İşyeri Açma Yönetmeliği Değişti

İşyeri açma yönetmeliği değişti İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, il özel idaresi, büyükşehir belediyesi, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyesi, belediye ve organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği tarafından verilecek. Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamayacak ve çalıştırılamayacak.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsayan yönetmelikte,

yetkili idare olarak , belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresi, büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesi, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği gösteriliyor. 

Yönetmeliğe göre, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri şu şartları taşımak zorunda olacak: –İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması, Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması, Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması, Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması, Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu işhanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması, Sınai, tıbbi ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması, Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması.

-DENETİMLERİ YETKİLİ İDARELER YAPACAK İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra gerekli denetimleri, yetkili idareler yapacak. Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenecek. Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamayacak ve çalıştırılamayacak. İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı/Beyan Formu ve Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu’nu doldurarak yetkili idareye başvuracak. Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenecek. Tali faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilecek. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılacak.

-SIHHİ İŞYERİ AÇMAK İSTEYENLER Sıhhi işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini bu yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu’yla yetkili idareye müracaat edecek. Başvurunun yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilecek. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf Gayrisıhhi müesseseler için yetkili idarece inceleme kurulları oluşturulacak. Bu kurulların raporu doğrultusunda ruhsat verilecek. Organize sanayi bölgelerinde inceleme kurulu oluşturulmayacak.

-SAĞLIK KORUMA BANDI Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması zorunlu olacak. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemeyecek ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmeyecek. Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi içindeki tesisler ile ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseselerin etrafında da müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde, inceleme kurulunun kararına istinaden yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi tarafından sağlık koruma bandı oluşturulmasına karar verilebilecek. Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenecek. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilecek. Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma izni aranmayacak. Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhi müesseselere, süresi 1 yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilecek. Deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip eden 7 gün içinde yerinde inceleme yapılacak. Deşarj ve emisyon izin belgesi veya analizi, mevzuat hükümlerine uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle açılma izin raporu düzenlenecek ve yetkili idareye sunulacak. Yetkili idare tarafından üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenecek. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler, ruhsat verilmesinden sonra toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar giderilinceye kadar derhal durdurulacak.

-UMUMA AÇIK YERLER Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde içkili yer bölgesi, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilecek. İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamayacak. İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler ise şöyle: Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında, Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde, -Otogar ve otobüs terminallerinde, Resmi ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde. Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmi ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunlu olacak. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları bu türdeki işyerleri ile aynı binada bulunamayacak. Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde bu işyerleri ile okullar arasında yüz metre şartı aranmayacak. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belediye sınırları içinde belediye encümeni, bu yerler dışında il encümeni tarafından tespit edilecek. Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamayacak. Bu yerlerde çalıştırılacak kişiler yetkili idareye nüfus cüzdanı örneği, Adli sicil belgesi, Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu da eklenerek bildirilecek. Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek sanatçılar için bu belgeler istenmeyecek. Çalışmanın devamı halinde sağlık raporu her altı ayda bir yenilenecek. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, genel kadın olarak tescil edilenler çalıştırılamayacak, müşteri ile beraber yiyip içerek müşterinin eğlenmesini sağlayan konsomatrisler sadece pavyon ruhsatlı yerlerde çalışabilecekler.

-KORUNMASI GEREKENLER VE YASAKLAR – Yönetmelikle, kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara içki verilmesi de yasaklandı. Yönetmeliğe göre, Turizmi Teşvik Kanununun 19. maddesi hükümleri saklı kalmak üzere onsekiz yaşından küçüklerin yanlarında ebeveynleri, veli veya vasileri olsa bile bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere alınması ve onsekiz yaşından küçüklere her çeşit alkollü içki verilmesi ile nargilelik tütün mamulleri sunulması yasak olacak. Kumar kastı olmaksızın okey ve benzerleri ile her türlü kağıt oyunları ancak kahvehane ruhsatlı yerlerde oynanabilecek.

-BÖLÜCÜ İNTERNET SAYFALARINA GİRİLEMEYECEK – Yönetmeliğe göre, internet kafelerde bulunan bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynatılması serbest olacak. Yönetmelikle, internet kafelerde, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzene, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak internet sayfalarına erişimin sağlanması ise yasaklandı. Yönetmelikle ayrıca, İçişleri Bakanlığı’nın 9.3.1989 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı nın 26.9.1995 tarihli Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği de yürürlükten kaldırıldı.

 

Örnek 1
SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU
 …..……………. İL ÖZEL İDARESİNE
 ………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
1- Adı-Soyadı                            :………………………………………………………………
2- İşyerinin unvanı                     :……………………………………………….………………
3- Faaliyet konusu                     :……………………………………………….………………
4- İşyerinin adresi                      :……………………………………………….………………
    Tel. no                                    : ……….………… e-posta:……………….………………
5- Pafta ve parsel no                  :………………………………………………………………
6- Mülkiyet durumu                   Kira (Kira sözleşmesi)         Malik□     (Tapu sureti)
7- İşyerinin kullanım alanı         :……………….… m2
8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………………………………..
9- T.C. kimlik numarası             :…………………………….
10- Ustalık belge no                   :……………………( Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
11- İşyerinin bulunduğu yer: Yerleşim yeri □           Sanayi bölgesi     Endüstri bölgesi
                                                    Sanayi sitesi        Diğer ………………………………….
12- Çalışacak personel sayısı     : ……………………………
13- İstenen ruhsatın türü            : Sıhhî müessese      Umuma açık istirahat ve eğlence yeri
14- Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi                             Var                       Yok
15- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin                      Var                       Yok
16- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin                                             Var                       Yok
17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin                 Var                       Yok
18- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu                                Var                       Yok
19- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi                    Var                       Yok
20- Özürlü ve engellilerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler          Var                       Yok
Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve
çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim.
Adı ve Soyadı                            İmza                                       Kaşe                                       Tarih
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve
Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.
14, 15, 16, 17,18 ve 19 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur.
 
Örnek 2
GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU
…..……………. İL ÖZEL İDARESİNE
 ………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
1- Tesisin adı veya unvanı         :………………………………………………………
2- Tesisin sahibi                         :………………………………………………………
3- Faaliyet konusu                     :………………………………………………………
4- Tesisin adresi                         :………………………………………………………
    Tel. no                                    : …………………… e-posta:……………….………………
5- Pafta ve parsel no  :………………………………………………………………
6- Mülkiyet durumu                   Kira (Kira sözleşmesi)         Malik     (Tapu sureti)
7- İşyerinin kullanım alanı         : Açık alan……………….… m2 Kapalı alan……………….… m2
8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………………………………..
9- T.C. kimlik numarası             :…………………………….
10- Ustalık belge no                   :…………………….(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
11- Sınıfı                                    : Birinci sınıf       İkinci sınıf                           Üçüncü sınıf
12- Tesisin bulunduğu yer         : Endüstri bölgesi Organize sanayi bölgesi Sanayi bölgesi
                                      Sanayi sitesi      Yerleşim yeri□      Diğer:………………
13- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi var mı?                                                                                          Evet                     Hayır
14- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin*      Var                       Yok
15- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor*                                         Var                       Yok
16- Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu *                          Var                       Yok
17- Deşarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu*                               Var                       Yok
18- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi*                   Var                       Yok
19- Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre işyeri tabibi, diğer
 sağlık personeli ve sağlık ünitesi gerekliyse*                                          Var                       Yok
20- Sosyal tesislerin durumu (tuvalet, lavabo,
 banyo/duş, pisuar, mutfak, diğer) *                                                                         Var                       Yok
Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim.
Adı ve Soyadı                            İmza                                       Kaşe                                       Tarih
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.

Kaynak:www.haber7.com

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

217 comments on “İşyeri Açma Yönetmeliği Değişti

 1. İşlerim fazla olduğundan yazamadım
  Konunuzu anladığım kadarıyla söz konusu yer gecekondu alanında kalıyor galiba,bu durumda 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış binalar için gecekondu ve kaçak yapılara elektrik su bağlanması veya altyapı hizmetlerinden yararlandırılması nedeniyle mülkiyet oluşacağından Belediye Meclis kararı ile geçiçi izin belgesi altında verilebilir.1 yıl geçici süre verilebilir.Her yıl yenilenebilir harç alınarak hangi il veya ilçe ve belde olduğunu bilmiyorum Belediye karar verebilir anladığım bu işine yararmı bilmem iyi günler dileğiyle

 2. ben bir şey danışmak istiyorum. ana yolda cafe ve sauna masaj yeri açmayı düşünüyorum. Sauna için sağlık raporu almam gerekir mi? Bunun prosedürü nedir? Beni bilgilendirirseniz sevinirim.
  Saygılar,

 3. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25.04.2006 tarih ve 5548 sayılı yazısı.

  Bilindiği üzere , 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 126.maddesi amir hükmüne göre ; başta gıda işkolunda çalışanlar olmak üzere , otel , motel , pansiyon gibi konaklama yerleri , bar , pavyon , gazino gibi eğlence yerleri , berber , kuaför , hamam , sauna , güzellik salonu gibi özel hizmet sunan yerler ile beşeri münasebet içeren işkollarında çalışanlar , işe başlamadan önce bulaşıcı hastalıklar taşımadığına dair sağlık raporu almakla yükümlüdür.

  Bu yükümlülük kişinin çalıştığı süre içerisinde her üç ayda bir sıhhi muayene olmakla ve istenebilecek tetkikleri yaptırmakla devam etmektedir. Aksi taktirde idari ve adli yaptırımlara maruz kalabilmektedir. Sıhhi muayeneyi destekleyici tetkikler arasında Hepatit B de bulunmaktadır. Ancak Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, ilgideki kayıtlı yazısı ile Hepatit B tetkiklerinin “Özel meslek grupları ve seks işçilerinde yaptırılmasını istenmiştir.

  Berber ve kuaför gibi yerlerde çalışanların yanı sıra, güzellik salonu, masaj salonu, hamam, sauna ile eğlence yerlerinde çalışanlar özel meslek mensubu sayılmaktadır. Bu bakımdan söz konusu yerlerde çalışanların radyolojik ve mikrobiyolojik tetkiklerinin yanında Hepatit B taraması da yaptırması gerekmektedir. Bu yazının tüm belediyelere, ilgili meslek odaları veya dernekleri ile ilgili meslek mensuplarının çalıştığı işkollarına duyurulmasında kamu sağlığı açısından yarar görülmektedir.

 4. Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması…..ben üzerinde daire olan bir dükkana ekmek fırını açmayı düşünüyorum kat maliklerden muvaffakat almam yeterlimi…ferdi iskan var..iskanda dükkan diye geçiyor..fırın diye yzaması gerekiyormu…teşekkürler..

 5. Fırınlar;imar planında,plan notlarında,yönetmeliklerde aksine bir açıklama bulunmadıkca sanayi,küçük sanayi,organize sanayi,kentsel servis ve konut dışı çalışma alanlarında ticaret bölgeleri ile ticaret yollarında binanın tamamının bu amaçla kullanılması zorunludur.
  Ancak,bunlar dışında çevre oluşumundan konut alanı içinde yerleşim fazla olduğundan hizmetin yerine getirilmesi için Belediyeler konut altında projesinde dükkan olan yerlerde fırın açılmasına izin verebilirler.Tabiki kat mülkiyeti kanununa uymak ve kat maliklerinin oy birliği ile karar alınması şartıyla..Saygılarımla.

 6. kolay gelsin ben düğün salonu açmak istiyorum fakat göz önünde bulundurmam gereken şartnameler nelerdir bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim

 7. mrb benım bır umuma acık alanda beledıyeye baglı bır cay bahcem var ama okey oynatamıyorum kahvahane harıc baska bır yere verılmıyor dıyorlar ama bazı ıllerde yenı acılan cay bahcelerınde veruldını ve oynatıldıgını gordum ne yapmam gerekır bılgılendırenız sevınırım

 8. 6 mart 2008 tarihli yorumunuz “” bunlar dışında çevre oluşumundan konut alanı içinde yerleşim fazla olduğundan hizmetin yerine getirilmesi için Belediyeler konut altında projesinde dükkan olan yerlerde fırın açılmasına izin verebilirler.Tabiki kat mülkiyeti kanununa uymak ve kat maliklerinin oy birliği ile karar alınması şartıyla..””
  Yorumunuz KUMLUCA BELEDİYESİ İMAR MÜD.TARAFINDAN İNCELENDİ.Bu yoruma ait kanun tarih ve numarası istenmektedir.
  Ticari saha içerisinde yeni inşaata başlayacağız fırın ruhsatı almak istiyorum.kat maliklerinin onayı var fakat belediye konuyla ilgili net kanun veya uygulamaya ilişkin belge istemektedir.Yardımlarınız için teşekkür ederim.

 9. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan bir Çevre Sağlığı Teknisyeniyim. İkinci sınıf bir gayrisıhhi müessese için sağlık koruma bandı konulması isteniyor. öncelikle bu işi yapmak bizim işimizmi? Kurulacak olan işletme belediye mücavir alan sınırları dışında köy arazisi içinde yer alıyor. sağlık koruma bandı mesafesi ne kadar olmalı en yakınındaki ev 60 metre mesafe uzaklıkta hakim rüzgar istikametinin tersi yönünde yer alıyor. yardımcı olursanız sevinirim.

 10. Ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri inceleme kurulu; müesseselerin kuruldugu yerin bagli oldugu Sağlık ocagi tabibinin baskanliginda, en az iki çevre sagligi teknisyeni, çevre sagligi teknisyeni yok ise Sağlık memuru veya halk sagligi hemsiresinden tesekkül eder.
  Kurulacak tesisin veya kurulacagi yerin özelligine göre ilgili diğer kuruluslardan gerektiginde teknik elemanlar kurullarda görevlendirilir.
  Sağlık koruma bandi, Kurulca, tesislerin çevre ve toplum sagligina yapacagi zararli etkileri, kirletici unsurlari esas alinarak belirlenir. Sanayi bölgeleri etrafindaki Sağlık koruma bandi,sanayi bölgesi sınırı esas alinarak tesbit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler dikkate alinir.
  Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerde Kurulca belirlenen sagik koruma bandi mesafesi sagik müdürünün teklifi ile Valilikçe onaylanir. Bakanlikça tasdik edilir ve kesinlesir.
  Kesinlesen sagik koruma bandi belediye sinirlari içinde mahallin belediyesince, belediye sinirlari disinda bayindirlik ve iskan müdürlügünce korunur. Saygılarımla..

 11. Sayın: Cihat Çengiz,
  Benim burdaki fırınlarla ilğili yorumum mevcut binalarla ile ilğili olup,
  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Madde 5b
  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,

  c-Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,denmektedir.
  Yeni inşa edilecek aşağıdaki şartlara uyacaktır.İstanbul İmar Yönetmeliğince,
  İmar planlarında aksine bir açıklama bulunmadıkça fırınlar;
  a) Sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, kentsel servis ve konut dısı çalısma alanlarında,
  ticaret bölgeleri ile ticaret yollarında binanın tamamının bu amaçla kullanılması zorunludur.
  b) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca
  binanın tasıyıcı sisteminin ısı degisiminden etkilenmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
  Açıkçası imar planlarında aksine bir hüküm yoksa
  Özel yapı şeklini gerektiren binanın tamamı fırın kullanılmak şartıyla yapılabilir.Saygılarımla.

 12. Birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri,yönetmeliğin Madde 10 a göre
  Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas
  alınarak tek ruhsat düzenlenir. Talî faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilir.Sizde imalatlardan birini ana faaliyet olarak gösterin diğerlerini ayrıca ruhsatta belirtin.ÖRNEK
  Meyve, sebze,tahılları işleme, paketleme ve satışı tesisi gibi…
  MADDE 14 – “6.12- Meyve, sebze işleme yerleri ile konserve ve çeltik fabrikaları, ayçiçeğini kabuğundan ayıran iç üretim tesisleri,” yönetmeliğin bu maddesinden faydalanabilirsin.Saygılarımla.

 13. çok özürdilerim ama hiçbir yerden ulaşamadım ben bodrum da bir kafe açmak istiyorum ama neler yapmam gerektiği hakkında en ufak bir fikrim yok daha doğrusu bulamıyorum lütfen bana yardımcı olun sonuçta insan her zaman hayalleri gerçek olsun ister bende bukadar yaklaşmışken vaz geçemem cvp bekliyorum!!!

 14. Merhabalar Osman bey ben Bakırköy Osmaniyede bir bilgisayar ve Matbaa üzerine bir dükkan açmak istiyorum fakat bu dükkan açmak konusunda bir bilgim yok ama işlerini yapıyorum acaba o dükkanı hem bilgisayar hemde matbaa ve sarf malzemelerini koymam için ne gereklidir. Şimdiden yorumlarnız için teşekkürler ve saygılar : Hakan

 15. Merhaba Hakan,benim size tavsiyem Bakırköy Belediye Başkanlığı RUHSAT VE DENETİM Müdürlüğüne sormanız ve muhasebecinden öğrenmen daha doğru olur.Saygılarımla

 16. Merhabalar Osman Bey,bizim ikamet ettğimiz apartmanın alt katında bulunan işyerine yerel bir gazete ve matbaası olarak kullanılan bir iş yeri açıldı.Bu işyerindeki mevcut makinalarından çıkan yükses ses ve gazete olduğundan dolayı gece yarısından sonrada çalışıyor olmaları apartman sakinleri olarak bizi çok rahatsız etmekte olup, böyle bir işyeri açmaları için apartman sakinlerinden imza almaları gerekmezmiydi.Bu konuda bizim ne gibi kanuni haklarımız var ve belediye bu yere iş yeri açma ruhsatı verebilirmi?
  Şimdiden teşekkür ederim.Saygılar(not:bahse konu aparman şehir merkezinde bulunmakta)

 17. osman bey bizim bir sorunumuz var kısaca anlatmak ve ne yapmam gerektigini söylemenizi istiyorum simdiden teşekkür ederim
  bizim bir işyerimiz var buraya ruhsat almak istiyoruz bina kaçak yapı oldugu için normal şartlarda bu ruhsat alınamıyor fakat 2004 yılı 10. ayında çıkan bir yasa ile bu tarihten önceki alanlarda bu işin yapıldıgını ögrendik belediyeye müracat ettik harçlarını ve evin tüm vergilerini yatırdık harçlar derken ruSAT ALMAK İÇİN YATIRILMASI GEREKEN HARÇLAR BİZE BUNLARI YATIRTTILAR İŞ SON AŞAMAYA GELDİGİNDE İSE BİZE RUHSAT ALAMAYACAGIMIZI BİNANIN KAÇAK OLDUGUNU SÖYLDİLER.
  FAKAT 2004 YILINDA ÇIKAN YASA BU TİP BİNALARA BU RUHSATI 2004 YILINDAN ÖNCE YAPILAN BİNALARA VERİYOR BU BİLGİYİ BİZ YETKİLİ BİR KURUMDAN ALMAMIZA RAGMEN RUHSAT ALAMIYORUZ BU NEDENLE BELEDİYEYİ MAHKEMEYE VERDİK LAKIN MAHKEME DAHA BAŞLAMADAN VE BELEDİYEYE TEBLİGAT YAPILMASINA KARŞIN İŞYERİMİZ YİNEDE MÜHÜRLENME OLAYIYLA KARŞIKARŞIYA .
  OSMAN BEY BİZ BU ŞARTLAR ALTINDA NE YAPABİLİRİZ 10/2004 YILI YASAYI BULUP OKUYAMADIK SİZE YAZDIK TEŞEKKÜR EDER CEVABINIZI BEKLİYORUZ
  SAYGILARIMLA

 18. Sayın Sebahattin Yetkin ,

  Binanın 12 Ekim 2004 yılından önce yapıldığının tespit edilmesi gerekli olup,ilgili Belediyenin teknik elemanlarınca tutulan yapı tatil tutanağı tarihi esas alınabilir.
  Dolayısıyla, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılara işyeri açılış ruhsatı verilmesi halinde; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257. maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığı gibi Türk ceza kanunun 184.maddesine göre de ceza verilemez.
  Bu nedenle, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış olan iş yerlerine çalışma ruhsatı her yıl yenilenmek şartıyla geçici ruhsat verilebilir.Fırınlar ve içkili mekanlar için iskan şartı gerekir.Saygılarımla.

 19. simdi bu yonetmelige gore ilk ve orta ogretim duzeyindeki yurtlara en as 100 metre yakinlarda umuma açik istiraat yerleri bulunmamamalidir ve izin verilmememeli ibaresivar pekibu siniramanin icine üniversite pansionlarida giriyormu bunu ogrenmek istemistim.

 20. Osman bey;
  ben mersin-mezitli ilcesinde yasamaktayım sahibi oldugum evin altında bulunan fırın 100 m2 de biri elektrikli/fueloilli diğeri karafırın olmak üzere iki tane iki ayrı kisi tarafından işletilen ve iki yıldır kendisini bilmedigimiz ve görmedigimiz bir kisi adına kayıtlı(2yıl önce eski sahibi fırını satmıs) yeni sahipleri bu fırın hakkında ruhsat yenilemesini 3 ay icinde yapmadıkları gibi bu ölceklerde bir fırın bina sakinlerinin belediyeye defalarca müraacat etmelerine ragmen nasıl çalısır bu fırında bulunan işcilerin dinlenme yerleri olmadığı icin fırın önünde apartman girisinde yarı çıplak oturup aileleri rahatsız ederek aile mahremiyetine saygı göstermemektedirler.bir fırın ruhsatının iptali mümkünmüdür yoksa zamanında ilsaglık müdürlüğünden alınmıs bir ruhsat bakimidir fırın bacası apartmanımızın batı yüzeyini mahvetmis durumda ısı ve gürültüden cumartesi ve pazar günleri dahil sabah 04,30 kalkıyoruz,bu fırının mevcut oldugunu söyledikleri ruhsatını nasıl neye göre iptal ettirebiliriz ruhsat iptal etme kurumu belediyemidir mahkememidir.ilgili kanun maddeleri yazarak yayınlarsanız sevinirim yasal haklarımızı kanunlar cercevesinde almaya calısacağız tesekkürler.30,09,2008

 21. osman bey unuma açık iş yerlerinin açılabilmesi için iç yükseklik yönetmeliğine uyulması gerekiyormu.bizim binanın altında biz kat maliklerinin rızası olmadan imzalarımız alınmadan kahvehane açıldı.ayrıca bu iş yerinin taban tavan arası yüksekliği 2.70 cm dir.bu iş yerine kahvehane ruhsatı verilmiştir.bu kahvehane ruhsatı hukuka aykırıysa,ruhsatını nasıl iptal ettirebiliriz. yardımlarınızla 10 dairelik binanın sakinlerini ve sokakta oturan bütün insanları zulümden kurtaracağınızdan emin olun.şimdiden yardımlarınızdan dolayı minettarız saygılarımla.

 22. pizza hamburger tost işletmeciliği adı altında fastfood işletmekteyim gelen talepler doğrultusunda kumar İÇERMEKSİZİN OKEY TAVLA KAĞIT OYUNLARI oynatabilirmiyim,bu şartlar altında eğer oynatamıyorsam oynatabilmem için ne gibi bir yol izlemem gerekir.

 23. osman bey lütfen son çaremsiniz.sizin yol göstermeniz evimi bırakıp kaçmamı önleyecektir.daha önce iki tane mesaj yolladım.lütfen yardımcı olun ne yapabilirim nerelere muracaat edeyim huzurumuz kalamadı.saygılar.

 24. Sayın Mehmet yikit,

  Mevcut binanız 3194 sayılı kanuna göremi veya 2981-3290 sayılı imar affına göremi ruhsatlı ve iskanlımıdır? Ayrıca tasdikli projenizde zemin kattaki kahvehane olarak kullanılan yerin dükkan mı? kahvehane olarak mı? tasdiklidir.Bu sorulara cevap verebilirseniz size daha sağlıklı bilgi verebilirim.Bağlı olduğunuz Belediyenin imar müdürlüğünden bu bilgilere ulaşabilirsiniz.Saygılarımla..

 25. selam osman bey ben tapusunda ve oturma ruhsatında fırın olarak geçen bir yere fırın açmak istiyorum fakat metrekaresi 70 olduğu için belediye izin vermiyor sizce yapabileceğim birşey var mı

 26. Sayın Barış Talay,

  Bir yere fırın açabilmek için en az 180-200 m2 yer olması lazım . Senin m2 az gözüküyor. Hangi yönetmelikte fırın tapusu almışsın bilemiyorum.Tasdikli Mimari projede fırın olarak tasdikliyse ruhsat almanda sakınca yoktur.Tasdikli proje yanlışda tasdiklenmiş olabilir yada 2981-3290 sayılı imar affından iskan alınmış olabilir.İlgili belediyeden sormak lazım Saygılarımla..

 27. osman bey
  1.İmar müdürlüğünden almış olduğum yapı izin belgesinde,B.A.K.konut+dükkan için halil aslan,a bu(YAPI İZİN BELGESİ)3194 sayılı imar kanununun 21 nci naddesine göre 2bod+1bod+zemin+4 nor.kat verilmiştir diye yazıyor.
  2.Yapı kullanma izin belgesindede:2.bodrum katta;1 nolu dükkana ait depo+sığınak+kömürlükler,1. bodrum katta;1 adet depolu dükkan,zemin katta;2 adet daire, 1.2.3.4.normal katlarda ise 2şer adet daire toplam 11 bağımsız bölüm olarak yazıyor.ayrıca projedede 143.95m dükkan olarak geçiyor.
  3.Söz konusu iş yerine güngören kaymakamlığı ilçe emniyet müdürlüğünce 16.02.2004 tarih ve 14 sayı ile kahvehane ruhsatı düzenlenmiştir.bilgilerinize.
  saygılarımla mehmet yikit

 28. Sayın MEHMET YİKİT,

  Anlaşılan iskanlı ve kahvehane ruhsatlı bir işyeridir.Yapılacak fazlaca birşey yok.Diger konular için ilgili diger makamlara müracaatınız gerekir.Saygılarımla..

 29. osman bey
  Alakanızdan dolayı teşekür ederim sağolasın.biz yandık evi bırakıp kaçacağız kısaca.
  saygılarımla

 30. mrb sayın yönetici yukrda METEHAN isimli kullanıcıya vermiş olduğunuz cevabı acarmısnız daha doğrusu bendeki sorunda umuma acık bi eglence yeri ruhsatı almak istiyorum bulunduğum yerde belediye biası dahil hiç bir binanın imarı ve tapusu yok dolası ile iskan belgesi bende alamıyorum iş yeri olarak açmak istediğim yer hisseli tapu üzerine yapılmış bir bina elektiği suyu bağlı ve belediye kurulmadan köy iken yapılmış bir bina belediye bana şu an imar olmadığı için iş yeri ruhsatı vermiyor geçiçi iş yeri ruhsatı nın verilebileceğine dair bir kanun veya resmi yazı var mı elinizde tşk ederim.

 31. merhaba osman bey. benım sorum fırın ıle ılgılı olacak. ben mucavır alan ıcerısınde bır sıtede oturyrum sıtenın alıs verıs merkezı cafe market ve fırın olarak ayrılmıs. ınsaatı yapılırken fırın dıye gecmıs ama metre karesı 30 35 falan bu sıte muhtarlık olarak koye, beledıye olrakta ufak bır belde beledıyesıne baglı fırın pısırım ve tas ekmek fırını gunde 200 ekmek cıvarında bır ekmek kapasıtesı var benım bu fırında ruhsat cıkarmama bır engel varmı. fırın tavan yukselıgı 3.60 ıkıncı katı asma orasıda 2 metre falan . bana yardımcı olurmusunuz.

 32. Apartmanımızın altında bir lokanta faaliyet gösteriyor. İlk açılışında tüm daire sahipleri olarak imza vermek sureti ile açılışına izin verdik ancak şuanda bu lokanta apartmanımızı çok rahatsız ediyor kapanması için ne yapmamız gerekiyor.

 33. merhaba . Osman abi veya cevap verecek diğer arkadaşlar liseyi okudum sonra okumayı burakıp çalışmaya başladım işler yolunda gitmedi ve işsiz kaldım uzun zamandır hayalim olan döner dükkanını açmaya karar vedim pek bi araştırma yapamadın doğru düzgün bi bilgim yok bu konuda ankaranın herhangibiyerine (kirası ucuz olan:) )bu dükkanı açmak istiyorum işyeri açma izni, vergi levhası gibi şartlar var sanıyorum bu ve bunun dışındaki şartlar nelerdir herhangi bi sertifika felan gerekiyomu döner dükkanı açmak için ve en önemli konuda maliyeti ne olur tahmını bi bilgisi veya tahmını olan varsa ve bana cevap yazarsa inanın çok memnun kalırım vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim bayramınız mübarek olsun .

 34. osman bey
  ikamet ettiğim bina 3194 sayılı yasanın 21 maddesine göre 1990 da iskanı alınmıştır.ikamet ettiğimiz bina 10 daire 1.depolu dükkandandır.tastikli projemizde bu iş yeri dükkan olarak geçmektedir.ve ben 1992 de bu binadan bir daire satın aldım.fakat 2004 yılında biz kat maliklerinin bütün itirazlarına rağmen emniyet tarafından bu iş yerine kahvehane ruhsat verildi.belediye ruhsat müdürlüğüne yaptığımız bütün itirazlar neticesiz kaldı dilekçelerimize cevap bile verilmedi.biz kat maliklerinden imza alınmamıştır.duyduğumuza göre umuma açık iş yerlerinin açıla bilmesi için taban tavan arası 3.50 cm olmalıdır.bu iş yerinin basıktır.2.50 2070 cm civarındadır.havalandırması yoktur havalandırmayı
  aspiratörlerle yapmakta çıkan nikotin ve pis kokulardan rahatsız olmaktayız.izolasyonu olmadığı için aşırı gürültü olmaktadır.bu kahvehanenin ruhsatını nasıl iptal ettirebiliriz ne yapmamız gerekiyor.yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekür ederiz.saygılarla
  isa can

 35. merhaba. ben bi ilçe belediyesinde çalışmakta olan bir fen memuruyum. bize fırın açmak için bi başvuru geldi.20 metre yakınındaki diğer bir fırın şikayetde bulundu. ilçelerde fırın için 100 m2 şartı aranıyor fakat açılmak istenen fırın taban alanı 70 m2 olduğu için ikinci kat yapıldı prefabrik olarak. ve 105 m2 ye çıktı alan. benim sormak istediğim yasada aranan 100 m2 şartı tek kat için mi geçerli yoksa iki katlı olmasında bir sakınca var mı? bu şekilde işyeri açma ruhsatı vermemizde bi engel var mı? şimdiden teşekkür ederim.

 36. osman bey daha öncede size yazdımıştım mevzuatların anlaşılmaz olduğundan dolayı lütfen bizi aydınlatırmısınız.umuma açık işyeri açmak için kat maliklerinden imza almak gerekiyormu.ayrıca umuma açık bir işyerinin ruhsatını iptal etmek için hangi mahkemeye muracaat etmemiz gerekiyor.saygılarımızla
  isa can

 37. osman bey ben berber dukkanı acacagım ama ustalık belgem yok sadece kalfalık belgem var.acaba olurmu yoksa ne yapmam gerekıyor.sımdıden tesekkur ederım.

 38. Selamlar.
  Ben özel bir sektörde SSK lı olarak 3 yıldır çalışmaktayım.. Ancak günümüz koşulları gereği gelirimin yetersiz kalmasından dolayı Ek bir işyeri açmak-çalıştırmak istiyorum. Mevcut işim vardıyalı oldugu için açacagım işyeri ile ilgilenmem rahatlıkla mumkun olacak. Ancak SSK lı olarak çalışan birinin ek bir işte çalışamaz, iş yeri çalıştıramaz şeklınde duyumlarım var. Bu konu hakkında yardımcı olursanız sevınırım.
  Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
  Saygılar..

 39. ben bır otel acmak ıstıyorum gereklı seyler nelerdır ve bı zorlugu varmıdır acmak ıcın gereklı olan evraklar nelerdır yardımcı olurmusunuz olursanız sevınırım.(bıraz acık yazarsanızda ıyı olur)

 40. sevgili osman bey ben 12 daireli apartmanın zemin kat daire sahibiyim ve dairemi iş yeri olarak yani erkek kuaförü olarak kullanmak istiyorum girişi caddeden vererek tavan ve duvarlara yalıtım yaparak binada oturanları rahatsız etmeden işimi yapmak istiyorum. ancak binadan yönetici dahil 4 kişi karşı çıkıyor binamız ana cadde üstünde olup kat irtifaklıdır ve çevresindeki bütün binaların alt katları dükkan ve iş yeridir ne yapmam gerekiyo bana cevap yazarsanız sevinirim kolay gelsin.

 41. GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
  ben GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ DÜKKANI VEYA İŞYERİ acmak ıstıyorum. sonrada FORE den bayilik isteyeceğim. gereklı seyler nelerdır ve bı zorlugu varmıdır acmak ıcın gereklı olan evraklar nelerdır yardımcı olurmusunuz olursanız sevınırım.(bıraz acık yazarsanızda ıyı olur)

 42. sahibi oldugumuz apartmanın dükkanında fırın(106metre kare) actık.fakat dagıtım yapmamız ıcın ızın verılmedı.tezgah satısına ızın verıldı.dagıtım için gereklı metre kare nedir?dagıtım yapabılmemız ıcın gereklı şartlar nedir?cok magdur durumdayım yardımcı olursanız sevinirim.

 43. Osman bey merhaba,
  Ben güzellik salonu açmak istiyorum fakat şuan belgem yok milli eğitim baknalığınca onaylı kurs merkezlerinde eğitime katılıp sertifika aldıktan sonra açabilir miyim?Teşekkürler

 44. merb. ben bi tuhafiye açmak istiyorum ama bağkur yatırmak istemiyorum muhasebeciilede uğraşmak istemiyorum basit usulde böyle biyer açmam mümkünmü mümkünse bunun için gerekli prosedür nedir bilgi verirseniz sevinirim.

 45. benim bir berber dükkanım var ustalık belgem felan herşey kanuni acaba bu belge ile ikinci bir dükkan açabilirmitim ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER SAYGILARIMLA…

 46. selamun aleyküm benim marketim var marketimin içine küçük fırın açmak istiyorum kendi ekmeğimi üretip satmak için binam 2 katlı mulkiyet bana ait üste kendim oturuyorum buraya fırın açabilirmiyim belediyeden izin nasıl alırım alan küçük üst meskendiye izin vermiyorlar bunun bir olur yolu varmı bu fırına çok ihtiyacım var. market ile fırın bir yerde olurmu
  bu yeni kanuna göre yapabileceğim hiçbirşey yokmu.
  açmak istediğim fırın 4 de4 .
  lütfen rica ediyorum
  cevabınızı bekliyorum

 47. merhaba,ben tuhafiye ve züccaciye üzerine bir dükkan açmak istiyorum.daha yeni başlayacağımiçin ve işleyip işlemeyeceğini bilmediğim için hemen bağkur ödemek ve muhasebeci tutmak istemiyorum.bu dükkanı basit usulde açmam için nerelere başvurmam gerekir ve gerekli prosedürler nedir beni en kısa zamanda bilgilendirirmisiniz lütfen.cevabınızı bekliyorum.saygılarımla.

 48. Sayın SELDA,

  Basit usulde vergilendirme
  Sadece ticari kazancın belirlenmesi için uygulanmakta olan bu sisteme göre bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki olumlu fark ticari kazanç olarak kabul edilmektedir. Bu fark yasal düzenleme gereği yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Yasası hükümlerine göre alınması ve verilmesi zorunlu olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgeler üzerinde yazılı olan tutarlara göre hesaplanmaktadır.
  Basit usulde vergilendirme İl ve İlçeye ve yöreye göre değişmektedir.En doğru bilgiyi bölgenizdeki muhasebeci veya vergi dairelerinden öğrenebilirsin.Bağkura üye olmak zorundasın.Ayrıca yapmak istediğin iş bence uygun değil.Bir işte bizzat kendin çalışıp üretmen gerekir.Saygılarımla.

 49. gaziantep ilinde bir fırıncı 85 metre kare olan iş yerini bölüp kebapçı yaptı bu sizce ruhsatın iptaline sebep olmazmı. eger oluyorsa bunu iptali için nereye başvurabilirim. saygılarımla.

 50. Sayın Mehmet,
  Bağlı bulunduğun belediyeye müracaat edersen gerekli bilgiyi öğrenebilirsin.Saygılarımla.

 51. Merhaba ,
  Öncelikle vermiş olduğunuz hizmeten ötürü size çok teşekkür ederim. Benim sorum merkez imalathanemde ürettiğim puaça ve börekleri insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde dükkan kiralayıp elektrikli fırınlarda pişirerek satmak malum elektrikli fırın için baca şartmıdır.Satışın gerçekleşeceği dükkanda üretim yapılmayacaktır sadece ürünler pişirilecektir.Ne gibi ruhsatlar alınması gerekmektedir.Teşekkür ederim

 52. iyigünler benim deniz kenarında 1 dönüm arsam var vede çay bahçesi açmak istiyorum fakat yerim arsa tapulu bo nasıl işyeri açma alabilirim belediyeden

 53. Sanayi Bakanlığına yazdığım bir görüştür. Cevabını bekliyorum. Sizin yorumunuzu da almak istedim. Cvap için şimdiden teşekkürler;
  İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde Atölye olarak yapı kullanım izni olan bir fırına işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilir mi? Buna yasal bir engel varmıdır? 29.6.2005 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5377 sayılı kanun ile değişikliğe uğrayan 5237 sayılı kanunun 184. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının 12.10.2004’ten önceki yapılara uygulanmayacağı vede 10.08.2005 tarihinde İçişleri Bakanlığının yayımlayıp O.S.B.’ndeki ve belediye sınırlarındaki işyerlerinin ruhsatlandırılmasına ilişkin Resmi gazetede yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinin ‘c’ bendi gereği yapı kullanma izni alınması gerekli gıda işletmelerinin sadece ekmek fırınlarının olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün internet sitesinde 2008 işyerleri hakkındaki görüşleri incelendiğinde Ekmek fırınlarında yapı kullanma izinlerinde fırın değil de işyeri yazmasının yeterli olacağı belirtilmiştir. Yapı kullanma izninde atölye yazması ( Yapılar işyeri yada mesken olarak nitelendirilir. ) işyeri anlamına geleceği düşünülmektedir. Ayrıca 5377 saylı kanunla değişik 5237 sayılı kanun gereği 12.10.2004 tarihinde önce İkitelli Org. San. Bölg.’nde yapılan işletmelere İçişleri Bakanlığının 2005/9207 saylı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği gereğince ekmek fırınları hariç pastane yemek üreten işyerleri ve unlu mamüller üreten işyerlerine yapı kullanma izni şart koşularak ruhsat verilmekte vede yönetmelikte olmamasına rağmen 1er yıllık süreler için geçici ruhsat verilmektedir. 2005/9207 saylı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği böyle bir durum yoktur. Daimi ruhsat alamayan gıda işletmeleri Tarım Bakanlığımızdan Gıda Üretim İzinlerini alamadığından ürettikleri gıda ürünlerini ülkemizin iç piyasasına vede ülke dışına ihraç edememektedirler. Yapı kullanma izninde atölye yazan fırına ruhsat verilip verilemeyeceği vede 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığı belli olan ekmek fırını haricinde gıda üreten işyerlerine ruhsat verilip verilemeyeceği hususunda 4982 sayılı bilgi edinme hakkı dahilinde 15 günlük yasal süre içerisinde elektronik ortamda tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.

 54. yıkım kararı alınmış binaya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilirmi? cevaplarsanız sevinirim çok acil lazım teşekkür ederim verdiğiniz tüm bilgiler için.

 55. değerli hocam Belediye sınırları içerisinde imar planı yok, açılmış olan işyerlerinin büyük çoğunluğu tarım arazisi içerisinde olduğu gerekçesi ile açılma ruhsatı yok. emlak beyanı verilirken bina olarak verilmiş işyeri olduğu belirtilmemiş, bu işyerlerine açılma ruhsatı nasıl verilir kanunda yeri varmı? Kaçak binaya 2004 yılından önce yapılmışsa ruhsat verilebilir demişsiniz peki yıkım kararı varsa binanın ve 2002 yılından beri hala yıkılmamışsa iş yeri açma ruhsatı verilebilirmi? saygılarımla… cevap alabileceğimi umut ediyorum…

 56. Sayın Adem,

  Bu durumlarda belediyenin bakış açısı önemlidir.Yıkım kararı varda bugüne kadar yıkılmamışsa bu durum belediyenin kusuru vede Türkiye deki yapılaşma şartları…Bu tür yerlere ruhsat vermeden de çalışılmasıda ayrı bir kusur…Belediyeninde gelir kaybı da var.Yönetmeliklerde kaçak yapılara çalışma ruhsatı verilmez diye açıp bir şey yok.Ancak statik yönden sorumluluğu mühendislerce alınmalıdır.Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması gerekir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,Saygılarımla…

 57. mrb işyerimi kıraathane olarak kiraya verdim 1 sene oturdu ve 4 aylık kirayı ödemeden karşı tarafa taşındı belediye gittim ruhsatı hala devretmemiş ve benim üzerimden devam ettiriyo ve zabıta müdürünün dediğine göre bu yeni taşındığı yere kahve açma ruhsatı alabilmesi için eskiden apartman sakinlerinden onay alması gerekiyormuş danıştay 2008 de bu kararı bozmuş ve ruhsatda işyeri yazarsa açabilirmiş bu yere acaba böyle bir şey olurmu?saygılarımla

 58. kendıme aıt dukkanımda dogal urunler satmak ıstıyorum(Ağız Bakımı,Anti Aging,Aromaterapi, Masaj,Deodorant,Güneş Koruyucu,Kozmetik, Makyaj,Parfüm, Kolonya,Sabun,Saç Bakım, Vücut Bakımı,Yüz Bakımı)bu satacagım urunların hepsı sertıfıkalı urunler olucak unıversıte mezunuyum(İİBF)..Bankacıydım ama ıstıfa ettım o yuzden boyle bır ısyerı acmak ıstıyorum bugun muhasebecıye gıttım ve bana ustalık belgen var mı dedı daha once hıc tıcaret yapmadıgım ıcın bu konularda bılgım yok bıraz bılgı edınmek ıstıyorum bu konularda muhasebecım gecıcı olarak acarız ruhsat ıslerını 6 ay sonra yaparız dedı benı bılgılendırırısenız sevınırım

 59. Sayın MERT,

  Üniversite mezunu olduğunuz için iş yeri açabilirsiniz.Ancak saymış olduğunuz şeyler sizin uzmanlık alanına girmediği için bu işleri yapabilmeniz için iş yerinizde maaşlı çalışabilecek ustalık belgesi olan birini mesul müdür seçerek halledebilirsiniz.Bağlı olduğunuz belediyeye sorun size daha iyi yardımcı olabilirler.Saygılarımla.

 60. turizm teşvik belgesi olan bir işyerin in bağlı bulunduğu belediyeden işyeri açılış ruhsatı yada işletme ruhsatı alma zorunluluğu varmıdır lutfen gereçeli açıklama yaparsanız iyi olur.saygılar.

 61. Sanayi Bakanlığına yazdığım bir görüştür. Cevabını bekliyorum. Sizin yorumunuzu da almak istedim. Cvap için şimdiden teşekkürler;
  İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde Atölye olarak yapı kullanım izni olan bir fırına işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilir mi? Buna yasal bir engel varmıdır? 29.6.2005 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5377 sayılı kanun ile değişikliğe uğrayan 5237 sayılı kanunun 184. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının 12.10.2004′ten önceki yapılara uygulanmayacağı vede 10.08.2005 tarihinde İçişleri Bakanlığının yayımlayıp O.S.B.’ndeki ve belediye sınırlarındaki işyerlerinin ruhsatlandırılmasına ilişkin Resmi gazetede yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinin ‘c’ bendi gereği yapı kullanma izni alınması gerekli gıda işletmelerinin sadece ekmek fırınlarının olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün internet sitesinde 2008 işyerleri hakkındaki görüşleri incelendiğinde Ekmek fırınlarında yapı kullanma izinlerinde fırın değil de işyeri yazmasının yeterli olacağı belirtilmiştir. Yapı kullanma izninde atölye yazması ( Yapılar işyeri yada mesken olarak nitelendirilir. ) işyeri anlamına geleceği düşünülmektedir. Ayrıca 5377 saylı kanunla değişik 5237 sayılı kanun gereği 12.10.2004 tarihinde önce İkitelli Org. San. Bölg.’nde yapılan işletmelere İçişleri Bakanlığının 2005/9207 saylı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği gereğince ekmek fırınları hariç pastane yemek üreten işyerleri ve unlu mamüller üreten işyerlerine yapı kullanma izni şart koşularak ruhsat verilmekte vede yönetmelikte olmamasına rağmen 1er yıllık süreler için geçici ruhsat verilmektedir. 2005/9207 saylı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği böyle bir durum yoktur. Daimi ruhsat alamayan gıda işletmeleri Tarım Bakanlığımızdan Gıda Üretim İzinlerini alamadığından ürettikleri gıda ürünlerini ülkemizin iç piyasasına vede ülke dışına ihraç edememektedirler. Yapı kullanma izninde atölye yazan fırına ruhsat verilip verilemeyeceği vede 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığı belli olan ekmek fırını haricinde gıda üreten işyerlerine ruhsat verilip verilemeyeceği hususunda 4982 sayılı bilgi edinme hakkı dahilinde 15 günlük yasal süre içerisinde elektronik ortamda tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.
  Sn. Osman bey bu görüşüme cevap yazarsanız sevinirim.

 62. Sayın BÜLENT ÇALIŞKAN

  İstanbul imar yönetmeliğinin 18.09 maddesine göre “İsyeri açma ve çalısma ruhsatlarına iliskin yönetmelik hükümlerine tabidir.
  İmar planlarında aksine bir açıklama bulunmadıkça fırınlar;
  a) Sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, kentsel servis ve konut dısı çalısma alanlarında,
  ticaret bölgeleri ile ticaret yollarında binanın tamamının bu amaçla kullanılması zorunludur.
  b) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca
  binanın tasıyıcı sisteminin ısı degisiminden etkilenmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
  Bulunması gereken birimler ve en az ölçüleri: Fırınlarda bulunması gereken
  bölümler ile en az ölçüleri asagıda gösterilmistir. Bu fonksiyonlar bir pisirme yeri için gerekli
  en az ölçülerdir.a) Pisirme tesisi: Taban yüzünde mahrukat yakılarak ve direkt püskürtme ile ısıtılmayacak,
  ısı dolasımını temin eden kanallar veya borularla tamamen dısarıdan bir ısıtma tesisatı ile
  ısıtılacaktır.
  b) Fırın önü: (Satıs yeri ve tezgâhın bulundugu kısım) en az 25.00 m² duvarları tavana kadar
  mermer ve fayans kaplı olacaktır.
  c) Hamurhane: Alanı en az 50 m2, yüksekligi en az 3.50 metre ve isçilerin her biri için en az
  40 m3 hava hacmi temin edilmis, diger bölümlerden duvarla ayrı ve duvarları tavana kadar
  mermer ve fayans kaplı olacaktır.
  d) Un deposu: Diger bölümlerden kâgir duvarlarla ayrılmıs, aydınlık ve havadar un deposu
  olacaktır. Depo fırının günlük kapasitesine göre un depolamaya uygun büyüklükte ve en az
  50.00 m² olacaktır. Bir kattan fazla katı olan fırınlarda 1.katta un deposu, 2. katta ise harman
  yeri odası yapılması zorunludur.
  e) Harman yeri odası: Odanın içinde yerden en az 0.50 metre yükseklikte etrafında
  dolasılabilen, havuz seklinde bir harman yeri yapılacak ve iç kısmı mozaik veya mermer ile
  kaplı olacaktır.
  f) Yakıt ve Su deposu: Ham ve mamul maddelerin konuldugu bölümlere bitisik olmayan en
  az 5 ton yakıt alabilecek bir yakıt deposu, sehir suyu ile beslenen ve her yıl temizlenen pas ve
  kir tutmayan bir malzemeden yapılmıs en az 5 tonluk su deposu olacaktır.
  g) Otomatik elek: Harman yeri ile hamurhane arasındaki bir bölüme kapasiteye ve fırının
  çalısma temposuna uygun olarak monte edilmis olacak ve daima çalısır halde
  bulundurulacaktır.
  h) Tuz bölümü: Fırının kapasitesine göre uygun büyüklükte olacaktır.
  ı) Hamur dinlendirme ve mayalandırma yeri: Diger bölümlerden duvarla ayrılmıs,
  duvarların iç kısımları fayans veya mermer olmak üzere kaplanmıs olmak kaydı ile en az 9.00
  m² alanlı olacaktır.
  i) WC ve dus: Her fırında en az 6.00 m² wc, lavabo ve dus bölümü olacaktır. WC+dus ve
  yatakhane imalat kısmı ile direk irtibatlı olarak yapılamaz.
  j) Dinlenme ve soyunma yeri: Bu kısım diger bölümlerden duvarla ayrılacak ve alanı en az
  6.00 m² olacaktır.
  k) Mutfak ve yemekhane: Temizlik sartları ile diger yapılasmaları haiz en az 15.00 m²
  olarak insa edilecek ve bu kısım diger bölümlerden duvarla ayrılacaktır.
  l) Yatakhane: Her fırında 15.00 m² alanlı 6 kisilik diger bölümlerden ayrı bir yatakhane
  olacaktır.
  m) Büro bölümü: Diger bölümlerden duvarla veya alüminyum dograma ile ayrılmıs, en az
  6.00 m² alanlı büro bölümü yapılacaktır.
  n) Malzeme odası: Diger bölümlerden duvarla ayrılmıs, içi mermer veya fayans kaplanmıs
  olan gıda maddeleri ve malzemeler odası en az 25.00 m² olacaktır.
  o) Jeneratör odası: Diger bölümlerden duvarla ayrılmıs, ham ve mamul maddelerin
  konuldugu kısımlara ugramadan kolaylıkla ulasabilecek ve ses izolasyonu saglanmıs ayrıca,
  jeneratörden çıkacak gazı tahliye edecek baca tertibatı yapılacaktır.
  Yükseklikler: Hamurhane, un deposu, pisirme yeri en az 3.50 m diger bölümler net
  2.40 m. yükseklikte olacaktır.” denilmektedir.
  Anlaşılacağı üzere binanın tamamı fırın olarak kullanılması gerekli olup,yapı kullanma belgesinde(iskan)ve projesinde fırın olarak gözükmesi gerekir.Diğer konuların ilgili belediyesinden sorulması uygun olur.Saygılarımla..

 63. İstanbul İmar Yönetmeliği İçişleri Bakanlığının Resmi Gazetede yayımlanarak tüm ülkedeki illleri kapsayan İşyeri Açma ve Çalışma İzni Yönetmeliğinin üstündemidir? Eğer öyle ise yapacak bişey yok demektir bence. Sizce?

 64. 2007 de devren almış aldugum (şirkeetin)cafenin ikiyılsonra ruhsatı yükseklige uygun olmadığından iptal edildi.oysa burası 13 yıllıkruhsatlı iş yeridir.enson 2005te ruhsatverilmişti iptalden sonra benderuhsat aldım.ancak 15gün sonra tekrar iptal edildi.ne yazıkki ilk ruhsatı,ikinci ruhsatı veren ve iptal edende aynı imza.ne yapabilirim çalmadığım kapı kalmadı.bu mağduriyetimi nasıl giderebilirim.sayğılarımla.

 65. Sayın Bülent ÇALIŞKAN ,

  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilecek işyerlerinde aranacak genel şartlardan 5 .Maddenin c şıkkında
  ” Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması” gerekir denmektedir.
  İmar planlarında aksine bir açıklama bulunmadıkça fırınlar;
  Sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, kentsel servis ve konut dışı çalısma alanlarında,
  ticaret bölgeleri ile ticaret yollarında binanın tamamının bu amaçla kullanılması zorunludur.
  Bu durumda,
  Binanın organize sanayi bölgesinde olması fırın için uygun olup,tadilat projesi ile fırın olarak proje tasdiki yaptırılabilir.Ancak yürürlükteki yönetmelik ve plan şartlarına uymak şartıyla.İstanbul İmar Yönetmeliği ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikler de fırın Özel yapı şeklini gerektiren binalardandır.İki yönetmelikte ifade olarak hiçbir fark yok. Saygılarımla..

 66. Merhabalar;

  İş yeri açma ruhsatı ile ilgili gereken evrakların içinde olan tapu veya kira sözleşmesi için eğer inşaat halen inşaar halindeyse ve halen şantiye olarak kabul ediliyor ama hazır olan bir dükkanda işyeri açmak istersek nasıl bir çözüm buluruz? tapu çıkana kadar bunu hangi gerekli evraklarla tamamlayabiliriz? şimdiden teşekkürler..

 67. 29 haziran 2009 tarihinde yazdıgım yazıma cevap alamadım acaba ne zaman cevap alabilirim.saygılarımla.erdinç tekin.erdinç tekin

 68. merhaba ben üç yıl boyunca özel bir kurumdan tiyatro eğitimi aldım.ayrıca halk eğitim merkezindende setifikam var aktif olarak oyunculuk ypıyorum kurs açmam için bu belge yeterli olur mu yoksa üniversite mezunu olmam gerekir milütfen yardımcı olun.iyi günler.

 69. iyi günler
  ben kuaför yada güzellik salonu açmayı düşünüyorum ancak şu an ustalık belgem yok meb güzellik uzmanlığı sertifikası ile işyeri açmam mümkün mü?

 70. Organize sanayi Bölgesinde Fırın tamamen 3 katın 1’i fırın olarak kullanılıyorsa buraya izin verilmasi gerekir. 2 yönetmelik arasındaki fark burada. binanın tamamının bu amaçla kullanılması zorunludur ibaresi yalnış demek istemiştim. O bakımdan İçişleri Bakanlığının yönetmeliği İstanbul İmar yönetmeliğinin üstündedir diyorum.

 71. İyi günler. size bir şey danışmak için bu msjı atıyorum.
  Antalya Kaş’ta çatı sorunundan dolayı binamızın iskanı yok. Bu binanın zemin katına 4 yıl önce hamam yapıldı. 2005’ten sonra çıkan yasa ile hamamın bağımsız,müstakil şeklinde olması gerekiyormuş, yani anlıyacağınız belediye ile 2 yıldır sıkıntı yaşıyoruz, kapatılması için. Çatı sorununu halledip iskanı alabiliriz fakat yine belediye buraya ruhsat veremeyeceğini sölüyor. Acaba kazanı kaldırıp günısılı sisteme geçsek, binanın yapısına zarar verebilir mi? veyahut böyle birşeyle banyo adı altında farklı bir ruhsat verebilirler mi? teşekürler….

 72. işyerimin bahçesini rahatça kullanamıyorum bahçe kapısı bile yok üst kattakiler ne bakım yapıyorlar nede müsade ediyorlar bu düzensizlik hoş değil işyerimin bahçesi için nasıl davranmalıyım apartman altında bir kreş cevabınızı merakla bekliyorum

 73. Belediye Mücavir alanı içerisinde bazı köyler bulunmaktadır. Bu köylerin Köy statüsü devam etmekte olup, bu köyler; Belediyeden her hangi bir hizmet alamamakla birlikte İl Özel İdaresi yol, su, Kanalizosyon vs. hertürlü hizmet sunmaktadır.
  Ancak Belediye mücavir alanı içerisinde olması nedeniyle köyde bulunan kahvehane, bakkal dükkanı, kasap, internet salonu vb. işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin yönetmeliğe göre ruhsat verememektedir.
  Belediye de Köy statüsü devam ettiğinden ne yapı ruhsatı vermekte nede diğer işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermektedir.kısaca köylüler hem mağdur olmakta hemde kanuni yükümlülüklerini yerine getirememekle birlekte kaçak olarak faaliyetlerine devam etmektedirler.
  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 24.05.2005 tarih ve 81340 sayılı yazılarında ^…Köyün Belediye mücavir alanı olmakla birlikte , imar planının dışında kalması, belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanının belediye sınırları ile kısıtlı olması, il özel idarelerinin ise imar bakımından belediye sınırları dışında yetkili olması sebebiyle anılan projeye yapı ruhsatının il özel idaresi vermesi gerektiği” denilmektedir. Aynı Bakanlığın 24.04.2007 tarih ve 10523 sayılı yazılarında ise ” ..Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında tevhit, ifraz veya bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkinine ilişkin işlemler, il encümeni tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. denilmektedir. Kanımca bu iki yazı arasında bir çelişki bulunmaktadır. Sizin görüşünüzü itediğim bu mücavir alanı içerisinde bulunan bu köylerdeki iş yerlerine; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince, İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını Belediyemi vermesi gerekmektedir yoksa il özel idaresimi aydınlatırsanız memnun olurum .teşekkürler

 74. İstenen Bilgi veya Belge :
  Org. San. Bölg.’de 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış olupta (tüm faturalarla ibraz edilebilir) 03/2009 tarihinde yapı kullanma izni belgesi almış ve bu yapı kullanma izin belgesinde ‘atölye’ olarak geçen bir işletmenin fırın ruhsatı alınabilinmesi için 10/08/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma Ruhsat yönetmeliği 5. maddesinin ‘c’ bendi uyarınca özel yapı şeklini gerektirdiği için yapı kullanma izin belgesinde fırın yazması gerekli mi? Yoksa 02.03.2006 tarih ve B050MAH0650002/2311-80615(17) sayılı Çanakkale İli Yenice Belediyesine yazılan görüşünüzden anladığım kadarı ile yapı kullanma izninde işyeri yada ekmek fırını ibarelerinin bulunmasına gerek olmadığı, sadece yapı kullanma izni olması yeterli olacak mı ekmek fırını ruhsatı almaya. Birde İstanbul İmar yönetmeliği MADDE 18.09 18.09.1. İşyeri açma ve çalısma ruhsatlarına iliskin yönetmelik hükümlerine tabidir. 18.09.2. İmar planlarında aksine bir açıklama bulunmadıkça fırınlar; a) Sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, kentsel servis ve konut dısı çalısma alanlarında, ticaret bölgeleri ile ticaret yollarında binanın tamamının bu amaçla kullanılması zorunludur. Binanın tamamı Org. San. Bölgelerinde fırın amaçlı kullanılması gerekmektemidir ki 2005/9207 sayılı yönetmelik tüm Türkiyeyi ve de İstanbul İmar yönetmeliğinin üstü değil midir? İstanbul İmar yönetmeliğine dayanılarak tüm bina fırın olarak kullanılması gereklidir denilebilir mi? Org. San. Bölgelerinde Ekmek fırını açmak için bir yasal engel varmıdır? 4982 sayılı Bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesinde Genel Müdürlüğünüzden yasal süre olan 15 gün içerisinde içerisinde cevap beklemekteyim.
  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler yukarıda belirtilmiştir.
  Gereğini arz ederim.

  Cevap:Bilgi Edinme, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI‏
  From: info@icisleri.gov.tr

  Sent: Tuesday, August 04, 2009 9:36:34 AM
  To: bulent_caliskan78@hotmail.com
  Sayın Bülent ÇALIŞKAN
  25.07.2009 11:34 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapmış olduğunuz müracaatınızın cevabı aşağıdadır.

  Konu ile ilgili olarak, bir işyerinin açılması durumunda tapuda işyeri olarak kayıtlı olmasının yeterli olduğu, 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5/c maddesinde sayılan işyerlerinin özel yapı şeklini gerektirmeleri dolayısıyla yapı kullanma izin belgelerinin bulunmasının zorunlu olduğu, Yönetmeliğin EK-2/B İkinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler 6.15 sırasında “Günlük üretimi 1.000 kg/gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten, asgari yüksekliği 3,5 metre ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 400 m2; büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 300 m2; köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 250 m2 ve üzeri genişlikteki yerler”, EK-2/C Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler listesinin 6.19 sırasında “Günlük üretimi 1000 kg/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 250 m2, büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 200 m2, köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 100 m2 olması zorunlu yerler,” hükmü bulunmakta olup; ekmek fırınlarının aranılan şartları taşımaları kaydıyla organize sanayi bölgelerinde de açılabileceği ve binanın bütününde veya bir bölümünde açılabilmesinin de mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

 75. beledıyeye baglı umuma acık alanda park ısletıyorum okey ruhsatı vermıyolar yasaklandı kahvahane dısında verılmıyor dıylar cay bahcelerınde okey ruhsatı almam ıcın bılgılendırsenız sevınrım

 76. Sayın Fikret,
  25902 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 44. maddesi yasaklıyor.
  Kumar kastı olmaksızın okey ve benzerleri ile her türlü kağıt oyunları ancak kahvehane ruhsatlı yerlerde oynanabilir.Saygılarımla..

 77. Sayın Osman Midilli Bey,
  İki katlı tamamı kendime ait bir binada M.E.B. na bağlı olarak faaliyet gösteren bir özel eğitim merkezim var(31.12.2007 tarihinde M.E.B. ndan ruhsat alındı). İşyeri Açma Yönetmeliğine bağlı olarak belediye benden işyeri Ruhsatı istedi. Evrakları tamamlayıp başvuruda bulundum. Binamın mesken sahasına isabet ettiği belirtilerek ruhsat verimedi.
  Belediyeyle görüşmemde binanmın mesken gözüktüğü, imar tadilatına gidilerek işyeri şeklinde değiştirilmesini teklif edebileceğim söylendi. 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin oybirliğiyle(bina kendime ait) işyeri açılamaz mı? M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine uygun olarak yapılmış ve halen faaliyet gösteren kurumumla ilgili bir yol gösterirseniz seviniriz.

 78. Sayın Osman Midilli Bey;
  İyi günler. size bir şey danışmak için bu msjı atıyorum.
  Antalya Kaş’ta çatı sorunundan dolayı binamızın iskanı yok. Bu binanın zemin katına 4 yıl önce hamam yapıldı. 2005′ten sonra çıkan yasa ile hamamın bağımsız,müstakil şeklinde olması gerekiyormuş, yani anlıyacağınız belediye ile 2 yıldır sıkıntı yaşıyoruz, kapatılması için. Çatı sorununu halledip iskanı alabiliriz fakat yine belediye buraya ruhsat veremeyeceğini sölüyor. Acaba kazanı kaldırıp günısılı sisteme geçsek, binanın yapısına zarar verebilir mi? veyahut böyle birşeyle banyo adı altında farklı bir ruhsat verebilirler mi? teşekürler….

 79. Merhaba,
  Ben Üniversiteden farklı bir bölümden mezunum.Fakat sir,manikür-pedikür salonu açmak istiyorum, fakat bunun için gerekli belgem ve bilgim yok, bu işi ilerleyen zamanlarda güzellik salonu olarak büyütmek istiyorum. Bu konuda yetkili olabilmek için ne gibi sertifikalar almam gerekiyor.
  Ayrıca ilerde bu işi epilasyon vs. gibi salonuna çevirmeye yetkim olur mu?
  Kısacası bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
  Teşekkürler

 80. 5 yıldızlı bir otel açmak için neler gerekli ve hangi yolları izlememiz gerekiyor adan zye herşeyi öğrenmek istiyorum.şimdiden teşekkürler. iyi çalışmalar…

 81. Sayın Zeliha Gök

  Ana sayfada Bağlantılar Kategorisi başlık altında Turizm Tesisleri Yönetmeliği içinde 19.madde de istediğiniz bilgilere ulaşabilirsin.Saygılarımla.

 82. syn osman bey benim kiralamış olduğum 600 metkare 5metr yukseklik ve ticari faaliyet gözüken işyerine ruhsatsız fakat 2004 yılından önce yapılmış olan binaya fırın yaptık 2004 yılından önce elkt su bağlanmiş olup binaya ait vergiler yatırılmış olan yere fırın ruhsatı alabilirmiyim teşekkür ederim

 83. merhabalar ben kuaföt dükkanı (bayan) devralacagım.ne yapmam gerekir.hangi belgelerimin olması ve nereye başvurarak işlemleri yaptırabilirim

 84. Osman Bey, bayanlara yonelik franchising yontemi ile bir fitness center açtim.

  İçine sauna ve masaj da dahil ettim. Ana faaliyet konum ‘Fitness’. Bu da yeni kurulan HİS federasyonuna bagli. Ancak ruhsatima masaj ve saunayi da dahil etmek istiyorum.

  Nasil bir yol izlemeliyim.

  Yardiminiz ve desteginiz için şimdiden çok teşekkür ederim.

  Saygilarimla,

 85. Sayın Osman Midilli Bey,
  İki katlı tamamı kendime ait bir binada M.E.B. na bağlı olarak faaliyet gösteren bir özel eğitim merkezim var(31.12.2007 tarihinde M.E.B. ndan ruhsat alındı). İşyeri Açma Yönetmeliğine bağlı olarak belediye benden işyeri Ruhsatı istedi. Evrakları tamamlayıp başvuruda bulundum. Binamın mesken sahasına isabet ettiği belirtilerek ruhsat verimedi.
  Belediyeyle görüşmemde binanmın mesken gözüktüğü, imar tadilatına gidilerek işyeri şeklinde değiştirilmesini teklif edebileceğim söylendi. 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin oybirliğiyle(bina kendime ait) işyeri açılamaz mı? M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine uygun olarak yapılmış ve halen faaliyet gösteren kurumumla ilgili bir yol gösterirseniz seviniriz.

 86. slm osman bey be denızlı serınhısar yataganda oturmaktayım ve buraya fırın acmk ıstıyorum yalnız beledıye baskanın yardımcısı fırın ısletmecısı oldugu ıcın ruhsat alamıyorum bundan oncekı beledıye yonetımı yanı 29 mart 2009 dan once bu bınaya 2 kez ruhsat verıldı bana gerekce olarak yapı denetım ruhsatı ıstendı verdım ama busefer orda ısyerı yazıo fırın yazacak dedıler kat mlıklwerının ıznını aldım yeterlımıdır ve yapmam gereken nedır suan cok madurum ve beledıye kasıt yapıyor bunları nasıl gecebılırım metre karesı 123 yukseklık 3.70 yardımlarınızı beklıyorum

 87. Osman Bey,
  Biz, bir baklava imalathanesi ve onunde, imalattan satis magazasi acmak istiyoruz. (Satis magazasinda servis te olacak) Ancak, bu amacla kiralamayi dusundugumuz yerler genelde iskansiz (Yapi Kullanim Izin Belgesi Yok). Bu durum isyeri acma ruhsati ve gida uretim izin belgesi almamiza engel olur mu? Bilgi verirseniz sevinirim. Saygilar.

 88. Merhaba Osman Bey
  Vermiş oldugunuz bilgilerden dolayı herkez adına teşekkür ediyorum.Sorum şu daha önce hiç ticaretle uğraşmamış biri olarak bu konuda bilgimde yok.Tuhafiye devralmak istiyorum.Yapmam gerekenleri sıralarsanız sevinirim.Küçük bir yer.Daha önceki yıllarda Halk eğitim kurslarından Girişimcilik belgesi almıştım.Tuhafiye işinde işime yararmı?Şimdiden teşekkürler.

 89. BENİM 5 KATLI BİNAM VAR 1980 İMAR AFFINDAN FAVDALANDIM 1969SENESİZDEN 1996 RUHSATTLI SENESİNE KADAR BABAM MARANGOZ DÜKKANI İSLETTİ SONRA BEN KAPORTA İSİ YAPIYORUM NASIL RUHSAT ALABİLİRMGECİCİ RUHSATTIM VARDI KOMSUM KACAK İNSAT YAPTI BENDE ONU SİKAYET EDDİM ODA MUHAFADI YOK DİYE BENİM GECİCİ RUHSATIMI BELEDİYE İPTAL EDDİ

 90. Sayin osman bey
  benim isim biraz karisik ve uzun cevabinizi sabirsizlikla bekliyorum
  apartman altinda kooparatif yonetim kurulu karari ve belediyenin ruhsat vermeyle ilgili bizden istedikleri diger belgeleride tamamlayarak muracaatimizi yaptik ve ruhsatimizi 09.2009 tarihinde aldik. Daha sonra kat maliklerine tapulari dagitildi tapu sahiplerinden biri edirne bolge idare mahkemesine muracaat ederek belediyenin yasalara uygun ruhsat vermedigini one surup dava acti. Edirne idare mahkemeside belediyenin yapi kullanim izin belgesinde firin yazmadigi ayricada tapu kayitlarindada firin yazmadigini gerekce gostererek yurutmeyi durdurma karari aldi.
  Simdi biz vatandas olarak belediyeye gitmisiz sozlu olarak yapi kullanma izin belgesinede firin yazdirmak istememize ragmen fen isleri muduru bana isimimi ogretiyorsunuz biz boyle yapiyoruz dedi ve bize bu sekliylede ruhsati verdiler
  simdi boyle bir davadan haberimiz olunca biz belediyeye gittik ve yapi kullanimda tadilat projesi yaptirarak projedede yapi kullanim izin belgesindede firin diye yazdirdik bir ust yaziylada tapuya muraacat ederek tapunun beyanlar hanesinde yazan isyeri ibaresi yerine firin yazilmasini talep ettik ama tapuda 634 sayili kat mulkiyeti kapsamina giren gayrimenkullerin tapu kutugunde mesken olarak gosterilen bagimsiz bolumlerde gazino kulup ekmek firini suthane vb. İsyerlerinin acilmasi hususunda kat maliklerinin oy birligi ile karar almasi,
  tapuda isyeri olarak gorulen yerlerde yonetim planinda aksine bir hukum yoksa kat maliklerinin oy çoklugu ile aldigi kararin bulunmasi maddelerini one surerek biz bu tapuyu degistiremeyiz dedi.
  Ama bizim tapumuz mesken degil isyeri yaziyor oy coklugu karari getirsemde degistiremezmisiniz dedigimdede bizdeki kararnameye gore degistiremem bana degistirmem icin mahkeme karari getir diyor
  mahkemeyede gidecegiz tabide belediyeye acilan davadan dolayi yurutmeyi durdurma karari alindigi icin belediyede ruhsati iptal edip uretimi durdurun diyor yani mahkeme kararini bekleyecek vaktimiz yok
  soru cok basit ne yapmamiz gerekli?

 91. merhaba. ben küçük bir güzellik salonu açmak istiyorum. estetisyenlik sertifikamı almak üzereyim. açacağım yerde kuaförlükte yapmak istiyorum. yalnız bunun için hiç bir belgeye sahip değilim. fakat yanımda kalfalık belgesi olan bir arkadaşı çalıştırmak kaydıyla yapabileceğimi düşünüyorum. size sorum hiç bir belgeye sahip olmadan şu anda ortağı olduğum ltd şirketimle bu salonu açabilirmiyim. cevabınızı bekliyorum saygılar..

 92. Sayın Osman bey,eşim tuhafiye dükkanı açmak istiyor,bizler yabancı uyrukluyuz,buna göre nasıl bir prosedür uygulanır iş yeri açmak için.Ben şahsen defterdarlıkta bunu sormuştum net bir cevap alamadım…

 93. sayın osman bey benim size sormak istedigim şey şu 2005 tarihin de fırın yapmak üzere inşaat ruhsatı alındı ama alt belediye olarak belediyemiz alındı büyük şehire baglandı ve şu anda baglı bulundugumuz belediye 250 metre kare istemekte benim fırın 144mt olarak inşa edildi nasıl bir yol gösterirsiniz acele cevabınızı beklemekteyim saygılar

 94. Sayın Midilli, Denizli de üniversite kampüsü yakınlarında bir cafe işletiyorum….işletme ruhsatı için önce ”fastfood cafe, döner, ızgara, tost ve bahissiz oyun salonu” olarak başvuruda bulundum…ticaret odasından gerekli belgeleri aldım fakat; belediye oyun olan mekanlara yiyecek ruhsatı vermiyoruz diye diretti….ya kahvehane ruhsatı alıcaksın tost dahi yapamıyacaksın ya da cafe ruhsatı alacaksın oyun oynatamıyacaksın diye dirrettiler…fakat benim mekanım ne lokanta ne de kahvehane…aralarında dağlar kadar fark var…benim müşterim geldiği zaman hem oyununu oynayıp hem de dürüm yiyemiyecek mi….iki ayrı mutfağım olmasına rağmen neden verilmediğini anlayamıyorum…..yönetmeliklere baktım bu konuda beni engelleyici bir maddeye rastlamadım ama neden belediye tarafından engelleniyorum….sizden belediyenin bu konuda resmi dayanağının ne olduğunu…onların resmi bir yönetmeliğe dayanarak mı bu şekilde işlem yaptıkları konusunda beni aydınlatmanızı rica ediyorum….cafe ruhsatı olan yerde oyun oynatıp yiyecek servisi yapamazmıyım….

  saygılarımla

 95. merhaba Osman Bey 18 daireli binanın altına kıraathane açıldı.Binada oturan 18 dairenin tamamından imza toplanıldı.Kapatılması için Kaymakamlığa ve belediyeye ayrı ayrı verildi.Belediyeden bize kahvehane sahibiyle görüşüldü bina sakinleri yalan söylüyor yalıtım yaptım ve sabah 09:00 da açtığını beyan etmiş.Bu işyeri ile ilgili başka şikayetleriniz olması halinde belediyemize ve ilçe emniyet müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim diye bize bir cevap geldi.Fakat rahatsızlığımız devam ediyor ne yapabiliriz.

 96. merhaba osman bey. ben perakende açık tütün işine girmek istiyorum. nerelerden izin almam gerektiği hakkında bana yardımcı olursanız sevinirim. KARABÜK/MERKEZ

 97. Merhaba Osman bey; ben metal üzerine iş yeri açmak istiyorum.maliye ve belediye’ye kayıtlı olmak istiyorum, ama benim ustalık belgem yok.benim hangi yolları izlemem gerekirki kendi adıma açayım.yada maliye benim adıma olupda ustalık belgesi emekli ustanın adına olurmu.ben hepsinin benim adıma olmasını istiyorum ne yapmam lazım.teşekür ederim.

 98. sayın osman bey işlettiğim 1985 denberi süthanem var .iş yerim arsa tapuludur. ve o ğünden bu ğüne kadar iş yeri calışma ruhsatımı her yıl ğeciçi olarak calışmaktayım ama bu sene ğelen yeni ilçe belediyemiz .ğecici ruhsat veremiyeceklerini daimi 2 sınıf gsm ruhsatı almam ğerektiğini belirtiyorlar.benden de 1984 yılında olan imar affına başvurup vurmadığımı veya yapı ruhsatı veya yapı izni istemektedirler.ama bende bunların hiç biri bulunmamaktadır.acaba ben daimi ruhsat alabilirmiyim veya 12, ekim 2004 de cıkan 184 . maddeden yararlanabilirmiyim.iş yerim 350 mt tek katlı ve kolonludur

 99. sağlık koruma bandı mesafesi belirlenmesi ile ilgili yukarıda açıkladığınız bilgiler 2005 yılında çıkan yeni işyeri açma ve ruhsatlandırma yönetmeliğinde belirtildiği üzere il özel ideresince komisyon kurulur denmektedir .komisyon artık sağlık bakanlığına bağlı kurumlaeca oluşturulmamaktadır.konu böylemidir bu konuda bilgilendirme yaparsanız sevinirim selamlar iyi çalışmalar.

 100. MERHABA OSMAN BEY,BEN PASTANE OLARAK RUHASAT ALMIŞ BİR İŞYERİNDE BACASIZ ELEKTİRİKLİ BİR FIRIN KURARAK EKMEK PİŞİRMEK İÇİN RUHSAT ALABİLİRMİYİM EKMEK HAMURUNU DIŞARDAN GETİRİP BU FIRINDA PİŞİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM.
  EKMEK İÇİN RUHSAT ALAMAZ İSEM EKMEK ÇEŞİTLERİ İÇİN RUHSAT ALABİLİRMİYİM?
  SAYGILARIMLA.

 101. Merhaba Osman bey;
  sormak istediğim şey, iş yerimiz de adres değişikliği yaptık işletmemiz pizzacı olarak faliyet göstermektedir ve ilk açılış tarihi 2007 yılıdır.
  Yeni dükkanımız için ruhsat başvurusunda bulunduk, yönetmelik değişti diyerek bizden daha fazla şey istiyorlar (işletme annemin adına, ustalık belgesi babamın adına babamın ssk lı olması gerektıgı,sicil gazetede ünvan butik, esnaf ve sanatkarlar odasında lokanta olarak gözüküyor ikisininde pizzacı olarak değiştirilmesini)ilk yerimize 2 sene önce ruhsatı aynı belgelerle aldık şu an netten okudugm kadarı ile yönetmelik 2005te değişmiş.
  son 3 sene içerisinde değişen bi yönetmelik yok, yanılıyorsam düzeltin.
  bu konu hakkında ne yapmalıyım, fazla inatlaşmak istemiyorum çünkü her türlü pisliği yapmaya müsait kişilikler var aralarında.
  bilgilendirirseniz çok teşekkür ederi.
  çok acıklayıcı yazamadıysam da özür dilerim, çalısırken yazmaya calıstım.
  teşekkürler
  harun.

 102. merhaba benim kendi dükkanım var ve kahvehane açmak istiyorum ama evimin yakınlarında ilkögretim okulu var aramız 300 metre mesafede bu sorun olmaz biliyorumda dükkanımın tam karsısında belediye kütüphanesi var aramaz 30 metre mesafede bu sorun olurmu kütüphane okul öncesi egitime veya okul sınıfına giriyomu kahvehane acabilirmiyim simdiden sgl.

 103. merhaba
  ben almanyada yasiyorum ve italyan üsulü dondurma,pizza dükkanim var.bu sistemi türkiyede yapmak istiyorum bunun icin neler yapmam gerekiyor? hangi belgeler lazim nereye basvurmam lazim?saglik sogortalar nasil türkiyede?……..
  bana yardimci olursaniz sevinirim. tesekür ediyorum
  saygilarimla

 104. selamın aleyküm güzel abicim bizim de belediyeyle ilgili problemimiz var ilgilenirseniz bizi cok sevindirirsiniz şimdiden vereceginiz bilgiler icin allah razı olsun teşekkürler.bizim ailecek yaptırmış oldumuz bir binamız var daha önce altın daki iş yerini düğün salonu olarak ruhsatlandırdık fakat arada 3sene sonra bizim binanın kacak oldugınu yapı kullanım izin belgemizin olmadıgını söylüyerkten iş yerimizi kapatdılar sene 2001deİ biz ailecek almanyada YAŞIYORDUK FAKAT MALUM ORDADA DURUMLAR BELLİ BİZİM SİZİNDE BAHSETDİNİZ YASADAN HABERİMİZ OLDU 2004 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ PİNALARA RUHSAT VERİLDİGİNİ CALIŞMALARIMIZI MUHASEBECİMİZLE BERABER 9 SENE SONRA TEKRARDAN RUHSAT ALMAK İSTEDİK BİZE BELEDİYE RUHSAT BÖLÜMÜ RESTORAN VEYA CAFE OLARAK ACABİLECEGİMİZİ SÖYLEDİ HER ŞEYİ YAPTIK FAKAT EN SON BELEDİYE RUHSAT PARASINI YATIRACAGIMIZ ZAMAN RUHSAT MÜDÜRÜ VERMİŞTİ SATEN BU FİKRİ BİZE ŞİMDİDE DİYOR Kİ BANA TUHAHÜTNEME İMZALATMAK İSTEDİLER ORDA DÜĞÜN YAPILMIYCAGINA DAHİR BİZDE SOKA GİRDİK YAPMIŞ OLDUGUM BÜTÜN MASRAFLAR BİR KENARA BEN AİLEMİ GWETİR DİM TÜRKİYEDE COCUKLARIM EGİTİMİNİ TAMAM LASIN DİYE ŞİMDİ KENDİ MÜLKÜNMÜZDE BİŞEY YAPAMIYORUZ BİZİM KANUNİ BİR HAKKIMIZ YOKMU BU TÜR İŞLERLE İLGİLENEN AVUKAT BULAMADIK İZMİRDE BİZE YARDIMCI OLURSANIZ COK SEVİNİRİZ ŞİMDİ 3 COCUKLA GERİ DÖNELİM YAPANCI ELLERE

 105. iyi gunler ben marmariste seyahat acentası işletiyorum işyerimi değiştirdim fakat yapı denetimden geldiler iş yerine baktılar burası acenta olmaz dediler ama ruhsatında veya baska konularda sıkıntısı yok ve senelerdir iş yeri olarak calıstırılmıs iş yeri ruhsatı var ama olmaz dediler bunun için bana yardımcı olabilirmisiniz teşekkurler.ne yapabilirim

 106. mrb plesteyşın dükkanı açmak istiyorum yanlız 200 mt ilerimde bir plesteyşın kafesi var aramızdaki mesafe en az 250 mt olmalıymış diyorlar acaba gerçekten böyle bir şey var mı? saygılarımla

 107. Sy Osman Bey 11/9/2000 tarihli bursa/orhangazi içkili yerler bölgesi krokisi içerisinde bulunan bir yerde içkili resteurant açmak istiyorum,fakat 2005/9207 sayılı yönetmeliği gerekçe göstererek karayollarının 200 mt mesafesinde açılamaz diyerek izin vermiyorlar 9207 sayılı yönetmelikten sonra orhangazi belediye meclisinin belirmemiş olduğu yeni bir içkili yerler bölgesi yok eskisi geçersiz diyerek yenisinide tespit etmeyerek bu ilçede 7 yılı aşkın süredir yeni bir içkili yer açılamamaktadır.yapılan uygulama doğrumudur saygılarımla

 108. merhaba belediye mücavir alanı içerisinde imar planında spor tesis alanı olarak görünen bir yere dügün salonu yapılabilirmi ?

  belediye meclisinde spor tesis alanı olrak görünen bu arsaya dügün salonu yapılabilir ibaresi kararı alınabilirmi böyle bir karar alınmışsa bu karar imar mevzuatına uygunmudur

  yapılabilirse bu rasanın bitişiginde okul bulundugundan okula mesafesi en az ne kadar olmalıdır bu mesafeyi belirtren bir imar mevzuatı kanunu varmıdır varsa kanun no ve ismi nedir

  ayrıca konut alanları icerisinde olan bu arsada konutlata en yakın mesafe 30-35 mt civarında oldugundan bu konutlardan
  muafakat alınması gerekirmi ?

  yapılacak dügün salonunun okula mesafesi kuş bakışı 50-60 mt civarında olup ilçe veya il milli egitim müdürlugunden okula yakınlıgı açısından herhangi bir muafakat alınması gerekirmi ? verecegiz cevaplar için teşekür eder saygılar sunarım

 109. iyi günler osman bey ben ve arkadaşlarım (3 kişi) ortak bir giyim mağzası açmak istiyoruz.ünvanınında ltd. şti olmasını istiyoruz. bunun için sırayla izlememiz gereken yollar nelerdir.kısaca bir bilgi verirseniz memnun olurum.

 110. kedime ayit iş yerimvar kavane acmaya izin vermiyor katmalileri ne yamalıyım bana yardımcı olursanız sevinirim işmdiden teşekür ederim sagılar

 111. merhabalar ben manisa kula ilçesinde ikamet etmekteyim ken di mesleğim fırıncı kendi arsama fırın yapmayı düşünüyorum inşaata başladım şu anda devam ediyor ruhsat ta alt kat dükkan üst kat ev benim sorum şu.ben belediyeye soruyorum yapı izninde fırın yazacak diyorlar yazdıralım diyorum meskun mahal diyorlar ama benim ikiyüz metre yanımda fırın var ruhsatlı ..bana. sadece unlu mamül izni veriliyor ne yapabilirim ken di yerime fırın niye açamıyorum meskun mahal ise yakınımda fırın zaten var oraya ruhsat verilmiş ben ne yapabilirim ….mümkünse acil cevaplarsanız sevinirim.. teşekkürler

 112. EFENDİM BENİM ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM 25.02.2009 TARİHİNDE TÜZEL KİŞİLİĞİ DEVAM EDEN BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALDIK. DAHA SONRA TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERDİ RUHSATIMIZIN GEÇERLİLİĞİ HANGİ SAFHADA YENİLEMEMİZE GEREK VARMI İZLEYECEĞİMİZ YOL HAKKINDA BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM

 113. Merhaba
  2005 yılında kafeterya olarak bir iş yeri açtım.. 3 ay önce bulunduğumuz alan içkili alanlara açıldı bende işletmemi kafe&bar olarak işletmek istedim.. Daha önce yapmış olduğum vergi dairesi kaydından başlayarak tüm işlemleri yeniledim.. Ama istenen evraklardan biri de kat maliklerinin oy çokluğu ile muvafakat belgesi. Fakat ne yazık ki bina sakinleri onay vermedi. Şimdi üst katımda bulunan 20 daireye kelimenin tam manası ile yalvarıyorum benim tapuda iş yeri olarak görünen işletmem de iş yapabilme hakkımı kim koruyacak benim vatandaş olarak iş yapabilmek anayasal bir hakkım değilmidir. Durum abartısız bina sakinlerinin ego tatminine dönüştü. Bu durumda belediye bu muvafakat belgesini istemeden ruhsat verebilir mi? bir diğer sorum da ben zaten halihazırda açık bir işletmeyim kafe açarken almış olduğum belgeyi yenilemeden(2005 tarihli) tekrar yürürlüğe koyabilir mi? Bana bir çözüm göstermenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim, saygılarımla..

 114. merhaba osman bey. belediye sınırları dışında lokanta açmak istiyoruz.
  birincisi lokantalar için “özel yapı gerektiren …. yapı kullanma izin belgesi” istenirmi? bu belge bizden istendiği için sıkıntılar yaşıyoruz.

  ikincisi kaymakamlık geçeci işyeri açma ruhsatı verebilirmi?

  saygılar….

 115. Denizli ilinde ikamet etmekteyim.1985 yılında yapılmış olan ev ve işyerimiz bulunmaktadır.Tapu elimizde mevcut fakat iskan ruhsatı elimizde mevcut değil .İş yerimizin çalıştırılmasına devam etmek için Denizli Belediyesi’ne başvurduk.Denizli Belediyesi elimizde iskan ruhsatı olmaması nedeniyle işyerini açmamıza ve çalıştırılmasının mümkün olmayacağını söylediler.İş yerimiz daha önce bakkal, pastahane olarak çalıştırılmıştı.Aynı veya benzeri işi devam ettirmek istiyoruz.Ne yapmamız gerekiyor lütfen yardımcı olun teşekkürler.

 116. oncelıkle bızı bılgılendırdıgınız ıcın teskler ben bayan kuaforuyum ve yanıma yıne kuafor acıldı bellı bır metre olmadan aynı ısı yapan ıkı dukkan olurmu beledıye buna ruhsat verdı ıtıraz hakkım beledıyeye tazmınat davası acabılırmıyım

 117. SAYIN osman bey ben askerde dogalgaz ve kömürlü kalerifer kazanı ateşleme belgesi aldım şimdi askerligimi tamamladım bu belge ile iş kura gitsem hastane ve benzeri yerlerde iş bulabilirmiyim saygılarımla…

 118. Osman Bey,

  Tapuda mesken olarak kayıtlı bir apartman dairesinde (zemin kat) eğitim danışmanlık firmamız mevcuttur. Dairede üç kişi çalışmakta olup ( ikisi firma ortağı, biri sekreter) sadece kayıt ve muhasebe işleri yapılmaktadır. Genelde tüm kayıtlarımız internet üzerinden yapılmakta olup, çok nadiren katılımcı gelmektedir. Çöp vergilerini vs firma olarak belediyeye ödüyoruz. bu durumda işyeri ruhsatı almamız gerekiyor mu ? bizden önceki kiracıların da tamamı meskeni işyeri olarak kullanmış.

  aslında apartman sakinleri ile bir problemimiz yok fakat site yönetimi ( bu arada site yönetiminin tüzel kişiliği olmadığını belirtmeliyim) sitedeki işyerlerinin kapatılması için belediyeye başvurmuş. belediye de bize 30 gün mühlet verdi. bu süre zarfında iş yeri ruhsatı almadığımız takdirde “belediye başkanının oluru ile ” ( verdikleri kağıtta yazılı olan ibare) işyerlerini mühürleyeceklerini bildirdiler.

  size iki sorum olacak.

  1 mevcut işimiz dolayısıyla bizim (eğitim danışmanlık) iş yeri ruhsatı almamız gerekiyor mu ?
  2. Belediyenin, mahkeme kararı olmadan böyle birşey yapmaya yetkisi var mı ?

  teşekkürler.

  saygılar.

 119. iyi günler, kitap satışı yapılan bir cafe açmak istiyoruz ve mülk sahibi ile her konuda anlaştık. yalnız, tamamı iş yeri olan binada, yönetim kurulu cafe açılmaması için karar almış. binada bir cafe var ama statüsü farklıymış, yalnız nasıl olduğunu öğrenemedik. bu durumda, ben bir kültür merkezi açarak bu kararı aşabilir miyim? ya da ne yapmam gerekir, teşekkür ederim.

 120. sn:osman middilli sitenizde verdiğiniz bilgiler çok açıklayıcı olduğundan dolayı size çok teşekür ederim.

  size sağlık ve uzun ömür dilerim saygılarımla..

 121. Merhaba, 1999 dan önce yapilan binamizin giris kati yapi ruhsatinda depo olarak gözüküyor. Acaba belediyen dernek lokali acmak icin isyeri ruhsati talep edersem verilirmi? Tesekkürler.

 122. MERHABALAR BEN BI SU DUKKANI SAHIBIYIM .BI ARKADASIMLA KUCUK BI KAS VE AGDA SALONU ACMAK ISTIYORUZ BASIT USUL ARTIK YOK DIYE DUYUMLAR VAR NET BI BILGIYE HALA ULASAMADIM.BASIT USUL LE ACABILIRMIYIZ VE ACMAK ICIN NE GIBI EVRAKLAR VE NELER YAPMAM LAZIM …SIMDIDEN TESEKKUR EDERIM.

 123. mrb meslek lisesi çocuk gelişimi/özel eğitim mezunuyum okuldan aldığım iş yeri açma belgesini kiralamak istiyorum bu yasak mı?cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim..

 124. sayın osman bey ben bir iletişim (telefoncu) dükkanı açamak istiyorum ve bu konuyla ilgili hiç bir bilgim yok hangi belgeler gerektigine dair yardımcı olursanız çok sevinirim iyi günler
  süleyman başaran.

 125. ben 7 sene önce maddi krizden dolayı kozmetik dükkanımı babamın üzerine sattım ama şu anda her şey yolunda oldugu için dükkanı yeniden üzerişme geçirmek istiyorum acaba bankalardan kredi kullanırken son iki senelik blanço isteniyorya babamın zamanındaki bilanço geçerli olurmu yoksa ben 2 sene daha çalıştırıp o 2 senenin bilançosunumu sunmam gerekiyor herşey sil baştanmı oluyor saygılar sunarım

 126. iyi günler beldiye başkanı benim gazinomun ruhsahımı borçumdan dolayı iptal etti daha sonra borçumu ödemeye giitim belediye borçumu geri çevirdi sana ruhsah vermicem diye buna ne yapmam lazım

 127. Merhaba . Benim 2 adet dükyanım var bina girişinden farklı bir girişi ve var,Apatmanın kapıcısını,otomatını ve su giderlerini ben kullanmıyorum.
  1. sorum acaba apartman aidatına katılmak ve ödemek zorunda mıyım?
  2. sorum burda bir kahvehane acmak istiyorum kat maliklerinden izin almak zorunda mıyım?
  Cok teskkurler. Saygılar. kolay gelsin.

 128. Benim sizden ricam bir güzellik salonu açmak istiyorum. Bununla ilgili mevzuatı nereden bulabilirim? Bu ko nuda yardımcı olursanız sevinirim. Çünkü ilk iş yeri deneyimim olucak sağlık açısından ve presödürleri açısından sıkıntı çekmek istemiyorum. İyi çalışmalar!

 129. merhaba,

  pastane ruhsatı olan isyermize cafeterya ruhsatı da alıp, yiyecek tost ve bahissiz oyun da oynatmak istiyoruz fakat boyle birşey olamayacagini duyduk. bunun dayanagı nedir acaba? hem tatlı-yiyecek hem de oyun oynanan bir suru yer var.. bizim onumuze nden engel konulmak isteniyor. verilen bilgi yanlış mıdır? bilgilendirir misiniz?
  tesekkurler

 130. SAYIN OSMAN BEY :YAZLIKTA EVİM VAR,ALTINDA İŞYERİ KONUMUNDA SİMİTCİ PİŞİRİCİ VE SATICI FIRINI BULUNMAKTADIR.BENDEN VE DİĞER KAT MALİKLERİNDEN İZİN ALMADIĞI HALDE BU YERİ 7 YEDİ YILDAN BU YANA İŞLETMEKTEDİR.EDREMİT KAYMAKAMLIĞINA VE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILAR YAZDIĞIM HALDE HEP OLUMSUZ CEVAP GELDİ ( FIRIN İZOLASYON YAPTI DİYE)HALBUKİ BU YERİN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYİ GEÇMEZ.BU KONU HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜZÜ BİLDİRİRSENİZ SEVİNİRİM.
  SAYGILAR SUNARIM.

 131. masaj salonu açmak istiyorum ..
  masaj salonu işletme ruhsatı il gençlik ve spor müdürlüğümü veriyor yoksa belediyemi…
  saygılarımla

 132. merhabalar ben kuaför dükkanı açmak istiyorum,bunun için ustalık belgesi gereklimi,neler gerekli,birde devlet kredi veriyor bunu nasıl alabilirim,teşekkürler

 133. yatırım amacıyla aldığım dükkanımın tapusunda pide fırını yazmakta.2 ay önce kiraya verdim.kiracı restoran açmak amacıyla dükkanı baştan aşağı yeniledi.içine taş fırın da yaptırdı.(kıymalı peynirli pide yapmak amacıyla) fırını denemek amacıyla yaktıklarında binanın fırın bacası olmadığı ortaya çıktı.belediyeye yaptığımız müracaatta bina yüzünden baca yapmak için bina sakinlerinden izin alınması gerektiğini söylediler.ancak bina sakinleri ne dışarıdan baca yapılmasına ne de içeriden baca tadilatı yapılmasına asla izin vermiyorlar.kiracılarım 2 aydır işyerini açamadıklarından çok mağdur durumdalar.kayseri kocasinan belediyesi baca olmayan bir yerin tapusuna fırın yazdırıp beni mağdur etmesine rağmen hiçbir çözüm yolu göstermiyor.ben ne yapabilirim acaba.baca için kat sahiplerinden izin alırken çoğunluğun onayı mı yoksa eksiksiz onay mı gereklidir?ayrıca belediyeyi ve müteahiti mahkemeye versem bir sonuç alabilir miyim?lütfen yardımcı olun

 134. belediye 21 yıllık istirahat ve eğlence yeri (içkili lokanta)ruhsatıbulunan iş yerimizi kaçak yapılaşma bahanesi ile mühürledi.dükkana sadece merdiven bölümünün üzeri kapatılmış olup arka kısımda mevcut bulunan kömürlük lavaboya dönüştürülmüştür.konu ile ilgili belediye encümen kararına idare mahkemesine yürütmeyi durdurma ile birlikte iptal davası açtık bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum ruhsatımızı geri almaya hak kazanma şansımız nedir .teşekkürler

 135. konya da bir etliekmek fırınım var.binanın yapı ruhsatı var fakat yapı kullanma izni [iskan ruhsatı yok} zabıta geldi,işyeri açma ruhsatınız yok dediler.almak için gittigimde iskan ruhsatı olmadan veremeyiz cevabı aldım.bina 2,5 katlı üstünde oturanlar muvaakat verdiklerin de ben ruhsat alabilirmiyim bu birinci sorum.ikinci sorum ise aynı binanın altında birde market var bu marketin 2007 yılında alınmış ruhsatı var.benim nasıl bir yol izlemem lazım saygılarımla

 136. merhabalar ben bursada sımıt fırını işletıyorum ve bır turlu ruhsat alamıyorum nedenı ise bına kacak ve 2004 yılından sonra yapılmış 2 senedır ugraşıyorum sonuç olumsuz ızın alala artık bıktım kapama aşamasına geldım af falan gelecek dıyorlar bır umıt beklıyorum sonuc ne olur bılmıyorum sıze sorum nasıl bır yol ızleyeyım ne yapayım yada alma şansım varmı yardımcı olursanız svnrım en kısa zaman da cvb beklıyorum cunku artık bunaldım

 137. Merhabalar ben kıraathane işletiyorum işyerim ikinci katta faaliyet göstermektedir ve pencerelerde kırmızı kalın Perde mevcut . geçenlerde işyerime Polis geldi ve perdelerimi sökmemi ve sadece TÜL perde asabileceğimi söyledi gerekçeleri ise işyerinin ikinci katta olmasından dolayı kapatma saatlerinde gerekli kontrolleri yapamadıkları içinmiş. bazı ikinci katlarda bulunan işyerleri kapatma saatine yakın kalın kırmızı perdeleri çekerek ve dış kapıyı kapatarak kapalı görünümü verip içeride sabahlara kadar kumar oynatıyorlarmış, bence poliste haklı ama merak ettim kanunda böyle bir gerekçe varmı cevaplarsanız sevinirim teşekkürler….

 138. merhabalar işyerim 2004 öncesi yapılmış 3 katlı ruhsatsız bina bunu evraklarla ispatlayabiliyorum fakat 2008 yılında binaya catı yapıldı ve belediye zabıt tutup catı icin ceza yazıldı burada bulunan işyerime calışma ruhsatı almak istıyorum alamıyorum bana bir yol gösterirmisiniz

 139. ben ev sahibiyim alt katımızda dükkan bulunmakta fakat bu dükkan tabela yapıyor elektrik panosu ve sürekli çekiç ve matkap seslerine maruz kalıyoruz konuşarak bir iki kere uyardık en çokta sesden biz yani dükkan üstündekiler rahatsız oluyoruz.bunun üzerine geçen gün izin için binadakilerden imza toplamaya kalktılar bina yöneticimizle beraber fakat biz üç kişi imza vermedik üst kattaki komşularımız vermiş çünkü onlar bizim kadar gürültüye maruz kalmıyorlar zaten alt kattaki ev sahiplerinede duygu sömürüsü yaparak imzasını almışlar altı kişi ekmek yiyor burdan yapmayın işiden etmeyin gibi…sözlerle almışlar imzasını çoğunun imzayı aldıkları günün ertesi günü daha çok gürültülü çalışmaya başladılar fakat tekrar uyardık ve şikayet edicegimizi söyledik yine ses kesildi bunun için ne yapabiliriz site içerisinde böyle bir işletme kurmaya hakları var mı çünkü biz aile olarak vardiyeli sistemde çalışıyoruz o yüzden daha çok madur oluyoruz şimdiden teşekkürler..

 140. osman bey merhabalar..
  size sormak istediğim benim bir anaokulum var ve bu anaokulunu kendi zemin kattaki daireme taşımak istiyorum. Ancak bununla ilgili olarak benim apartman sakinlerinden izin almam gerekiyor mu acaba? eğitim ve sağlık sektöründe böyle bir şey olmadığı duyumunu aldım doğrumu acaba? saygılar

  • Sayın Enver Burak Üstün
   Anaokulları tek katlı olmalı veya müstakil bahçeli bina olması uygundur.Sadece bu amaçla kullanılmalıdır.Kendi dairende yapmak istemen kat maliklerinin muaffakatı ile olur.ayrıca binanın statik yönden uygunluğu gerekir.Selamlar..

 141. İyi akşamlar osman bey.şehir merkezine 500 metre uzakta 10 daireli bir apartmanın alt katında tapuda deposuyla dükkan olarak görünen depo dahil 265m2 dükkanım var,fırın açmak istiyorum.bnia sakinlerinden bir sıkıntım yok fakat belediye açamıycağımı söylüyor etrafta biçok fırın var bina altlarında fakat onlar eski oldukları için şimdiki kanunlara göre izin verilmiyormuş.ruhsat iskan tapu vs.hiçbir sıkınt yok.ama fırını yeni kanunlara göre açamıyormuşum.prosedür nedir acaba?öyle bir kanun varmıdır.yada açabilmem için ne yapmam gerekir?Şimdiden teşekkür ediyorum osman bey.

 142. merhaba Osman bey
  Benim bi konuda sizin yardımınıza ihtiyacım var. oturduğum bina 5 katlı ben 1. katta oturuyorum. giriş katta ise marongoz atölyesi bulunmakta. ben gece çalışan bir insanın ve gündüz istirahat etmek zorunda oluyorum artı evde yeni doğmuş bi çocuğum var. ama marongoz atölyesinin yüzünden ne uyuyabiliyorum nede çocuğu doğru dürüst uyutabiliyoruz. Marangoz atölyesinin orda kurulması yasal mı? yasal deilse ne yapmamız gerekiyor. sizden cevap bekliyorum..
  teşekkürler..

 143. merhaba osman bey. bende gümüş takı aksesuar üzerine bi dükkan açmak istiyorum . herhangi bi belge lmak gereklimi yoksa ticaretimi belgesiz yapabilrmiyim ayrıca ruhsat ve buhasebe konusunda bilgim ok muhasebeci tutmak ve yazarkasa bulundurmak zorunlumu . bilgi verirseniz çok sevinirim. iyi çalışmalar

 144. cafe açıcam apt da 8 daire var baca iznini nasıl alabilirim 8 de 8 almam şartmıdır..en azından 8 kişi ekmek kapısı açılmış olacak buna nasıl izin verilmez anlamıyorum..anlamak istiyorum çare arıyorum yasal olarak…

 145. 1992 yılında yapılmış bir binanın altına ilk bina yapılırken fırın yapıldı.Fakat iskanı dükkan diye geçiyor.1998 yılında tadilat gösterilip projede değiştirilerek(kiracı tarafından) fırın yapılmış.Benim memuriyetimden dolayı başka yerde olmam ve bana proje tadilatı yapılıp fırın diye düzeltildi seninde iskanını alman gerekiyor denilmedi.Bizde kiracıyı mahkeme yoluyla çıkarttık(1 yıl kira ödemediğinden).Şimdik bize yönetmelik değişti (10 yılda geçti) yeni yönetmeliğe göre işlem yapılır buna görede iskan veremeyiz deniliyor.Ama nisan 11 2011itibariyle değişen karar gereği eskiye dönük bu iskanı veriyorlar.Benim sizden istediğim eskiden kazanılmış hakkım ve projemde fırın yazmasına rağmen yeni yönetmelik mi kullanılır, yoksa eski hakkım (1998 yılı)saklı kalıp o yıl olan şartlar mı geçerlidir.Bunu bana acil şekilde dönüş yaparsanız çok memnun olurum.Selamlar

  • Sayın MURAT

   Ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içinde yapımına başlanmayan veya başlanıp da başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmeyen ve süresi içinde ilgili idareye başvurarak ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir, bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir
   Bu yapılar hakkında yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanır.
   Bir binaya iskan alınmadıkca bina bitmiş sayılmaz.Bu yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir.Anlaşılacağı üzere binanın tamamı fırın olarak kullanılması gerekli olup,yapı kullanma belgesinde(iskan)ve projesinde fırın olarak gözükmesi gerekir.Bugünkü yönetmeliğe göre konut altındaki dükkanlara fırın ruhsatı verilmiyor.Saygılarımla..

 146. merhaba ben bir çiğ köfte dükkanı açmak istiyorum.bunun için gerekli belgeleri bana söyleyebilir misiniz?tesekkürler

 147. merhaba bende sir ağda salonu açmak istiyorum hangi yolları izlemem gerekiyor lütfen yardımcı olun …
  elim çok yatkın fakat elimde bir belgem yok yani zaten bunun bir belgesi yok özel kurslardan alınan belge ile iş yeri açabilirmiyim

 148. benim sorunum şöyle. işhanı içerisinde çayoçağım var işhanı bahçesine. cadde üzerine yakın yere paketlenmiş dondurma satışı yapmak için .işhanı yöneticisinden yazılı izin aldım .bu konuyu bağlı bulunduğumuz ilin zapıta müdürüyle de görüştüm .olumlu izin verdi .ertesi gün iki zabıta memuru geldi.işhanı bahçesi içerisinde bulunan dondurma arabasını şikayetten dolayı işlem yapmaya geldi. buraya müdahale edemeyeceklerini yönetiyle sorunun çözüleceğini belirtti.ertesin iki zabıta memuru geldi bunu burdan kaldıracağı kaldırmadığım takdirde cezai işlem uyguladılar .koymaya devam edersem işyerinin ruhsatını iptal edeceklerini belirttiler . benim bu konuda hukuksal olarak neler yapabilirim .beni bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim .çalışmalarınızda başarılar dilerim

 149. Selam Değerli arkadaşım ben internet cafe işletmecisiyim bağlı bulunduğum belediyemizin cumartesi ve pazar çalıştığım için ek olarak benden yıllık belli bir ücret istenmektedir.Bu sizce yasal mıdır değil midir ? bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim Saygılarımla Hayatınızda Sağlık ve BaşarıLar dilerim.
  Not:Cevabı mailime Atarsanız sevinirim.Saygılar

 150. ÖnceLikLe S’a.. Ben PLaj İşLetiyorum.. Okey Oynatmak İçin Ruhsat ALmam Gerekiyor.. Ama KapaLı ALanın OLmadıgından Ruhsatı ALamıyorum. PLaj’Lar İçin Açık ALanda Okey Ruhsatı ALına BiLinirmi.?

  Vede Kıyı KanunLarına Göre Yapı Yapmak Yasakmı DiyeLimki Yasak..
  Bunu Kanunen YasaLLaştırma Şansımız Varmı.?

  Rica Ediyorum Sakın Bana Gidin BeLediye Ruhsat Dairesine Sorun Demeyin..

  OnLarın Yanına Gitmekten Bıktım.. Sizden Rica Ediyorum Bu Konu Hakkında Bana Vere BiLeceğiniz Bir Fikir Varsa

  PayLaşırsanız Sevinirim..

  SaygıLarımLa…

 151. Osman Bey. 4708 sayılı yapı denetim hakkındaki kanuna göre yüksekliği 5,50 m. olan 460 m2’lik bir ticari depoda ısı, su ve ses yalıtımlarından hangisinin yapılması zorunludur? Ayrıca yangın tesisatının da yapılması mecburimidir? Selamlar.

 152. Selamlar,
  Size sormak istediğim konu şudur. Binamız altında bir kahvehane vardır. Son sahibi kahvehaneyi devretmiştir.Şu anda ruhsat devreden kişiye aittir ve ruhsatı iptal etmektedir. Şimdiki kahvehane işletmecisi ruhsat almak mecburiyetindedir. Bu yeni işletmeci yeniden ruhsat almak için apartman yönetiminden izin alması gereklimidir?
  Saygılarımla,

 153. Osman Bey.. 1998 yılında yapılan binamızın çatı yüksekliğinden dolayı iskan ruhsatı yoktur. 2006 yılında bodrum kata hamam yaptık fakat belediyeden işletme ruhsatı alamıyoruz. Geçici ruhsat ya da normal işletme ruhsatı alabilirmiyiz. teşekkürler..

 154. Sn Osman Abi bizim fırınımız var 8 aydır ruhsat alamadık yer kiptaşın mahkemelik olduğu için belediye bunu, sebep kılarak bize ruhsat vermiyor ama başka yerlerde de böyle sorunlu yerler var.Belediye onlara geçici ruhsat vermiş.Bize de verilmesi lazım ama vermiyorlar.Mahkemeye versek mahkeme sonucu leyhimize olurmu?

 155. Osman Bey merhaba,
  ben iş yeri açma mevzularıyla bugüne kdar hiç ilgilenmemiş bir kamu görevlisiyim.
  Dürüm döner dükkanı açmak istiyoruz. Hafta sonu bu iş için bir iş yerini satın almak üzere görüşmeler yapacağız. 1 yıl kiraya vereceğiz, bu arada ben de mevzuatı inceleyeceğim. 1 yıl sonra ustasıyla birlikte iş yerini açmak istiyoruz. Mevzuata yönelik, nerelerden neyi okuyalım, nelere dikkat edelim, yardımcı olur musunuz?

 156. Osman bey;

  Ben doktor bir arkadaşımla güzellik merkezi açmayı düsünüyorum.Merkez acımı konusunda presedürler nelerdir?
  gerkli belgeler hakkında bize bilgi verirseniz sevinirim.

  saygılarımla…

 157. merhaba
  biz bir anaokulu işletiyoruz. İşlettiğimiz okulu başka bir yere taşımak istiyoruz yalnız taşıyacağımız binanın yapı kullanım izin belgesi ne yazıkki yok. Tapusu olan bu yere iskan alınamıyor malesef bölgede bazı sorunlar nedeni ile. daha önceden özel öğretim kurumlarında iskan şartı varken şimdiki yönetmelikte bu görünmüyor. yapılan değişiklikte mühendislerden alınacak binanın sağlamlılık raporu yeterli olacaktır yazmakta. Bu konu ile ilgili bayındırlık ve iskan müdürlüğüne dilekçemizi verdik. henüz bir sonuç alınamadı. Sizin bu konu ile ilgili bir bilginiz varmı. İskan olmadan kurum açılışı gerçekleşebilirmi
  teşekkürler

 158. Osman Bey merhaba,

  İnternet cafe için mülk sahiplerinden imza almam gerekiyor ama hiçbiri kabul etmiyor başka bir yolu varmı.
  şimdiden teşekkürler

 159. apartmanda kapısı apartman kapısından bağımsız bir işyeri var oturduğum evin alt katı burda kahvehane açılamayacağı için çay ocağı adı altında açacaklar bunu engelleyebilirmiyim nasıl

 160. slm osman bey ben yeni işyeri açmak istiyorum [otoyedek parçası}fakat prasedür nedir bilmiyorum.hangi belge ve nerelere başvurmam gerekir. yardımcıolursanız sevinirim.saygılarımla.

 161. merhaba osman bey szıe sorum su olacak beledıye sınırları ıcınde 1 adet ruhsatlı düğün salonum var.baska 1 sahısta benım salondan yaklasık 300 metre ılerıye baska bır dugun salonu acmayı planlıyor bunun yasal dayanagı nedır? Butur mekanların arasındakı mesafe ne kadar olmalıdır?

 162. Sayın osman midilli ben yeni satin aldigim bi yere (almaz Olaydım)Hali yikama kurmaya kalktim belediyeden gayri sihhi isletmelerde aranan butun gereklilikleri yerine getirmeme ragmen (belediyeden alinan saglik acisindan ruhsat alinmasina bir engel olmadigina dair belge gurultu olmadigina dair belge ayri kanalizasyon, akan suyun nem acisindan kolonlara zarari olmadigina dair belge vb)kat malikleri gerekcesiz nedenlerle bana imza vermiyorlAr acaba ben mahkemeye basvursam ve bu belgeleri sunsam mahkeme karariyla ruhsat alma sansim var mi? Tesekkur ederim

 163. osman bey üniversite kampüs bahçesi içinde bulunan sosyal tesis alanı (tenis ve futbol sahası) içine veya dışına alkollü restorant veya cafe bar açılabilirmi açılabilirse yasal dayanağı nedir yardımcı olursanız sevinirim

 164. MERHBA OSMAN BEY EVİMİN ALTINA DÖNER DÜKKANI AÇILDI.KAT MALİKLERİNİN İZNİ OLMADAN AÇILDI.APARTMAN SAKİNLEİNİ TEHDİT EDEREK ŞİKAYETÇİ OLMASINI ENGELLİYOR LÜTFEN NE YAPACAĞIMIZI BİZE YAZARSANIZ SEVİNİRİM.SAYGILAR

 165. SAYIN OSMAN BEY,
  ustalık belgesi olan birini yanımda çalıştırmak üzere bir kuaför salonu açmayı düşünüyorum.benim salonu açabilmem için nelere ihtiyacım var.belgesini almış usta .kalfa .çırak çalıştırmayı düşünüyorum.nelere dikkat etmem gerekir.önerilerinizi bekliyorum.bilgileriniz için teşekkürler.
  SAYGILARIMLA

 166. merhabalar ben avm katında ev yemeklerı uzerıne lokanta acmak ıstıyorum suan 3 ortagız ve adı ortaklık adı altında bır fırma kurduk ama onumuzde buyuk bır engel var oldugunu sonradan anladık bızım ustalık belgemız olması gerektıgını soyledıler ama bıtaraftanda ltd şirketı kurarsanız ustalık belgesıne ıhtıyac olmadıgını soyledıler nasıl bır yol takıp ememız gerekıyor lutfen yardımcı olurmusunuz
  simdiden cok tesekkur edıyorum
  sevgıler

 167. mrb. ben bayan kuaforu acmak ıstıyorum ama basıt usulde acmak ıstıyorum bunun ıcın ne yapmam gereklı şimdiden tşk.

 168. Merhabalar ,
  Bilgisayar Üzerine Bi Dükkan Açmayı Planlıyoruz . Tamir , Bakım , kartuş dolumu olduğu gibi yanında oyun , film , mp3 de olsun diye planlıyoruz . Ruhsat Alacağımız da bu belirttiğim yapacagım işleri bir arada yapmak için ruhsatı ne üzerine almamız gerek . Bilgisayar Sarf Malzemeleri üzerine alırsak CD satışlarında bi sıkıntı çıkmaz diye söylediler acaba ne kadar doğruluk payı vardır veya ne yapmamız gerekir Yardımcı olurmusunuz hocam …
  Teşekkürler..

 169. merhabalar bem ege unuversıtesı guzellık uzmanlıgından mezunum 2yıılık, yaklasık 3 yıldır pıyasada da calısıorum ortak bırıyle yer acmak ıstıyoruz.bunun sartları gerekcelerı veya nereye basvurmamız gereklı detaylı bılgı almak ıcın kıme gıtmelıyız bılgılendırırsenız cok sevınırım.tesekkurler

 170. merhabalar ben çiğköfte dükkanı açmak istiyorum ve bununla ilgili ne yapmam gerekiyor nerelerden izin alacağım birde doldurmam gereken evrakları msn adresime göndermenizi rica ediyorum şimdiden teşekkürler

 171. sayın osman midilli ben ekmek fırını acmak istiyorum.fakat yapılacak olan ekmek fırını sanayi bölgesinde bulunmakdadır.dünkan kendi dükkanımız olduğu halde il sağlık kurumunun bize vermiş olduğu direftikleri harfiyen yerine getirmemize rağmen yeni kanunlara göre sanayi sitesinde ekmek firini acamazsın ,sıfırdan bina inşa edilmesi gerektiğini 200mt olması gerektiğini bina sadece ekmek fınrını ıcın yapalıcağını bize söylediler . bu durumda ne yapmam gerektiğini bize bilgilendirirseniz cok seviniriz.saygılar…

 172. umuma açık alkollü bir meyhanenin dış giriş kapısı kapalı tutulabilirmi, yani kolluk kuvvetlerinin denetimi için dış kapının devamlı ve rahat bir şekilde dışarıda gelen müşterinin açabileceği şekilde olması gerekmiyormu? bahsettiğim işyerinin dış kapısı devamlı kapalı ve dışarıdan açılmıyor , gelip kapıyı çalıdığınız takdirde içeriden çalışanlar gelip açıyor

 173. arkadaşlar ben antalaya ili akseki ilçesi taşlıca köyü mutiçi mevkiinde reston işletmekteyim benim iş yerimin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı yoktur bunu nasıl alabilirim.ama benim işyerim Antalaya D-695 Karayoluna çok hyakındır mmesafesi istimlak sınırına yaklaşıkk 6,5 metredir. benimle aynı karayolunu aynı mmesafede olan diğer işletmeci arkadaşların ruhsatıı vardır ama bize ruhsat vermiyollar şuanda da kaymakamlık tarafıından iş yerlerimiz mühürlendi mağdur olduk ben mağdurum bu durumda ne yapmam gerekiyor benim iş yerimin olduğu alan kköydür arkadaşşlar ona göre

 174. MERHABALAR
  BENİM MÜCAVİR ALAN DIŞINDA KALAN BİR EKMEK FIRINIM VAR. FIRININ KÖYDE OLMASI NEDENİYLE, İMAR VE İSKANI YOK, FIRINIMA NASIL GAYRI SIHHİ MÜESSESE RUHSATI ALABİLİRİM. LÜTFEN BENİ AYDINLATIRSANIZ MEMNUN OLURUM.
  SAYGILARIMLA

 175. köşe başı binamın işlek olan tarafını kiraya verddim,ben ise yan sokakta buluna binamın giriş kapısının yanında bulunan dükkanıma geçtim,hem büfe hem sayısal bayi ve iddaa bayi olarak çalışıyordum,şimdi ise belediye sadece büfe olarak çalışabileceğimi söylüyor,iddaa ve sayısal bayiliğini istemiyor,binam 2004 ten önce yapılmış durumda iskanı yok,yapı ruhsatı var,ve belediyee bunu kullanarak bayilik faaliyetimi sürdürmem için iskan şart diyor,böyle bir uygulama gereklimi ,yani bizim işimiz umuma açık eğlence mekanı olarak geçiyormuş doğrumudur? teşekkür ederim,cevabınızı bekliyorum..

 176. mrb osman bey.benim bodrumla beraber 4 katlı bir binamvar.bodrum katını90 yılından itibaren fırın olarak işletiyorum.fakat bodrum katı planda yok olarak görünüyor.geçenlerde belediyeye gittiğimde fırın işyeri olarak ruhsatın yenilenmeyeceğini söylediler.planda görünmeyen fakat hala fırın olarak çalışan işyerime nasıl fırın işyeri ruhsatı alabilirim.yapılması gereken işlemlerle ilgili bilgi istiyorum.teşekkürler.

 177. site altındaki işyerimi kahve hane açmak istiyorum sitedeki sakinlerin iznini almama gerek varmı izin almadanda kahvehane açabilirmiyim

 178. Osman bey iyi günler ben alüminyum doğrama ve balkon,merdiven korkuluğu üzerine iş yeri açmak istiyorum acaba yeterlilik belgesi gerekmektemidir? teşekkürler

 179. sayın osman bey akaryakıt istasyonları marketlerinde 24 saat 5 volumu aşmayan bira satabilirlermi açma kapanma saatleri tapdk dan izinler alınmıştır emniyet bu konuda nasıl bir yaptırımda bulunabilir

 180. merhabalar yan apartmanımızın altında yetkili bir otomobil servisi var burada benzin tiner gaz boya vs bunun gibi malzemeler varparlayıcı yanıcı parlayıcı,bu servisin böyle bir yerleşim yerinde olması uygunmu can ve mal güvenligimiz için ne yapmalıyız

 181. Selamlar benim oturmuş olduğum ikametinin altında 2009 yılı mayıs ayında bir cafe bar açıldı. kanun değişikliğinden dolayı kat maliklerinin muvafakatı alınmadı. ancak kanun 2009 yılı temmuz ayında yeniden değişti ve kat maliklerinin muvafakatının alınması gerekiyor. ancak şimdiki sahibi işyerini devredecek. devir yaparken devir alan kişinin kat maliklerinin muvafatakını alması gerekiyormu. belediye kat maliklerinin muvafakatını almadan devri yaparsa yasal olarak nereye başvurabilirim. bilgi verirseniz sevinirim. saygılar.

 182. Merhaba Osman Bey,
  Ben İzmir Bayraklı’da cadde üzerinde 7 katlı bir apartmanda oturmaktayım. Apartmanın caddeye bakan zemin katında kat maliklerinin ve yönetimin izni olmadan balık pişirilen ve balık lokantasına çevrilen bir mekan bulunmakta. Herhangi bir baca tertibatı da kullanılmadığından etrafa dayanılmaz bir balık kokusu yaymaktadır. Etraftaki apartman sakinleri de bu durumdan şikayetçidir. İlçe ve büyükşehir belediyelerine, kaymakamlığa, valiliğe defalarca dilekçe yazılmasına rağmen hiç bir müdahale yapılmadı, belediyece korundukları izlenimi oluşmuştur. Belediyeye ilk şikayet gittiğinde kat maliklerine sormadan belediye ruhsat vermiştir. Bu işi yapanlarla konuşulduğunda tehditlere maruz kalmaktayız. Yani tam bir belalar. Belediye apartmanın izni olmadan ruhsat verebilir mi, bu durumdan kurtulmak için biz ne yapabiliriz.

 183. merhaba Osman Bey benim bir akaryakıt istasyonum vardı ilçe sınırları içerisinde mali sorunlardan dolayı kapatmak zorunda kaldım Şimdi tekrar açmak istiyorum ama bağlı bulunduğum belediye ruhsat vermiyor siyaset nedeniyle Nasıl ruhsat alırım veya nereye başvurabilirim TEŞEKKÜRLER…

 184. merhabalar kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim.Uzun zamandır danışmak istediğim bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum eğer vaktinizi almazsam.2009/2010 eğitim öğretim sezonu mezun olduğum zaman bana okuldan valilik okul müdürü ve milli eğitim müdürü imzasıyla verdikleri bir işyeri açma belgem var ayrıca bu belgenin el alt bölümünde 3308.kanunun tüm şartları bulunduğundan ustalık hakkı vardır gibisinden bir yazı var bana bir kaç kişi bu belgeyi kiralayabileceğimi felan söylediler sizce ben bu belgeden nasıl faydalanabilirim yardımcı olursanız sevinirim.tekrar iyi çalışmalar dilerim…

  • Sayın Hakan Türkmen
   Yazınızdan anlaşılan elinizde size ait bir ustalık belgesi var.Size ait olmayan bir iş yerinde mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.Ancak kontrollerde bu işyerinde bulunmak zorundasın ve her türlü sorumluluk size ait olacaktır.Saygılarımla.

 185. Merhaba Osman bey,

  Son çıkan 1. sınıf gayrı sihhi müessese ruhsatı alması gereken işyerleri listelerinde liman, iskele gibi işyerlerini göremiyorum.
  Böyle işyerleri 50-60 bin ton gemilerin yanaşabileceği, her türlü dökme ve genel kargonun yükleme-boşaltma yapabileceği liman-iskele gibi tesisler hangi sınıfta sayılırlar?

  Teşekkürler.

 186. selamu alayküm osman bey benimde bir sorum olcak size benim sanayide bir arsam vardı kopetariften almıştım petrol istasyon yeri ve ben bunu kurdum projemde akaryakıt istasyonu ve idari binada market lokanta ve fırın yerleri vardı imarda projemden fırını çıkarmış bende kanun ve yönetlenliği bilmediğim için dogrudur dedim belki hiç bir yere başvurmadım ama oldugum bölgede emsal teşkil eden bir fırın var hemde adamın fırını akaryakıt istsyonunun altında o nasıl ruhsat almış olabilir ben nasıl alabilirim ne yapmam gerekiyor ne öneririsniz şimdiden teşekürlerr..

 187. slm osman bey kolay gelsin sizden ricam bana yardımcı olmanız ben denizlide yaşıyorum yaklaşık 7 ay önce bi arkadaşdan çay ocagı devraldım ve aldıgımda ruhsatı ve bütün evrakları mevcuttu arkadaş kaptma verdi bende açılış verdim bana aynı yönetim ruhsat vermedi merdiven altı diye bu konuda istanbulda birinin mahkeme kararıyla ruhsatı aldıgını duydum bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim saygılar kolay gelsin

 188. özel sektörde bodrolu çalışanım , hem özel sektörede çalışıp hemde büfe açma gibi bir durum söz konusu olabilirmi acaba..büfe için ruhsat alırken önüme bir sorun çıkarmı..ayrıca sigortam özel sektör ödediği için herhangi bir kesinti olurmu maaşımdan..

 189. iyi günler.. ben apartman altında tapuda depolu dükkan olarak kayıtlı bir dükkana fastfood açmak istiyorum. ama belediye apartman altına fastfood açılamaz dedi bunun yasal dayanağı varmıdır. şimdiden çok teşekkürler.

 190. merhaba osman bey ben doktorum.bulunduğum yerde lazer epilasyon yapabileceğim bir güzellik merkezi açmak istiyorum.gerekli evraklar nelerdir?artık hak sadece cildiye uzmanlarına verildi deniyor bu doğrumu?bir çok hekim açtı ve bi sıkıntı olmadı.bilgi verirseniz sevinirim

  • Sn NURHAK

   15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 23.07.2008/26945 – 11/3/2009/27166 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliklerini okumanızı öneririm.Saygılarımla..

 191. döner dükkanı işletmekteyim bir sitenin altında site sakinlerinden birtanesi döner kokusundan dolayı şikayet etti baca yaptıracaz onada izin vermiyorlar ruhsat sıkıntısı yaşatıyor bize nasıl bbir çözüm bulacaz yardım bekliyorum AÇİL CEVAP BEKLİYORUM BELEDİYELE NASIL CÖZERİZ YOLU YORDAMI VARMI KANUNU ACİL ACİL

 192. slm osman bey ben koperatiften petrol arsası yeri aldım ve içinde pırın, lokanta , market te olan akaryakıt istasyonu kurmayı düşünüyordum projeyi hazıradım ruhsat alcagım zaman fırın içinde olmaz dediler projeden fırını çıkardılar öyle ruhsat aldım ama ben idare binasının arka tarafında blunan boş dukanı fırın yapmak istiyorum ne yapamam lazım yapabilirmiyim . ayrıca sanayi bölgesindeyim ne yapmam gerekiyor aydınlatsanız sevinirim saygılarımla.

 193. Selamlar OSMAN Bey
  kasım ayında açmış olduğum işyerime işyeri ruhsatı almak için bulunduğum belediye gittim.
  Belediye tarafıma getirmem için gerekli evrakları istedi.
  istenilen evraklar
  oda kayıt ( yaptırdım )
  başvuru dilekçesi ( doldurum )
  yatması gereken harçı yatırdım
  ve itfaiye raporu.
  Benim iş yerim ANKARA ‘ da Anafartalar çarşısı olarak geçiyor. Çarşı yönetimine gittim itfaiye raporunun fotokopisini aldım. Ancak çarşının almış olduğu itfaiye raporunda eksiklerin olduğunu beyan etmişler İTFAİYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bu eksiklerinde maliyeti yaklaşık olarak çarşıya bedeli 3 Trilyonu buluyormuş.
  Belediye götürdüğüm rapor fotokopisini belediye kabul etmedi. Çarşının eksiklerinin olduğunu bu raporu kabul edilemeyeceği ve iş yeri olarak İtfaiye raporunun Kendim adına baş vurmamı istedi.
  Bende kendilerine ben baş vuru yaptığımda 250 TL ödeyeceğimi ve itfaiye gelip sadece benim dükkanıma bakacağı benden sadece yangın söndürme cihazını isteyeceğini söylediler.
  Benim anlamadığım nokta şu
  Bulunduğum çarşının itfaiye raporunun yönetmeliğe göre çarşı alması gerekmiyormu. çarşı müracat etmiş eksiklerinden dolayı alamıyor. neden ben 250 TL yatırıp alayım aklım almıyor. Ama belediye diretiyor rapor olumsuz olduğum için şahıs müracat et diyor. Belediyeyi nasıl ikna edebilirim. elinizde bununla ilgili bir yönetmelik ve ya genelge varmı. Valla parasından değil bulunduğum çarşı esnafı ruhsatı olan esnaf arkadaşlar var . Yaklaşık burda 1000 tane dükkün var. Kimse bir şey sormadan gidiyor itfaiye kendisi müracaat edip 250,00 TL yatırıp rapor alıp bu güne kadar böyle gitmiş. Kiraların günü geldiğinde Çarşı yönetiimi herkesten kiraları çatır çatır alıyor. sizden bilgi istiyorum cevaplarsanız sevinirim mail de gönderebilirmisiniz. sizlere iyi çalışmalar dilerim. İMZA

  • Sn SERKAN ACAR

   Anafartalar Çarşısı Büyük bir çarşı ve alışveriş Merkezi Bu çarşıların mutlaka yangın merdiveni olması gerekir ve bu merdivenler 25 m lik bir mesafe içinde kalan dükkan veya büroların kullanımı yönetmelikce uygun olduğudur.Mesafeyi aşıyorsa 2.,3. yangın merdivenleri yapılmalıdır.Bildiğim kadarıyla eski bir çarşı yapım tarihinde yangın yönetmeliği olmayabilir.Zaman içinde yeni yönetmeliklerle mevcut binalarında bu yeniliklere uydurulması istenir.merdivenlerin Yangına karşı dayanıklı malzemeler ile kaplanması gerekir gibi…eksikliklerin tamamlanması istenenmektedir.Dükkanın zemin katın haricinde diğer katlardan yangın anınında kaçma mesafesi ise (15 mt.) rapor alınabilir.Yangın tüpüyle bulundurmakla ruhsat alabiliyorsan hiç durma hemen al.Yoksa o belirtilen masraflar ve eksiklikler tamamlanmadan ruhsat almanız zor gözüküyor.Selamlarımla..

 194. benim babadan kalma 1960 senesinden kalma 3 katlı beton binam var alt katı işyeri ve 1960 senesinden bu yana işyeri idi.en son ben kendi adıma iş yeri ruhsatımla çalıştırdım sonra memuriyete geçtiğim için kapatmak zorunda kaldım işyerimi kiraya verdim fakat belediyeden ruhsat alamadık iskan ruhsatı yok diye babam ihtiyar sorduğumda bize kağıt vermedi ama bizden 3. kat sıkıntı olur diye belediyeye biz para yatırdık o zamanlar aldık dedi.fakat belediyedeki dosyasında böyle bir kayıt olmadığını söylüyorlar ve ankara dan tahrir kaydı isteyin dediler ve dilekce yazdık cevabıda 1-170 e göre talebiniz uygun görülmemiştir diye yazı geldi dünde belediyeciler gelip ruhsatı yok diye kiracıma ceza kesmişler.benim işyerim kütahya merkezde 4 yol ağzında 60 yıllık bir işyeri zamanında belediyeye her türlü vergisini vermiştir kime sorduysak yeni kanun var yapacak bişi yok belediyenin bile böyle yerleri çok demekteler bu sıkıntıyı nasıl çözeriz. SAYGILAR…..

 195. mrb osman bey.yapı kullanım izin belgesinde fırın gözüken bir iş yeri kiraladım .eskiden de fırın olarak çalıştırılmış .bende belediyeye sorarak ruhsatta sorun olmayacagını söyleyip tadilat ruhsatı verdiler.bende yediden tadilat yapıp fırını açmak istedim ruhsat için başvurdum m2 sorun yapıp ruhsatı vermediler ve iş yerimi mühürlediler .benim iş yerim 160 m2 olup müstakil bir bina ne yapmam lazım yardımcın olursanız sevinirim

  • İmar planlarında aksine bir açıklama bulunmadıkça fırınlar,sanayi,küçük sanayi,organize sanayi,kentsel servis ve konut dışı çalışma alanlarında,ticaret bölgeleri ile ticaret yollarında binanın bu amaçla kullanılması zorunludur.İşyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yönetmelik şartlarına tabidir.Yapı kullanım (iskan) belgesinde fırın yazıyorsa projesinde de fırın olarak tasdiklenmiştir.Yıllar içinde yönetmelikler ve şartlar değişmiş olabilir.Ancak binanız iskan olmasından dolayı (binada ruhsatına aykırı bir tadilat yapılmış ve zabıt tutulmamış olması şartıyla) mevcut bina kazanılmış(müktesep) bir haktır.Bugün Fırın alanları en az 250.0m2 alanlı olmalıdır.Sizin fırının günlük ekmek çıkışına da bakmak gerekir.Saygılarımla..

 196. merhaba osman bey, etüt merkezi açmak için yerini de çok begendiğim bir dükkan buldum, fakat,buldugumuz dükkanın milli eğitim bakanlığı özel eğitim kurumları yönetmeliğine uygun olmasına rağmen( m2 camlar,kapılar,mutfak vs) bina projesinde 2.sınıf pide salonu ruhsatı oldugunu farkettk bu ne demektir ve bize sorun olur mu? Bina altında güvenli bir sokakta daha önce pide salonu olarak kullanılmamış iyi bir durumda,ne yapmamız lazım ?

 197. osman bey mrb.

  2011 yılında pideci olarak iş yeri tuttum.yan tarafımda ,aynı çatı altında iş yeri olarak bulunan daha önce dernek olan ve 2008 yılında içkili resturant çevrilmiş ve ruhsatı yenilenmiş iş yeri var.gene aynı çatı altında ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık(şifa görüntüleme merkezi) kuruluşu var.binayı yapan mutayit kalp krızı geçirerek vefaat etmiş.binaya iskan alınmamış mutayıt binanın üst kısımlarını tapudan pay olarak satmış.arsa sahipleriyle beraber toplam 42 kişi var.pay(%86) ve paydaş(%56) imza aldım.iş yerinin 2004 senesinden önce elektirik su ve kanalinazyon hizmeti almaktadır. belediye ruhsat vermedi.idari mahkemeye baş vurdum.karar orada bina olmadığına karar verdi,belediye orda iş yeri olduğuna ancak mahkemenin kararı olduğu için ruhsat vermiyor.içkili resturant için mustesip hakkı olduğunun için verdiğini diğer sağlık kuruluşununda sağlık bakanlığından aldığını söylüyor.buraların ruhsat verilmesi bana verilmemesini anlamıyorum.lütfen bana yardımcı olun..(0 532 565 94 75 )

 198. merhaba osman bey yeni cıkan kanunlara göre okul yanlarına acılan tekel bayilerinin okula olan uzaklığının mesafesi hakkında bilgilendirebilirmisiniz beni açılabilir mi okula yakın yerlere tekel bayi ?

 199. merhaba osman bey 67 m2lik ızgara satış yeri ruhsatım vardı 2500m2 lık de dış mekan canlı muzık ruhsatım var belediye ruhsatımı iptal etti sebepi ıse falıyet dışı iş yapıyormuşum ramazanda bahçemde fasıl eşlıgınde bısey demıyiyorlarda bahcede düğün yaptıgım için ruhsatımı ıptal ettıler ruhsat alabılmem için bınanın yapı kullanma izni gerekiyormuş beni düğün solanu olarak goruyorlar ben dıyorumki ben kapalı yerde düğün yapmıyorum açık yerde yapıyorum olmayan inşahatı için yapı kullanma istıyorlar ne yapcagımı şaşırdım bana yardımcı olursanız sevinirim

 200. Osman Bey,

  Teknopark bölgesinde yazılım ofisimiz var. ofisimiz 16.02.2005 yılında Kızılay’da kurulmuş ve 12.08.2005 yılında Teknoparka kiracı olarak taşınmıştır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatımızın olması şart mıdır?

  Teşekkürler

 201. Merhaba;
  35 Konutlu koopeartif binası 3 bağımsız bloktan oluşuyor B blokta giriş dükkandayım,sigorta acenteliği yapıyorum işyerim tapuda mesken geçiyor 35 kişiden imza almam gerekiyor mu mali müşavirler için imza gerekmiyormuş bizim işkoluda büro dan müteşekkil illa imza gerekiyor mu?
  Üst katımda kadın doğum dal merkezi mevcut ruhsatı var daire sahiplerinden imza almadı 2008 veya 2009 yılında ruhsat aldı kadın doğum dal merkezi için apartman sakinlerinin ilgili tarihte tamamının imzası izni gerekmiyormuydu?
  Saygılarımla Murat Durmaz..

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir