Sinema ve Tiyatrolar İle İlgili Yapım,Mimari Kural Yönetmelikleri

SİNEMA VE TİYATROLAR TSE nin normlarına uyulacaktır. Sinema ve tiyatrolar, gişe, giriş holü, bekleme salonu, fuayeler, salon, ve balkonlar, perde, sahne, soyunma, duş yerleri, idare odaları, giriş, çıkış, koridor merdivenleri, wc, lavabo mahalleri vb gerekli kısımlardan ibarettir.

 

Salon ve Balkonlar

A. Hacim ve Yükseklik Tertipleri : Salon ve balkonlarda sahne hacmi hariç, kişi başına en az 5,00 m³ hacim isabet etmesi şarttır.Sahneden en uzak seyirci sırasında dahi en az temiz yükseklik 2,40 m.nin altına düşemez.

B. Tabii Zeminden Kot Farkları : Seyircinin çıkışta, rahat boşalma imkanı bulacak şekilde tabii zemine ulaştığı noktaların kotları ile salon ve balkonda bu kota nazaran en gayri müsait durumdaki seyirci sırasının kotları arasındaki farklar aşağıda verilen miktarları geçemez. 300 ila 600 kişilik salon ve balkonlarda ± 12,00 m. 600 ila 2000 kişilik salon ve balkonlarda ± 8,00 m. 2000 kişiden fazla salon ve balkonlarda ± 5,00 m. 300 kişiye kadar kapasiteli salon ve balkonlarda tabii zeminden kot farkı sınırlaması yoktur.

C. Kapılar : Kapı genişlikleri; bir seans çıkışıyla tabii akımla, kesitten geçebilecek en fazla seyirci sayısına göre hesaplanacak,bu hesapta salon ve balkonlar ayrı değerlendirilerek 600 kişiye kadar her 125 kişiye 1 m.; 600 kişiden sonra ise her 165 kişi için l m.lik en az genişlik isabet edecektir. Salon ve balkonlarda ayrı ayrı en az 2 şer çıkış kapısı bulunması ve bir kapının genişliğinin l,00 m.den az olmaması şarttır.

D. Oturma yerlerinin düzenlenmesi : Oturma yerleri sabit olacak, temiz genişlik ve enleri en az 0,50 m. sıraların arasındaki serbest geçit ise en az 0,45 m. olacaktır. Duvara dayanan yan sıralar en fazla 7 oturma yeri ihtiva edebilir. İki yan geçit arasında bulunabilecek azami oturma yeri sayısı salonlarda 28, balkonlarda 24 tür. Ancak salon ve balkonun her iki yanında;en fazla 3 sıra için en az l m. genişliğinde veya en çok 4 sıra için en az l,50 m. genişliğinde birer çıkış mevcut ise bir sıradaki oturma yeri adedi 50 ye çıkartılabilir. Yan geçitler paralelinde ara geçitler bulunuyorsa; salonlarda yan geçit ile bir sonra gelen ara geçit arasında bir sırada en çok 21, balkonlarda en çok 18 oturma yeri bulunabilir. Ara geçitler arasında bir sırada bulunabilecek en çok oturma yeri sayısı ise salonlarda 14, balkonlarda 12 dir. Ancak yan geçitler paralelindeki bu ara geçitlerin doğrudan doğruya veya sahneye paralel ara geçitler vasıtasıyla çıkışlara ulaşması şarttır. Sinemalarda, en ön oturma yeri arkasının perdeye mesafesi 7 m.den az olamaz ve perde ortası diki ile en fazla 45° teşkil edecek tarzda çizilen iki doğrunun dışında kalan kısımlara oturacak yer konulmaz. Localarda tespit edilmemiş olarak en çok 10 oturma yeri bulanabilir. Her oturma yeri için en az 0,65 m²lik bir alanın bulunması zorunludur. Oturacak yerlerin yerleştirilmesinde en az göz yükseklik farkının 0,06 m. olması şarttır.

E. Salon ve Balkon İçi ve Yan Geçitler Oturma yerleri arasında sahneye dik ve paralel olarak bırakılan geçitlerin genişlikleri, bir seans çıkışında tabii akımla kesitten geçebilecek en fazla seyirci sayısına göre 100 kişiye 1m.lik en az genişlik isabet edecek tarzda hesaplanacak ve geçit enleri 1,50 m.den az olmayacaktır.

F. Havalandırma : Salon ve balkonlarda yeterli havalandırma tedbirleri alınması zorunludur.

Fuayeler : Salon ve Balkonların her biri için ayrı olmak üzere, ait olduğu bölümün alanının, sinemalarda en az l/4 ü tiyatrolarda en az l/3 ü kadar fuaye tertibi mecburidir. Fuaye yüksekliği en az 3,50 m.dir. Fuayenin kademeli tertiplenmesi halinde bu yükseklik sahanın l/3 ünden fazlasında olmamak şartı ile 2,70 m.ye kadar indirilebilir.

Koridorlar ve Çıkış Geçitleri : Seyirci ile ilgili koridor ve çıkış geçitlerinin en az genişlikleri yine salon içi geçitler gibi hesap edilir. Ancak bunların genişlikleri 2,00 m.den az olamaz. Buralarda çıkıntılar 0,15 m.yi geçemez. Koridor ve çıkış geçitlerinde basamak yapılamaz ve tertip olunan rampaların eğimi de %6 yı geçemez.

Merdivenler : Her salon,balkon ve fuaye için ayrı bir merdiven gerekir. Seyirci ile ilgili bu merdiven genişlikleri 1,50 m.den az olmamak üzere bir seans çıkışında merdivenden geçmesi gereken seyirci sayısına ve salon iç geçitleri için kabul olunan esaslara göre hesaplanır. Geniş merdivenlerde yapılacak korkulukların arası en fazla 2,50 m. olacaktır.

WC ler : Salon ve balkonlar için ayrı ayrı ve her 200 koltuk için bir kadın ve bir erkek olmak üzere en az 2 wc, 3 lavabo ve 3 pisuar bulunacak, bekleme salonunun fuayelerle irtibatı yoksa bu kısma da en az 1 erkek ve 1 kadın wc. si konacaktır. Bu tip binalarda bedensel özürlülerin kullanımına uygun en az bir lavabo ve WC yapılması zorunludur. Yapılacak olan bu mekanların ebatları 1,80 x 1,65 m.den az olamaz. Kapısı eşiksiz ve dışa açılır. Kapı temiz genişliği en az 0,85 m. genişliğinde olacaktır.

Makine Dairesi : Sinemaların makine dairesi, 1 film hazırlama odası, 1 makine odası ve 1 akü odasını ihtiva edecektir. Bunlara ait en az ölçüler aşağıdadır. Makine odasının en az genişliği 2,00 m. ve en az alanı 10 m² Film sarma odasının en az alanı 8 m² olacaktır. Akü odasının en az alanı 6 m² olacaktır. Makine dairesinden en az temiz yükseklik 2,80 m.dir. Tesisat projeleri başlığı altında; Yangın alarm ve yangın tesisat projesi, klima, havalandırma projeleri istenecektir. Elektrik kesintilerinde devreye girecek aydınlatma tesisatı yapılacaktır.

Açık hava sineması

1- Etrafının duvarla ya da başka malzeme ile çevrilmesi halinde, buralarda göz estetiğini bozmayacak malzeme kullanılacaktır.

2- Sahne, kapalı sinemalardaki esaslara uygun olacaktır.

3- Sahne, bahçenin her tarafından gözükecek şekilde düzenlenecektir.

4- Bay ve bayanlara ait ayrı ayrı, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

5- Büfe ve çay ocağı bulunacaktır.

6- Yedek jeneratör bulunacaktır.

Sirkler ve lunaparklar

1- Sirk ve lunaparkta bulunan oyun ve eğlence makinelerinin kontrol ve bakımından sorumlu olmak üzere, teknik bilgi ve yeterliğe sahip en az bir mühendis ve bir teknisyen bulunacaktır.

2- Hareket eden makine ve oyun araçlarında emniyet kemeri bulundurulacaktır.

3- Can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler alınacaktır.

4- Elektrik kesilmesinde otomatik devreye girecek yeterli kapasiteye sahip jeneratör bulunacaktır.

5- Bay ve bayanlar için ayrı, sıvı sabunlu, yeter sayıda tuvalet ve aynalı lavabo bulunacaktır.

6- Zemin toz kaldırmayacak uygun malzeme ile kaplanacaktır.

7- Bilgi ve zeka geliştirici, yetenek ve maharete dayanan oyunlar dışında kumar ve benzeri şans oyunları oynatılmayacaktır.

8- Sirklerde oturma yerleri uygun nitelikte olacaktır.

9- Sirk ve lunaparklarda bulunan işyeri niteliğindeki yerler benzer işyerlerinde aranan şartları taşıyacaktır.

3 comments on “Sinema ve Tiyatrolar İle İlgili Yapım,Mimari Kural Yönetmelikleri

  1. Tabii zeminden kot farkı, mimarlık okumayan biri için anlaşılması zor bir konu……Atatürk Kültür merkezinin salonu ve 2 balkonu vardı….2.balkondaki en son sıranın yüksekliği ile, salon çıkışının arka kapıdaki zemin yüksekliği mi karşılaştırılıyor…..çünkü en önde daha aşağıda olan ön sıranın, seyirci çıkışıyla bir ilgisi yok….

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir