdiler. bilgi verirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler

 258. 2012 APARTMAN TOPLANTISINDA ŞÖYLE BİR KONU OLDU, APT. MAKBUZLARINI ONAYLATMAK GEREKİYORMUŞ DİYE BUNU MERAK ETTİM BİRDE TADİLATLARA GEÇİKME FAİZİ UYGULANIYORMU?

 259. osman bey kolay gelsın benım sızden rıca ettıgım sey su bızım babam a aıt ımarsız hısselı tapulu 2 katlı evımız var.
  secımlerden once beledıyeden soz verdıler catı yaptıracagız dıye sonra tuttular yanlar 80 santımden olacak dedıler bende 120 santım falan yaptım sımdı cok sıkayet var falan dıye yıkım kararı cıkartmıslar ben bunu nasıl engellerım ve etrafımızda benım gıbı yaptıran hatta guvercınlık acan bır suru emsal varr bunu kullanabılırmyım.SAYGILAR

 260. 32 daireli bir sitede herkes istediği kadar kalörifer peteği taktırabilir mi? en üst dairede eksik petek yanıyorsa yönetici dahi herkes fazla petek takarsa kanunen birşey yapılabilirmi? nereye şikayet edebiliriz

 261. merhaba osman bey sizden cevaplamanizi istedigim bir sorum olacak.cevaplarsaniz memnun olurum..ben sene 1998 de 11 ailenin oturdugu 4 kattli bir binada 1 kattinda bir daire almistim..ozaman her ne kadar ilerisi icin yeri yapildiysada asansör yoktu.bina yöneticeleri 2,3,ve 4 katta oturanlarin oylariyla 7 cogunluk oyuyla karsi cikanlar 4 oy..asansör takma karari aldilar ve masraflarinda esit paylasilmasi uzeri bize teblig ettiler..asansör takildi birinci kata ve zemin katta oturan 4 aile ödeme yapmadik yapmakta istemiyoruz cunki biz 4 kattli binaya asansörun zorunlu oldugu dusunmuyoruz..ve yönetim 4 ailenin karsi cikmasina ragmen binada degisiklik yapma hakkina sahipmi? simdiden cevabiniz icin tsk ederim saygilarimla

 262. Sayın Osman Midilli;

  Kiracı olarak oturduğum daireye 1 sene önce klima taktırmıştım ancak 2 hafta önce yapılan apartman yönetimi toplantısında klimaların dış ünitelerinden çıkan hortumların daire içine alınması şeklinde bir karar alındı. Konuyla ilgili olarak iki sorum olacak. Daha önceden böyle bir karar alınmamış ve bana tebliğ edilmemişken sonradan alınan bu kararla ilgili bir yaptırım uygulanabilir mi? Klima hortumlarının daire içine alınması teknik olarak yanlıştır, buna rağmen yanlış olan bu uygulamanın yapılması istenebilir mi?

  Teşekkürler…

  • Sayın Mehmet Bey sorunuza şoyle cevap vereyim.Eğer yönetim böyle bir karar almışşsa buna uymaktan başka çareniz yok.

 263. merhabalar kolay gelsin. benim kömürlüğümün üstüne üşt kattan su sızıyor Büyük ihtimalle temiz suborularından birisi patladı.
  patlayan su borusu kimin olursa olsun bina yönetimi mi yada üst kattaki komşu mu yaptırması gerekiyor. teşekkürler

 264. Geçen yıl satın aldığımız 6 katlı ve bitişik nizamlı binamızın ilk üç katı yandaki bir binaya dayalıdır. benim daireminde bulunduğu kalan 3 kat ise boştur ve duvarında herhangi bir izolasyon yapılmamıştır. Önümüzdeki yıl apartman olarak bireysel doğalgaza geçeceğiz ancak bahsettiğim 3 katta manto (izolasyon) bulunmadığından dolayı ısı kaybı yaşanacağı ortadadır. İki sorum var;
  1. Bahsi geçen duvarın izolasyon maliyeti kat maliklerinin tamamının ortak bölüşülmesiyle mi ödenmelidir yoksa bahsi geçen üç katta oturan maliklere mi aittir?
  2. Yandaki bina öğrendiğimize göre bizim izolasyon yapmamıza karşı çıkmaktadır. Hatta bunu “ben binamı yükselteceğim” mazeretiyle yapmaktadır. Bu duruma karşı hukuki yaptırım uygulama şansımız var mıdır?

 265. sayın osman bey;

  Benim de size bir sorum olucak ailem 1997 yılında kooperatifden bi yazlık aldılar.1998 yılında depremden sonra mütahitimiz kayıplara karıştı almıs oldugumuz yazlık yarım kaldı şimdi bize yazlıgımızın baglı bulundugu beledıye bıze bılır kısı raporu dıye bır dosya yollamıs ama yollu 4 yıl olmus ailemde pek bu konuyla ilgilenmemiş ben yolladıkları dosyayı okudum yıkım kararı almıslar bu durumda bız yıkılmıs olursa yazlık katta ama yazlık daire ailemde alırken kat iltifakı almıs yanı yılıkılırsa bızım almıs oldugumuz yazlık elden gıtmısmı oluyo yoksa arsa yerınemı gecıyo merakla cvp beklıyorum tessekkur ederım sımdıden verıcegınız cevaba 🙂

  • Sayın YUSUF
   Geçmiş olsun.Yazlık binalar ruhsatına aygırı yapılmışta mı? belediye yıkım kararı almış yada bilir kişi raporuyla depreme dayanıklı olmadığı belirlenmiş demi? yıkım kararı alınmış pek anlaşılamadı.Ancak ne olursa olsun kat irtifakı kurulmuşsa arsa üzerinden hisselendirilmiştir.Binalar iskan almadığı sürece arsa gözükür. Yani binalar yıkılması durumda tapu üzerinde yazılan hisse kadar o arsaya hissedarsın.Saygılarımla.

 266. Sayin MIDILLI uc katli bir binanin terasinda oturuyorum.
  Benim sorum toplam 65 metrekare kullanim alani olan evimin oda duvarini 2 metre genisletmek (duvari terasa dogru genisletmek)istiyorum mesken sahiplerinden kacinin onayi gerekir.Terasi ikiye bolmusler ve diger mesken sahiplerinin kullanmasi yapi itibariyle imkansiz.
  Tesekkurler iyi calismalar…

 267. Sayın Osman bey.CEVAPLARINIZ için şimdiden teşekürler. Ben 10 yıldır 5katlı 9 dairelik bir binada oturuyorum.Apartmanın tamamı kiracı 9 dairenin hepsi bir ev sahibine ait. Benim sorunum üst komşu yerli yersiz halı çırpmalar, ses,gürültü vs. uyarılarıma kulak asmadı bundan yaklaşık 10ay önce tartıştık görüşmüyorduk. hareketlerine devam ediyordu. sabrım taştı apartman boşlugunda kocasını gördüm söylüyordum.15 gün önce şahış bunu duydu beni kocama şikayet ediyorsun diye bana hakaret,küfür,tükürük,tekme tokat girişti ALLahtan kocası engel oldu bana kapıyı kapat yenge ben konuşurum dedi.BENDE ÖYLE yaptı aradan 15 dk. sonra kapımı tekmelemeye başladı ben açmadım kapıyı kırarak içeriye girdi.BANA KÜFÜR,tırmalama,vs.bulundu.BENİM osırada polisi aradıgımı görünce çekti gitti.BİR BİRİMİZDEN şikayetçi olduk ,,,ben müşteki şüpeli,,, ben oşahsa manevi tazminat davası açabilirmiyi açarsam miktarı ne kadar olabilir haneye tecavüz,darp hakaret davaları ayrı ayrımı görülür.Ben o şahsı evden çıkarabilirmiyi kira sözleşmesi yok şahsın .İKİMİZDE EV HANIMIYIZ manevi tazmınat davasıaçabilirmiyi geliri olmadıgı için soruyorum.DAHA SAVCI ÇAGIRMADI ,,, NE OLUR EN KISA ZAMANDA CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM LÜTFENNNNNN ÇOK ÇARESİZİM .BİRDE ev sahibi hiç bir kiracısına sormadan boş olan deposunu market olarak kiraya verdi.BİZİM Engelleme gibi şansımız varmı çünkü sessiz sakin apartmanımız vardı.son bir şey daha komşularımı şahit yazdırabilirmiyim….tekrar tekrar teşekürler. en kısa zamanda cevaplarsanız sevinirim. sizden rica ediyorum savcı çagırmadan…

 268. çok özür dilerim fakat yorumlar kaç gün sonra inceleniyor.YANLIŞ YADA AYKIRI BİR ŞEYMİ YAZDIM en kısa sürede cevaplamınızı rica ediyorum. lütfen ne olur

 269. Sayın Osman Bey
  58 konut bulunan bir kooperatifin yönetim kurulu üyesiyim, 2008 yılında ortaklarımıza Kat İrtifak tapularını verdik.Ortaklarımızdan biri bu tapu ile konutunun devrini başka bir şahısa sattı ve konutunu sattığı için ortaklıktan çıkarılmasını istedi, bizde karar defterine işleyerek ortaklıktan çıkardık.
  Konutu alan şahısa Avukatımız tarafından,kooperatifimize gelerek ortaklık müracaatı yapmasını istedik.Hiç bir şekilde ortaklığı kabul etmedi.Yakında Olağan Genel kurul toplantımız var. Karar alınarak ortaklık sayımızı 57 olarak belirleyebilirmiyiz. Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim

 270. İYİ ÇALIŞMALAR.
  BENİM BABAMIN MERSİNDE KAZANLI MAHALLESİNDE 3800M2 LİK BİR ARAZİSİ VAR VE BU ARAZİ İÇERİSİNDE 500M2 LİK BİR EVİ VAR 2 DAİRE ŞEKLİNDE BABAMLA BERABER OTURUYORUM.ARAZİNİN ETRAFI KISMİ DUVARLALRLA ÇEVRİLİ. KOMŞUMUZ ZAMANINDA BU DUVARIN ÜZERİNE KENDİ EVİNİN DUVARINI KOYMUŞ BÜYÜKLER BUNA SÖZLÜ OLARAK İZİN VERMİŞLER YANİ BİZİM DUVARIMIZA EVİNİ YAPMIŞ. ŞİMDİ İSE ÜZERİNE KAT ÇIKIP BİZİM ARAZİ TARAFINA EVİNİN SAÇAĞINI VE PENCERELERİNİ AÇMIŞ. KOMŞUMUN EVİNİ YAPTIĞI DUVARDA BENİM EVİN DUVARI BİRLEŞİYOR. DOLAYISIYLA BENİM OTURMA ODAMIN PENCERİ 2. KATI ÇIKTIĞI İÇİN KAPANDI. BEN KOMŞUMUN 2. KATIN PENCERESİNİ VE SAÇAKLARINI KALDIRMASINI İSTİYORUM, HATTA EVİNİ BİZİM DUVARDAN KALDIRMASINI İSTİYORUM. NE GİBİ HUKUKİ İŞLEMLER YAPABİLİRİM. BU ARADA BİZİM EVİN OTURUMU ARAZİ OLARAK GÖRÜNÜYOR.

 271. biz 22 daireden oluşan katmaliklerinden binamız kalorifersiz kalorifer yaptımak istiyorlar bazıları doğal gaz istiyor kalorifer yapılması kat maliklerinin hepsinin kabul etmesi gerekiyormu bilgi verilmesini arz ederim

 272. 90 malikli ikiz villadan oluşan bir ortak projeli sitede
  olağan kat malikleri toplantısı ile tadilat projesi metni hazırlanarak

  onaylı mimari projeyi ihlal edecek şekilde açık terasa istenilen çatının yapılacabileceği

  balkon büyütme ışıklık kapatma yapılabileceği

  küçük pencerelerin büyütüleceği kararı alınmıştır.

  90 malikin 4/5 çoğunlukla herşeyi yapabileceği söylenilmiştir.
  Ve bu yapılan kanımca yok hükmündeki toplantı kararlarını
  belediyede onaylamıştır.

  1- 90 malikli sitede olağan toplantı gündeminde olmmasına rağmen toplantı gündemine madde ilave ederek tadilat projesi yapılabilir mi?

  2-Belediyenin bu projeyi onaylaması o tadilatı kanuni kılar mı?

  3- Tadilat projesi ile dış görünüm estetik bozulabilir mi?
  26 metre açık teraslar binanın yüksekliğini de aşacak şekilde
  yarım ya da tam çatı ile kapatılabilir mi?

  Bu yapılan çatılara güneşlik benzetmesi yapılabilir mi?

  4- 90 malik tek proje altında yaşıyorsa tüm kat maliklerinin izni gerekmez mi?

  5- Toplantının iptali davası açılabilir mi?

 273. Esselamün aleyküm.
  Sayın osman bey ben 2010 yılında karaman * 2 toki gurubundan daire aldım fakat proplemi bitmiyor. başımıza proplemmi satın aldık bilmem.
  şöyleki aylık 335 tl 15 yılda ödeyecektik fakat her altı ayda bir artış oluyor. şimdi mart 2012 de 410 tl oldu bunu toplu ödeyim yarısınıda kalanı taksit yapayım dedim aldığımızda dairenin fiatı 61.500 tl idi iki yıl sona sordum ne kaldı diye 59.600 tl kalmış dediler. yani iki yılda 2000 tl ödemişiz üstü tüm faize gitmiş. ve her yıl memur maaşına endeks olarak binanın fiatı artıyormuş yıllık %5 zam ile artıştan bizim yatırdığımız para uçuyor aslında her yıl bina aşınmışlık payı olacağı yerde yükseliyor ve 15 yıl sona artış olmasa bile şu anki ödenenlele kalsa 113.000 tl varacak dediler. birde enfilasyon yüde elli oluverse bak sen o zaman neymişş.
  Bu nasıl yardım oluyor peşin fiatı ihalede 35.400 tl idi 15 yıl vadeli alınca 61.500 çıktıda fakat yıl sonunda 59.000 tl oluyor yılbaşını atlayınca 61.500 tl oluyor.
  ———————
  birde sorunumuz şu 22 bloku 1 yönetici yönetiyor her blok 10 katlı 40 kişiye ait fakat her site ayrı karar alamıyor çünki yönetici tek , önceki yönetici tv anten sistemi yaptırdı hane başı 65 tl fakat iyi olayınca çoğu parayı vermedi ve bizim adımıza guya sözleşme yapmış ödemeyenleri uydu anten takan firma her şahsı icrya verdi faizi ile 90 tl, avkat için 90 tl, masraflar için 45 tl toplam 220 tl cıvarı haciz ettiriyor.

  yeni olan bu yönetimde biz karışmayız deyip kalıyor fakat dün tüm 880 haneye mesaj göndermiş haziranda evlere doğalgaz alınacak sizin adınıza sözleşme yapacağız merkezi ısı kömürle olacak duyrulur diyor.

  tokinin bu blokları doğalgaz tessatı döşeli fakat ben almak istemiyorum. zaten tüp gaz kullanıyorum ve telefon ettim benim adıma sözleşme yapmayın kabul etmiyorum dedim tüm site kabul ettikten sonra senin istememen fark etmez dedi yahu benim evimdeki yakacağım ocağa elektriğe kim karışır bu nasıl sistem.
  tamam merkezii ısıtıcı sisteme temizliğe tüm katılıyoruzda eve illa doğalgaz almak mejburiyetindemiyiz.
  eski yönetim uydu anteni diye milleti dolandırdı şimdide bu yönetici illa benim sözleşme yaptığım adamlar doğal gaz bağlayacaklar diyor sizde katılım payı vereceksiniz bağlatacaksınız diyorlar.
  ne yapacağız şu kanunları ayrıntılı yazında anlıyalım. TOKİ milletin başına bu gidişle bela olacak herhalde bizler huzur ararken huzursuzluğa itiliyoruz gibime geliyor.
  1970 yılından beri esnafım böyle dolandırıcılığa raslamadım amma yeni bulduk herhalde ????

  önceki TOKİ,de 18 blok var orada her blok yöneticisini seçti 4 bloktanda bir sorumlu başkan seçti soruyorum adamların işlemi çok güzel fakat bizim 22 blok bir başkandan olunca 500&dolar kömür yerine 400& dolarlık kömür alıyorlar yani bir fırıldak çevriliyor adamlar demekki boşuna başkanlık kavgası yapmıyorlar menfaat dünyası.

  şimdiden çok çok teşekkür ederim hürmetler ve saygılarımla. meilime,de atarsanız memnun olurum.

 274. Selamün aleyküm osman bey önceki yazımı çok uzun yazdım inşallah cevap yazarsınızda benim gibi madur olanları aydınlatırsınız amma kısa ve öz olsun.
  kömürle merkezi ısıtılan yerlerde doğalgaz almak mejburmudur benim vanam kapalı kalsın saatfalan istemiyorum. illa yönetiçiler para kazanacak daire başı gazı takan firmadan opsiyon , bağış alacakdiye kanunmu var.
  teşekkür ederim iyi geceler.

  • Sayın MEHMET SOYASLAN
   Doğalgaz kapınıza gelmişse doğalgazı kullanmak daha sağlıklı olur.Doğalgaz borularının binaya ve bina içinde devam etmesi gerekir.Doğalgaz daire kapısının önüne kadar gelmek zorunda olup,daire içine alınıp alınmaması ve saat takılıp takılmayacağına siz karar verebilirsiniz.Saygılarımla.

 275. Sayın Osman bey: Öncelikle değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için Çok Teşekkür ediyorum.

  osman bey şimdide 22 blok adına yönecimiz ocakta kullanmak üzere doğal gaz anlaşması yapmışdaa ve bu güne kadar toplu 435 kişi tamam ben razıyım diye imzalamışda imza yapmıyanların hemen gelipt imza atılmasını istiyorlar cep telefonlarına masaj atmışlar.
  toki zaten yaparken tüm blokların ana hatlarını döşemişler bir masrafıda yok. sadece dileyen dairesine doğal gaz alacaksa o masrafı olacak.
  amma anten işinde olduğu gibi doğal gazdada cebini doldurmak için bir dümen yapıyor. bu işe yönetim nasıl karışır benim yakacağıma yahu ben tüp kullanacam ne iştir bu toki işleri başımıza balamı ve herhalde bela satın almışıyız hayırlısı ya acele cevap yazarsanız iyi olacak haziranda işe başlıyacaklar acele cevap verirseniz seviniriz. yoksa satacam hissemi böyle neyidiği belirsiz adamlarla uğraşmaktan bıktık kardaş.

 276. Öncelikle merhaba Osman Bey uzun zamandır sorulara cvp verememişsiniz bu kadar yararlı bir sitenin devamının gelmesi umuduyla sizden bilgi almak istiyorum.
  biz içinde yaklaşık 250 tane dublex ev bulunan bir siteden ev almayı düşünüyoruz sitede almayı düşündüğümüz ev önlü arkalı olmak üzere bitişik nizam çatı terasda küçük bir çatı arası var 1,50 m enli bu çatı arası komşuyla bitişik.biz kalan terasıda hepsini kapamamak şartıyla bir oda çıkarmak istiyoruz sitede kimi kişiler kapamış sizce terası kapamamız yasal mı arkadaki komşunun ya da site yönetiminin izni olması gerekir mi? izni alsak bile şikayet durumunda yıktırırlar mı? cevabınız için şimdiden teşekkür ederim saygılar

  • Sayın Özlem
   Bildiğiniz gibi yasal olmayan yapılar kaçak olduğundan ilgili belediyenizce tespit edilmesi halinde hem yıkılır hemde para cezası verilir.Kötü emsal, emsal sayılmaz.Saygılarımla..

 277. merhaba benim sorum.biz iki katlı eski evde oturuyoruz.mütahide evi verdik yerine ynisini yapacak.2-3.katlar bizim olacak.çatı ile ilgili sözleşmede hiçbir madde yok çatı ortak kullanım alanı değilmi yani çatıda %50 hakkımız yokmu mütehaide sorduk yok diyor tabi inşaat vb konularda hiç bir bilgimiz yok.bina 4 ka5tlı olacak.mütehaide bina bitince bize yerimizi vereceksin dedim geçiştirdi. kanunen çatıdaki hakkımız nedir teşşekür ederim muhammet kolay-izmir

 278. merhaba osman bey.ben 12 yıldır bir kooperatifte ev sahibi olarak ikamet etmekteyim. yönetim tarafından 1 hafta içinde mantolama için yaklaşık 5500tl ödemem gerektiğine dair bir dilekçe aldım. dilersem nakit dilersem banka kredisiyle ödeyebileceğim belirtilmiş. ancak ben bu parayı ödeyecek durumda değilim. eger ödemezsem kat mülkiyeti kanunu uyarınca gereği yapılacagı yazıyor.kanuna göz attıgımda tam olarak anlayamadım. ne yapmam gerektiği konusunda beni aydınlatırsanız sevinirim. eger ödemezsem ne olur ve hukuki yollardan hakkımı arayabiliyormuyum tesekkurler.

 279. ben zemin+3 kat oaln bir apartmanın tıpkı daire gibi yapılmış fakat kaçak olan çatı katında kiracı oklarak oturmaktayım hoşuma gitti ssatın almak istiyorum fakat kaçak yapılmış ev sahibim 5 milyar tl ceza karşılığı tapu çıkarılabileceğini söyledi böyle bişe varmı aydınlatırsanız sevinirim..

 280. ben bir daire almıştım belediyede bana kat irtifaklı dediler.sorun olmaz dediler meğerse müteahhit.tapuda çatı dubleksi görünen daireyi nasıl başardıysa ayrı iki daire gibi yapmış.ve bize kat irtifaklı bağimsız olarak satmış aynı şekilde üst katımdaki de dubleksin üstünü ayrı tapuyla belediyeden satış yaparak aldı.nasıl oluyorda böyle bir şeye belediye izin veriyor vatandaşı uyarmıyor.bundan sonra başımıza neler gelir nasıl biryol izlemeliyiz.hem ben altkatın sahibi olarak hemde üst kattaki elinde katirtifaklı apusu olan arkadaş

 281. IYIGUNLER KOLAY GELSIN ONCELIKLE SIZI YORMAMAK ADINA SORUMA CEVAP BULABILMEK ADINA FORUMU OKUDUM FAKAT FORUM YOGUNLUGUNDAN DOLAYI CVP BULAMADIM

  MERKEZI SISTEMLI APARTMANDA OTURMAKTAYIZ 7-8 BLOKTAN OLUSAN KOOPERATİF.

  BEN E BLOKTA OTURUYORUM . H BLOKTAKİ KANAL İÇİNDEKİ KALORİFER BORULARI ÇÜRÜMÜŞ BU UCRET BIZDENDE ISTENIYOR VERMEK ZORUNDAMIYIZ.

  AYRICA BEN KIRACIYIM BU TARZ GIDERLER DEMIRBAS GIDER DEGILMIDIR EV SAHIBINDEN ISTENMEZMI.BEN ODEMEK ZORUNDAMIYIM

  • Sayın Özlem
   Kalorifer boruları tabiki demirbaş sayılır. Masraflar kat mülkiyeti yasasına göre mal sahibine aittir.Ancak arada bir anlaşma varsa kiracıda öder.Saygılarımla.

 282. yardımcı olursanız sevınırım kuafor dukkanım var vergı levhamı yazar kasa ruhsatımı aldım yonetıcı karar defterını vermıyor mal sahıbımden hava parasını alabılırmıyım dukkanım muhurlu

 283. 18 BLOKLU 700 DAİRELİK BİR SİTEDE KENDİ EVİMDE İKAMET ETMEKTEYİM.
  SİTE YÖNETİMİCE DAİREMİN KARŞISINA GELECEK ŞEKİLDE BAHÇE DUVARINDAN DIŞ SOKAĞA AÇILAN BİR KAPI YAPTIRDI.YAPILAN BU KAPININ KULLANILMASINDAN DOLAYI OLUŞAN GÜRÜLTÜDEN RAHATSIZLIK DUYMAKTAYIM. SORUM ŞU;
  ORTAK YERLER İLE İLGİLİ SİTE ÜST YÖNETİMİ, BENİ RAHATSIZ EDECEK BİR ŞEKİLDE YATAK ODAMIN KARŞISINDAN KAPI AÇTIRABİLİRMİ.AÇILDIĞI TAKTİRDE İPTALİ SÖZ KONUSU OLABİLİRMİ? İPTALİ İÇİN NE GİBİ İŞLEMLER YAPMAM GEREKİR?
  TEŞEKKÜR EDERİM.

 284. Merhaba….

  Yıllardan berı üst komşumdan yana bır sıkıntım var….
  wc nın tavanından banyo yaptıkları zaman su akıyor…kaç kere kıbarca sorunu dıle getırdım hep yaptıracaklarını soyledıler…yaptırdık dedıler şoyle boyle dedıler lakin hala sorun bıtmedı…ben artık soylemeye utanıyorum…nereye kıme şikayet etmelıyım dıyalogla bu ışın olmayacağı artık anlaşıldı son çarem nedır yardımcı olursanız çok sevınıcem…
  teşekkur ederım..

  • Sn GÖKAY

   Bağlı bulunduğunuz belediyenin zabıta müdürlüğüne müracaat ediniz.Çözüm bulamazsanız dairenizi sigorta ettirerek mahkemeye müracaat ederseniz çözülebilir.Saygılarımla..

 285. Merhabalar, benim oturdugum apartmanda en altta 2 kisi apartmanin ortak elektirgini kendi sahsi islerri icin kulaniyorlar, mesela araba garajina tamirhane acmislar, ve su motorunu calistirarak kendi arabalrini halilarini yikiyolar. araba garajinda patlayici tupler var 10tane felan. araba grajin ici resmen copluk ne ararsan var. ben yurt disinda yasiyorum evime yilda bir kez gidyorum bir ayligina banada dayilik yapmaya calisyor bu iki kisi. butun apartmanla kavga etmisler ve herkezi korkutmuslar. bu 2 insanin yaptigi normalmi? bizim aidatin icinde odegimiz para ile kendi arabalrini ve akrabalarinin arabalarini yikayabilirlermi? araba garajini depo tamir hane tup hane yapabilirlermi? ve bu insanin biriside asansore yuklu damacana doldurmus ve yukari asaonsor odasina koymak icin cektiginde asaonsorun ipi kopmus bunuda goren komsular var. ve bu asonsorun parasinida odedik. bu apartmanda sokak kapisi kilidi yapiliyor ve 3 gun sonra kilit bozuluyor icinde anahtar kirliyor. asansor tamir oluyor bir kac gun sonra tekrar bozuluyor. bunlar nedir sizce? bu iki kisi bu su motorunu calistirp butun yan binlarin duvarlarina kadar suluyolar..hortumu biri birakiyor digeri aliyor. ve suyu bosa akitiyolar. devletin yolunada bahce yapmislar ve o bahceyi suluyolar. ve bu bahceyi yapmak icin de imza toplamislar ve daire basina 6yuzellimilyon toplamislar. bunlar yasalmi? ben oturanlara dedimki belediyeye gidleim dedilerki sen tanimiyorsun bu adamlari seni keserler deiler. herkezi korkutmuslar ve susturmuslar. ben tek basima ne yapabilirim?

 286. Bir kaç ay takip ettim cevap vermemiştiniz.sizinle beraber bir kaç siteye de yazmıştım.onlardan hala yorum veya cevap alamadım.CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜR ederim.mahkememiz oldu.sonuç 2000tl ceza ikimize de 5 yıl erteleme oldu.anlamadığım darp edilen ben kapısı kırılan ben… cezayı alan ben adalete olan inancımı tamamen yitirdim.olay yeri tutanakları fotoğrafları dosyamda vardı.sadece sözle olan iddalarda değildi.ÇOK ÖZÜR DİLERİM.DEGERLİ VAKTİNİZİ ALMAK İSTEMEM.FAKAT BİR SORUM OLACAK.İlk defa mahkemeye çıktıgım için heyacanlandım kendimi savunamadım. TEFHİM süresini kaçırdım.tebliğ beklerken.(sordugum bir katip tebliğden sonra dedi).şimdi ben hiç bir şekilde itiraz edemem mi? manevi tazminat davası açabilirmiyim. hala aynı hareketlere devam ediyor.fotoğraflayıp tekrar suç duyrusunda bulunabilirmiyim. TEKRAR ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM .İNŞAALLAH CEVABINIZ I DAHA KISA ZAMANDA ALIRIM TEMENNİSİYLE..

 287. Osman bey anladım ki her dava kendine özel kanunlar var ama ya uygulamalar farklı HERHALDE. Hakimin savcının konuya bakışı da önemli SİZ acı çekmişsiniz neler yaşamışsınız çokta umurlarında değil.ister kültürlü ister cahil olun her konu hakkında bilgimiz olamaz her halde dahi OLSANIZ BİLE .Hayatta hep iyi düşünür olumlu yanından bakardım.Fakat bu davadan sonra öğrendim ki insanlar…….bu sitenin psikoloji sitesi olmadığını biliyorum. AMA o kadar huzursuz ve çaresizim ki kırılan onurumu,gururumu tekrar geri almak istiyorum.{komşulara alay konusu oldum eşimin mesleğinden dolayı]ÖNCEDE SORDUM TEFHİM SÜRESİ GEÇTİ HİÇ BİR ŞEKİLDE İTİRAZ HAKKIM YOK MU.Yeni bir dava açtım. Haneye tecavüzden. kazanırsam [hak yerini bulur inşallah] diğer davayı etkiler mi SON SORU KİRACI OLARAK APARTMANA YÖNETİCİ TALEP EDEBİLİRMİYİM. BELEDİYE TELEFONLA BİLDİRDİM .4 VEYA 5AY ÖNCE zabıta geldi uyarıda bulundu gitti 2ay önce komşulardan imza topladı kim oturuyor diye o kadar. ev sahibi hiç ilgilenmiyor..nasıl bir yol izlemeliyim. yönetici seçilmesi için.yönetici seçmeyene ceza var[.DİYOR YA kanun.] NOT} 9 DAİRE HEPSİ KİRACI APARTMAN TEK BİR KİŞİYE AİT ……CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER …

 288. YAZMAYI UNUTMUŞUM konular karışmış demezsiniz inşallah cevap verirseniz çok mutlu edersiniz.EVİMİ VİLLA ZANNETMEYİN 2 ARTI 1 FAKAT ENGELLİ BİR ÇOÇUĞUM VAR OKULA ÇOK YAKIN DİYE YOKSA HEMEN ÇIKARIM. MAHALLEDE HERKES EV SAHİBİ ÇOK KİRALIK DAİRE YOK. Onun için sizin değerli bilgilerinize ihtiyacım var. 2 yıl daha burada oturmak zorundayım.okul servisi olsa oda yok .sizlerin değerli vaktini alıyorum ama ÇARESİZLİK.HAKKINIZI HELAL EDERSENİZ İNŞALLAH TEKRAR TEKRAR CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

 289. NE OLUR OSMAN BEY MART IN İLK HAFTASI MAHKEMEM VAR SORULARIMA CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM DEGERLİ BİLGİLERİNİZE İHTİYACIM VAR NE OLUR RİCA EDİYORUM ..

 290. s.a.k eşimin üzrine yazlık iki katlı ev yaptırdık üstünü kiraya verdik altında biz oturuyoruz anlaşamıyoruz çok huzursuzluk çıkarıyo komşularımı ve beni çıkın diyorum çıkmam diyor hiç bir kontrotum yok ama ben gelmesemde eşyalarım dursun diyor ben çok huzursuzum ben ev sahibi olararak eşyalarını dışarı çıkarsam kanunen suçlu duruma düşermiyim cevaplarsanız çok memmun olurum şimdiden teşekkür ederim

 291. 3 katli bir bina da oturuyorum yanliz diger dairesahiplerinden izin aalıp cati nin yaridina dublek yapmam belediye tarafından sorun oluru mu ve cezası varmi

 292. Sayın Osman Bey, Bir kooperatif üyesiyim. Evler dubleks ve bahçeli 2005 yılında oturma ruhsatı aldım. Bahçeler ortak alan olarak geçmekte, ancak evlerin konumuna göre herkes kendi bahçesini yapmakta ( yönetim tarafından yapılan herhangi bir şey yok) ve konum gereği benim bahçemde tel çitle çevrili. Bahçe malzemelerini koymak için yaptığım deponun üzerine güneş enerjisi ( sıcak su için) yaptırdım. Arka çapraz komşu görüntüyü bozuyor diye yönetime şikayet etmiş. Yasal olarak bir engel var mıdır? Bilgilendirmenizi saygılarımla talep ediyorum.( Daha önce çatıdaydı , sökülmesi istemiyle Yönetim tarafından Mahkemeye verilmiştim ve Mahkemeyi kazandım)

 293. Osman bey merhaba
  sorum binamızın zemin katına 1 hafta önce yeni taşınan yapı izalasyon ve inşaat malzemeleri satan dükkanla ilgilidir.
  dükkan kiracısı ısınmaya ortak olmayacağını, petekleri kapatıp klima çalıştıracağını hatta petekleri söküp kaldıracağını söyledi.Binanın yöneticisi olarak bunun doğru olmadığını söyledim. ısınma için daha önce kömür alıyorduk doğal gaz olmasaydı kömür almayacak mıydın diye sorduğumda ise o başka şeklinde cevap verdi. dükkan sahibi ise bu duruma karışmıyor.
  benim size sorum şudur. zemin kat binaya ait bir mülkiyet, bu dükkan kiracısı petekleri kapatarak veya sökerek ısınmaya ortak olmayabilir mi böyle bir hakkı var mıdır? yoksa binamızın ısınmasına eşit olarak ortak mıdır? cevabınızı bekler iyi çalışmalar dilerim.

  • Sayın Hasan Çinuk

   Dükkanda bir bağımsız bölümdür,diğer bağımsız bölümlerle aynı haklara sahiptir.Kalorifer peteklerini kapatarak veya sökerek ısınmaya engel olamaz.Her bağımsız bölüm gibi arsa payı oranında veya m2 bazında masraflara ortaktır.Ben kullanmıyorum diyerek masraftan kaçamaz.Bu dükkan veya daire kullanılmasada dahi ortak masraflara katılmak zorundadır.Saygılarımla..

 294. Benimde sorum olacak biz yeni daire aldık en üst kat aldıgımız daire 8 ay oldu mütahit apartmanın 3 cephesine yalıtım yapmıl arka taraf cephesine yapmamış benim evimde ordan nem alıyor bitişik ev yapılır düşüncesiyle yalıtım yapmamş mütahit orası sıva halinde bırakılmış ben mütahitin eksikliği olarak mütahitin yapması gerektiğini düşünüyorum dış cepheyi sizce yaptırabilirmiyim şikayetçi olsam artı şunuda belirtim arka tarafımızda yalıtımsz yerde bina yapılma girişimi bile yok cvp verirsenz sevinirim..

  • Sayın NAZ
   Haklısınız müteahhit binanın tüm cephelerini yalıtım yapmak zorundadır.Belediyesindeki yalıtım projesi incelendiğinde yapıldığı görülecektir.Belediyeye müracaat edilerek yalıtımın yaptırılması gerekir. Saygılarımla..

 295. mereba
  binamızda bulunan bir daireye banka tarafından hacizle el konulmuş yani daire sahibi banka
  binanın aidatı yada ortak gider veya alınan karar doğrultusunda yapılacak masraflardan daire ye düşen kısmını bankadan hangi yolla alabiliriz

 296. merhaba, sitede otuyuroum , 3 katlı otopark var ancak fazla yurumemek icin en üstteki otoparkın sag ve sol atrafında yer bulamayınca otoparkın ortasına arabayı park eden birine dava acabilir miyim? arabaların gecisini engelliyor, bir sabah arabamı kımıldatamadım arkasına bırakmıs.

 297. Merhabalar,Yeni satın aldığım dairenin Apartmanında bir yönetici varmış.Fakat aidat toplayamadığı için asansör temizlik vs.hizmetleri durdurmuş.Bu aidat vermeyenler bu yöneticiyi istemiyorlar Bizim tekrar bir toplantı düzenliyip yeni yönetici seçip eski yöneticinin elindeki karar defterlerini almadan yeni bir yani sıfırdan bir karar ve gelir gider defteri alıp noterden onaylatıp faliyete geçme yetkimiz varmı.

 298. Merhabalar, 23 dairesi olan bir apartman yöneticisiyim,apartmanımızın bahçesine iki kat maliki çok az bir alanda çilek ve sebze ekmiştir,aparman kat maliklerinin bir kaçı çilek ve sebzelerin sökülmesini yerine çim ekilmesini istiyor ,bu yasal mıdır? yasal ise süreç nasıl ilerler? yasal değil ise hanki kanun destekler? Birde apartmanın kapıcı dairesi kiraya verilebilirmi? kiraya verilmesi nasıl yasallaştırılır? Şimdiden teşekkür ederim.

 299. Merhaba 4 katlı binamız ikişer daire sekilde dubleks yani binada iki kişi mülk sahibiyiz ben daireyi aldığımda terasta 1 oda yapılmış. Bu oda yasalmı. Kapıyı kitliyor kendi kullanıyor ve şu anda kendi dairesini kiraya verdiyi halde cocukları arada sırada gelip terasta bu odada kalıyorlar ne yapmam gerekiyor sizce bunlar yasalmı

 300. Merhaba Ben Apartman Yöneticisiyim 18 daireli apartmanın ısı yalıtımını kdv dahil 63000 tl.yaptırdık.belli oranını peşin verdik.geri kalan oranı ise daire sahipleri adına senet karşılığında taksit yaptık.ancak fatura istedik alamadık ne yapmalıyız teşekür ederim.

 301. Dış cephe mantolama yapılacak bir binada kat maliklerinden bir tanesi bile itiraz etse bu işlem yapılamaz diye biliyorum ( çoğunluk aranmaksızın bir kişi itiraz etse bile )
  Doğru mudur acaba?

 302. merhaba, 14 dairelik bir apartmanın son katında oturuyoruz. kullandığımız asansörün ruhsatı ve belediyeden onaylı çalışma belgesi yok. içerisindeki güvenlik butonları çalışmamakta. asansörde kaldık ve sesimizi duyuramadığımız için iç kapıları kırarak çıktık. yönetici ve diğer kat malikleri kim kırdıysa o yaptırsın diyor. asansörün tadilatı yapıldı ve faturayı avukat aracılığı ile bize gönderecekler. bu durumda biz ne yapmalıyız?

 303. Sy Osman bey ben 60 dairelik binada oturuyorum site yönetimi habersiz asansöre kamera takmışlar habersiz taktıkları için şikayet etmek istiyorum ne yapmam gerek …?

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir